met arendsogen! N.V.DEH00P TERNEUZEN fyWOEUU dan zult U zien dat de tegels van N.V.DE HOOP van een zéér goede kwaliteit zijn. OPSTAND IN RIJKSJONGENS INTERNAAT AMERSFOORT Drie pupillen namen de vlucht VOOR IEDER FIGUUR Anders dan alle anderen De aantrekkelijke tinten van de glazuren lenen zich tot een veelzijdig gebruik zoals in: keuken, badkamer, gang, trappenhuis en schoorsteen. J AFD. TEGELS TELEFOON 01150-7940 POSTBUS 19 STATIONSWEG 4 Pagina 4 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 10 mei 1969 Boekje over verzorging spastische kinderen Nederlandse vrachtwagen zakt door Belgische brug Ravage Cyanide-diefstal in Londen Zware klappen voor labour bij raadsverkiezingen Vijfde opvarende UK 204 gevonden Auto tegen boom: één dode Twintig toeristen van Pools passagiersschip verdwenen Plan om schip van 25.000 ton op te blazen verijdeld Vroege tulpen in de bollenstreek Dollar in Frankfort lager dan ooit JANNIS ABRAHAM VAN PUTTEN, «I. van Vugt J VULPENNEN „TERNEUZEN" „ZEELAND" PW aawvs aa nva I iiiiüi De B.O.S.K. (bond ter bevor dering van de belangen van spas- tici), Anna Paulownastraat 52, Den Haag, beeft in samenwer king met het ministerie van sociale zaken een boekje uitge geven dat ouders wil helpen bij de verzorging van jonge gehan dicapte kinderen. Het boekje, getiteld „Wat kan ik doen?", is samengesteld uit teksten van het boekje „The Hemiplegic Child" uit de serie handboeken voor ouders van de Spastics Society, geschreven door Vallen tine Culloty, en uit het verslag over het werk in het Percy Hedly Centre for Spastic Children in Newcastle. In het Nederlandse boekje staan aanwijzigingen voor ouders over bezigheden met en voor ge handicapte kinderen. De gefoto grafeerde spelvoorbeelden wer den in de eerste plaats bedacht voor kinderen met halfzijdige verlammingen. Hierbij verleende de staf van het mytylvormings- centrum in Den Haag deskun dige steun. Een Nederlandse vrachtauto is vrijdagmiddag nabij Mol (in de Belgische Kempen) door een brug over het kanaal Dessel- Kwaadmechelen gezakt en mid den in het kanaal terechtgeko men. De chauffeur, afkomstig uit Dodewaard, bleef ongedeerd. Het is de derde maal, dat deze noodbrug die na de oorlog over het kanaal werd gelegd, het be geeft. De brug is berekend op een maximum gewicht van 5 ton. De Nederlandse trekker met opleg ger vervoerde volgens de berich ten uit Mol 11 ton betonnen bal ken. Tijdens een opstand in een af deling van het rijksjongensinter- naat „Op de Berg" aan de Utrechtseweg in Amersfoort zijn ,in de nacht van donderdag Qp vrijdag grote vernielingen aange richt, terwijl enkele bewakers van het internaat werden mis handeld. Drie pupilllen van 17 jaar zijn met gestolen auto's ge vlucht. Eén hunner werd later in de nacht bij Bunschoten aange houden. Twee anderen werden in het internaat gearresteerd. Twee van de drie vluchtelingen heeft men nog niet kunnen opsporen. De moeilijkheden begonnen, toen de 18-jarige A. K. naar het toilet moest. Hij kreeg twee be wakers mee. In een van de gan gen van het gebouw viel hij plot seling zijn bewakers aan. Onmid- delijk schoten enige kornuiten te hulp. Ze vernielden het interieur en gingen met tafelpoten e.d. de bewakers te lijf. Een van dezen raakte daarbij vrij ernstig ge wond. De politie vond de deuren van het gebouw later gebarricadeerd. De Londense politie speurt naar dieven die donderdag uit een fabriek negen liter cyanide hebben gestolen, genoeg om de helft van Londens acht miljoen inwoners te doden. Het gevaar lijke spul bevond zich in een vaatje en donderdag werd het fa- briekspersoneel door luidsprekers meegedeeld: „Als het onaange roerd terugkomt, zullen er geen vragen worden gesteld". Scotland Yard zei dat er een ramp zou gebeuren, als de dieven in paniek raken en het cyanide op een vuilnisbelt deponeren. Met veel moeite slaagde men er in met een hond het gebouw bin nen te dringen. Daar trof men A. K. en de 18-jarige D. N. nog aan. Ze werden temidden van een grote ravage gearresteerd. De drie andere pupillen bleken te zijn gevlucht. Kort na hun ont snapping kreeg het politiebureau talrijke meldingen van diefstallen van auto's of pogingen daartoe. TJit auto's, die ze niet aan de gang kregen, stalen de jongens panie ren en er werden verscheidene vernielingen aangericht. Uitein delijk bleken drie wagens ont vreemd. Later heeft de rijkspo* litie in Bunschoten de 17-jarige F. D. aangehouden. De 17-jarige A. H. en de even oude J. van L. zijn voortvluchtig. De gemeenteraadsverkiezingen die deze week in Groot-Brittan- nië worden gehouden, lopen op een debacle uit voor de labour- partij. Dat werd nog eens onder streept door de verkiezingen in bijna 350 gemeenten in Engeland en Wales. Toen bijna alle uitsla gen binnen waren, stonden de socialisten op een verlies van 609 zetels, terwijl de conservatieven er 591 gewonnen hadden. De libe ralen wonnen er vier en de com munisten één. De nationalisten uit Wales boekten een winst van vier zetels, hetgeen voor hen een gFote teleurstelling zal betekenen daar ze op meer hadden gehoopt. Eenzelfde teleurstelling onder gingen eerder deze week de Schotse nationalisten. Een schrale troost voor labour was de „herovering" van Shef field, dat zij vorig jaar aan de conservatieven hadden moeten afstaan na daar 40 jaar achtereen de meerderheid te hebben gehad. De vijfde opvarende van de vier weken geleden op het IJs- selmeer vergane Noordzeekotter, UK 204, de 22-jarige T. Vink, is gevonden. Nu sinds 1 mei het IJsselmeer intensief wordt bevist door een 60-tal IJsselmeerkottertjes, ver wachtte men dat de laatste ver miste wel zou bovenkomen en iedere dag werd langs de dijk ge patrouilleerd. Gistermorgen werd bij de Rotterdamse hoek aan de dijk Urk-Lemmer een lijk ont dekt. Na onderzoek bleek het de genoemde opvarende te zijn. Bij het vissersmonument te Urk kan nu de plaat met de na men van de vijf opvarenden van de UK-204 worden aangebracht. De 28-jarige heer Bont uit Boertange is vrijdagmorgen in de gemeente Vlagtwedde met zijn auto tegen een boom gebotst. Hij overleed ter plaatse. Het ongeval deed zich voor, doordat de heer Bont in een bocht rechtdoor reed. Twintig Poolse toeristen, voor het merendeel jonge geschoolde arbeiders, zijn niet teruggekeerd aan boord van hun schip, de 14.287 ton metende „Batory", dat woensdagavond na een bezoek van een dag uit de haven van Oslo vertrok voor een tocht langs de Noorse kust. Van de twintig hebben zich er tot dusver negen bij de politie gemeld met het ver zoek om politiek asiel en werk vergunningen. Waar de elf ande ren zijn is nog niet bekend. Commissaris Finn Fehn van de Noorse vreemdelingenpolitie zei donderdag, dat de jonge Polen hadden geklaagd over de moei lijke arbeidsomstandigheden en de lage lonen in hun land. In Brooklyn is een 34-jarige man gearresteerd die van plan zou zijn geweest een passagiers schip van 25.000 ton op te blazen. Hij heeft de politie tien staven dynamiet overhandigd. Het sctiip is vroeger van Israël geweest en is nu onder de naam „Hanseatic" in de vaart voor een Westduitse maatschappij. Het is niet bekend of de man, die verklaard heeft lid van de Amerikaanse nazipartij te zijn, op de hoogte was van de verkoop van het schip aan de Westduitse maatschappij, nu twee jaar geleden. Op de bollenvelden tussen Haarlem en Leiden bloeien in het komende weekeinde vele vroege tulpensoorten. Enige late hyacintenvèlden zorgen voor wat afwisseling. Het grote lentebos in de Keu kenhof is thans een bloemenfes- tijn van ontelbare bloeiende bol gewassen: narcissen, hyancinten, tulipa's, vroege tulpen en veel kleingoed. De koude kas vraagt nu alle aandacht met zijn pracht aan zorgvuldig gekweekte tul pensoorten. Steeds meer uitlo pende bomen en heesters o.m. magnolia, malus, ribes, Japanse kers verfraaien het geheel. ALLENBY-BRUG: Twee Arabi sche vrouwen die over de Allen- by-brug naar Jordaans grondge bied wilden werden door de Jor daanse politie teruggewezen. Zij wachten hier hoopvol bij hun ba gage tot de Jordaniërs van ge dachten veranderen en hen toch zal toelaten. Tijdens de ochtendhandel van vrijdag op de wisselmarkt in Frankfort is de koers van de dol lar lager dan ooit gekomen. De notering was 3,9300/9500 mark. De openingskoers was 3,9600/650. De Bundesbank kocht nog steeds dollars tegen een koers van 3,9725. Heden werd van onze zijde weggenomen na een langdurig geduldig gedragen lijden mijn geliefde Man, onze zorgzame Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Behuwdbroeder en Oom, Echtgenoot van Cornelia J. van Leuven, in do ouderdom van 82 jaar. C. J. VAN PUTTEN-VAN LEUVEN C. J. VAN PUTTEN-DE REGT P. M. VAN PUTTEN G. VAN PUTTEN-PASVEER Klein- en Achterkleinkinderen Familie VAN PUTTEN Familie VAN LEUVEN Terneuzen, 9 mei 1969 „Bachten Dieke" De teraardebestelling zal plaats'hebben a.s. dins dag 13 mei des n.m. 2.15 uur, na voorafgaande rouwdienst in de aula van „Bachten Dieke", aan vang 1.30 uur, ingang Ferdinand Bolstraat. FOTOHANDEL Dijkstraat 46-48 Telefoon 01150-3693 Terneuzen rspeciaal adres voor thetYafwerken van uw kleurenfilms. (Ook zwart/wit films rworden door ons vak kundig afgewerkt. Verpleegster worden? Liefst in een nieuw zieken huis en in een moderne gezellige stad? Onze eerstvolgende oplei ding vangt in maart aan. Inlichtingen: ice Diacooessenhuis hoven. Boekhandel Van de Sande Terneuzen. van de Alge- N.V. TRANSPORT MIJ. gevestigd te Bij besluit mene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 5 mei 1969, is het divi dend over het boekjaar 1968 bepaald op 12 be taalbaar vanaf 15 mei 1969 bij de Amro-Bank N.V. tegen inlevering van divi dendbewijs nr. 23. N.V. DUWVAARTMIJ. gevestigd te Terneuzen Bij besluit van de op 5 mei 1969 gehouden Alge mene Vergadering van Aandeelhouders is het divi dend over het boekjaar 1968 vastgesteld op 5 betaalbaar vanaf 15 mei 1969 bij de Coöp. Boeren leenbank „Terneuzen", Walstraat 7 te Terneuzen. tegen inlevering van divi dendbewijs - nr. 5. Regenjassen TOM DE ZEEUW extra lang corpulent tussen maat lang NOORDSTRAAT 61 - TERNEUZEN k TELEFOON 2551 WiV»ViV»V»V»V»V.V«V.'.V N\V* uoznauax 2S tBBJUSpJOON _L

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 4