PROVINCIAAL NIEUWS Hemelvaartsdag voordelig treinen opeen2-plnskaart f30.- voordelig uit met NS DE „WIRON I" IS AL VISSENDE GEKAPSEISD Geen stoffelijke overschotten gevonden INDUSTRIE IN HET SL0EGERIED EN DE GEVOLGEN VOOR DE LANDBOUW Z.L.M. bevreesd voor luchtverontreiniging BLOEMETJE of PLANTJE Weekenddiensten DE KERNENERGIECENTRALE TE BORSSELE Nederlandse bedrijven ingeschakeld BLOEMENMAGAZIJN Vlooswijkstraat 27, Terneuzen, tel.2393 mei 1969 DE VRIJE ZEEUW -1 Ttrncuzen Betonmixer in de berm Autodief aangehouden Vergadering ging niet door Ontsnapte aangeJ Dienstregeling rijkspont Axel Beroepen ■- Goes Fruitbomen in bloei Oostburg Kamerlid Van der Peijl sprak voor C.H.U. KANAAL TERNEUZEN-GENT IJzendijke Beroep aangenomen SRARl® - AGENDA - Twee jaar voor frauderende ontvanger Merkwaardige afloop van strijd om Brussels flatgebouw Met z'a tweeën voor de hele dag door héél Nederland. Met 3 personen voor f 35*» met 4 voor f40.» of met 5 voor f43.-! Neem één pasfoto mee. De schade Moederdag - Bloemendag Nadere studie Overstromingen in Italië Lijst van dode Russische generaals blijft groeien Wegenwachten krijgen 12,25 salarisverhoging Zeven procent voor personeel woningcorporaties Vrijdagmorgen is tengevolge vui een uitwijkmanoeuvre een betonmixer van de N.V. „De Hoop", geladen met ongeveer 20 ton beton op de weg ten westen van de nieuwe sluis naar de Dow- fabrieken in de berm terechtge komen. De mixer werd zwaar be schadigd. In Botterdam werd vrijdag een bewoner van Goes, A. J. K., aan gehouden, die dinsdag van een bewoner van de Scheldekade te Terneuzen de auto uit de garage had ontvreemd. De auto werd in Botterdam teruggevonden. De vergadering die de K.V.P., afdeling Terneuzen, vrijdagavond had uitgeschreven, is wegens ge brek aan belangstelling niet door. gegaan. Vrijdagmorgen om half vier heeft de Terneuzense gemeente politie te Sluiskil de uit Gent af komstige E. M. de B. aangehou den, die bleek uit de gevangenis •t« Heusden (België) te zijn ont snapt. Hjj werd inmiddels weer aan de Belgische politië uitgele verd. De havendienst van de rijks waterstaat te Terneuzen maakt bekend, dat met ingang van 1 juni 1369 de dienstregeling van de rijkspont te Sluiskil wordt uitge breid met een zestal diensten. Deze uitbreiding is een gevolg van de eveneens per 1 juni 1969 te wijzigen dienstregeling van de Z. V. T. M. en de Nederlandse 'Spoorwegen. De thans van kracht zijnde vertrek- en aankomsttij den bljjven onveranderd. Ds. J. Th. Heemskerk, gerefor meecd predikant te Axel, heeft een beroep ontvangen naar Oegstgeest. In de komende dagen gaat de bloei van de fruitbomen in Zee land haar hoogtepunt bereiken. Alle peren staan nu in bloei en oók de kersen zijn op hun mooist, terwijl de bloei van de appels is begonnen. De pruimen zijn ech- tatr al ver-uitgebloeid. In. het herv. jeugdcentrum te Oostburg hield de statenkring Sluis van de c.h.u. zijn jaarver gadering. Voorzitter E. Dekker vroeg in zijn openingswoord aan dacht voor de verkiezingen in verband met de herindeling. De heren E. Dekker uit Oost burg, S. A. van Hal uit Sluis en SCHEEPVAARTBEWEGING Bestemd voor Terneuzen: 9 mei: Yewarch, 1338 dwt (Eng.) Esk Queen, 300 dwt (Eng.) Voor Sas van Gent 1 S mei: Gèrmania, 1100 dwt (W.-Dld) Gepasseerd naar Gent: S mei: Don Carlos, 1334 dwt (Zweed) Lomonosova, 3400 dwt (Rus) Bernd, 820 dwt (W.-Dld) Fastnet, 795 dwt (Panama) Falco, 984 dwt (Ned.). Stubnitz, 600 dwt (O.-Dld) Stokktind, 1150 dwt (Noor) Silvermerlin, 1910 dwt (Eng.) Juan Nespral, 3642 dwt (O.-Dld) Arica, 30.400 dwt (Noor) Vertrokken van Terneuzen 8 mei: Asmidiske, 15.650 dwt (Ned.) A. P. J. Sushma, 10.230 dwt (India) Van Sas van Gent 9 mei: Bergu, 540 dwt (Noor) Winsor, Queen, 1400 dwt (Eng.) Gepasseerd van Gent 8 mei: Emil B., 1752 dwt (W.-Dld) Falco, 984 dwt (Ned.) Gasselte, 310 dwt (Ned.) Nederland. 400 dwt (Ned.) Gese Meinken, 640 dwt (W.-Dld) Elb Marchen, 830 dwt (W.-Dld) Oscar Mathies, 1640 dwt (W.D.) Vaterland, 985 dwt (W.-Dld) Yechtborg, 51G dwt (Ned.) Don Carlos. 1334 dwt (Zweed) Jokutind, 812 dwt (Noor) Oilivine, 1850 dwt (Eng.) Solheim. 3280 dwt (Noor) 9 mei: Yew 1300 dwt (Eng.) King-'. 1481 dwt (Eng.) Siinny Queen, 18.125 dwt (Noor) Falco" 984 dwt (Ned.) Barnoft. 500 dwt (W.-Did) P. Oosterling uit Breskens wer den als bestuurslid herkozen. Na de pauze sprak het kamer lid C. F. van der Peijl uit Goes. Deze ging uitvoerig in op de po litieke vraagstukken. Hij was van mening dat de struktuur van de universiteiten aan vernieuwing toe is, maar voor het optreden van de studenten had hij geen goed woord over. De kritiek op minister De Block vond hij niet gefundeerd. Deze bewindsman heeft ook veel pluspunten. Spr. verklaarde zich een tegenstander van een grote verhoging van de accijnzen op benzine. Het wegverkeer drukt zwaar op vele ondernemers en het toenemende autopark maakt ook de kleine bezitter het slacht offer. Met een geringe verhoging kon zijn fractie schoorvoetend genoegen nemen. Het samenstellen van de rijks begroting noemde spreker een moeilijke zaak. Als er meer in komsten moeten komen, stelde hij maatregelen voor in het vlak van de vermogens- en vennoot schapsbelasting. Hij verdedigde het beleid van zijn fractie bij de behandeling van de herindeling. Bewust koos hij voor een drie deling in de kanaalzone. „De belangen van Terneuzen zijn beter gewaarborgd dan in het oorspronkelijke ontwerp". De zelfstandigheid van Sluis als typisch recreatiecentrum vond hij gerechtvaardigd, ook gezien de grote deviezenaanbreng van deze gemeente. De voortvarendheid van mi nister Bakker bij de vaste oever verbinding verdient waardering. Spreker voelde oorspronkelijk meer voor de middenverbinding, aansluitend op Terneuzen, maar de harde feiten die de minister naar voren bracht, moeten preva leren. Tot slot gaf hij een overzicht van de politieke ontwikkeling in het Nederlandse partijwezen. Een sterke binding van .de drie christelijke*partijen is een gezon de ontwikkeling, beter dan het samensmelten tot één chr. partij. Bij de discussie bleek, dat meer deren graag een andere houding hadden gezien bij de behandeling van de gemeentelijke herindeling. De heer F. C. G. van Anrooij, kandidaat te Utrecht, heeft het beroep aangenomen, dat op hem was uitgebracht door de her vormde gemeente van IJzendijke. De nieuwe predikant werd in 1904 te Rotterdam geboren en was tot 1953 werkzaam op het mi nisterie van economische zaken. Vervolgens begon hij aan de stu die voor het staatsexamen. Met enkele onderbrekingen volgde daarna de theologische studie aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, waar de heer Van Anrooij in 1968 afstudeerde. Op 3 februari 1969 legde de „jonge" 'kandidaat met goed ge volg zijn kerkelijk examen af -en was sindsdien beroepbaar als predikant van de Nederl. her vormde kerk. Onvoorziene om standigheden voorbehouden zal de heer Van Anrooij op zondag 8 juni a.s. te IJzendijke zijn in trede doen. EXCLUSIEF VOOR De IJmuidense viskotter „Wi- ron I" die vorige week met zes man aan boord is vergaan, is naar de mening van deskundi gen al vissende gekapseisd. Zij maken dit op uit de resultaten van het onderzoek, dat de mari ne met duikers heeft ingesteld. Daarbij is gebleken, dat Zich aan boord geen explosie of brand kan hebben voorgedaan, terwijl van aanvaringsschade eveneens geen spoor is aangetroffen. De telegraaf stond op vooruit. Repen van het vistuig lopen weg in itoet zand. De netten van het schip zijn niet gevonden. De reddingsmiddelen waren onaan geroerd. Aan boord van het marine vaartuig „Roermond" in de Sche- veningse haven vertelde de 35- jarige duikmeester W. L. Vink, dat hij enkele malen naar het wrak had gedoken. Hij consta teerde dat de „Wiron op de bakboordzijde ligt met de bak boordsgiek in het zand. Com mandant A. H. Dierens van de „Roermond" had zijn duikers MORT ARA (Italië): Vele dagen zware regen maakten dat de Ar- bognarivier overstroomde en dat de bewoners van Mortara zich in lieslaarzen en bootjes door hun stad moeten bewegen. Grote ge deelten van noord-ltalië zijn op dezelfde wijze gedupeerd. verboden het op 35 meter diep te liggende wrak binnen te gaan, omdat dit te riskant zou zijn. De duikers hebben geen stof felijke overschotten aangetrof fen. De „Wiron I" had zes be manningsleden: schipper C. Haas noot (35), stuurman R. Krijgsma (27), motordrijvers W. Nijgh en H. Messmaker (35), matroos D. van Beelen (38) en de 16-jarige Nico van Rijn, allen afkomstig uit Katwijk. ZATERDAG 10 MEI Terneuzen Dijkstraat, 15 uur: Opening van discotheek „Sur Boum". Luxor-Theater, 8 uur: „Een dokter vertelt". ZONDAG 11 MEI Terneuzen: Luxor-Theater, 2.30 uur: „Hot Girls - Alleen voor mannen"; 5 en 8 uur: „Een dokter vertelt". MAANDAG 12 MEI TerneuzenLuxor-Theater, 8 uur: „Hot Girls - Alleen voor mannen". DINSDAG 13 MEI Terneuzen Lüxor-Theater, 8 uur: „Hot Girls - Alleen voor mannen". Conform de eis veroordeelde de rechtbank in Utrecht de voormali ge gemeente-ontvanger van Maar tensdijk, de 61-jarige P. K. uit Hil versum, tot een gevangenissttraf van twee jaar met aftrek wegens verduistering van een bedrag van circa 90.000. De ontvanger heeft zich sinds 1962 aan verduistering en vals heid in geschrifte schuldig ge maakt. In 1967 kreeg de man steeds grotere bedragen in handen, j onder meer 26.000 bij de verkoop van een gemeentewoning en 9000 van een uitkeringsvoorschot van de gemeente. Het merendeel van de gelden besteedde hij aan zijn verblijf in hotels, aan etentjes en j bezoeken aan nachtclubs. I De manipulaties kwamen aan het licht, toen begin dit jaar een verificateur van de vereniging van Nederlandse gemeenten de kas en de administratie controleerde. De strijd om een luxueus flat gebouw van tien verdiepingen aan de Rooseveltlaan in Brussel, dat volgens een rechterlijke uit spraak van 1965 moest worden afgebroken, omdat het niet in die wijk paste, heeft een onver wacht slot gekregen. De bewoners van bet villa park waar het flatgebouw in 1962 was verrezen, hadden en kele jaren geleden afbraak er van geëist op growd van een wet van 1907, die deze wijk voor vil- labouw had gereserveerd. Een uitspraak van het hof van be roep van Brussel bevestigde die eis in 1965. Maar zoals het wel meer gaat in België, in plaats van af te breken ging men onderhandelen met als resultaat, dat de kla gers elk 18.000 gulden schade vergoeding krijgen, de bouwon derneming hun proceskosten be taalt en in ruil daarvoor het recht krijgt nog zo'n pand van tien verdiepingen te bouwen, vlak naast het gewraakte ge bouw. Aan de hand van de cijfers uit een op verzoek van de provinciale raad voor dê bedrijfsontwikke ling in de landbouw in Zeeland opgesteld rapport over de „Pro' duktiewaarde in de akker-, tuin' bouw en veehouderij" rondom het Sloegebied, in dit rapport be cijferd op bijna 20 miljoen gul den, kwam in de bestuursverga dering van de Z.L.M. de vraag naar'voren in hoeverre uit een oogpunt van ruimtelijke ordening de vestiging van Pechiney juist kan worden geacht. Uit de gegevens blijkt immers dat een dergelijke vestiging grote bezwaren voor de omringende land- en tuinbouw meebrengt. Uitgaande van het planolo gisch vastliggende industriege bied Zuid-Sloe werd met be zorgdheid op de konsekwenties n een en ander gewezen. De vergadering was van mening dat de nodige stappen moeten wor den ondernomen om schade door luchtverontreiniging, waarvan de omvang nog niet te overzien is maar waarvoor wel degelijk moet worden gevreesd, zoveel moge lijk te beperken. De verwachting wordt gekoesterd, dat hieraan van de zijde van het provinciaal bestuur alle medewerking zal worden gegeven. ML Voor elke beurs een passend TERNEUZEN ARTS: Van zaterdagmorgen 8 uur tof zondagnacht 12 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen, door dokter P- J. Nijsten, Willem de Zwijgerlaan 17, tel. 01150— 2324. WIJKZUSTER: Weekeinddienst Groene en Wit- Gele Kruis: zr. Claeijss'ens, Jac. van Lennepstr. 85 tel. 01150— 2706 (b.g.g. 01158—1781), APOTHEEK: Apotheek geopend: M. B. M.' Hamann, Noordstraat 69, telefoon 01150—2060. TANDARTS: Op zaterdag van 10—10.30 u. en 1818.30 u. en zondag van 12 12.30 uur wordt de praktijk der, tandartsen waargenomen door tandarats G. A, M. Vermeulen, Herengracht 13, teL 01150—2004. SLUISKIL, HOEK EN PHILIPPINE WIJKZUSTER: Weekeinddienst Groene en Wit- Gele Kruis: zr. Bouwens te Hoek, tel. 01154—274 (b.g.g. 008). AXEL ARTS: v Van zaterdagmorgen 8 uur tot zondagnacht 12 uup wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter K. Boor, Noordstraat 8, tel. 01155—1666. TANDARTS: Weekeinddienst tandarts: G. A. M. Vermeulen (zie voor adres en praktijktijden onder Terneuzen). DIERENARTS Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagnacht 12 uur wordt de praktijk der dierenartsen in Axel, Sas van Gent en Zaamslag waar genomen door dierenarts C. J. Cysouw, Stationsstr. 10 te Axel, tel. 01155—1488. Vooruitlopend op het tot stand komen van de wet op de lucht verontreiniging, waarvan 't tijd stip van in werkingtreden on zeker is, achtte de vergadering het van belang dat zo nodig naar een interim schadevergoedings regeling moet worden gestreefd. Een ander facet dat naar voren kwam was de vraag of het ex ploiteren van agrarische bedrij ven in de onmiddellijke nabijheid van deze industriële vestigingen verantwoord en voor betrokke nen aanvaardbaar is. Het bestuur achtte een nadere studie daar omtrent gewenst. In Noord-ltalië is door over stromingen, veroorzaakt door zware regenval, meer dan zestien, miljoen gulden schade aange richt. In Mortara zijn gezinnen in da bovenste verdieping van hun woning ingesloten. Ook de plaat sen Cernago, Ottobiano en Bar- bianello zijn overstroomd. Het waterpeil in de rivier de Po steeg donderdag met 1% me ter, maar de autoriteiten in het gebied zagen geen onmiddellijke dreiging van dijkdoorbraak. De Nederlandse Siemens-maat- schappij deelt mede, dat zij met VMF/Stork-Werkspoor, de Rijn- Scheldeeroep en Bredero's bouw bedrijf Nederland In beginsel over eenstemming heeft bereikt over een te sluiten overeenkomst voor de uitvoering van het project der „Rode Ster", het blad van het Russische ministerie van defensie, maakt melding van de dood van de 62-jarige luitenant-generaal Boles- lav KenewitsJ, die vijftien jaar ge leden om gezondheidsredenen werd gepensioneerd. „Rode Ster" schrijft dat hij na een langdurige ernstige ziekte is gestorven maar het blad geeft niet de datum van het overlijden. In de afgelopen twintig dagen is melding gemaakt van de dood van elf generaals, in actieve dienst of gepensioneerd. Onder hen be vinden zich zes generaals in actie ve dienst. Van hen stierven twee „onder tragische omstandigheden", wat gewoonlijk een ongeluk be tekent, en drie na een ziekte. De salarissen van de wegen wachten worden met terugwer kende kracht tot 1 januari 1969 met 12,25 verhoogd. Dit per centage moet worden gezien tegen de achtergrond van de hui dige regeling arbeidsvoorwaar den wegenwacht, die een looptijd had van VA jaar en waarin zich een aantal loonstijgingen hebben voorgedaan. Dit is het resultaat van het8in§ minus 3,5. kernenergiecentrale met een ver mogen van vierhonderd megawatt in Borssele voor de provinciale Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij. Begin april heeft de P.Z.E.M. de Siemens-maatschappij als verte genwoordiger van de Kraftwerk Union A.G. opdracht gegeven voor de levering van de centrale. De bedoeling is de opdracht in nauwe samenwerking met het Nederland se bedrijfsleven uit te voeren. Bredero's bouwbedrijf is inmid dels begonnen met grondsonderin- gen. Deskundigen van VMF/Stork- Werkspoor, Rijn-Schelde, Neder landse Siemens en Kraftwerk- Union zullen dezer dagen uitvoe rig met elkaar overleg plegen. In overleg met genoemde onderne mingen zullen ook andere Neder landse bedrijven bij de uitvoering van het project worden ingescha keld. Partijen betrokken bij de c.a.o. voor de woningcorporaties hebben een akkoord bereikt over een her ziening van de c.a.o. per 1 april 1969. De looptijd van het contract waaronder ongeveer 4500 men sen vallen is verlengd van één jaar tot 21 maanden (1 april 1969— 31 december 1970). De salarissen worden verhoogd met zeven pro cent en op 1 januari 1970 met vijf procent. In het contract is een bijstu ringsclausule opgenomen die in houdt dat, als de prijzen tussen 1 april 1969 en 1 april 1970 met meer dan 3,5 procent stijgen, de salaris sen op 1 juli worden verhoogd met het percentage van deze prijsstij- overleg tussen de ANWB en de drie vakbonden. In dit overleg zijn nog enkele verbeteringen overeengekomen. Zo is de weke lijkse arbeidsduur teruggebracht van 45 tot 42 uur. Verder zullen de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en overwerk wor den verhoogd. Onder de regeling vallen in to taal meer dan 425 wegenwachter,. De vakantie wordt met twee dagen uitgebreid, terwijl werkne mers van 55 drie en werknemers van 60 jaar vier dagen extra va kantie krijgen. De minimum-va kantietoeslag is vastgesteld ƒ540. De arbeidstijd van het technisch personeel wordt in 1970 met vijf kwartier teruggebracht tot 42,5 uur Der week.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 3