PONTIAC INGRIJPENDE WIJZIGING VAN DE POLITIEWET 45 korpsen gemeentepolitie voor 126 gemeenten Kamerlid Rakker zal de regering interpelleren over Thomassen en Drijver blije gezichten, fijne hnrloges POfflACTUO JUISTE TUD' 't wordt tijd, dat u er óók een draagt Voor de zondag KERKDIENSTEN Zaterdag 10 mei 1969 DE VRIJE ZEEUW Zwaardere eisen De burgemeester Minimumprijs- regeling bloemkool Eerste „wormen kwekerij" ter wereld opent op 14 mei Schietpartij in woonwagenkamp Uitkering ineens van 125 voor personeel SER Maand gevangenis en acht maanden rijverbod Stiptheidsstaking bij B.E.A. IN EEN GEHUURDE WONING Weer Joodse klachten over Belgische t.v. In een voorontwerp voor een herziening van de politiewet heb ben de ministers van justitie en van binnenlandse zaken een reeks voorstellen vastgelegd omtrent de verbeteringen die In het politiebe stel dienen te worden aangebracht. De hoofdtrekken van de bestaande politieorganisatie blijven behou den. Als hoofdtrekken van het huidi ge politlestelsel worden be schouwd: het naast elkaar bestaan van een aantal korpsgn van ge meentepolitie en een korps rijkspolitie; inspraak van de beide minis ters en van de betrokken auto riteiten van bestuur en justitie wat betreft het beheer over de politiek de eigen taak van de burge meester voor de handhaving van de openbare orde en van het openbaar ministerie be treffende de opsporing van strafbare feiten. Wel is een ingrijpende herzie ning aan de orde, omdat de maat schappelijke ontwikkeling steeds zwaardere eisen stelt aan de ver vulling van de politietaak. De voorstellen omvatten: 1. Het aantal beheers-eenheden wordt verminderd door vor ming van korpsen van gemeen tepolitie in stedelijke gebieden van meer gemeenten en het scheppen van de hiervoor nood zakelijke bestuurlijke boven bouw. 2. De rijkspolitie doet dienst in andere gebieden: gemeenten met een landelijk karakter, maar ook in gemeenten met niet te grote stedelijke kernen. 3. Een centraal personeelsbeleid voor de officieren van gemeen tepolitie. 4. Een eenvoudiger regeling van de bijstand voor de handhaving van de openbare orde. 5. Meer coördinatie en samen werking in recherche-aange legenheden. 6. De grondslag voor een unifor me instructie 'voor de gehele politie, vast te stellen bij alge mene maatregel van bestuur. Volgens de voorstellen zouden 45 korpsen van gemeentepolitie ten dienste staan van 126 gemeen ten met een totaal inwonertal van 7.492.000 (thans zijn er 127 korp sen voor 127 gemeenten). Het korps rijkspolitie zal dienst doen Met ingang van maandag 12 mei treedt op de Nederlandse veilingen een minimumprijsrege ling voor bloemkool in werking. Deze gaat uit van het centraal bureau van de tuinbouwveilin gen.. De minimumprijs van bloem kool is voor alle sorteringen vastgesteld op 15,per 100 stuks. De vergoeding bij even tuele doordraai is afhankelijk van maat en kwaliteit en ligt tussen 6,50 en 12,per 100 stuks. Heffing is niet verschul digd. Op het ogenblik ligt de prijs van de bloemkool nog aanzien lijk boven de minimumprijs, want de kasbloemkool werd eind deze week op de veilingen verkocht voor prijzen tot 1,50 per stuk voor de grote maat en een gulden per stuk voor de kleine maat. De aanvoer van winterbloemkool gaat in het zuidwesten en met name in Zee land wat toenemen. De prijs van de goede kwaliteit hiervan ligt rond en iets boven ƒ1,— per «tuk. Op woensdag 14 mei a.s. opent de heer W. Koolwijk in de Rijn straat in Amsterdam-Zuid de eerste „wormenfarm" ter wereld. Hij gfeeft die dag een persconfe rentie, waarop hij voor de sport vissers een uiteenzetting zal geven betreffende de kweek van wormen en de reden van het ont staan van deze „wormenfarm". De heer Koolwijk die alle sportvissers welkom heet in zijn „nederige stulp", beweert er na vele experimenten en onderzoe kingen in geslaagd te zijn de op lossing te hebben gevonden. Voortaan kan elke sportvisser onder alle weersomstandigheden het begeerde aas van hem be trekken. Zijn wormenkwekerij heeft geen zakelijk doel. De heer Koolwijk beoogt uitsluitend de iportvissers in Nederland van dienst te zijn. in de overige gemeenten met een totaal inwonertal van 5.169.000 Een groep van gemeenten met één korps vormt een politiekring met een bestuur, waarbij de orga nisatie en het beheer van het korps berusten. Een politiekring is rechtspersoon, heeft een kringraad waarin in een in het ontwerp aan gegeven verhouding leden van de gemeenteraden zitting hebben en een dagelijks bestuur van de ge zamenlijke burgemeesters. Een van hen is voorzitter. Volgens het ontwerp is de burgemeester niet langer opsporingsambtenaar en hulpofficier van politie. Donderdagavond heeft zich in het woonwagenkamp „Driekonin genoord" in Breda een schiet partij voorgedaan, waarbij de 29-jarige A. B. aan beide boven benen werd gewond. Hij is met spoed opgenomen in een zieken huis. Als vermoedelijke dader is een zwager van het slachtoffer, de 28-jarige A. van E., aangehou den. Er zou een vechtpartij zijn ontstaan tussen beide mannen, nadat B. zijn vrouw een afram meling had gegeven. B. is al en kele keren veroordeeld wegens mishandeling. Toen Van E. de strijd niet kon winnen zou hij volgens de politie een pistool hebben gehaald en enkele schoten hebben gelost. Het pistool is niet gevonden. Hoewel de politie de overtuiging heeft, dat tientallen mensen de vecht en schietpartij hebben gezien, is het niet gelukt getuigen te vin den. De inwoners van het kamp ontkennen iets te hebben gezien. Het communistische tweede- kamerlid de heer M. Bakker zal woensdag 14 mei tijdens zijn in terpellatie in de tweede kamer in zake de sluitingen bij Thomassen en Drijver - Verblifa N.V. de rege ring de vraag voorleggen in hoe verre zij is gekend in het besluit van deze naamloze vennootschap om tot sluiting van een aantal fabrieken over te gaan. „Wordt dit besluit, dat is genomen ondanks het feit dat het bedrijf zeer goed rendeert, door de regering gebil lijkt", zo zal de heer Bakker wil len weten. Voorts zal hij er op aandringen dat de regering haar standpunt motiveert. Verder zal het kamerlid de vraag stellen of genoemde firma bij de regering een verzoek heeft inge diend om een investeringsoremie te ontvangen voor een of meer van haar andere bedrijven en wel ke houding zij op dit punt aan neemt. Hoe zal die houding zijn, als na sluitingen in Krommenie, Utrecht, Dordrecht en Leiden de fabrieken in kerngemeenten uit breiding zullen ondergaan en daar voor premie wordt geclaimd. De heer Bakker wil voorts ver nemen of te voorzien valt, dat de goederen, die nu door de te slui ten fabrieken worden geprodu ceerd, na de sluitingen voor een belangrijk deel geïmporteerd zou den moeten worden, in het bijzon der uit West-Duitsland. Tenslotte zal de heer Bakker een beroep op de regering doen, gezien de verontrusting en veront waardiging. die de sluitingsplannen hebben opgeroepen en gezien de argumenten die daartegen van vele zijden naar voren zijn ge bracht, alles in het werk te stellen om deze plannen ongedaan te ma ken. A'DAM: Donderdagmorgen zijn twee overspanningen geplaatst in de niéuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk, die een belangrijk onderdeel is in de nieuwe weg Hilversum-Schiphol. Op de foto: het gevaarte wordt op zijn plaats gebracht. Het dagelijks bestuur van de sociaal-economische raad stelt voor aan het in zijn dienst zijnde personeel een uitkering ineens van 125,— te verstrekken. De raad zal in zijn vergadering van vrijdag 16 mei dit voorstel be handelen. Het bestuur merkt ter toelich ting op, dat de personeelsorgani saties bij de vaststelling van de salarissen van dat personeel per 1 juli 1968 ongerustheid hebben uitgesproken over de situatie, die zou kunnen ontstaan, wan neer op 1 januari 1969 compen saties van betekenis nodig zou den blijken als gevolg van het invoeren van de b.t.w. en van eventuele verhoging van pre mies voor sociale verzekeringen. De rechtbank in - Amsterdam heeft gisteren de 44-jarige Hil- versumse telefoonmonteur L. A. S. wegens het veroorzaken van een verkeersongeluk dat aan een 30-jarige automobilist het leven kostte, veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een jaar ontzegging geëist. De monteur was-tijdens het middagspitsuur in januari op de Gooilandseweg in Weesp met zijn auto een file gaan inhalen, waardoor een tegenligger werd gedwongen naar de berm uit te wijken. De bestuurder verloor hierbij de macht over'het stuur en botste frontaal tegen een vrachtwagen. De man werd uit de auto geslingerd en overleed een dag later .aan een. shock. HEISVOLK door Jakob Schopmatu 39) Annemarie kreeg een donker rode -bios op haar gezicht, „Heeft hij het u nooit verteld? De mensen zeiden, dat hij in drift Peter Beeren had dood geslagen. Maar ik geloof het niet. Ik heb m'n vader nooit driftig gezien. Hij heeft niet willen doden, dat weet ik zeker". Dorus van Dorenkamp zweeg en zag z'n dochter aan. Hij vatte haar hand en haar ogen ontwij kend vroeg hij „en als hij het nu toch eens gedaan heeft, wat dan, Annemarie?" Toornig rukte het meisje zich los en riep uit: „Hoe durft u hem te verden ken. u die hem zo lang hebt ge kend? Gelooft u dan zijn schuld?" Meit fonkelende ogen stond zij, voor hem. Hij voelde zich vol stromen van een onbeschrijflijk geluksgevoel. „Annemarie, waf is je vader gelukkig zulk een dochter te heb ben. Je hebt gelijk met niet aan zijn schuld te geloven. Wat hij ook deed, het staat niet aan de mensen om er over te oordelen!" Het meisje ontplooide een be vrijdende glimlach. „Dank u, en zeg nu gauw, waar hij zich ophoudt!" Dorus van Dorenkamp schudde het hoofd. „Hij wenst dat voorlopig nog geheim te houden. Want weet, hoezeer de onschuld van je vader ook boven alle twijfel verheven is, de rechterlijke macht heeft toch nasooringen naar hem gedaan, 't Was geen misdaad die hij be ging en slechts voor God heeft hij 'moeten boeten." „Hoe bedoelt u dat?" vroeg het meisje opnieuw ongerust. „Nu, dat wil ik je zeggen, omdat je het weten moet, voordat je vader komt. Je vader heeft inderdaad Peter Beeren een dodelijke slag toegebracht!" ,0 mijn God" schreide Anne marie dat kan dat mag niet waar zijn!" „Het is zo, lief kind, maar luis ter verder of je hem daarom wel veroordelen mag. Peter Beeren maakte de naam van je moeder te schande en haalde haar eer door het slijk. Je vader sloeg de schen der neer om hem de vuile mond te snoeren. En zou jij rustig heb ben kunnen blijven zitten als jou zoiets gebeurd was?" „Neen," snikte het meisje, „het is afschuwelijk. Arme moeder, arme vader „Ik dacht wel, dat je er ook zo over zoudt denken. Je vader stond in zijn recht, maar helaas is het een recht, dat door de wereld niet erkend wordt. En daarom mag je nog geen naspeuringen naar hem doen en evenmin naar zijn naam vragen. Beloof je, dat je over dit gesprek zult zwijgen tegen iedereen?" „Ja, dat doe ik." „Zo God wil zal je spoedig meer van hem horen. Ik ben gekomen om hem de weg voor te bereiden. Bewaar tot zo lang nog geduld." „Het is nu moeilijk, nu ik weet, dat hij nog leeft. Ik verlang hem te zien en hem te zeggen, dat tus sen ons alles goed is, maar ik zal sterk zijn." „Dank je. En nu tot weerziens. Mag ik nog eens aanlopen." „Komt u zo vaak als u wilt. Ik ben u zeer dankbaar." Dorus van Dorenkamp drukte z'n kind de hand en stapte naar buiten. Het was alsof hem een steen van het hart was gerold en hij kon wel jubelen van blijd schap. Maar toen hij bij de kerk gekomen was viel er al weer een schaduw over zijn geluk. Daar lag het kerkhof, waarop Lena rustte, die hem trouw was geweest en gebleven tot 't bittere éinde. Dat wist hij nu volkomen zeker. Schoner dan ooit rees haar beeld in zijn herinnering ap. maar tege lijkertijd drukte hem zwaar het besef, dat hij het werktuig was geweest, dat 't noodlot over haar voltrokken had. Döor eigen schuld, door eigen koppige trots Met gebogen hoofd liep hij naar de kerkhofpoort en zocht op de begraafplaats naar het graf van zijn vrouw. Een groot kruis droeg haar naam.. Hij knielde neer en verborg z'n gezicht in z'n handen. Lang dacht hij na over verleden en toekomst. Had hij goed gedaan om zich terstond aan Annemarie bekend te ma ken? Hoe zou zij later over deze komedie oordelen? En wat moest er nu gebeuren? Een reddende gedachte schoot hem te binnen. Het beste zou zijn als Annemarie met hem mee ging naar Java. Maar terstond bra men er al weer bedenkingen. Zei Piet van der Staay niet, dat ze verkering had? En al zou ze om zijnentwil die verkering willen verbreken, dan kon hij dat toch niet van 'haar verlangen. Haar ge luk moest boven alles gaan. Mis schien zou die verloofde er ook wel iets voor voelen om naar de tropen te gaan. Zich ^vleiend met die hoop gaf hij zich over aan een vurig gebed. (Wordt vervolgd.) De elfhonderd piloten van de „British European Airways" zijn donderdagavond een stiptheids staking van onbepaalde duur be gonnen. Zij voeren de verschil lende vluchtcontroles naar de letter uit en willen thuis niet voor dienstzaken gestoord wor den. De vliegers eisen dat het ak koord, dat begin april is geslo ten tussen de maatschappij en de -vereniging van lijnvliegers, onverwijld in werking treedt. Het ministerie van werkgelegen heid en produktiviteit heeft daartoe nog steeds geen toestem ming verleend. Het akkoord voorziet in een flinke salarisver hoging voor de piloten. Het kwam tot stand na een staking van vijf dagen. Iemand van de B.E.A. heeft meegedeeld dat de vliegtuigen tot nu toe óp tijd vliegen. Van de zijde van de piloten is ver klaard dat de actie de komende 'dagen wel merkbaar zal worden. „En hij bleef-Öe yolle ter mijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning". Handelingen' 28 30. Wonderlijk slot! Paulus is dan eindelijk in Rome en daar gaat het om in de Hande lingen. Om de tocht van Paulus (liever: van het evangelie> van Jeruzalem naar Rome. Paulus is dan in Rome. Weliswaar als een gevangene; maan die ge vangenschap viel nogal mee: ,,eèn gehuurde woning". Twee jaar, volgens de Romeinse wet, hadden de aanklagers'uit Jeruzalem 'ge- lejgenheid om over te komen, wat zij wijselijk niet deden. Een huur huis en daarna? Paulus af. Hij had toch waarlijk wat an ders verdiend.! Van Jeruzalem naar Rome, een Duitse professor heeft indertijd de reizen van Pau lus door Klein-'A'zië nagereisd. Hij vertelt ervan: „Ik reisde in 'n comfortabele trein over,de berg passen. Beneden mij-zag ik het smalle bergpaadje, ook door Pau lus gebruikt. De schemering viel in, uit de dalen kropen de ge vaarlijke moerasdampen (mala ria!) omhoog. Ik reisde door nakr een besproken hotelkamer". Pau lus moest genoegennemen mét een „herberg". Op een matje, tui sen kameeldrijvers, muskieten en vlooien. i- Wat 'n man, en dat aan de vér- keerde kant van de vijftig! Wij zouden een pakkend slot gemaakt hebben. Paulus krijgt 'n hoge decoratie, een villa en een mooi pension. Niets vari dat alles. De Heer heeft blijkbaar een an dere manier van belonen dan wij. (Uit: ,Hij sprak en in hoorde'.) Van Joodse zijde is opnieuw kritiek 'geuit op de Belgische televisie over de toestand in het midden-oosten. De Joodse studentenvereni ging van Antwerpen heeft een memorandum aan de directeuf- generaal van de B.R.T., Vanderi- bussche, gezonden met 'n scher pe reactie wegens vermeende anti-Joodse gevoelens in die serie, zo meldt „Het Laatste Nieuws". Ook het Belgisch-Is raëlisch weekblad heeft de uit zendingen krenkend genoemd. In het begin van dit jaar is in Joodse kringen in België ook reeds kritiek gerezen tegen de B.R.T. wegens een, verfilming van een -spel van Michel de Ghelderode waarin 'VftëH anti semitische tendenzen meende te onderkennen. ZATERDAG 11 MEI 1969 ROOMS-KATHOLIEKE KERK Axel: 19 uur H. Mis. Biervliet: 19 uur H. Mis. Clinge: 19 uur H. Mis. Hoek: H. Kruiskerk: 19 uur H. Mis. Hulst: 19 uur H. Mis. Oostburg: 19 uur H. Mis. Philippine: 19 uur H. Mis. Sas van Gent: 19.15 uur H. Mis. Sluiskil: 19 uur H. Mis. Terneuzen: Grote kerk: 19 uur H. Mis. Triniteitskerk: 19.15 uur H. Mis Westdorpe: 19 uur H. Mis. Zandstraat: 19 uur H. Mis. Zuiddorpe: 19 uur H. Mis. ZONDAG 11 MEI 1969 NED. HERV. KERK Aardenbu'rg: 10.30 uur Ds. H. Faber. Axel: 8.45 en 10.30 uur Ds. P. J. Penning?. Biervliet: 9.30 uur Ds. E. J. Riet veld, van Terneuzen. Breskens: 9.30 uur Ds. A. I. van Melle, van Goes. Cadzand: 10.45 uur Wika R. J. Wasterval, van Hedenesse. Groede: 9.30' uur Eerw. Heer C. Dronkers, van Vlissingen. Hoek: 9 en 10.45 uur Ds. W. J. van Meeuwèn. Hoofdplaat:11 uur Ds. J. v. d. Hoek, van Zuidzande. Hontenisse: 9 uur Mej. Ds. H. B. de Neeling. Hulst: 10.30 uur Mej. Ds. H. B. de Neeling. Nieuwvliet: 11 uur Eerw. Heer C. Dronkers, van Vlissingen. Oostburg: 10 uur Ds. T. A. C. van Drunen, Retranchement: 10.45 uur Ds. Mid dag, van Knokke. Philippine: Geen dienst. Sas van Gent: 11 uur Ds. W. Musch, van Breskens. Schoondijke: 9.30 uur Ds. P. A. L. Brinkman. St. Anna ter Muiden: 11 uur Ds. C. Balk. St. Kruis: 9 uur Ds. H. Faber. Sluis: 9.30 uur Ds. J. Kwast. H. Doop. Sluiskil: 10.30 uur Ds. J. Verheul, van Axel. Terneuzen: Grntu kerk: 10 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt. Goede Herderkerk: 10 uur Ds. J. A. Poelman; 19 uur Ds. J. Scholten. Waterlandkerkje: 10 uur Ds. W. B. Bergsma. IJzendiike: 9.30 uur Ds. C. Balk, van Sluis. Zaamslag: 10 en 14.30 uur Ds. A. T. Deinum. Zuidzande: 9.30 uur Ds. J. v. d. Hoek. GEREFORMEERDE KERK Axel: 10 en 17 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Sas van Gent: 11 uur Ds. W MuSch, van Breskens. Terneuzen: Nóordstraat: 10.30 uur Ds. J. v. d. Molen, van Kruiniri- gen; 16.30 uur Ds. L. Zwaan, van Zaamslag. Mozarthof: 9 uur Ös, J. v. d. Molen, van Krufningen. GERF.F. KERK (Vrijgemaakt) Axel: 10 en 15 uur Ds, A. Kuiper. Hoek: 10 en 14.30 uur Ds. Verleur, van Lisse. v Terneuzen: 10 en 15 uur Ds. K. D. van Dijk. Zoutespüi: 10.30 uur Ds. A. C. Haitsma, van Zaamslag: 16.30 uur Ds. K. D. van Dijk, van Terneuzen. CHR. GF.REF. KERK Zaamslag: 10 en 14.30 uur Ds. P. Sneep. GEREFORMEERDE GEMEENTE Hoek: 14 uur Leesdienst. Terneuzen (Vlooswiikstraaf): 9.30 en 18 uur Ds. J. Pannekoek; '14 uur Leesdienst. GEREF. GEMEENTE (Syn.) Axel: 10 en 15 uur Leesdienst. Terneuzen (Frans Halslaan): 10 én 15 uur Leesdienst. OUD GEREF. GEMEENTE Terneuzen: 9.30, 14 «n 18 uw Ds. A. de Reuver. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE „FILADELFIA" Terneuzen (Vlooswijkstraat 81): 10 uur Samenkomst- 2Q.30 uur Bid stond. LEGER DES HEILS j Terneuzen: 10 en 19.30 uur Lte C Jongejans. ROOMS-KATHOLIEKE. KERK Axel: 8.15, 9.30 en 1.1 uur H. Mis.: Biervliet: 7.30 en 10.30 uur H. Mis. Ciinge: 7, 8.30 en 10 uur H. Mis. Hoek: H. Kruiskerk: 9.30 uur H. Mis. Hulst: 8, 10, 11.30 en 19 uur N. Mis. Ocstburg: 8.30, 10.30 en 17 uur H. Mis. Philippine: 7.30 en 10 uur H. Mis. 14.30 uur Lof. Sas van Gent: 8, 9.30, 11 en 17 uur H Mis. Sluiskil: 7.30, 9 en 10.45 uur H. Mis. Terneuzen: Grote kerk: 8 en 11.45 uur H. Mis. Triniteitskerk: 9. 10.30 en 17 uur rt. Mis. Westdorpe: 7.30 en 10 uur H. Mis. Zandstraat: 10 uur H. Mis. Zuiddorpe: 7.30 en 10 uur H. Mis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 2