MLÈ Westduits kabinet geen revaluatie van de mark Rey kondig! voorstellen aan voor eigen inkomsten Europese gemeenschap de MUL BIJSTELLING TARIEF INKOMSTEN EN LOONBELASTING Geheel nieuw element in de wetgeving RADIO DE KOCK HET WEER BANKETBAKKERS PI Bundesbank kocht ruim 200 miljoen dollar Newyorkse effectenbeurs lager Gasverwarming Hoogwater Draagkracht neemt toe Speelruimte Gecompliceerd. Salarissen LANDELIJKE ACTIE VOOR HET GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND „EMMERACTIE EIGENLIJK EEN SCHANDAAL". Weerbericht Zoit- en Maanstanden Duistere Utrechtse emmertjesactie was toch legaal ZATERDAG 25e Jaargang 10 MEI 1969 No. 5981 Uitgeefster N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen Geen Amerikaanse reactie Slechte dag voor Bundesbank Ortiz-Sanz zeer bezorgd over Papoea-opstand Arrestaties blanke missionarissen in West-Irian? Warme NMkNWaU» aannemen tegen haar officiële koers van 3,79',4 mark en boven dien nog 221 miljoen dollar van clearing-instellingen. De dollar herstelde zich enigszins ten op zichte van de mark en slootop 3,9396/9630 na enige tijd op 3,91 te hebben gestaan. Op de wisselmarkt overheerste de mening dat het slechtste wat de Westduitse regering onder de hui dige omstandigheden kan doen is helemaal niets te doen. De regering heeft al te lang gewacht met zich over een revaluatie uit te spreken. Verder was de algemene opvatting dat de speculatie naar de Franse franc en het pond sterling zal over slaan, als de koers van de mark wordt verhoogd. Wat Bonn ook doet, de internationale monetaire toekomst ziet er somber uit. Een woordvoerder van de Bun desbank heeft meegedeeld dat de bank meer dan 200 miljoen dollar van de handelsbanken heeft moeten overnemen om te voorkomen dat de koers van de dollar op de wisselmarkt tot on der het officiële minimumpeil van 3,9700 dollar zou dalen. Het besluit van de Westduitse regering niet tot revaluatie van dte mark over te gaan werd bekend, nadat de Newyorkse effectenbeurs a. gesloten was. Tijdens de och- tendhandel stegen de koersen enigszins, maar 's middags daalden ze weer en bij het slot was de beurs verdeeld tot iets lager. De omzet verminderde tot 12,5 mil joen aandelen en bij de laatste gongslag was de tikker twee minu ten op de handel ten achter door dat men tot verkopen overging. Jean Rey, de voorzitter der Europese commissie, heeft vrijdag bt Brussel aangekondigd, dat de commissie spoedig voorstellen zal doen voor het scheppen van in komsten voor de financiering vsn de gemeenschappelijke landbouw politiek na I januari a.s. en uit breiding van dé bevoegdheden van het Europese parlement. Soortgelijke plannen van de vroegere ËEG-voorzitter Halistein hebben enkele jaren geleden tot een crisis in de gemeenschap ge leid als gevolg van Frans verzet, dat uitliep op een Franse boycot. Soortgelijke plannen van de vroegere EEG-voorzitter Halistein hebben enkele jaren geleden tot een crisis in de gemeenschap ge leid als gevolg van Frans verzet, dat uitliep op een Franse boycot. Rey laakte de monetaire specu laties en pleitte voor een hechtere samenwerking van de zes volgens het plan van de EEG-commissarls Barré, dat voorziet in een mecha nisme voor wederzijdse monetaire bijstand van de gemeenschapslan- den. Monetaire crises zijn geen zaken die als natuurrampen over ons komen, aldus Rey. Ze zijn het ge volg van menselijk handelen en dienen ook door menselijk hande len te worden ingeperkt of voor komen. Bij een bespreking van de huidi ge politieke toestand leverde Rey geen commentaar op het heengaan van president De Gaulle. Wfel zei hij, dat hij het „Europa der vader landen" (de leuze van de gaullis ten) afwees, omdat het nationalis me alleen maar kon terugzien op een staat van dienst die tot oor logen had geleld. Het enige alter natief is een „Europa van de ge meenschappen", aldus de Europese voorzitter. i EEN BEGRIP VOOR Erkend Gasfitter \Toorswijkstraat 7—9 TERNEUZEN ZATERDAG 10 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.04 9.40 10.14 10.23 n.m. 9.37 10,13 10.47 10.56 ZONDAG 11 MEI MOSKOU: Terwijl in het cen trum van de Russische hoofdstad een ioude kerk wordt gerestau reerd, verrijst er vlak'naast een ultra modern hotel: Het „Ro's- siaya"-hotel zal een capaciteit krijgen van 6.000 bedden, en om de toegang tot de vele ingangen voor de gasten gemakkelijker te maken is een wea ot> ..een hooa" aangele Breskeng Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 10.21 10.52 10.57 11.28 11.36 12.07 11.40 12.11 MAANDAG 12 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m 11.06 11.47 11.42 12.23 12.21 1.02 12.25 1.06 De minister en de staatssecre taris van financiën hebben in dr staatscourant een voorontwerr gepubliceerd van een wet, waar in voorzieningen worden getrof fen voor een jaarlijkse bijstel- 'ing van het tarief van de in komsten- en loonbelasting. Tof oublikatie van ee> voorontwerr is besloten om de discussie over dit onderwerp op gang t« bren gen. Een jaarlijkse bijstelling var het tarief brengt een geheel nieuw element in de belasting- wetgevng. Over de verschillende kanten ervan en over de con crete uitwerking, zijn nog weinig oordelen in de op pbaarheid ge komen. Een syst ei,: van auto matische aanpa' ig ïs ook in ternationaal gezien vrijwel on bekend. In de toelichting wordt opge merkt dat de stijging van de in komens zonder inflatie ir samenhang met de progressiviteit van het tarief er toe leidt, dat de opbrengst van de belasting in verhouding tot het nationaal produkt bij voortduring stijgt. Dit betekent dat de belasting plichtige wel meer belasting moet betalen, maar dat zijn draag kracht overeenkomstig toeneemt. Een dergelijke ontwikkeling dwingt de regering telkens tot de politieke keuze op welke wij ze de meerdere opbrengst moet worden aangewend. Zoals be kend wordt in de huidige kabi netsperiode deze opbrengst voor overheidsuitgaven bestemd, maar er is ook een andere keuze mo gelijk en op den duim noodzake lijk. De jaarlijkse aanpassing van de tarieftabel richt zich evenwel tegen een andere werking van de progressiviteit. Er kan zich ook een verzwaring van de be lastingdruk voordoen, indien de stijging van het geldinkomen 'outer nominaal is, dat wil zeg- Ten indien zij gepaard gaat aan •jen overeenkomstige prijsstijging, n dat geval moet de belasting plichtige meer belasting betalen zonder dat zijn draagkracht toe neemt. Door het scheppen van een zekere speelruimte voor de da tum van ingang van de jaarlijk se tabelbijstelling zou conjunc turele aanwending mogelijk worden'. In verband met de technische bezwaren daartegen 'ijkt het beter een ander con- iunctuurpolitiek instrument in de belastingwetgeving in te bou- De aanpassing van de belasting tabel zal moeten geschieden aan de hand van het verloop van het prijsindexcijfer voor de gezins consumptie. Aangezien indexcij fers eerst achteeraf worden vast gesteld, zal de jaarlijkse aanpas sing van de belastingtabel moe ten plaatsvinden door vergelij king van de indexcijfers van twee opeenvolgende jaren. In het voorontwerp is gekozen voor een vergelijking van de gemiddel den van vier cijfers die met een tussenperiode van 12 maanden worden gepubliceerd. Uit het ge middelde van de laatste periode wordt het effect verwijderd van tariefwijzigingen in de indirecte belastingen en van wijzigingen in kostprijsverlagende overheids subsidies sedert de vorige perio de. De jaarlijkse bijstelling' van het tarief van de inkomsten- en de loonbelasting leidt ertoe, dat de opbrengst van de belastingen een geringere stijging te zien zal geven dan tot dusver. Hier komt nog bij, dat de opbrengst van een aantal naar hoeveelheid ge heven verbruiksbelastingen bij een louter nominale stijging van het nationale inkomen achter dreigt te blijven. Voor de stijgingen van de overheidssalarissen die hij in flatie optreden, zullen niet lan ger automatisch voldoende mid delen beschikbaar komen. Bij de oplossing van het dan rijzende financieringsprobleem kan wor den gedacht aan een aanpassing van de tarieven van verbruiks belastingen. A'DAM: Mies Bouwman was gis termorgen reeds heel vroeg uit de veren, in de trein die om 06.01 uit Amsterdam vertrok was zij aanwezig om geld op te halen voor de Stichting Bisschop Bek kers. Omringd door tienduizenden bloemen uit de Keukenhof heeft een steeds glimlachende Mies Bouman '"gisteravond in Theater Carré in Amsterdam een uren lange televisie-uitzendirig ge presenteerd, waar emmers vol met geld uit het gehele land wer den binnengebracht voor het ge handicapte kind- Tweehonderd bekende Neder landers hebbStt iVrjjdag in een 90-t£! gemeenten met hun em mertjes gerammeld die in sommi ge gevallen met duizenden gul dens werden gevuld. Behalve de emmers kwamen gedurende de uitzending vele an dere giften binnen. Onder andere van Koningin Juliana en de moe der van wijlen monsieur Bekkers. De opbrengst van deze actie, op touw gezet door de „stichting bis schop Bekkers", zal worden be steed aan de bouw van dagver blijven en vakantiehuizen voor gehandicapte kinderen. Omstreeks half twee was er op deze wijze reeds meer dan 4% miljoen gulden binnen. „Het is eigenlijk een schandaal, dat langs deze weg gelden moeten worden bijeengebracht voor voor zieningen voor hen, die op de een of andere wijze gehandicapt zijn". Dit merkte vrijdagavond de heer H. Redemeijer, voorzitter van de sectie buitengewoon onderwijs van de sectie buitengewoon onder wijs van de algemene bond van onderwijzend personeel (A.B.O.P.), op in zijn openingswoord voor het congres van de sectie, dat in De venter wordt gehouden. „Wie mocht menen, dat we al in het stadium zijn gekomen, waar in het woord gunst vervangen kan worden door recht, wordt vandaag nog eens met de neus op de feiten gedrukt", aldus de heer Rede meijer. Hij waardeerde het initia tief en hoopte, dat de inzamelaetie een succes mag worden, maar het moest hem van het hart, dat het teleurstellend en tegelijkertijd grievend is, dat acties als deze moeten worden gehouden. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Toenemende bewolking Aanvankelijk zonnige perio den. Later toenemende bewol king mogelijk gevolgd door enige regen. Tot matig toenemende zuidwestelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder mei 10 04.55 20.19 03.02 13.33 11 04.53 20.21 03.13 14.54 12 04.51 20.22 03.24 16.12 13 04.50 20.24 03.34 17.29 Noordstraat 107 - Tel. 01150-4255 TERNEUZEN De duistere emmertjesactie vaa Utrecht vrijdagmiddag blijkt toch geen criminele aspecten te hebben gehad. Dat werd de Utrechtse politie gisteravond om half acht du'öelijk toen de identiteit was achterhaald van de eigenaar van de auto waarin de zich zonderling gedragende collectanten met ruim tien welgevulde emmertjes waren verdwenen. Alle politiekorpsen waren tot dat moment actief ge weest om de gezochte Taunus te achterhalen. Om half acht werd het sein „stoppen maar" gegeven want toen werd bekend dat de chauf feur van de mysterie-auto trainer Donefeld van de Utrechtse prof. voetbalclub DOS was die vrijdag middag «net een compleet elftal van DOS in de Utrechtse binnen stad heeft gecollecteerd voor de emmertjesactie. De collectant dl» zich van de Duitse taal bediende en zich ogenschijnlijk schielijk uit de voeten maakte was voorhoede» speler Kaninke, een Duitser. De oplossing van het mysterie werd bij de Utrechtse politie met een zekere blijheid begroet want al leverde de zaak geen arrestan ten op er werd toch een zaak op gelost. Trainer Donefeld heeft vroeger in Maastricht gewoond. Het kenteken van zijn auto staat nog genoteerd op zijn Maastrichtse adres, hoewel hij al enige tijd in de Utrechtse wijk Overvecht woont. Daardoor leidde het politie- spoor aanvankelijk naar Maas tricht. De Utrechtse politie ls nief alleen blij met de snelle ontkno ping van deze zaak zij is ook bij< zonder voldaan over de oplettend heid van de burgerij die vreemd gedrag snel signaleerde. DEZELFDE TEMPERATUREN Om een lagedrukgebied waar van het centrum vrijdagavond boven Schotland lag, werd on stabiele lucht naar ons land ge transporteerd. Hierin ontwikkel den zich stapelwolken vaaruit op diverse plaatsen een bui viel waarvan sommige gepaard gin gen met onweer. De max. tempe raturen die op vliegvelden Beek evenals Soesterberg en Deelen. afgelezen werd bedroeg 18 gra den. Voor vandaag is een fronten systeem van belang dat zich vrij dagavond uitstrekte langs een lijn die ten zuidwesten van Ierland naar de Golf van Biscaje liep. Dit front verplaatst zich in noordoos telijke richting. Het wordt vooraf gegaan door een zwakke rug van hogeluchtdruk, welke vandaag ons land zal passeren. De wind zal daardoor aanvankelijk zwalc zijn uit oostelijke richting, maar zal later op de nadering van het front krimpen naar zuidweste lijke richting. De bewolking neemt daarna toe en plaatselijk kan er wat regen vallen. De tem peraturen zullen hierbij ongeveer dezelfde waarden bereiken *1* vrijdag. frabertag t*j tómnaemetrt: TERNEUZEN Directeur-Hoofdredacteur: PJ. van de Saaée Redactie- en Administratie-adresSqridewsri Telefoon: (01150)—-2073. Gironummer,38180 Abonnementsprijs f 8,— per kwartaal; per maand ƒ2,70 Loeee nummers 18 cent, Inclusief 4 X B.T.W. DE VRUE ZEEUW Advertentieprijs: per mm 16 cesrf; mmittma» per advertentie f 2,40, exclusief 4 B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handete- advertentjes) 5 regels f 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 80 cent verhoging. Voor bet gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur voormiddag. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Na beraadslagingen van vier uur heeft de Westduitse regering vrij dagavond besloten dat de mark op het ogenblik niet wordt gereva lueerd, zo heeft de regeringswoord voerder, Conrad Ahlers, na afloop van het beraad bekendgemaakt. Voorafgaande aan het overleg in de ministerraad is vrijdag nog acht uur intensief overleg gepleegd, on der meer in de „Kressbronner Kreis", een informele gespreks groep van regering en parlement. De woordvoerder zei dat de mogelijkheid van steunmaatrege len de komende dagen zal worden bestudeerd in besloten kabinetszit tingen. Ahlers zei dat de beslissing van de regering voor „altijd" is be doeld. Hem werd gevraagd) wat hij onder altijd verstaat en hij ant woordde dat het een metafysische kwestie is. In antwoord op vragen over de nog nimmer voorgekomen toe vloed van speculatief geld zei de woordvoerder dat de Westduitse regering hoopt en verwacht dat aan de speculatie een einde is ge komen. De regering was volgens hem niet van plan speculanten de mogelijkheid van een winst te bie den. 'Ambtenaren van het Amerikaan se ministerie van financiën wilden niet onmiddellijk officieel iets zeg gen óver het besluit van de West duitse regering. Een woordvoerder van het ministerie sloot de moge lijkheid niet uit dat later nog offi cieel zal worden gereageerd, maar hij achtte het niet waarschijnlijk. Van de kant van do Bundesbank wéigerde men zich vrijdag tegen 't einde van de middag uit te laten over het bedrag aan dollars, dat de bank heeft moeten kopen om de koers van de mark enigszins bin nen redelijke grenzen te houden. Toegegeven werd alleen dat het efen van de slechtste dagen uit de geschiedenis van de bank is ge weest. In valutahandelskringen schatte men dat de bank ongeveer een miljard dollar heeft moeten De afgezant van de V. N. voor West-Irian, de Boliviaan Ortiz- Sanz, heeft vrijdag zijn grote be zorgdheid uitgesproken over de Papoea-opstand. Hij verklaarde dat hij probeerde na te gaan wel ke gevolgen de akties van anti- Indonesische opstandelingen zul len hebben voor de tegen augus tus te houden volksraadpleging. Hij had alle betrokkenen opge roepen tot uiterste zelfbeheer sing. Intussen heeft een blad van de Indonesische marine, „El.Bahar", gemeld dat separatisten in West- Irian een eigen kabinet hebben gevormd en ook een „parlement". Vólgens het blad had het net van de afscheidingsbeweging zich uit gebreid tot Australië, Nederland, Japan en de Verenigde Staten. „El Bahar" beschuldigde een Amerikaanse organisatie, „PC" genaamd, van financiële steun aan de „opstandelingen"' door middel van „gelddroppings". De Indonesische autoriteiten hebben in het centrale bergland van West-Irian verscheidene bui tenlanders gevangen gezet, zo melden ingelichte regeringskrin gen in Djakarta vrijdag. Naar verluidt zouden alle aangehou denen blanke missionarissen zijn. Over hun nationaliteit wilden genoemde kringen echter niets zeggen. Het aantal missionarissen en zendelingen en hun gezinsleden in West-Irian bedraagt enkele honderden. Zij komen uit Neder land, de Verenigde Staten, Aus tralië en andere westelijke lan den. Enkele tientallen van hun werken in het centrale bergland. Onder hen zijn twee paters, Franciscanen van de Francis canerorde te Woerden in Enaro- tali gestationeerd en één in Waghete. Voorts werken in Ena- rotali vier zusters van de kleine zusters van de H. Jozef uit Heer len. In enkele andere plaatsen in de omgeving zijn ook paters Wtuimmm uit Woerden-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 1