Radio en Televisie Je proeft meteen het verschil. Halfzware Samson is gewoon lekkerder. Meer dan veertig lekkere sigaretten tut één pakje Halfzware Samson DE RODE BURCHT VAA IPHANGA TVorgels piano's mossel+ versteege Woningverdeling voor 1969 Zwartkijkers! aangifte formulier Dan kijkt u gerust! Maandag/dinsdag 14/15 APRIL 1969 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 f 1.45 DE LOON- EN PRIJSSPIRAAL hi-fi installaties Burgemeester hield zich 32 jaar 1 schuil DINSDAG 15 APRIL 1969 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.20 Lichte grammofoonmuziek; 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws; 8.11 Ra diojournaal; 8.20 Lichte grammo foonmuziek; (8.30—8.33 De groenteman)8.50 Morgenwij ding; 9.00 Drie retour Suez: klankbeeld; 9.35 Waterstanden; 9.40 Muziek uit de middeleeuwen en Renaissance; 10.00 Voor de kleuters; 10.10 Arbeidsvitaminen; (11.00—11.02 Nieuws); 11.30 Het Brabants Barok-ensemble: klas sieke en moderne muziek; 11.55 Beursberichten; 12.00 Komt vrienden in het ronde: program ma rondom het volkslied; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. Overheidsvoorlichting; 12.29 Uitzending voor de land bouw; 12.39 Sportrevue; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30 Spiegel uit België: Muziek en nieuws van onze zuiderburen; 14.00 Rostrum of Composers 1968; hedendaagse muziek; 14.40 Jazz uit het historisch archief; 15.00 De wereld van de opera: Martha, ópera van Flotow, met toelich ting; 16.00 Nieuws; 16.02 Cariba: muziek uit Suriname en de Ne derlandse Antillen; 16.30 Land der Muzen: kunstkroniek; 17.00 Big Band Beat: moderne muziek; 17.25 Jazz spectrum; 17.55 Mede delingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Ra diojournaal; 18.25 Een evene ment in het noorden van 't land, lezing; 18.30 Zingen geblazen: koorzang met instrumentaal en semble; 18.55 Voor de kinderen; 19.00 Paris vous parle; 19.05 Tref punt: de discussierubriek voor actuele zaken; 19.30 Nieuws; 19.35 Vanavond: gevarieerd program ma; 22.30 Nieuws; 22.38 Radio journaal; 22.55 Muziek van deze eeuw; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten; (7.30 Nieuws); 8.00 Nieuws; 8.11 Ge wijde muziek; 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de vrouw; 9.35 Operette muziek; 10.00 Opstanding en nieuw leven in de bijbel, lezing; 10.15 Opera-aria's; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de zieken; 11.55 Me dedelingen; 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieerd programma; (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Aktualiteiten; 13.00 Raden maar); 14.00 Conciliepostbus; 14.05 Schoolradio; 14.30 Pizzicato: mu zikaal middagmagazine; (16.00 Nieuws); 17.00 Overheidsvoor lichting: Indianentekeningen in de grotten van Aruba; 17.10 Voor de kinderen; 18.00 In de volks mond: volksliedjesprogramma; 18.19 Uitzending van D'66; 18.30 Nieuws; 18.46 Aktualiteiten; 19.05 Licht ensemble en solisten; 19.40 QonciJiejpostbus; 19.45 Zoekend geloven: godsdienstige lezing; 20.00 Collage 12: Drinkebroers, spel met muziek en tekst; 21.15 Albert en z'n brug, hoorspel; 22.10 Moderne en klassieke ka mermuziek; 22.30 Nieuws; 22.40 Overweging; 22.45 De zingende kerk, muzikale lezing; 23.00 Kon tekst, magazine waarin op de dingen worden doorgepraat; 23.30 Jazzmuziek; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM Hl: 9.00 Nieuws; 9.02 Plaatjes voor de pep; (10.00 Nieuws); 11.00 Nieuws; 11.03 Een opvallend vrolijke gevarieerde visite; (12.00 Nieuws); 13.00 Nieuws; 13.03 Ekspres: gevari eerd platenprogramma; (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.03 Drie-draai; 16.00 Nieuws; 16.03 18.00 Mix: licht platenprogram ma; (17.0017.02 Nieuws). BRUSSEL VI: 12.00 Nieuws; 12.03 Gevarieerde muziek; (12.40 —12.48 Weerbericht, mededelin gen, programmaoverzicht en SOS-berichten voor de schip pers); 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nieuws, weerbe richt, dagklapper en beursbe richten; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Haagschool (15.00 15.03 Nieuws); 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Lich te orkestmuziek; 16.15 Voor oude re luisteraars; 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen; 17.15 Lichte grammofoonmuziek; Kijkgeld betalen moeten we allemaal. Dat staat in de wet Wees verstandig •n vraag een aan. Dat doet u zot Schrijf uw naam en adres achter op een lege envelop es stuur die - zonder postzegel - aan 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.28 Paardesportuitsla- gen; 18.30 Franse les; 18.32 Gram mofoonmuziek; 18.35 Tips voor het verkeer; 18.40 Lichte orkest muziek; 18.45-Sportkroniek; 18.52 Taalwenken; 18.55 Grammofoon- muiezk; 19.00 Nieuws, weerbe richt en actualiteiten; 19.40 Lich te orkestmuziek; 19.45 Syndicale kroniek: 19.55 Lichte orkestmu ziek: 20.00 Klassieke muziek; (20.4521.00 Boekbespreking); 21.49 Klassieke muziek; 22.00 Nieuws en berichten; 22.15 De zeven kunsten; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nieuws; 23.10 Klassieke mu ziek; 23.30 Nieuws; 23.450.30 Ligging van de zeeschepen. Televisieprogramma's NEDERLAND I: 10.45—11.50 Schooltelevisie; 18.50 De Fabel tjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.07 Kenmerk: de wekelijkse infor matierubriek over kerk en sa menleving; 19.32 Nicholay Nick- lebey, t.v.-feuilleton; 19.56 Re clame; 20.00 Journaal; 20.16 Re clame; 20.20 Achter het nieuws; 20.50 Nooit een onvertogen woord, |t.v.-feuilleton; 21.30 De jonge on derzoekers; 22.15 Hadimassa, een show voor iedereen maar niet voor allemaal; 22.50—22.55 Jour naal; 23.0023.30 Teleac: levende wiskunde. NEDERLAND II: 18.50 De Fa beltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 19.03 Kapitein Zeppos, t.v.-feuile- leton voor de jeugd; 19.28 Scala, informatief programma; 19.56 Re clame; 20.00 Journaal; 20.16 Re clame; 20.20 Kleine potjes heb ben grote oren: t.v.-feuilleton; 20.50 Gekooide mensen, documen taire firn; 21.40 Ik vind dat. interviews; 22.05 80 jaar concert gebouw: galaconcert; 22.4522.50 Journaal. BELGIE (Ned uitz.): 18.55 Zandmannetje; 19.00 Tienerklan ken; 19.25 Gastronomische ru briek; 19.50 Franse les; 19.52 Cul turele actualiteiten; 19.57 Mede delingen 20.00 Nieuws; 2025 Let ters uit de krant geknipt i.v.- spel; 21.55 Liederen en voor dracht; 22.15 Nieuws. WOENSDAG 16 APRIL HILVERSUM I: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Stereo: L.chte grammofoonmuziek. (7.307.35 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en actualiteiten; S 20 Stereo: Lichte grammofoon muziek. (8.308.35 Van alle mark ten thuis, praatje voor de huis vrouw); 9.00 Stereo: Klassieke grammofoonmuziek; 9.35 Water- stonden; 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte grammpfonmuziek; 10 50 Voor de kleuters; 11.00 Nieuws: 11 02 Voor de vrouw; 11.40 Stereo: Modem viooice iceri: 12.00 Ami:- sf mentsmuzie r, 12.21 Voor het platteland; 12.26 Mededelinge-i t. o.v. land- en teinbouw; 12.29 Ste reo: Walsorkest: 13.00 Nieuws; I'll Actualiteiten 13.25 Franse chansons; 13 -*5 C.c--proken pot- fret; 14.00 Voor ri<. hnderen; 15.00 Stereo: Pianorecital: klassieke mu ziek; 15.35 Stereo: Bas-bariton en piano: semi-klass. liederen; 16.00 Nieuws; 16.02 Sociëteit: Zestig mi nuten voor boven de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.20 Voor de jeugd; 17.55 Mededelingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Actualiteiten; 18.20 Uitzen ding van de Boeren Partij; 18.30 Stereo: Vara's Popshow; 19.05 Ste reo: Licht vocaal en instrumentaal ensemble met zangsolist; 19.30 Nieuws; 19.35 Buitenlands week overzicht; 19.45 Beethovens Reis naar Nederland, muzikaal klank beeld; 20.10 Waar de wijsjes zijn, liedjes van overal; 20.40 Vragen- vuur; 21.00 Plaats gevonden; ragio- naal amusementsprogramma; 22.00 Akkoord: licht gevarieerd platen- programma; 22.30 Nieuws; 22.38 Mededelingen; 22.40 Actualiteiten; 22.55 Stereo; Modem strijkkwar tet; 23.15 Stereo: Bariton en piano: semi-klassieke en moderne liede ren; 23.30 Stereo: Moderne kamer muziek; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II 7.00 Nws; 7,10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten; 8.00 Nws; 8.11 Als dat zou kunnen: verzoek- platenprogramma; (8.30-8.32 Nws; 9.009.10 Gymnastiek voor de huisvrouw); 9.40 Voor de kleuters; 9.55 Stereo: Klassieke muziek; 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Nws; 11.02 Discogram: muzikaal wed strijdprogramma; 11.45 Actualitei ten; 12.00 Van twaalf tot twee: ge varieerd programma; (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden maar...; 13.15 Onderne mend); 14.00 Koor en symfonie orkest van de Deense radio met solisten: moderne gewijde muziek; 15.00 In 't zilver: programma voor oudere luisteraars; 16.00 Nieuws; 16.02 Stereo: voor de jeugd; 17.00 Twien-Popradio: lichte grammo foonmuziek voor t(w)ieners; 17.50 Overheidsvoorlichting: Huurver hoging. Het ministerie van Volks huisvesting en Ruimtelijke Orde ning beantwoordt vragen over de huurverhoging van 1 april jl.; 18.00 Vocaal ensemble en solisten: kl. en moderne liederen; 18.30 Nws en weerpraatje; 18.46 Actualiteiten; 19.00 Openbaar Kunstbezit; 19.10 Gastcollege: De stad van de Mens; Morele herbewapening: 19.50 Bel gische ervaringen en visie, vraag gesprek; 20.00 Onze vriend De vijand, klankbeeld; 20.25 Voetbal wedstrijd NederlandTsiecho-Slo- wakije te Rotterdam; 22.20 Sex tant, radioweekblad van de NVSH; 22.30 Nieuws; 22.40 Stereo: X. 'n sprong in het duister; 23.5524.00 Nieuws. ROOK OOK HALFZWARE SAMSON VAN NIEMEYER! EEN LEEUW VAN EEN SHAG. SH 4389 HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Zing, zing, zing!: lichte vo- kale muziek; 10.00 Nieuws; 10.03 Mengelmuze: nieuwe langspeelpla ten met critisch commentaar; 10.30 Swinging softly: Big Band en soft swing uit de U.S.A.; 11.00 Nieuws; 11.03 Muziek-Lezen; (12.00 Nws); 13.00 Nieuws; 13.03 Actualiteiten; 13.06 Zet 'm op: licht platenpro gramma; (14.00 Nws); 15.00 Nws; 15.03 Arbeidsvitaminen: populair verzoekplatenprogramma; 16.00 Nieuw, 16.03 Gimmick: licht geva rieerd platenprogramma; 17.00 Nieuws; 17.02 Actualiteiten; 17.05 18.00 Toppoppology: popmuziek. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevarieerde mu ziek; (12.4012.48 Weerbericht, mededelingen, programma-over zicht en SOS -berichten voor de schipps); 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nieuws; 13.20 Ta felmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Haagschool; 14.30 Waarom wij niet? 14.50 Koorzang; (15.0015.03 Nieuws; 15.3017.30 Reportage wielrennen); 15.15 Voor de kinde ren; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursbe richten; 16.09 Spaanse muziek; 17.00 Nieuws, weerbericht; 17.15 Lichte grammofoonmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.30 Lekenmoraal en -filosofie; 18.50 Sportkronik; 18.55 Taalwen ken; 19.00 Nieuws; 19.40 Amuse mentsmuziek; 19.45 Pedagogisch programma; 20.00 Voordracht; 20.21 Opera; 21.45 Boekbesprking; 22.00 Nws; 22.15 De Zeven Kun sten; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nws; 23.10 Hedendaagse muziek; 23.40 Nieuws; 23.450.30 VoOr de zee lieden. Televisieprogramma's NEDERLAND I; 11.00—11.50 Schooltelevisie; 17.0017.35 Voor de kinderen; 18.50 Kleur; De Fa beltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.07 Scala; informatief programma; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Uitzending van de P.P.R.; 20.30 Kleur: Pel grimsvaart naar Mekka, film; 20.55 De eerste Mevrouw Fraser, blij spel; 22.40 Uitzending Stichting Socutera; 22.55 Journaal; 23.00 23.15 Openbaar Kunstbezit. NEDERLAND II: 18.50 Kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Uit Zelfbe houd, gesprekken; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Bureau Bristol, tv-feuilleton; 21.10 Kleur: Programma rond de Mexicaanse kunstschilder Rufino Tamayo; 21.40 Actualiteitenrubr.; 22.05 Rembrandt; 22.10—22.15 BELGIE (Ned. uitz.); In de loop van de middag: Reportage wielren nen: GentWevelgem; 17.00-18.00 Jeugdprogramma; 18.55 Zandman netje; 19.00 Internationaal jeugd- magazine; 19.25 Sportprogramma; 19.50 Nederlandse les; 19.55 Weer bericht en mededelingen; 20.00 Nieuws; 20.25 Verover de aarde, documentaire; 21.15 Cabaret nu: programma over het Nederlands talige cabaret; 21.50 Vertel me iets nieuws over de regenwormen, tv- spel; 22.35 Nieuws. Er zijn allerlei factoren aan te wijzen voor de prijsstijgingen van de laatste tijd: b.t.w., hogere overheidstarieven een stijgend import-prijspeil, een te sterke loonstijging, etc. Aldus „De On derneming", orgaan van het Nederlands verbond van onder nemingen. Maar bij elkaar zijn ze steeds weer terug te voeren lop een onvoldoende afweging van prioriteiten bij de bestedin gen. De stijging der bestedingen, zowel in de collectieve als in de particuliere sector, geeft aanlei ding tot kostenstijgingen die «He goede merken In één zaak Middelburg L.Delft 103-105 Tel- 01180-7684 Ook In Den Haag Groningen Heerlen dan op hun beurt weer de be stedingen opjagen. „Betekent het nu dat wij de overheid als schuldige zouden willen aanwijzen, omdat zo'n groot deel van de recente prijs stijgingen van haar afkomstig is? Nee, dat zou immers onbil lijk zijn. Die overheid doet ten slotte wat het volk wil.'' Dat volk wil; elk jaar meer loon, meer sociale zekerheid, meer voor onderwijs, meer voor verkeersvoorzieningen, meer voor ontwikkelingshulp. Maar de vraag, hoe het geld dat daar voor nodig is verdiend moet worden komt pas achteraan en dat wreekt zich nu. Het blad becijfert dat de over heid in 1960 van het nationale inkomen van elke honderd gul den die er in ons land \verd ver diend 24,30 nodig had. In 1969 29,40. Het grootste deel van die stij ging zit in de verbetering van het onderwijs en van de wegen, in 1960 kreeg het ministerie van onderwijs ƒ4,90 van elke hon derd gulden, in 1969 8,20. Het ministerie van verkeer en water staat had in 1960 van elke hon derd gulden 1,90 nodig en in 1969 2,90. Voor sociale uitke ringen ging in 1960 8,20 van elke honderd gulden af, in 1969 ƒ15,20. 6, „Een gezellige boel is het hier beslist niet!" merkte Presto fluis terend op. „En die oude rommel pot zegt ook geen woord meer dan nodig is!" De rommelpot had in middels de poort gesloten en kwam nu naar hen toe. „Ge kunt de paarden op stal zet ten", zei hij. '„Stalknechts zijn er niet, dus ge zult ze zelf voer moe ten geven! Er is nog wel haver!" „Maar wie woont hier dan?" vroeg Aram verbaasd. „Ik!" gromde hij, op zo'n toon, dat Aram voorlopig van verdere vragen afzag. De stallen waren even verlaten als het binnenplin. Er was geen dier te zien, hoewel er hier en daar nog betrekkelijk vers stro lag. Presto had in een ogenblik een nog half volle haverkist ontdekt. „Vreemd", merkte Aram pein zend op, terwijl bij sijn rijdier ver zorgde. „Dit alles duidt er op dat de burcht kort geleden nog be woond was. Het kan onmogelijk lang geleden zijn, dat deze stal in gebruik was! Het staat mij hier hoe langer hoe minder aan!" De minister van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening, ir. W. F, Schut, heeft de ruim 3700 woningen die nog voor verde ling beschikbaar waren aan de provincies en het openbaar lichaam Rijnmond toegewezen. Het zijn ruim 2.000 woningwet woningen die door corporaties met garantie kunnen worden ge bouwd. Van de 45.000 woningwetwo ningen die dit jaar in uitvoering kunnen worden genomen, zijn er nu in totaal ,31.525 als initieel contingent uitgegeven. Het res tant is met name bestemd voor de uitvoering van woningpro jecten met toepassing, van grote elementen en het verlenen van een toeslag op het gemeentelijke contingent bij 'het bouwen van woningen volgens een efficiente bouwmethode en van z.g. keuze woningen. -- De 10.000 particuliere gesubsi dieerde woningen die woning corporaties met garantie kunnen bouwen, zijn op 298 na als ini tieel contingent uitgegeven. Het in reserve gehouden aantal is vrijwel geheel bestemd voor het verlenen van toeslag bü de bouw van keuzewoningen. Aan de provincie Zeeland zijn voor 1969 in totaal 1048 wonin gen als initieel contingent toe gewezen. Na zich 32 jaar lang vrijwillig schuil hebben gehouden, heeft de voormalige republikeinse burge meester van Mijas, een toeristen oord in de Spaanse provincie Malaga, zich 2aterdag bij de po litie gemeld. De nu 64-jarige Manuel Cortes Quero dook bij zich thuis onder, toen de nationalistische troepen van Franco op 2 februari 1937 Mijas bezetten. De ex-burgemees- ter besloot uit zijn schuilplaats te voorschijn te komen, toen hij kortgeleden hoorde dat de Spaan se regering amnestie had ver leend aan allen die volgens d« regering overtredingen hadden begaan tijdens de burgeroorlog. Manuel Cortez Quero kon die 32 jaar blijven leven dank zij de kleine exporthandel in eieren en gevogelte, die zijn vrouw drijft. Na een gesprek met de plaatse lijke politiecommissaris kon d4 ex-burgemeester als vrij man new zijn huia ttruetatren,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 7