slager verkoper medewerker verkoopster inpakster Terneuzen werkte zich omhoog door verdiende zege in Axel AXEL- TERNEUZEN 0-2 DE GAULLE WIL HET FRANSE VOLK INSPRAAK GEVEN.... Maar het heeft meer aan loonsverhogingen Toch devaluatie Ch albert heijn caissière of leerling-caissière Pagina 4 DE VRIJE ZEEUW Maandag 17/dinsdag 18 maart 1969 Tweede slachtoffer van explosie overleden Disciplinaire straffen voor Zeister ambtenaren Vee omgekomen bij boerderijbrand SLUISKIL-HULST 2-2 G. DE RIDDER opdekruidenierswarenafdeüng op de groenteafdeling op de afdeling gebak of fijne vleeswaren op de groente-afdeling of in de slagerij In terneuzenV openen wij een nieuwe Supermarkt Zaterdag is in het Sint Elisa- bethgasthuis in Haarlem de 50- jarige A. P. van Gent overleden, die vrijdag bij een brand, ge volgd doo.r een explosie, in een garage aan de Amsterdamse vaart zwaar werd gewond. Hij is het tweede slachtoffer van de brand. Zijn collega, de 52-jarige J. Reijnders, was reeds over leden, toen de brandweer na de blussingswerkzaamheden de mannen naar buiten haalde. Het ongeluk ontstond bij het lossen van benzine. Buiten stond een tankwagen en vermoedelijk doordat er gerookt is, kwam een vonk op de benzineleiding te recht, waardoor èen steekvlam volgde. Beide slachtoffers hiel pen de garagehouder wel eens bij de verkoop van benzine. Voor de grote „derby" Axel Terneuzen bestond, zoals te ver wachten viel, veel belangstelling. Meer dan de helft van de 1500 bezoekers die naar het goed be speelbare veld bij de watertoren waren gekomen, bestond uit Ter- neuzenaars. Hun reis was niet vergeefs. Zij zagen de roodzwar ten de beide punten veroveren in een nu en dan wel harde maar fair gespeelde wedstrijd. En de zege van de Terneuzense ploeg was verdiend, daarover waren „vriend en vijand" het eens. Het krachtsverschil was gering, maar de gasten hebben beter van de geboden kansen geprofiteerd. Reeds in de tweede minuut kreeg Axel een vrije trap te nemen, waaruit Roose de bal cor ner werkte. Een minuut later loste Lauret een afstandsschot, dat keeper Oppeneer met beide vuisten afsloeg. Na ruim 12 minuten viel de eerste treffer. Verhage gaf een ,Ausputzer" Van Hulle was een groot struikelblok voor de Axelse voorhoede. voorzet-op-maat en de vrijstaan de Lauret kopte de bal onhoud baar langs Oppeneer (01). Axel trachtte het spel te verplaatsen, maar bleek niet doortastend ge noeg. Slechts één keer ontstond gevaar, toen Jonkman uit een voorzet van links fraai inkopte; Roose stond echter goed opge steld. Beide ploegen kregen daarna nog tal van kansen. Wissel schoot twee keer rakelings over. Aan de andere kant dachten we Verbunt te zien scoren. Keeper Roose was al geslagen maar de bal rolde net langs de verkeerde kant van de paal buiten. In de laatste minuut van de eerste helft werd Roose bijna verrast door een boogbal van Dieleman, welke ternauwer nood corner kon worden getikt. Na de rust een op en neer gol vend spel met meerdere kansen voor beide ploegen. Peter Deij en Jan Dooms kwamen dicht bij een doelpunt, maar ze lieten de kans voorbijgaan. Ook Jonkman en Viveen waren op de goede weg, maar Roose wist Jonkman op het laatste moment de bal te ontfut selen, terwijl Viveen zijn schot via de lat over zag gaan. Nadat ook Peter Dejj nog eens had over geschoten, besliste Jan Doorns de wedstrijd. Even buiten het straf schopgebied kreeg hij in de laat ste minuut een vrije trap te nemen en buiten bereik van Op peneer joeg hij de bal in het Axelse doel (02). Doelman Roose onderschept een niet ongevaarlijke Axelse aanval. Burgemeester en wethouders van Zeist hebben medegedeeld, dat zij na een onderzoek naar gedragingen van ambtenaren van de dienst van openbare wer ken zeve n ambtenaren van bouw- en woningtoezicht disci plinair hebben gestraft. De amb tenaren waren betrokken bij mal versaties met bouwtekeningen en het geven van bouwvergun ningen, gedurende tal van jaren gepleegd. Nadat de betrokkenen in de gelegenheid waren gesteld zidh te verantwoorden, hebben burgemeester en wethouders hun besluit genomen. Eén ambtenaar is gestraft met ongevraagd ont slag ingaande 1 maart 1969. Twee ambtenaren zijn gestraft met ongevraagd ontslag met de bepaling, dat de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, in dien zij zich gedurende een be paalde termijn niet schuldig ma ken aan plichtsverzuim. Voor één van deze ambtenaren ein digt deze termijn op 1 april 1970, voor de andere op 1 aoril 1971. Eén ambtenaar is gestraft met terugzetting in bezoldiging en in rang en wel tot het bedrag van de laatste periodieke verhoging. Drie ambtenaren zijn gestraft met een berisping. Eerder werd bekendgemaakt dat twee ambte naren, die niet meer in dienst zijn van openbare werken in Zeist, strafrechtelijk zullen wor den vervolgd. Beiden hebben zelf ontslag genomen. deneraal De Gaulle heeft de Fransen weer eens gewaarschuwd. Ze moeten kiezen tussen vooruit gang en chaos, d.w.z. tussen de vooruitgang die hij belichaamt, en de ondermijnende krachten welke de republiek en de vrijheid bedrei gen. Het werd weer zwaar drama tiserend voorgedragen; het was 'n nieuw appèl om de brave burgers angst aan te jagen voor de links georiënteerde groepen. Er is alle reden om aan te ne men dat De Gaulle er succes mee zal hebben. Formeel kondigde hij ook zijn referendum aan over her vorming van de senaat en enige regionale zelfstandigheden, maar dat zijn onderwerpen die momen teel slechts matig in de belang stelling staan. Wel heftig aan de orde was de sociale vrede in het land, nu de vakbeweging als waarschuwing een ééndagsstaking had uitgeroepen. Niet over refe- rendumvragen, maar over loon eisen. De Gaulle wees in zijn toe spraak op de „verrukking" van de participatie de inspraak zo als hij die ziet, maar dat blijft een theoretisch punt en allerminst ac tueel. De prijsstijgingen voelt de Fransman in de praktijk veel hef tiger en dat verklaart waarom de staking ondanks de betrekkelijk geringe percentages vakbondsleden een succes werd. De grieven leven meer dan het participatie-ideaal van de generaal. Het is een beetje absurd dat De Gaulle op een manier waarvan hij het patent schijnt te hebben, min- Dat het niet altijd even zachtzin nig toeging tijdens de Zeeuws- Vlaamse „derby", toont deze op name overduidelijk. CLINGE—BIERVLIET 1—1 Door een verdedigende taktiek toe te passen is de thuisclub erin geslaagd Biervliet een punt te ontfutselen. Hoewel Biervliet meer in de aanval is geweest, mag deze puntenverdeling toch wel verdiend worden genoemd. Clinge nam in de 10e minuut de leiding door Bogaert en behield deze voorsprong tot 12 minuten voor het einde. Toen kon De Regt de gelijkmaker scoren (11). De resterende tijd stond het Clinge- doel onder zware druk, maar wijziging onderging de stand niet meer. In Oostermeer tussen Bergum en Drachten is zondagmiddag de boerderij van de heer G. Ooster hof in vlammen opgegaan. Zes tien kalveren en pinken kwa men in de vuurzee om. In de boerderij verbrandden verder ongeveer 1000 pakken hooi en een transporteur. Van het huis raad kon niets worden gered. De heer Oosterhof was verzekerd. De brand is ontstaan in de schoorsteen. Het gezin zat in de huiskamer en hoorde plotseling knetteren op de zolder waar het rieten dak in vlammen stond. Aangewakkerd door een harde wind verspreidde het vuur zich snel over de boerderij en zette 't gehele gebouw in lichte laaie. De boer heeft nog getracht met een blusapparaat de vlammen te do ven, echter zonder resultaat. Dertig melkkoeien heeft hij in veiligheid kunnen bréngen. achting stapelt op de vakbonden als bedreigers van de republiek. Terwijl iuist de vakbonden zich vèr houden van de met zwarte vlaggen zwaaiende anarchistische studenten en zelfs met deze groe pen op de vuist gingen. In zover is er dan ook weinig geliikenis met de toestand van mei en juni vorig jaar. Er is wèl overeenkomst waar het de kapitaalsvlucht betreft en de goudsneculatie die de Franse franc opnieuw tot een bedreigde munt maakt. Mocht er een grote staking volgen of zouden de be drijven zich moeten schikken in forse loonsverhogingen, dan be staat de kans dat De Gaulle ge dwongen zal ziin alsnog over te gaan tot een devaluatie die hij vorig jaar weigerde uit te voeren. Een devaluatie overigens die de industrie op economische gronden minder erg zou vinden dan de generaal om prestigeoverwegin gen Een wedstrijd met V6el span ning maar weinig goed spel. Sluiskil heeft hard gewerkt en verdiende het gelijke spel. Het nam spoedig de leiding en wist zeven minuten vóór tijd een 12 achterstand weg te werken. Hulst viel tegen en de aanvallen waren slecht van opbouw. Scheidsrechter Snudo had meerdere zwakke momenten. In de eerste speelhelft liet hij een zware overtreding in het Sluis- kilse strafschopgebied doorgaan en in de tweede helft ontstond eenzelfde situatie in 't Hulsterse strafschopgebied. Toen Visser 'n kwartier vóór tijd een bal in het gezioht kreeg, strafte de arbiter dit af met hands. Uit de vrije trap verdween de bal in het'Sluiskilse doel. Deze beslissing maakte tal van toeschouwers wat opgewon den. Toen de scheidsrechter zich naar de kleedkamer begaf, vielen er stompen en slagen, maar de politie maakte aan dit onbe kookte en onsportieve optreden spoedig een eind. Direct na het begin loste Visser reeds een schot op het Hulsterse doel, waar De Vos goed ingreep. In de derde minuut trachtte De Feber na een pass van Schelf hout door te breken op links, maar werd ten val gebracht. Vis ser plaatste het leer hoog voor 't doel. Jacobs was in een snelle sprint de defensie te vlug af en langs de uitlopende keeper De Vos kopte hij zuiver in (10). Nadat een verrassend schot van De Booy naast was gevlogen en keeper De Smidt een schot van De Badt had gekeerd, viel in de 16e minuut de gelijkmaker. Bij een ongevaarlijke Hulsterse aan val kreeg Schobbe de bal ver keerd °P zÜn schoen. De Booij was er als de kippen bij en scoor de (11). Hulst werd nu iets beter. Twee minuten vóór de rust kroop Hulst door het oog van een naald, toen een der backs finaal over de bal trapte. Schelfhout snelde toe en schoot uit een moei lijke hoek langs De Vos. Geluk kig voor Hulst vloog de bal voor langs het lege doel naast. Na de rust werd een Hulsters offensief verwacht. Sluiskil speelde meer teruggetrokken. Nadat De Smidt enkele gevaar lijke schotten van Vlassenrood en De Badt had gestopt, kwam Hulst in de 18e minuut weer goed weg. Sluiskil rukte via Schobbe en Rijckaert op. Visser nam de bal over en betrok Schelfhout in het spel dje een mooi schot losliet dat nog net corner werd gewerkt. Na een half uur wilde Visser 'n hard ingeschoten bal wegkoppen. Hij kreeg het leer vrij onzacht tegen zijn kaak en drukte zijn hand tegen de zere plek. De scheidsrechter dacht er anders over en gaf een handsbal. F. Vlassenrood nam de vrije trap en via de handen van De Smidt verdween de bal in de touwen (12). Sluiskil gaf de moed niet op en nadat Hulst met moeite een paar Sluiskilse aanvallen had af geslagen, ontstond er een gehar rewar voor het Hulsterse doel. De Feber legde de bal voor de voeten van Jacobs die zich geen moment bedacht en onhoudbaar scoorde. Er was toen nog zes minuten te spelen. Vermelding verdient in deze laatste periode alleen een vliegend schot van De Booij dat rakelings over ging. Hulst verloor in Sluiskil een kostbaar punt, maar kan a.s. zon dag zijn positie weer verstevigen door een overwinning op het be zoekende RCS. Er zal dan echter uit een ander vaatje moeten wor den getapt. A'DAM: Producer Thijs Cha- nowski (l.) en tekstschrijver Leen Valkenier, winnaars van de „Televizier-ring" met hun creatie „De Fabeltjeskrant". Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond na het overlijden van onze Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer betuigen we U onze welgemeende dank. Uit aller naam, J. DE RIDDER Terneuzen, 17 maart 1969 Scheldekade 40 Wij zoeken jonge mensen, die na een opleidingsperiode in een van de bovengenoemde functies ge plaatst kunnen worden. Wij nodigen U uit voor een informatief ge sprek op woensdag 19 en dinsdag 25 maart 1969 tussen 15.00 en 20.00 uur met onze regionale personeelschef, de heer D. Kwakkel in Lunchroom Asche, Noordstraat te Terneuzen (tel. 01150-2524). Ook tele fonisch zal de heer D. Kwakkel U graag alle gewenste inlichtingen verstrekken (tel. 01850-29472). U kunt bij ons een goede baan vinden als

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 4