PROVINCIAAL NIEUWS vrl. admin. kracht IS***' als je trouwt is een paar honderd gulden extra altijd meegenomen sparen.. verstandig en handig METERFABRIEK TERNEUZEN ZEEUWSE VEILINGFUSiE GAAT NIET DOOR PREMIER G0LDA MEIR: BELEID VAN HET KABINET-ESJKOL ZAL WORDEN VOORTGEZET Vragen over uraniumvondst op Schouwen- Duiveland BEURSOVERZICHT Zware aanvalsactie van de Vietcong Marktberichten Pagina 3 Terneuzen Tegen nieuwe investering Axel Hansweert Oost burg Strijdkrachten versterkt Verbazing Amerikaanse helikopter neergestort Overstromingen in Brazilië Sluiskil Vietcong op weg naar Saigon - AGENDA - Boeddhisten- leider opnieuw veroordeeld Sneeuw in Noord-Duitsland Achttien scholieren in Gaza gewond maart: 1969 DE VRIJE ZEEUW Gouden tientje in kollekte In de laatst gehouden kollekte van de nationale inzameling van het Leger des Heils werd een gouden tientje aangetroffen. Over de kop geslagen Hedenmorgen omstreeks half negen reed een Volkswagen be stuurd door de m.t.s.-er G. Th. van B. uit Hulst over de Mr. Haarmanweg in de richting van de Dokweg. Ter hoogte van de Noorse papierfabriek raakte de Volkswagen door nog onbeken de oorzaak met de rechterwie- len van de rijbaan. Van B. reed 40 m door de voor (hem rech ter wegberm en raakte daarbij twee bermpaaltjes. Vlak voor een lichtmast kwam de auto weer op de rijbaan en raakte vervolgens in de linker weg- bertn. Hier sloeg de auto enige main over de kop en kwam on dersteboven in een sloot terecht. De bestuurder van de auto liep een hersenschudding en inwen dige kneuzingen op. Drie mede inzittenden kwamen er met de schrik en een nat pak vanaf. Dokter Van Herk verleende de eerste hulp en liet Van B. per ambulancewagen naar het Ju- liana-ziekenhuis overbrengen. Geen voorrang Op het kruispunt nabij St. Ar napolder had zaterdagnamiddag om vier uur een botsing plaats tussen twee personenauto's, om dat de uit Everghem (B.) af komstige bestuurder, J. v. B. rijdend van Axel naar Terneu zen geen voorrang verleende aan F. S. uit Graauw. Beide auto's liepen aanzienlijke schade op. Clubkampioenschap Samojeden Op dé j.l. zaterdag gehouden kampioenschaps-clubmatch voor Samojeden (poolhonden) te 's-Hertogenbosch werden de hon den Waldo van Tamadya en Bjorg van Antartica bekroond met z.g. (zeer goed). Eigenaar van de hond is rep. C. van der Hooft en H. Boerbooms. Aanbesteding Namens het gemeentebestuur van Terneuzen is aanbesteed de verlenging van de invalsweg van Driewegen tot de voormalige pro vinciale weg ter hoogte van het uitbreidingsplan Zeldenrust en de aansluiting van de Katspol- derdijk op de invalsweg. Er kwa men veertien inschrijvingen bin- a In verband met het huwelijk van de huidige functionaresse is op ons kantoor plaats voor een Zij krijgt een afwisselende werk kring: telefoonverbindingen, loon gegevens verwerken; typen. Kantoorervaring is gewenst; Mulo-opleiding, diploma typen en een accurate instelling zijn vereist. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Be drijfsleider van het Montage-atelier Meter- fabriek, Industrieweg 17, Terneuzen. U kunt ook persoonlijk komen solliciteren. KANAAL TERNEUZEN-GENT ZEEVAARTNIEUWS Bestemd voor Terneuzen: 14 maart (na 15 uur): Tasmanië, 700 dwt (Ned.) 16 maart: Marie-Annick, 870 dwt (Frankr.) Vertrokken van Terneuzen 15 maart: Tasmanië, 700 dwt (Ned.) Agua Marina, 12.540 dwt (Liberiaan) Bestemd voor Sas van Gent: 15 ni33rt' Hardy Merchant, 610 dwt (Eng.) Vertrokken van Sluiskil: 15 maart: Eira, 5769 dwt (Fin) Gepasseerd naar Gent: 14 maart (na 15 uur): Frauke. 836 dwt (W.-Dld.) Falco, 984 dwt (Ned.) 15 maart: Ragg, 540 dwt (Noor) Daisy, 508 dwt (W. Duitsl.) Störtebeker, 485 dwt (W.-Dld.) Hanse, 1160 dwt (W.-Duitsl.) Silver Merlin, 1910 dwt (Eng.) Regent Falcon, 18.025 dwt (Eng.) Zeta, 760 dwt (W.-Duitsl.) Falco, 984 dwt (Ned.) Klaziena, 460 dwt (W.-Duitsl.) 16 maart (tot 18 uur): Winchesterbrook, 1418 dwt (Eng.) Anne Marie Palm II, 729 dwt (W.-Duitsl.) Gepasseerd van Gent 14 maart (na 15 uur): Mogens Graesborg, 565 dwt (Deen) Serene Med, 6227 dwt (Griek) Antilope, 984 dwt (W.-Duitsl.) Tridale, 660 dwt (Ned.) Vaterland, 985 dwt (W.-Dld.) Peenemünde, 500 dwt (W.-Dld.) Olna Firth, 780 dwt (Eng.) Ingeborg II, 910 dwt (W.-Dld.) Herman Martens, 873 dwt (W.-Duitsl.) Vectig Isle, 265 dwt (Eng.) Land Hadeln, 838 dwt (W.-Dld.) Osterbrücke, 454 dwt (W.-Dld.) Luzia, 507 dwt (W.-Duitsl.) Pavl Meier, 840 dwt (W.-Dld.) 15 maart: Falco, 984 dwt (Ned.) Fenia, 1035 dwt (Zweed) Emil B., 660 dwt (W.-Duitsl.) Texaco Scandinavia, 20.200 dwt (Noor) Dutch Faith, 999 b.r.t. (Ned.) 16 maart: Falco, 984 dwt (Ned.) Mission San Rafael, 16.350 dwt (Amerika) Silver Merlin, 1910 dwt (Eng.) VERGADERINGEN IN MIDDELBURG, GOES EN KAPELLE De door de besturen voorgestel de fusie van de fruit- en groente veilingen in midden-Zeeland gaat niet door. Tijdens vriidagavond in Goes, Kapelie en Middelburg ge houden algemene ledenvergaderin gen van de veilingsverenigingen in deze plaatsen, werd het bestuurs voorstel om tot fusie over te gaan in Goes met tweederde meerder heid verworpen, terwijl er in Ka pelie en Middelburg wel een meer derheid voor de fusie was, maar niet de statutair voorgeschreven meerderheid van resp. tweederden en 75 procent van de leden. In Kapelie werden 306 stemmen vóór het bestuursvoorstel uitge bracht en 282 tegen. In Middel burg was dat 176 vóór en 167 te gen, in Goes 223 vóór en 434 tegen. De besturen van de drie veilin gen hebben 3,5 jaar gewerkt aan de plannen tot samenwerking en fusie. Zij hadden voorgesteld de bestaande verenigingen te ontbin den en samen een nieuwe veiling voor midden-Zeeland te stichten, die dan ruim 2000 leden zou kun nen hebben en een omzet van 20 tot 25 miljoen per jaar. Omdat geen van de bestaande bedrijven geschikt was om als centrale vei ling te dienen was het bestuurs voorstel in Kloetinge een nieuw veilingbedrijf te stichten, waarvoor een investering nodig was van ongeveer 7 miljoen. De bezwaren van de tegenstanders waren voor al gericht tegen deze nieuwe in vestering in een periode waarin het in de fruitteelt erg slecht gaat. De besturen stelden dat juist onder deze omstandigheden een bundeling van de krachten een dringende noodzaak is, omdat hier door in de eerste plaats afzetkos ten gedrukt kunnen worden. Ver der zou het belangrijk ziin voor de priïsvorming der produkten. De 35 bestuursleden van de drie veilingen stonden volledig achter de plannen die ze de leden hadden voorgelegd. Zij hebben toegezegd de veilingbelangen te blijven be hartigen. nen. Hoogste inschrijver was de firma Jansen en De Vos te Wa terlandkerkje voor ƒ479.500. De laagste inschrijving was van het aannemingsbedrijf W. J. de Bruijn te Terneuzen voor 443.000. De gunning werd voor lopig aangehouden. J aarvergadering bejaardenbond De katholieke bejaardenbond heeft in het Gezellen-huis de jaar vergadering gehouden. Er was veel belangstelling. Voorafgaan de aan de vergadering werd door pastoor De Jong een mis opge dragen. Bij de bestuursverkiezing wer den gekozen mevr. ZegersVer- Straeten en de heren P. Casteels, A. van Britsom en J. Polfliet. De voorzitter, de heer A. Aude- naerde, werd door pastoor De Jong geprezen voor 't vele werk dat hij voor de bejaarden verzet. Na de koffietafel vertoonde pas toor De Jong een fraaie serie dia's over Sardinië. Bazar De jeugdcommissie van de hen gelsportvereniging „Geduld Overwint Alles" zal op 20, 21 en 22 maart een bazar organiseren. Er zullen een tiental interes sante attracties zijn, waarvoor fraaie prijzen beschikbaar zijn gesteld. Met het batig saldo hoopt men weer hengelwedstrijden te kunnen uitschrijven voor de Axelse schooljeugd, terwijl men zo mogelijk ook andere jeugdacti- viteiten financieel zal steunen. De jongeren willen hiermee in de voetsporen treden van de senioren, die al enkele jaren nut tig werk hebben verricht voor de Axelse bejaarden. kamp C. Hoogstrate ioen libre Se klasse Tijdens de gisteren te Etten- Leur gespeelde wedstrijden om het kampioenschap van Nederland libre 3e klasse behaalde C. Hoog strate, die voor de eerste maal aan deze wedstrijden deelnam, het kampioenschap. Scheepsbotsing Op het kanaal door Zuid-Beve land tussen de sluizen van Hans- weert en de Vlakebrug zijn zon dagmiddag het Franse 950 ton metende m.s. „Cotes Roties" en het Belgische m.s. „Irma" met elkaar in aanvaring gekomen. Het Franse schip was zinkende. De opvarenden zijn aan boord ge gaan van het Duitse motorschip „Weser 38". Zowel het Franse als het Belgi sche schip waren op weg van Antwerpen naar Duitsland, ge laden met ijzererts. De „Cotes Roties" is na de aan varing gezonken en ligt gedeelte lijk in de vaargeul. Oudercommissie schoolgemeenschap In de aula van. de scholenge meenschap „Koningin Wilhelmi- na" werd een nieuwe oudercom missie samengesteld overeen komstig de bepaling van de wet op het voortgezet ondewijs. Deze commissie bestaat uit: W. H. Kap- senberg te Sluis, voorzitter; D. Rottier te Oostburg, secr.-pen- ;ningmeester; mevr. W. A. M. Wijffels-van Waes te IJzendijke; mevr. P. Brinkman-Zwart te Schoondijke; I. de Hullu te Oost burg en W. J. Verschellmg te Breskens. De rector van de scholenge meenschap heeft in de commissie ambtshalve zitting met advise- De veiligheid van het land en het voortzetten van Het streven naar vrede in het midden-oosten zijn de belangrijkste doelen van de nieuwe Israëlische regering onder leiding van mevrouw Golda Meir. De premier vroeg maandagochtend het vertrouwen van het parle ment voor haar kabinet, dat dezelfde samenstelling heeft als de vorige regering onder Levi Esjkol, die onlangs aan een hartaanval is over leden. Mevr. Meir deelde mee dat het beleid van de vorige regering zal worden voortgezet. Dit jaar zullen de strijdkrach ten in de door Israël bezette ge bieden, in het bijzonder in de Sinai, worden versterkt, zo heeft generaal Ezer Weizman van de generale staf zondag verklaard op een persconferentie, die al leen voor Israëlische journalis ten toegankelijk was. Zo komt er voor de pantser- troepen in de Sinai een afzon derlijke staf. Om de slagvaar digheid van de troep te verster ken, zal de opleiding worden ge ïntensiveerd. Uitgangspunt voor deze plannen is de veronderstel ling, dat de bezette gebieden al thans dit jaar niet als gevolg van een politieke regeling zullen worden ontruimd, aldus gene raal Weizman. Zij verklaarde dat het conflict in het midden-oosten alleen kan worden opgelost door „een wer kelijke vrede tussen de betro- ken partijen". Zij doelde kenne lijk op Amerika en Engeland, toen zij opmerkte dat de vrien den van Israël er zeker niet over zouden denken, hun problemen door andere partijen te laten op lossen. Zij vroeg hen er dan ook begrip voor te hebben, dat Is raël er niet mee kan instemmen dat andere landen regelingen zouden treffen waarmee zijn voortbestaan ten nauwste is be trokken. In dit verband sprak zij er haar verbazing over uit, dat de Sowj et-Unie zich aangewezen acht om als neutrale partij zich met 't Israëlisch-Arabische con- Zeven mensen zijn om het leven gekomen, toen een Amerikaanse helikopter met onder meer drie gewonde Amerikaanse militairen aan boord zaterdag bij de gedemi litariseerde zone in Korea neer stortte. Het toestel is niet door de Noordkoreanen neergeschoten. In de Brazilianse staat Aiagoas zijn bij overstromingen ais gevolg van zware regenval 214 mensen verdronken. Er zijn 800 woningen verloren gegaan. fiict bezig te houden, hoewel juist de Russen in sterke mate verantwoordelijk waren voor de „agressive voorbereidingen" in de Arabische staten, die tot de juni-oorlog van 1967 hadden ge leid. Voorts beschuldigde zij Frankrijk er van dat het zich sinds deze oorlog heeft onder scheiden door een „opvallende eenzijdigheid" met als enige „constructieve bijdrage" de af kondiging van een wapenembar go tegen Israël. ■rende stem en namens het perso neel werd aangewezen de docent A. van Beest. Harmonie in moeilijkheden Het voortbestaan van de har monie te Oostburg is een dubieu- se zaak geworden. Dit bleek op een jaarvergadering die werd ge houden in hotel Victory. Er is geen voldoende bezetting meer en de jeugd heeft niet veel be langstelling voor de fanfare muziek. Niettemin ging men niet tot liquidatie over maar men zal zich beraden over de te nemen maatregelen. Aan het concours te Aardenburg op Hemelvaartsdag kan niet worden deelgenomen. Wel zal de drumband daar acte de présence geven. Zeehen gel wedstri j d Zondag hield de zeehengelclub „Sluiskil" haar eerste c'.ubwed- strijd uit een serie van vijf, aan het Scheldewater bij de watertoren te Terneuzen. Ondanks het koude, gure weer was er veel belangstel ling voor deze wedstrijd. De vangst was zeer goed. De gedetail leerde einduitslag was: 1. H. Dal- linga; 2. J. de Recht; 3. Mevr. De- buck; 4. J. Hebbrechts; 5. L. Kim- pe; 6. R. Smit; 7. F. Malspaert; 8. J. Faas; 9. P. Wullems; 10. E. Blaakman. De prijsuitreiking vond na afloop plaats in 't clubgebouw café Dallinga te Sluiskil. De Tweede-Kamerleden Van der Peijl en De Boo (beiden C.H.U.) hebben de minister van economi sche zaken schriftelijk gevraagd of het waar is dat T.N.O. op het eiland Schouwen-Duiveland, in de omgeving van Haamstede, sporen van uranium heeft ontdekt en wel in een zodanige concentratie, dat een evt. exploitatie niet tot de on mogelijkheden moet worden ge rekend. Mede in verband met de recen te ontwikkelingen t.a.v. het pro- ject-Kistemaker vragen beide ka merleden de kamer inlichtingen te verschaffen over de omvang en betekenis van deze vondst, en haar op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luiden: Londen 8.648.74 Montreal 3.333.38 New York 3.65—3.60 Parijs 66.5069.50 Brussel 6.856.95 Frankfort 89.9090.90 Stockholm 69.7070.70 Zürich 84.0085.00 Milaan 56.5058.50 Kopenhagen 47.9048.90 Oslo 50.30—51.30 Wenen 13.92—14.12 Lissabon 5.105.25 AFBROKKELENDE MARKT Beursplein 5 heeftvandaag de nieuwe beursweek bij de opening ingezet met een verdeelde stem ming voor de internationale waarden. Later brokkelden de koersen iets verder af. De handel was uiterst kalm. Hoogovens be gon een dubbeltje lager op 104,50 waarna 104,20 werd gedaan. Phi lips ging 40 cent omlaag tot 168,50 om daarna verder af te glijden tot 167,80. Unilever ging SO cent om hoog tot 120,60. Kon. Olie zette 20 cent hoger in op 177,20 doch moest later terrein prijsgeven tot 176,60. AKU daalde aanvankelijk 80 cent tot 119,50 om verder in te zakken tot 118,80. Het overnemen door het AKU concern van de Belgische fabriek van de Union Chimique voor de vervaardiging van synthetische garens werd ter beurze nog wel druk besproken doch bracht geen hogere koers voor het AKU-aan- deel, integendeel. Voor deze overname geeft AKU een grote post aandelen n.l. 650.000 duizend plus fabriéken. De totaalwaarde bedraagt ca. 100 min. Door ge noemde overname zal aan de jaaromzet van AKU-Nederland ca. 200 min. worden toegevoegd. Hierdoor zal de verkoop ca. 1 miljard bedragen. De uitbreiding in België en Emmen, alsmede het deelnemen van AKU aan de 45 min. dollar emissie van de Ame rican Enka, bezorgen AKU geen last omdat alles gefinancierd kan worden door de pas uitgegeven 50 min. converteerbare dollar- obligaties van AKU. Ongetwij feld gunstig bedrijfsnieuws het welk echter in een verkeerde markt is terecht gekomen, aldus de beurs. Na de flauwe stemming van donderdag zakten de koersen vrijdag in Wallstreet nog iets ver der in. De Nederlandse waarden moesten er terrein prijsgeven. Dit had in Amsterdam vandaag merendeels licht aanbod in de toonaangevende fondsen tot ge volg. Van de cultures was Amster dam Rubber flauw op 56%, HVA iets gemakkelijker op 99. De scheepvaartsector kon de hogere koersen van vrijdag niet hand haven en moest een klein stapje terug doen. De staatsfondsen- markt was praktisch onveran derd. Deli Mij. gaf geen verandering te zien op 76. K.Z. Organon was zwak op 191,70 evenals Heineken op 162. AKU herstelde zich tot 119,50 maar Hoogovens zakte verder in tot 103,80. Philips verliet de markt op 167,50, Unilever 120,50 en Kon. Olie 176,70. KLM daalde 2 tot 233. In de le periode stegen Vette- winkel en Naarden ieder 10 pun ten. Ned. Kabel en Gist-Broc. gingen elk 5 punten omhoog evenals Hellingman. Elsevier steeg 3. Zes punten lager waren Ned. Ford en Wyers. Nat. Neder landen gaf 7 en Nutricia 8 punten prijs. Bergoss was 28 punten lager niet af te komen. V.R.G. Papier daalde 5 punten. Ind. Mij. Zutphen was 10 punten lager laten. Kluwer en Bols gaven ieder 3. Amev 1,30, Alb. Heijn 1 en Billiton-2 4 prijs. In par- ticipatiebewijzen wereldenergie werd 287 (284) gedaan. Dit naar aanleiding van het bod van Uti- lico op wereldenergie. Dat kan als je zo vroeg mogelijk begint te sparen met de Zilvervloot. Wanneer je er mee kunt beginnen? Op iedere werkdag tussen je 15e en 2ie verjaardag; oud-militairen zelfs tot en met 23 jaar. Je spaart 6 tot 9 jaar een bedrag van ten minste f 30,— en ten hoogste f 300,— per jaar. Na afloop van de spaarter- mijn (bij huwelijk al na ten minste 3 jaar sparen) ont vang je over de totale inleg plus rente een belasting vrije premie van 10%. Wie bijv. 9 jaar f 25,- per maand inlegt, krijgt maar liefst 'n dikke f 3.500,- terug (f 2.700,- inleg, zo'n f 500,- aan rente plus een premie van ruim, f 300,—). Daar kun je heel wat mee doen! Vraag een brochure aan het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, afdeling Voorlichting be zitsvorming, Postbus 51, Den Haag. (Vervolg van pagina 1) De vietcong heeft vanochtend vroeg (maandag) twintig steden en vijf Amerikaanse bases in Zuid- Vietnam met raketten en mortie ren beschoten. Amerikaanse bommenwerpers blijven de infiltratiewegen van Cambodja naar Saigon bestoken. VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden vandaag aangevoerd 1111 slachtrunderen en 381 varkens. De noteringen waren als volgt: Slachtrunderen: extra kwal. 5,25 5,70, le kwal. 4,65f 5,15, 2e kwal. 4,104,50, 3e kwal. 3,904,05; Varkens: le kwal. f2,64—ƒ2,67, 2e kwal. ƒ2,61— 'ƒ2,64, 3e kwal. ƒ2,55—ƒ2,61; Stieren 4,605,20; Worstkoeien 3,753,90; Slachtzeugen 2,10 2,25; Zware varkens 2,20 2,40; alles per kg. De aanvoer van slachtrunderen was groter, de handel lui en prijs houdend; Varkens: iets kleiner aanvoer, vlotte handel, prijzen fijne varkens iets gedrukt, slacht zeugen hoger en enkele prima's boven notering. AARDAPELBEÜRS ROTTERDAM Klei-aardappelen voor het bin nenland: Bintje 3555 mm ƒ10,25ƒ11; Bintje 40 mm op waarts ƒ11ƒ12; Bintje 55 mm opw. !!-ƒ 12: Engenheimers"40 mm opw. 16,5018,50; Furore 40 mm opw. 1213,50. Zand-aardappelen voor 't bin nenland; Bintje 40 mm opw. geen notering; Libertas 40 mm opw. geen notering. Klei-aardappelen voor de ex- nort: Bintje 40 mm opw. geen handel: Bintje 3545 mm ƒ9 10; Bintje 3550 mm 9.50 10,50; Bintje 35—55 mm 10,25 ƒ11; Bintje 45 mm opw. ƒ10,50 12,50; Bintje 40—60 mm geen notering; Bintje 55 mm opw. 11 12; Furore 40 opw. geen no tering. Zandaardappelen voor de ex port: Bintje 35 mm opw. geen notering. Andere blanke rassen van de kleigrond: 40 mm onw. geen no tering; 45 mm opw. geen no tering. Voeraardappelen: 25. Stemming: Binnenland en ex port rustig. Prijzen (excl. omzetbelasting) vastgesteld per 100 kg af bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnenland cq. export. MAANDAG 17 MAART Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Helden zonder glorie". DINSDAG 18 MAART Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Helden zonder glorie". Men vermoedt dat 12.000 guerril lastrijders en Noordvietnamese mi litairen langs die routes naar Sai gon onderweg zijn. De monnik Thïen Minh Is van daag door een militaire rechtbank in Saigon tot vijf jaar gevangenis straf veroordeeld wegens hulp aan deserteurs en dienstweigeraars. Thien Minh kon het proces we gens ziekte niet bijwonen. Hij loopt gebrekkig sinds de boeddhis tische crisis van 1966 een moord aanslag op hem 'werd gepleegd. Drie deserteurs, die gelijk met hem werden berecht, werden ver oordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar. In Saigon wordt rekening ge houden met boeddhistische pro testbetogingen tegen de vonnissen Op een bijeenkomst in de An Kwang-pagode zei de boeddhisten leider Tri Kwang zondag dat de re gering de boeddhisten nog slech ter behandelde dan onder het be wind van Ngo Dinh Diem het ge val was. Hij sprak van een „schijn proces" en een „onwettig en on menselijk" vonnis. Voorts werd in een communiqué verklaard, dat „de regering geleid door de ka tholieke president Thieu en steu nend op buitenlanders 't plan van Diem tot uitroeiing van het boed dhisme voortzet". Als gevolg van sneeuwstormen met'windkracht 9 a 10 ondervindt het verkeer in het noorden van West- en Oost-Duitsland grote moeilijkheden. Vooral in het zuidoosten en het midden van de Westduitse deelstaat Sleeswijk- Holstein en in de Oostduitse ge bieden van Schwerin. Mesklen- burg. Frankfort aan de Oder en Potsdam is veel sneeuw geval-, len. Uit Oost-Duitsland komen: berichten over drie meter sneeuw. Vele wegen zijn onbruikbaar. De hoofdweg tussen West-Duits- land en Denemarken over Flens burg wordt met grote moeite be rijdbaar gehouden. In het noor den en midden van de Westduit- deelstaat Neder-Saksen is door de sneeuwjacht het zicht zeer beperkt. Het wegverkeer met West- Berlijn ondervindt vertraging. Automobilisten hebben voor een afstand die normaal in vier uur wordt afgelegd, nu 18 nodig. De luchtverbindingen worden nor maal onderhouder. In Gaza zijn zaterdagmorgen 18 scholieren gewond geraakt door het ontploffen van een gra naat, die op de schoolplaats was gegooid. De veiligheidsdienst meent, dat de granaat werd ge gooid uit protest tegen het niet- deelnemen van de school aan een staking, die in Gaza wordt gehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 3