Opnieuw bloedige Chinees-Russische grensincidenten President Atassl afqetreden van Syrië ARTILLERIEGEVECHTEN DUURDEN MEER DAN VIJF UUR Burgemeester krijgt twee kinderen mee ïffi! Iraakse troepen trokken het land binnen TIEN JAAR DWANGARBEID VOOR ZUIDVIETNAMESE BOEDDHISTEN- LEIDER Zware aanvalsactie van de Vietcong ISRAËLISCHE VLIEGTUIGEN BOMBARDEREN VIJANDELIJKE DOELEN IN JORDANIË Vliegtuigramp in Venezuela: 96 doden en 60 gewonden Alarmerende berichten over situatie in Italië HET WEER MAANDAG/DINSDAG 17/18 MAART 1969 25e Jaargang No. 5944 Uitgeefster N.V. v/b Fa. P. F van de Sande, Terneuzen „Provocatie en laster" Waterwegen geschonden Warschaupact Waar artillerieduel Geelasten van Mao. BOURGUIBA WAARSCHUWT ARABISCHE STATEN Machtsstrijd Noodlottige autobotsing bij Mons (B.) Nieuwe taktiek Vrachtschepen getroffen Hoogwater Zon- en Maanstanden Amman meldt tweede bombardement Ook vandaag Weerbericht Frankering bij abonnementTERNEUZEN Directeur-Hoofdredacteur: P. J. van de Sande Redactie- en Administratie-adresSmidswai Telefoon: (01150)—2073. Gironummer: 38150 Abonnementsprijs 8,— per kwartaal; per maand 2,70 Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijsper mm 16 cent; minümun per advertentie 2,40, exclusief 4 B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor bet gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur voormiddag. Russische en Chinese troepen hebben zaterdag opnieuw strijd geleerd in het omstreden grens gebied in het verre oosten. De Russen zeggen dat daarbij „doden en gewonden" zijn gevallen, zon der erbij'te vermelden hoeveel en aan welke kant. Peking spreekt van een „bloedig incident". De twee landen beschuldigen elkaar te zijn begonnen en waar schuwen voor „ernstige conse quenties". Het gevecht speelde zich af op en bij hetzelfde eiland in de rivier de Oessoeri, waar op 2 maart volgens Moskou 31 Rus sische grenswachten werden ge dood. Het eiland, door de Russen Damanski en door de Chinezen Sjen Pao genoemd, wordt door beide landen opgeëist. Van welingelichte ziide te Mos kou is vernomen dat het gevecht ruim vijf uur heeft geduurd en dat het aantal Chinezen dat eraan deelnam, de sterkte van een batal jon te boven ging. Men houdt er rekening mee dat het aantal slachtoffers groter is dan op 2 maart. In een nota aan de Chinese regering zegt de Sowjet-Unie, dat een grflep gewapende Chinese militairen vrijdag al. een poging had gedaan tot Damanski door te dringen. Zaterdag had een grote Chinese eenheid, van de oever ge steund door artillerie- en mortier vuur, Russische grenswachten aan gevallen die het eiland verdedig den. De „provocateurs" waren ten slotte van het eiland verdreven. De Russische regering onder streept dat zij geen militaire bot singen aan de grens zoekt, integen deel alles doet om die te vermij den. Alle propagandabeweringen van Peking over de vijandigheid van de Sowjet-Unie en haar com munistische partij jegens het Chi nese volk en de volksrepubliek China zijn absoluut ongegrond, aldus Moskou. De Chinese ambassade in Mos kou heeft geweigerd de protest nota, die een Chinese zegsman als „provocatie en laster" bestem pelde, in ontvangst te nemen. In de loop van de dag volgde een officiële Chinese verklaring, waar in de Russische troepen ervan werden beschuldigd met steun van pantserwagens en tanks het eiland te zijn binnengedrongen en het vuur te hebben geopend op Chine se grenswachten. Deze waren uit zelfverdediging gedwongen terug te schieten. In. een aan de Russi sche ambassade in Peking over handigde nota wordt geëist dat de Sowjet-Unie onmiddellijk alle ge wapende provocaties tegen China staakt. De Chinese regering behoudt zich het recht voor meer eisen te stellen. De Russen hadden het aantal pantserwagens, tanks en andere militaire eenheden aan de grens voortdurend opgevoerd. Na De burgemeester van de Pariise voorstad Verrieres le Buisson is er maandagochtend in geslaagd de 36-jarige Lucien Cuello er toe te bewegen, afstand te doen van zijn twee kinderen en deze aan hem toe te vertrouwen. Om tien minuten over elf ver liet de burgemeester met de twee kinderen, oud zes en zeven jaar, de woning, waarin sinds zondag- de botsteg van 2 maart hadden ze geen acht geslagen op herhaalde Chinese waarschuwingen en waren ze militaire versterkingen blijven aanvoeren om „Chinees gebied te bezetten en door te gaan met hun gewapende provocaties". De invallers hadden zaterdag niet alleen het eiland aangevallen maar ook de waterwegen ten wes ten van het eiland geschonden en zo een nieuw „bloedig" incident veroorzaakt, aldus de verklaring van Peking. China beschuldigde de Russen er verder van, met artillerie tot ver op Chinees gebied te hebben ge vuurd, waardoor het incident zich uitbreidde. Van Russische zijde in Moskou is vernomen, dat de Chi nese minister van defensie, maar schalk Lin-Piao, het bewuste ge bied kort vóór het uitbreken van de strijd had bezocht. De Russische leiders Brezjnev en Kosygin waren zaterdag per trein op weg naar Boedapest, waar van daag een vergadering van het Warschaupact begint waarop de spanning aan de Chinees-Russische grens zeker aan de orde zal ko men. Volgens het Zuidslavische partijblad „Borba" zullen de Rus sen waarschijnlijk van het grens conflict profiteren om een grotere integratie in de leiding van het pact door te voeren. Uit Moskou werd vernomen, dat het gevecht van zaterdag op een waar artillerieduel is uitgelopen. Over radio-Moskou werd zater dagavond verklaard dat de door Mao op touw gezette incidenten niet alleen een uiting vormen van anti-Russische hysterie maar te vens een internationale draagwiidte hebben. De Chinese „avonturiers kunnen ongeluk brengen over de hoofden van miljoenen mensen". China streeft naar wereidove"- heersing, aldus de Russische radio, die Peking heftige verwijten maak te over verwijzingen naar „een zogenaamd overwicht dat het gele t»as in het verleden zou hébben genoten". Voorts werd afkeuring uitgesproken over de verspreiding door Peking van miljoenen exem plaren van een landkaart, waarop gebieden behorend tot de Sowjet- nie, Birma, Korea, Vietnam en an dere landen als Chinese gebieden staan aangegeven. De volken van de Sowjet-Unie, zo besloot de radio, zijn vastbesloten fel te rea geren, als een niemve schending van de grens van hun land zou worden gepleegd door de Chine zen. Het persbureau Tass maakte zaterdagavond melding van massa bijeenkomsten in tal van Russische steden waarop de jongste provoca ties van China werden veroor deeld. De Russische minister van de fensie, maarschalk Gretsjko, keer de na een bezoek aan Pakistan in Moskou terug. Hij zou ziin bezoek hebben bekort maar dit hoeft niet in verband met de grensincidenten te staan. Het Chinese persbureau heeft gemeld dat de Chinese troepen in het gebied van Sjen Pao hun pa raatheid vergroten met het oog op mogelijke „nieuwe provocaties van de Russische revisionisten". De troepen besteden ook meer aan dacht aan de bestudering van de gedachten van Mao tse-Toeng, want soldaten die met deze ge dachten ziin gewapend, zijn on overwinnelijk, aldus het persbu reau. De Russische leiders vrees den Mao's gedachten en deze vrees bracht hen tot het begaan van „alle soo ten kwaad". President Bourguiba van Tu nesië heeft zaterdagavond ver klaard, dat de Arabische staten tot elke prijs een confrontatie met Israël in een conventionele oorlog moeten vermijden, aange zien de Israëliërs de Arabieren in materieel en technisch opzicht de baas zijn. Het staatshoofd sprak op de slotzitting van de „Palestina-week" die de alge mene studentenunie in Tunis had georganiseerd. Bourguiba betoogde dat de Arabische buurstaten van Israël „het aan de Palestijnen moeten overlaten om hun land te bevrij den en hun daarbij alle moge lijke hulp moeten verschaffen". Dit betekende echter dat de be trokken landen „hun onhandige en gevaarlijke propaganda tegen het imperialisme moeten staken, evenals hun holle leuzen die zij steeds weer afdraien zonder te beseffen dat zij daarmee in de draaikolk van de koude oorlog terechtkomen." De Tunesische president beval en „verstandige vermenging Van diplomatie en gewapend verzet" aan voor het oplossen van het Palestijnse vraagstuk. PEKING: Het communistisch - Chinese persbureau „Hsinhua" heeft deze op 7 februari genomen foto van een van de Russisch- Chinese grensincidenten vrijge geven. Op de rug gezien de Chi nese grenswachten die een Rus sische patrouille de doorgang versperren. De foto werd geno men op het eiland Sjen Pao. illll B|s 4*~ r - :V; over versterking van het oostelijk front. Atassi werd in februari 1966 twee dagen na een militaire staats greep door de baath-partij tot pre sident benoemd. Eerder was hij minister van binnenlandse zaken geweest in de regering-Bitar. President Noereddin el-Atassi van Syrië is afgetreden volgens inlichtingen die zaterdag in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn ontvangen- Het gerucht gaat dat de president uit Damascus naar de stad Homs is vertrokken. ochtend Cuello zich had ver schanst. Hij dreigde de kinderen te zullen doden als zij aan hun moe der zouden moeten worden terug gegeven. Cuello had de kinderen bij hun moeder weggehaald en barricadeerde zich met hen in de woning in Verrieres. Met zijn jachtgeweer belette hij de politie in te grijpen. Cuello was tot zijn daad ge komen doordat zijn twee kinderen aan zijn vrouw, van wie hij nu ge scheiden is, waren toegewezen. Politiemannen in burger hebben sinds zondag de gebarricadeerde woning in het oog gehouden. Zon dagavond had de burgemeester een eerste onderhoud met Cuello en 'n tweede heden (maandag) ochtend'. Nader wordt gemeld, dat Cuello nog in zijn woning is. De in bur ger geklede politiemannen blijven de woning in het oog houden. Het is nog niet bekend, hoe het burge meester Simonin gelukt is, Cuello's kinderen mee te krijgen. Uit Damascus in Beiroet aange komen reizigers hebben melding gemaakt van Iraakse troepenbe wegingen in het zuiden van Syrië. Het is niet duidelijk of deze troe pen stellingen in Syrië betrekken of op weg waren naar Jordanië om' zich bij de Iraakse troepen te voegen, die daar sinds de Ara- bisch-Israëlische oorlog van 1967 gelegerd zijn. De berichten over het aftreden van de 40-jarige Atas si, die doctor in de medicijnen is, volgert op de poging die zijn mi nister van defensie en luchtmacht bevelhebber, luitenant-generaal Asad, vorige maand deed om de regering over te nemen en linkse leiders van de regerende baath- partij af te zetten. Volgens Assad stonden deze samenwerking met de baath-partij in Irak en versterking van het oostelijk front tegen Israël in de weg. De machtsstrijd lijkt in het voordeel van de generaal te zijn uitgevallen. Waarnemers in Beiroet menen dat Atassi's aftreden ver oorzaakt kan zijn door het feit, dat generaal Assad op eigen hout je Iraakse troepen toestemming heeft gegeven het land binnen of door te trekken zonder overleg met de partijleiding. De Iraakse troepenbewegingen in Syrië wor den in verband gebracht met re cente besprekingen tussen de staf chefs van Syrië, Irak en Jordanië Een Nederlandse vrachtauto is vrijdagavond laat bij Mons (B.) in botsing gekomen met een auto, waarvan de bestuurder, diens vrouw en hun twee kin deren zijn omgekomen. De chauf feur van de vrachtwagen, H. Munnik uit Rotterdam, js voor verhoor aangehouden. Israëlische jachtbommenwerpers hebben zondagochtend vroeg doe len in Jordanië aangevallen. Vol gens de Israëliërs was de actie die een uur duurde, gericht tegen kampementen van Arabische orga nisaties die gewapenderhand tegen Israël ageren. Een Jordaanse woordvoerder sprak daarentegen van aanvallen met raketten en na palm op „burgerlijke doelen" bij Amman. Van Israëlische ziide werd mee gedeeld, dat de actie was gericht tegen twee kampen van „El Fatah" en een nederzetting van het .front voor de bevrijding van Palestina". Deze lagen te Djibin, ca. acht km ten zuidoosten van Djerasj in Noord-Jordanië, te Ja- doeda, 10 km ten zuiden van Am man en te Sjoebak in Zuid-Jorda- nië. Alle vliegtuigen waren op hun bases teruggekeerd. De Jordaanse woordvoerder deelde mee dat er een burger is gedood en drie burgers zijn ge wond. Het front voor de bevrij ding van Palestina maakte in Bei roet hekend, dat de aanval op Dji bin aan een verzetsstrijder het leven heeft gekost, terwijl er vier werden gewond. In Tel Aviv zei men dat de actie een voorbeeld was van de „nieuwe tactiek" van Israël. Tot dusver werd alleen gereageerd op aanval len van de Arabische verzetsorga nisaties. Nu wordt getracht der gelijke aanvallen van Arabische zijde te voorkomen door acties tegen de bases van waar wordt geopereerd. Zondagochtend werden van Li banees grondgebied zes mortier granaten afgevuurd op een Israë lische nederzetting, Barram, in Opper-Galilea. Er vielen geen slachtoffers en de schade was ge ring. Een militaire rechtbank in Sai gon heeft zaterdag de boeddhis tenleider Thien Minh tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld wegens verlening van onderdak aan „rebellen" en het verborgen houden van wapens. De geeste lijke, die aan het hoofd stond van de boeddhistische jeugd-vredes- organisatie, moet vandaag op nieuw terechtstaan op beschul diging van hulp aan deserteurs en jongeren, die zich aan de dienstplicht onttrekken. Militan te boeddhisten hebben protest bijeenkomsten aangekondigd. Samen met de monnik stonden acht studenten terecht. Een van hen kreeg 20 jaar. Twee anderen werden veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. De overige vijf kregen elk drie jaar. Het boed dhistisch jeugdcentrum in Sai gon is geconfisqueerd. Een Deens koopvaardijschip ën een Amerikaans vrachtschip zijn zondag waarschijnlijk door viet- cong-geschutvuur getroffen in vaarwater ten zuidoosten van Sai gon, aldus te van Amerikaanse zijde meegedeeld. Op het Deense schip, de „Niels Maersk", werd een lid van de be manning gedood en twee gewond. Op het Amerikaanse schip, de „Louise Lykes", werden twee op varenden gewond. (Zie verder pag. 3.) Zes en negentig mensen hebben het leven verloren als gevolg van het neerstorten van eeji DC-9 van de Venezolaanse internationale luchtvaartmaatschappij od 't dorp Ziruma bij Maracaibo. Bovendien werden 60 personen ernstig ge wond. De dood vonden de 74 pas sagiers, de 10 bemanningsteden en 12 mensen op de grond. Het Jfoestei was van Caracas op weg naar Miami via Maracaibo. Twee minuten na het opstijgen in laatstgenoemde stad vloog vol gens ooggetuigen een van de mo toren in brand, waarna het vlieg tuig ontplofte. In Ziruma ging een 30-tal hui zen verloren. Er braken talrijke branden uit. Het grootste deel van de 60 gewonden heeft ernstige brandwonden opgelopen. De oor zaak van het ongeluk is niet be kend. Deskundigen van de maatschap pij, de Viasa, stellen met technici van het ministerie van vervoer 'n onderzoek in. DINSDAG 18 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 1.56 2.20 2.32 2.56 3.06 3.30 3.15 3.39 WOENSDAG 19 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Een Jordaanse militaire woord voerder heeft zondagavond ge zegd, dat Israëlische vliegtuigen zondag voor de tweede keer het gebied van Jerasj 35 km ten noorden van Amman hebben aangevallen met raketten en mi trailleurs. De Israëlische aanvallen hadden aan drie burgers het leven gekost. Vijf burgers en twee militairen werden gewond. Voor de tweede achtereenvolgen de dag heeft de Israëlische lucht macht vandaag doelen in Jordanië gebombardeerd, zo wordt in Tel Aviv vernomen. De Israëlische toestellen bestookten guerrilla- posten in het Jordaandal. De aan val volgde op een beschieting van Israëlische dorpen zondagavond ten zuiden van het meer van Ga- lllea, waarbij raketten waren ge bruikt. Daarna was een Israëlisch- Jordaans artillerieduel ontstaan dat een uur duurde. De Israëlische luchtaanval scheen o.a. gericht te zijn tegen mobiele katioesja-raketlanceerin- gen in het gebied van El-Mansjeh. v.m. n.m. 2.30 2.55 3.06 3.31 3.40 4.05 3.49 4.14 ZON MAAN op onder op onder mrt 18 06.48 18.49 06.57 19.26 19 06.46 18.49 07.07 20.46 20 06.43 18.53 07.18 22.05 „L'Unita", het orgaan van de Italiaanse communistische partij, zegt uit betrouwbare bron verno men te hebben dat er in Italië een operatie gaande is om de handha ving van de 'openbare orde te waarborgen. De politie zou gegevens moeten bijwerken van de mensen, van wie bekend is dat zij lid zijn van een linkse partii of studentengroepe ringen. In Milaan zouden de poli tiepatrouilles versterkt zijn, in het bijzonder in de arbeiderswijken en de andere centra van agitatie. Het blad weet ook te melden dat de Italiaanse generaais De Lorenzo en Aloja de Amerikaanse generaal Walker, die met president Nixon in Italië was, een alarmerend beeld hebben gegeven van de situatie in Italië. De generaals zouden er de nadruk op hebben gelegd dat het „machtsvacuüm", dat ontstaan zou als gevolg van een eventuele crisis in de regering van centrum-links, „de weg zou kunnen effenen voor de communis ten" als er niet tijdig zou worden ingegrepen. „L'Unita ziet veel gelijkenis tus sen de huidige operatie en de gang van zaken In juli 1964. In de zo mer van 1964 kende Italië een langdurige regeringscrisis. Volgens het weekblad „(.'Espresso" zou generaal Giovanni de Lorenzo, destijds stafchef van het leger, toen een komplot hebben voorbe reid. KOUD WEER Het front dat de scheiding vormt tussen dè koude lucht over het noorden en oosten van ons land en de minder koude lucht over de zuidelijke provincies, heeft zich het afgelopen week einde langzaam naar het zuiden verplaatst. De koude lucht wordt met een oostelijke luchtstroom naar ons land gevoerd. Deze stroming wordt in stand gehouden door een gebied met hoge barometer standen waarvan het centrum boven Skandinavië ligt en dat vrijwel stationair is. Onder in vloed van een depressie met het centrum voor Bretagne wordt de minder koude lucht naar ons land getransporteerd. Er bevond zich veel bewolking boven onze omgeving waaruit op vele plaat sen neerslag viel. In de noordelijke en oostelijke provincies ijzelde het. Het lucht drukpatroon verandert het ko mende etmaal slechts weinig zo dat de scheidingslijn van de twee luchtsoorten het komende etmaal boven ons land blijft. van het KNMI, geldig tot morgen avond. OOSTELIJKE WIND Vee] bewolking met af en toe regen en in het noorden en oosten van het land ook sneeuw of ijzeL Matige tot krachtige in het Wad dengebied krachtige tot harde oostelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 1