Radio en Televisie Loonsverhoging ambtenaren; oenten of BE0RSOVERZIGHT Kamerleden stellen vragen over de prijsstijgingen "Zaterdttg 15 februarf 1969 Directeur geneesheer Haarlems ziekenhuis vermist Massale vechtpartij in Kyoto DE VUTTE ZEFJïW 51 De huisartsen 4 ZONDAG 16 FEBRUARI HILVERSUM I: 8.00 Nieuws en soc. strijdlied; 8.18 Gevar. progr. (9.00 Sportmed.); Huma nistisch Verbond: 9.45 Een licht zinnig humanist?, toespraak; 10.00 Onderweg: kerkelijke ac tualiteiten; 10.30 Herv. kerkd.; 11.30 Balans, gebeurtenissen en opinies, gewogen en getoetst; 12.00 Muzikaal Onthaal: bonte muzikale show; 13.00 Nws; 13.07 De toestand in de wereld, cau serie. Tussen 13.16—13.35 Repor tage wereldkampioenschappen op de schaats te Deventer; 13.16 Radiojournaal; 13.25 Radio-pe riodiek; 14.00 Licht combo; 14.15 Concertgebouwork.; (in de pau ze: pl.m. 15.20—15.40 Tot beter begrip, een cursus muziekluiste- ren); pl.m. 16.05 Radio blazers ensemble; 16.30 Radiorama: 14- daags mini-magazine; 17.00 Tan go rumba-orkest; 17.30 Voor de jeugd; 17.50 Nieuws; 18.05 Med.; 18.10 Langs de lijn: sportrepor- tages en -beschouwingen; 18.30 Cabaretprogramma; 19.00 Zin en tegenzin: discussie over een ac tueel onderwerp; 19.30 Nieuws; 19.35 Viool en piano; 20.00 Het recht van strafrecht, gesnrek: 20.30 Licht platenprogr.; 21.30 Omroeporkest en groot omroep koor; 22.30 Nieuws; 22.40 Radio journaal; 22.55 Licht plabenpro- gramma; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II 8.00 Nieuws; 8.15 Badinerie: oude en klassie ke muziek; 9.00 Nieuws en wa terstanden; 9.15 Laudate: klas sieke gewijde muz.; 10.00 Eucha ristieviering; 11.00 Nieuws; 11.02 Omroeporkest; 11.47 Buitenlands commentaar; 11.57 Med.; 12.00 Tot ziens in Jeruzalem, bijbelse quiz; 12.40 NCRV-vocaal ensem ble, Amsterdams kamerorkest en orgel; 13.00 Nieuws; 13.07 Voor de jeugd; 13.20 De pslamen in de nieuwe berijming, muz. lezing; 13.35 Langs de lijn: sportrepor- tages en -uitslagen en lichte gram., met o.a. het wereldkam pioenschap hardrijden op de schaats te Deventer; 17.00 Kerk dienst van de Chr. Geref. kerk te Zwijndrecht; 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk; 18.30 Het geladen schip, rubriek over kerk en cultuur; 19.00 Nieuws; 19.07 Moderne ge wijde muz.; 19.30 Kerkewerk in het geding, lezing; 19.45 Klas sieke orkestmuziek; 20.C5 Kerk lederen; 20.30 Stereoklub: muzi kale en technische tips voor ste- ngofans; 22.00 Kruispunt: kerke lijk magézine; 22.30 Nws; 22.40 Óverweging; 22.45 Audio: muzi kale informatie voor kenners en liefhebbers; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; °.02 Licht platenprogr.; 10.00 Nieuws; 10.02 Juist op zondag; li.00 Nieuws; 11.02 Muziek mo- •!»k: 12.00 Nieuws; 12.02 Ver zoekprogramma; 13.00 Nieuws; 13.07 NAR: Nederlandse Arties ten Revue; 14.00 Nieuwws; 14.02 Rome-Ankara-Madrid: program ma voor de gastarbeiders; 15.00 Nws; 15.02 Rabat-Athene-Boeda- pest, progr. voor gastarbeiders; 16.00 Nieuws; 16.02 Licht gevar. muzeikprogr.; 17.00 Nws; 17.02 Radiojournaal met toto-uitsla- gen; 17.0518.00 Popparty. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Licht muziekprogr.; 13.00 Nws, weerbericht, dagklapper, med., progr.-overz. en s.os.-berichten vcor schippers; 13.20 Opera en Belcanto; (14.00 Nws); 15.00— 24.00 Wegwijzers voor automo bilisten; 15.00 De vier voeten van het varken; 15.30 Sport en mu ziek (17.00 en 18.00 Nws); 18.30 R.K. godsdienstige uitzending; 19.00 Nieuws en weerbericht; 19.30 Gevar. progr.; (22.00 en 23.00 Nieuws); 23.40 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—12.00 Eucharistieviering; 13.00 Wereld kampioenschappen schaatsen te Deventer. Prijsuitreiking 5000 meter; 13.05 Wereldkampioen schappen schaatsen te Deventer: rit op de 1500 meter; 14.15 Journaal; 14.17 Weekjournaal met titels voor gehoorgestoor den); 14.40 Wereldkampioen schappen schaatsen te Deventer: 17.15 Prijsuitreiking wereld kampioenschap; 17.30 Slui tingsceremonie. (Onderbreking voor de vaste zondagmiddapro- gramma's op daarvoor geschikte momenten); 18.55 De Fabeltjes krant; 19.00 Biibelvertelling voor kinderen; 19.05 Kruisverhoor, dis- cussieprogr.19.30 Sport; 20.30 Journaal; 20.35 Ritmeester Buat, tv-feuilleton; 21.25 't Is carna val: gevar. amusementsprogr.; 22.25 Journaal. NEDERLAND II: 18.55 De Fa beltjeskrant; 19.00 Journ.; 19.05 Bij Dorus op schoot, reportage van een kindervoorstelling; 19.30 Bespied: Zuidzee-eiland, II, film verslag; 20.00 Verkenning in de wetenschap: amateurs in de we tenschap; 20.35 The Virginian, tv-Western; 21.50 Simon Car- miggelt leest voor; 21.55 Les Contes d'Hoffmann, opera van Offenbach, door het Omroepor kest en Nederlands Operakoor; 22.40—Journaal. BELGISCHE TV: (Ned. uitz.): 14.30 Poly in Portugal, jeugd- feuilleton: 14.45 De Monkees, tv-film; 15.30 Binnen en buiten: gevar. progr.; 17.1518.10 Re portage van het NAVO-muziek- festival te Wiesbaden; 18.15 V. d. kleuters; 18.35 Sportreporta- ge; 19.05 Ben de beer, jeugd- feuilleton; 19.30 De geschiedenis van de 21ste eeuw, documentaire serie; 19.55 Med.: 20.00 Nieuws; 20.15 Sportjournaal; 20.40 Picnic, Engelse speelfilm; 22.35 Literair wedstrijdspel; 23.00 Nieuws. MAANDAG 17 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws en ochtendgym.; 7.20 Soc. strijd lied; 7.23 Lichte gram. en repor tages (7.30—7.35 Van de voor pagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nws en act.; 8.20 Lichte gram. en re portages; 9.00 Londens filhar monisch orkest; (9.359.40 Wa terstanden); 10.00 V. d. vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Panorama van beroemde symfonie-orkes ten: De Capella Coloniensis; 12.00 Gevar. progr.; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.29 Muzikale aanwinsten; 12.52 Op spraak, lezing; 13.00 Nws; 13.11 Informatie: Ontwikkelingswerk- 13.20 Pro memorie, praatje; 13.25 Promenade-orkest; 14.25 School radio; 14.45 De Blazers van het Promenade-orkest; 15.15 Voorde vrouw; 15.45 Dixietime: jazzmu ziek in oude stijl; 16.00 Nieuws; 16.02 Pianorecital; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Brabant journaal; 17.55 Med.; 18.00 Nieuws; 18.16 Radiojournaal; 18.25 Ik verbind U door...., praatje; 18.30 Once upon a mattress, musical; 19.30 Nieuws; 19.35 De stad van mor gen, lezing; 20.05 De studenten- parochie in Amsterdam, discus sie; 20.30 Toonbeeld: muzikale reisindrukken uit JaDan (II); 21.10 Radio Blazersensemble; 21.30 Licht gevarieerd muziek programma; 22.00 Mensen - kerk - mensen: gesprek; 22.20 Progr. voor de blinden; 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Jazz in aktie: Boy Edgar's Big Band; 23.55 Nieuws. Montreal: Politiemannen door zoeken de puinhopen op de ver dieping van een wolkenkrabber, waar de effektenbeurs is geves tigd. Bij de bomontploffing zijn 27 mensen gewond. 18.52 Taalwenken; 18.55 Lichte muziek; 19.00 Nieuws, weerber. en act.; 19.40 Tiroler muziek; 20.00 Óperamuziek; 22.00 Nieuws en berichten; 22.15 Literaire uit zending; 22.30 Blues, gospelsongs en negrospirituals; 23.00 Nws; 23.10 Muzikale lezing; 23.40 Nws: 23.45 Voor de zeelieden. TELEVISIEPROGRAMMAS NEDERLAND I: 18.50 De Fa beltjeskrant; STER: 18.56 Recla me; 19.00 Journaal; STER: 19.03 Reclame; 19.07 Tweekamp, een quiz tussen studententeams; 19.32 Pick Up: Presnetatie nieu we gram.; STER: 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 Re clame; 20.20 Aktualiteitenrubr.; 20.45 Bureau Bristol, tv-feuille ton; 21.35 Documentaire film over Ierland; 22.15 De Gitaer by it boek: Friese bijbelliederen; 22.2022.25 Journaal; 23.00 Te- leac: Export (les 11 - herh.). NEDERLAND II: 18.50 De Fa beltjeskrant; STER: 18.56 Recla me; 19.00 Journaal; 19.03 Scala: informatief progr.; 19.30 Vaders tegen wil en dank, tv-feuilleton; STER: 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 Reclame; 20.20 AVRO's Regiovizier; 20.45 Peyton Place, tv-feuilleton; 21.30 Nationaal Allerlei (4): Neder landse mini-filmpjes en -amuse ment; 22.00 AVRO's Televizier; 22.25 Journaal. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Ba dinerie: semi-klassieke muziek; (7.30 Nws; 7.32 Act.; 7.50 Over weging; 8.00 Nws)8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw (9.10 9.10 Gym. voor de huisvrouw); 10.00 De komende weeic m n-, Nederlandse muziekleven; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de zieken; 11.30 Bejaardenprogr.; 11.55 Me dedelingen; 12.00 Gevar. n-'W- (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Act.); 14.05 Schoolradio; 14.30 Pianore cital; 15.00 Vrij Evangelische middagdienst; 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Lim burg, afgewisseld met muziek (16.0016.02 Nws); Overheids voorlichting: 17.20 Bouwnijver heid in Suriname en de Neder landse Antillen, vraaggesprek; 17.30 Voor de kleuters; 17.45 V. d. jeugd; 18.00 Meisjeskoor met instrumentaal sextet; 18.19 Uit zending van de K.V.P.; 18.30 Nieuws; 18.46 Act.; 19.05 Litera- ma: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel; 19.20 Mu ziek en dienst: informatie over kerklied en kerkmuziek in klank en geschrift; 19.50 Metropole orkest; 20.10 Volksmuziek uit Normandië; 20.25 Op de man af, praatje; 20.30 Radio Filharmo nisch Orkest; 21.10 Gewoon mee doen: klankbeeld over voogdij kinderen; 21.30 Lichte gram.; 22.20 Avondoverdenking; 22.30 Nws; 22.40 Tekens bij de tijd: cultureel progr.; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Licht platenprogr.; 10.00 Nieuws; 10.03 Popstation (11.00 Nws); 12.00 Nieuws; 12.03 Lvnx (of Los); 13.00 Nieuws; 13.03 Act.; 13.08 Licht platenprogr.; 14.00 Nws; 14.03 Pop-in; 15.00 Nieuws; 15.03 Pop- en country- muziek; 16.00 Nieuws; 16.03 Pop magazine; 17.00 Nieuws; 17.02 Act.; 17.0718.00 Verzoekplaten. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Gevar. muziek; (12.08 Landbouwkroniek; 12.40 Weerbericht, med., progr.-over- zicht en s.o.s.-berichten voor schippers)12.55 Buitenlands persoverzicht; 13.00 Nws, weer bericht, med., progr.-overzicht, s.o.s.-berichten voor schippers en beursberichten; 13.20 Tafelmu- ziek; 14.00 Nieuws; 14.03 School radio; 15.00 Nieuws; 15.03 Lich te muziek; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Voor de zieken; 17.00 Nieuws, weerber. en med.; 17.15 Platenprogr.; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.30 Protestantse gods dienstige uitzending: 18.45 Sport; BELGISCHE TV (Ned. uitz.): 18.30 Duitse les; 18.55 Zandman netje; 19.00 Zorro, jeugdfeuille- ton; 19.25 Postzegelrubriek; 19.30 Openbaar kunstbezit; 19.50 Ne derlandse les; 19.55 Med. en weerbericht; 20.00 Nieuws; 20.25 High Chaparral, Westernserie; 21.15 Experiment in Siberië, do cumentaire; 22.05 Gastprogram- ma; 22.35 Nieuws. De ambtenaren van de Friese gemeente Baarderadeel zullen voorlopig geen salarisverhoging ontvangen. De gemeenteraadsle den zijn het donderdagavond in een tot half twee 's nachts uitge lopen vergadering niet eens kun nen worden over de wijze van uit kering: centen of procenten. Naar bekend heeft de minister de gemeentebesturen gevraagd, de procentuele salarisverhoging van rijksambtenaren (5 procent) ook van toepassing te verklaren op het gemeentepersoneel. De vijf p.v.d.a.'ers in de raad van Baar deradeel verzetten zich tegen de procentuele verhoging en stelden voor de vijf procent in een ge meenschappelijke pot te doen en die in gelijke bedragen onder de ambtenaren te verdelen. De stem men staakten met vijf tegen vijf. De fractieleider van de a.r. weea erop dat de ambtenaren van sa larisverhoging verstoken zullen blijven en stelde voor de vijf pro cent bij wijze van voorschot te verstrekken. Maar zijn voorstel kreeg de zelfde stemmenverhouding: viji voor (2 a.rp., 1 v.v.d., 1 c.h.u., 1 Friese nationale partij) «n vijf tegen (p.v.d.a.). Eén raadslid wa# afwezig. Sinds woensdagmiddag half vijf wordt de 57-jarige di-ecteur-ge- neesheer van het Haarlemse Sint Elisabethgasthuis, dr. C. A. Graaf land, vermist. Hij heeft het zie kenhuis, na die dag normaal ge werkt te hebben, per auto ver laten. De politie heeft geen aan knopingspunten kunnen vinden over zijn onverwacht vertrek. Er is een oproep gedaan voor het verstrekken van inlichtingen. COOP. VRUCHTF.NVEHJNG „ZEEUWS^"-VT A ANDEREN" TERNEUZEN Veiling van 14 februari 1969. GROENTEN Per stuk: Sla II 3237 ct, afw. 13 ct. Per bos: Selderij 45 ct. Per kg: Boerenkool 6974 ct; Breekpeen 31 ct; Prei 77109 ct; Kroten 10 ct; Savoye kool 3436 ct; Rode kool 3537 ct; Spruiten 174189 ct; Uien 621 ct; Deen se itte kool 2426 ct; Witlof A II 98—101 ct, B 83—111 ct, B II 68 i95 ct, af. 3580 ct. KON. OLIE ZWAK IN VERDEELDE MARKT Het aandeel Kon. Olie heeft gisteren afscheid van de beurs- week genomen met een zwakke stemming, dit door aanbod van Amerika hetwelk in een dunne markt moest worden opgenomen. Hierdoor kwam een eerste koers tot stand op 186,10 tegen een voorgaand slotniveau van 187,90. Het olie-aandeel sloot in Wall- street een dollar lager, evenals K.L.M. De overige hoofdfondsen gaven op Beursplein 5 een ver deelde stemming te zien. A.K.U. was 40 cent lager op 128,50. Phi lips daalde tot 167. Unilever bleef ongewijzigd op 130,40, terwijl Hoogovens zich kon verbeteren tot 109,80 (109,30). De handel ver liep uiterst kalm. In Wallstreet is het donderdag levendig toegegaan. Ditmaal ga ven de computeraandelen er de toon aan. De markt sloot iets ho ger. De markt kreeg voor de hoofd fondsen een onregelmatig karak ter. Enige vraag van lokale zijde deed de koers van A.K.U. oplopen tot 129,40. Hoogovens daalde tot 109,30 en Kon. Olie tot 185,90. Van de cultures gaf Amsterdam Rubber een half puntje prijs op 60,125. Ook in de scheepvaartsec tor bleef het kalm. Alleen Japan- lijnen waren twee punten lager op 159. Kon. Boot ging bijna een punt omhoog tot 136. De staats- ïondsenmarkt was prijshoudend. In de A.K.U.-hoek werd de han del levendig door lokale vraag. Hierdoor liep de koers op tot 130,80 of vrijwel het hoogste punt van de dag. Hoogovens zakte nog iets in en verliet de markt op 109, Philips 167,10, Unilever 130,30 en Kon. Olie 186. In K.L.M. werd 255,50 (257,50) gedaan. K.Z.-Or- ganon was iets gemakkelijker op 197; Deli-Mij daalde 60 cent tot 79,80 en Hsineken ruim een gul den tot 182. Vergeleken met de slotkoers van vorige week kon A K.U. zich deze week een kleinigheid verbe teren. Hoogovens en Philips wa ren aan de vaste kant. Unilever vriendelijker en Kon. Olie zwak. K.L.M. een weinig lager. De grote uitschieter van de lo kale waarden was vrijdag het aandeel D.R.U. Dit fonds werd op 510 (445) verhandeld na de aan gekondigde dividendverhoging olus bonusaandeel. Deze aankon diging was nog niet in brede krin gen bekend waardoor de notering ter beurze bevreemding wekte. In de le periode verbeterde Daalderop 8; Kon. Tapijt 7; Delta en Wereldhaven ieder 5; Naeff, Houth. Jongeneel en Vredestein ieder 6 punten. Naarden ging 15 punten omhoog. Duiker en Riva gingen ieder 7 punten naar bo ven. Centr. Suiker verbeterde 5 ounten en Billiton-II 1 gulden. Calvé en Desseaux gaven ieder 10; Bergoss en Ass. Rotterdam ieder 15 punten prijs. Vorsten landen daalde 7 punten. Van dei- Grinten was 1, Amev 2,50 la ger. Tijdens een vechtpartij tussen twee groepen studenten in de universiteit van de Japanse stad Kyoto zijn vrijdag 250 personen gewond geraakt, van wie tien ernstig. Ongeveer 1-000 linkse studenten deden, gewapend met stokken en molotovcocktails, een aanval op 800 pro-communisti sche studenten die zich in de ge bouwen hadden gebarricadeerd. Er ontstond een massale vecht- oartij die meer dan vijf uur duur de CANBERRA: Australië''s beroem de kangoeroe, bij miljoenen kin deren over de gehele wereld be kend als „Skipvy", heeft zijn baas een nieuw kontrakt bezorgd voor 40 afleveringen om de tele visieserie te kunnen vervolgen. van de stijging van de kosten van levensonderhoud. De heer Van Lier (p.v.d.a.) heeft de ministers van economi sche zaken en van sociale zaken gevraagd, of het waar is dat de tarieven van de huisartsen vrij wel over 'het gehele land sinds 1 januari met 25 pet. zijn ver hoogd en of zij bereid zijn de nodige maatregelen te nemen om deze verhogingen binnen redelijke grenzen te houden. Voorts informeert hij of het waar is, dat de specialistentarie ven voor particuliere patiënten de laatste jaren sterk zijn geste gen en hoeveel deze stijging de laatste drie jaren gemiddeld heeft bedragen. AARHUVS: De tijd schijnt niet ver meer verwijderd, dat men I bij de bushalte kay instappen I voor een tripje in de ruimte. 'Overigens betreft het hier een reclamestunt je van een Zweedse firma, die in deze Deense stad i haar kraanwagens aanprijst. Vier leden van de k.v.p.-frac- tie in de tweede kamer, de heren Maenen, Van der Ploeg, Weijters en Boot, hebben de minister van sociale zaken gpvraagd, of hij zich al heeft beraden over het geen hem te doen staat in ver band met de stijging van de kos ten van levensonderhoud. De kamerleden verzoeken de bewindsman een overzicht te geven van de loonsverhogingen, gespecificeerd naar bedrijfstak, die hebben plaatsgevonden, van de duurtetoeslagen waartoe ver schillende bedrijven of onder nemingen hebben besloten als mede van de verhogingen der sociale uitkeringen. Zij vragen voorts naar het vol ledige overzicht van do getrof fen maatregelen op het gebied van de z.g. verlengde zieken gelduitkering. Daarnaast informeren de vier k.v.p.'ers hoeveel bejaarden en andere uitkeringsgerechtigden krachtens de sociale vrzekerings- wetten voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud nog zijn aangewezen op uitkeringen krachtens de algemene bijstands wet en de eventuele toeneming van deze aantallen ten gevolge

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 5