Het Koninkrijk der Nederlanden in Tweede Wereldoorlog Woensdag IS januari 1909 BE VBUJB ZEEUW Pagina 11 Gemeenteraad van Terneuzen THEO PAHLPLATZ IS WEER BESCHIKBAAR KERKDAK INGESTORT IN ITALIË VERVOLGING RIJKE FAMILIES IN GUYANA STEWARDESS VERHINDERT VLUCHT NAAR CUBA ZWAAILICHT ©P KAPPERSDAK Dr. L, de Jong Volstrekte openhartigheid Nog nimmer is op zo uitgebreide wijze de geschiedenis van het voorspel tot de Tweede Wereldoorlog behandeld (Vervolg- van pag. 9.) Dit kost dan ongeveer 100.000,en een ieder begrijpt, dat dit met de bijkomende wer ken wel een beetje meer zal gaan kosten. Mijnheer de voorzitter, laten we er kort over zijp: gooi dat ding dicht. De heer Hamelink: Mijnheer de voorzitter, het schijnt toch waar te zijn, dat men snel ver geet wat er allemaal over de Herengracht ge zegd is. Destijds was de algemene mening in de gemeenteraad om de Herengracht niet te dempen, dat is een duidelijke uitspraak ge weest. Ik ^wijs er daarbij op, dat degenen die toen gestemd hebben vóór het openlaten van de Herengracht, daarmede niet gesteld hebben, dat er geen gebrek aan parkeerruimte was. Een van de motieven was toen, dat wij de financiën niet hadden voor een demping. Nu komt er een naar mijn mening reële tegemoet koming van het college van burgemeester en wethouders. Dit plan levert een nieuwe situa tie op, waardoor tevens 110 parkeerplaatsen kunnen worden gemaakt, die ongeveer 1.000,per stuk kosten. Door uitvoering van dit plan zal een aardig aanzien ontstaan bij de Herengracht/Rose- gracht en Axelsedam. Nu gaat men een geheel andere mening ver kondigen, terwijl dit plan de mogelijkheid opent van het ontstaan van een fraai geheel en ik meen ook, dat de bevolking in het algemeen dit werkelijk aantrekkelijk zal vinden. De heer Hol: Mijnheer de voorzitter, een mens kan soms van idee veranderen en daaraan moet ik denken als ik de heer Van Breda Vries aanhoor. Ik herinner me, dat hij nog eens gezegd heeft, als jullie daar een leuke waterpartij van maken, dan heb ik het geld er voer over om daarvoor een paar zwanen aan te schaffen. Mijnheer de voorzitter, U kent mijn standpunt hierover, laat dit plan uitvoeren, en als tijdelijke voorziening zou men spoedig wat water er in kunnen laten lopen, zodat we nog een ijsbaan er bij hebben. Bij andere gelegen heden hebben we dit plan ook al eens doorge praat en we moeten er nu toch eindelijk eens een punt achter zetten. Hoewel ik destijds al geen bedenkingen had, wil ik graag dit com promis-voorstel steunen. Mevrouw Doppegie ter-Th iel: Mijnheer de voorzitter, ik wil mij maar volledig aansluiten bij de woorden van de heer Hamelink. De heer Dieleman: Mijnheer de voorzitter, ik kan me volledig verenigen met het voorstel, zoals dit thans voor ons ligt. Hierdoor komt men aan bepaalde wensen tegemoet en daar door ontstaat een mooi geheel. Wat het brug getje betreft, ook ik ben van mening, dat dit hierin niet langer past. De heer De Vos: Mijnheer de voorzitter, ik ben het eens met de sprekers, die met zoveel woorden hebben gezegd, dat dit onderwerp als het ware doodgepraat is. Er is al zo vaak over gesproken in de raad en ik vind ook, dat er eindelijk eens een definitieve oplossing moet komen. Enkele jaren geleden dachten we al een definitieve uitspraak te hebben gedaan, ter wijl we eenzelfde gedacht hadden bij de uit spraak, genomen met algemene stemmen, naar aanleiding van de parkeernota. Toen is er door iemand—een actie gevoerd onder de burgerij. De heep =Van Breda Vriesman meent, dat dit doorslaggevend moet zijn. Ik meen van niet. Dat zou wellicht wel het geval zijn, als wer kelijk een meerderheid van de bevolking ge tekend zou hebben, maar het ging maar om 6 i 7 procent van de bevolking vanaf een jaar of 17. Dat is beslist geen meerderheid en ook geen argument om de zaak maar dicht te gooi en. In de raadsvergadering van mei j.l. is ge vraagd. wat eigenlijk de plannen zijn en naar aanleiding daarvan hebben wij deze zomer .deze 2aak nog eens bestudeerd, terwijl dit ook is besproken met de architect van het stadhuis, de heer Bakema. Deze vond het een accepta bele oplossing. De opmerking van de heer Van Breda Vriesman, dat dit water eigenlijk ge handhaafd moet worden als binding met de oudheid, is niet juist. Dat heeft nooit een rol gespeeld. Wel is gesteld, dat er een verbinding moet blijven tussen het binnenwater en het buitenwater en dat is geheel iets anders. Ik had ook liever gezien, dat de zaak bleef zoals deze was. Dat wil zeggen, niet zoals het er nu uitziet, want nu staat het droog en daardoor laten velen zich misleiden. Er zou een meter water in gekomen zijn en dan zou het niet zo'n smerig aanzien hebben gehad. Ik kan mij per soonlijk, evenals ons gehele college, wel ver enigen met de oplossing, zoals die nü wordt voorgesteld. Daardoor ontstaan er 110 parkeer plaatsen en dat is aanmerkelijk meer dan nu. Daardoor kunnen heel wat meer mensen hun auto kwijt, ook langparkeerders en er zullen ook nog wel plaatsen overblijven op gewone dagen voor kortparkeerders. Ik meen, dat dit een oplossing is die maar aanvaard moet worden. Men moet wel beden ken, dat een klein eindje verder, ''op het toe komstige raadhuisplein eveneens een parkeer terrein kan worden gemaakt en dat is een kwestie, die zich waarschijnlijk in 1969 zal kunnen afspelen, wanneer de financierings middelen er voor beschikbaar zijn en mits wij de beschikking krijgen over de grond, waar over we aleens hebben gesproken. Voorlopig zijn wij nog niet van plan par- keermeters of parkeerschijven in te voeren. We moeten eerst eens aanzien hoe dit verder loopt en of daarvoor de noodzaak aanwezig is. Later kan dit nog altijd worden overwogen. Er zullen overigens ook nog andere parkeer- mogelijkheden komen. Het ligt in de bedoeling het parkeerterrein aan de Arsenaalstraat te re construeren, zodat er wat meer auto's op kun nen. Er zullen verder mogelijkheden komen aan de Westkolkstraat, zodat de parkeervoor zieningen in Terneuzen binnen niet al te lange tijd toch wel aanzienlijk kunnen worden uit gebreid, mits er voldoende financieringsmidde len voor aanwezig zijn. Vanmiddag heb ik al gewezen op de financieringsmoeilijkheden bij realisering van al deze objecten. Daarbij ben ik niet helemaal volledig geweest, want de mo gelijkheden zijn nu wat groter dan voorheen. De gemeente heeft namelijk toestemming om van een plaatselijke instantie te lenen tegen lager dan het rentepercentage van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Als men nu eens in Terneuzen laat blijken, dat men ook nog wat anders kan dan de gemeente in gebreke te stellen en kritiek uit te oefenen op het gemeentebestuur en men stelt daarvoor eens geld beschikbaar dat kost maar 250, per 100.000,dan zullen wij volgend jaar heel wat werken kunnen uitvoeren. Laat degenen, die ziöh altijd zo hebben inge spannen om meer parkeergelegenheid te krij gen, zich nu eens inspannen om dat geld op tafel te brengen tegen de voor ons toegestane rente. Mijnheer de voorzitter, de heer Hol vroeg water te pompen in de Herengracht. Dit zal vannacht al gebeuren. Er komt ongeveer 20 cm water op. Ik vraag me af, of er straks niet een adres komt met het verzoek om de Heren gracht maar open te laten, dan kan men er op schaatsen! Als iemand handig genoeg is om daarmee rond te gaan, dan wint hij het ook nog! De heer Hamelink: Mijnheer de voorzitter, eerlijkheidshalve moeten we toch wel stellen, dat als de raad besluit dit voorstel te aanvaar den, we toch niet zomaar tot uitvoering kun nen overgaan, omdat de grond geen eigendom is van de gemeente. Dit moet men wel in het oog houden. De heer Brakman: Mijnheer de voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag omtrent het Schuttershof. De heer Huijbrecht: Het voorstel, zoals dit nu voor ons ligt. kost de gemeente ongeveer 100.000,op voorwaarde dat wij de grond om niet in eigendom verkrijgen. Als we deze gronden enz. moeten kopen, dan kost het meer en als ik de heer Van Breda Vriesman mag ge loven, dan is de raming wat aan de lage kant. Waar ik nu nieuwsgierig naar ben, dat is waar het geld nu vandaan komt en wat ervoor ach terwege moet blijven. We kunnen de gulden maar een keer uitgeven. Er zijn ongetwijfeld ook plannen met straten in andere gedeelten van de gemeente en andere plannen in andere sectoren. De heer Ramondt: Mijnheer de voorzitter, ik ben blij dat er op dit punt wat genuanceerder gedacht wordt dan door de heer Huijbrecht wordt gedaan. De heer De Vos is mij tegemoet gekomen en in de toekomst zal men zeker be merken, dat een aansluiting met het Java on misbaar is. Ik kan mij overigens met dit voor stel helemaal verenigen. Mij ligt ook niet voor ogen de mensen een gulden parkeergeld uit de zak te kloppen, het gaat er mij alleen maar om de heer Huijbrecht moet mij goed begrijpen dat dit niet een ruimte wordt voor alleen maar langparkeerders, want dan schieten we er uiteindelijk niet veel mee op. Daar gaat het mij om, maar het kan best zijn dat dit meevalt, zoals de heer De Vos stelt. De heer De Vos: Mijnheer de voorzitter, de heer Brakman vraagt, of al eens ernstig is onderzocht of er op het Schuttershof gepar keerd mag worden. Dat is inderdaad al eens onderzocht en er is ook een ontwerp voor ge maakt enige jaren geleden. Dit werd echter niet toegestaan. Ook nu nog meren de schepen daar en worden daar gelost. We moeten van het Schuttershof, wat het parkeren betreft, niets verwachten, alhoewel daar wel geregeld geparkeerd wordt Een aangewezen parkeer ruimte op het Schuttershof krijgen we niet voor elkaar. De heer Huijbrecht vroeg, wat daarvoor nu zal moeten blijven liggen. Dat is nog een vraag. Als het geld beschikbaar wordt gesteld door een plaatselijke instantie tgen een rente, waar voor we mogen lenen buiten de centrale fi nanciering om. dan moet er waarschijnlijk niets achterwege blijven. Anders is het een kwestie van prioriteit. Inderdaad kun je een gulden en een ton maar één keer uitgeven en daarom moeten we kiezen wat het eerst gedaan moet worden. Met alle verschil van mening omtrent het al of niet dempen van de Herengracht, zijn we het er toch wel over eens, dat er natuurlijk meer parkeerruimte gemaakt moet worden. Dat is trouwens ook nooit een punt geweest en daarover hebben wij ook nooit verschil van meniftg gehad. Wel is onzerzijds altijd gesteld, dat er op andere plaatsen voldoende parkeer gelegenheid komt. Men kan natuurlijk ook weer van mening verschillen over de vraag, wanneer er voldoen de parkeergelenheid is. In het algemeen geldt, dat er niet gauw parkeerruimte te veel is, zeker gezien de toeneming van het aantal auto's. Voor wat betreft deze gemeente kunnen de parkeergelegenheden op het Java nog niet direct worden aangelegd. Wel kan dit proviso risch, wanneer het middengedeelte is afgebro ken, hetgeen een welkome aanvulling zou be tekenen, maar ik meen, dat door de parkeer ruimte aan de Rosegracht en Herengracht en op het stadhuisplein voor een groot deel voor zien is in de huidige behoefte aan parkeer plaatsen. Zojuist heb ik er al op gewezen, dat bovendien op andere plaatsen nog parkeer plaatsen kunnen worden aangelegd en wij zul len er naar streven op elk moment dat dit fi nancieel mogelijk is over te gaan tot realisering van deze plannen. De verbinding op de plaats van het huidige bruggetje is een zaak die wij voorlopig even moeten laten rusten. Dit is iets voor de wat verder verwijderde toekomst, maar dat deze verbinding te zijner tijd tot stand komt ligt wel in de verwachting. Dit houdt echter ver band met de realisering van het saneringsplan Java. De heer Brakman: Mijnheer de voorzitter, als er ook nog een verbindingsweg komt op de plaats van het bruggetje, dan heb ik net zo lief, dat men het slootje, dat nu aangelegd wordt, nu maar dichtgooit. De heer Van Breda Vriesman: Mijnheer de voorzitter, ik heb me de vorige keer neerge legd bij dit tussenplan en daarop wil ik eer lijkheidshalve niet terugkomen. Wanneer er intussen een meerderheid in de raad zou zijn geweest voor het andere idee, dan was ik mee gegaan. Ik ondersteun verder het idee van de heer Ramondt met betrekking tot de verbin dingsweg. Mijnheer de voorzitter, ik zal dus het voor stel, zoals dit nu voor ons ligt, steunen. .Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten waarbij de heer Brakman, op zijn verzoek, wordt geacht te hebben tegen gestemd. 7. Idem tot verhoging van het presentiegeld voor het hijwonen van vergaderingen van de raad en van de commissies. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 8. Idem tot opheffing van de commissie tot wering van het schoolverzuim. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 9. Idem tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 van de lager onderwijswet 1920 aan de stichting voor christelijk voor bereidend wetenschappelijk en algemeen voortgezet onderwijs voor Zeeuwsch- Vlaanderen te Terneuzen. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 10. Idem tot vaststelling van het kasgeldlimiet voor het Ie kwartaal 1969. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 11. Idem tot vaststelling van maximum bedra gen voor 1969 van de in rekening te ver strekken kredieten aan diverse instellin gen. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 12. Idem tot vaststelling van het kredietbedrag in rekening-courant voor 1969 bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 13. Idem tot wijziging van: a. de gemeentebegroting 1968: b. de gemeentebegroting 1969. De heer Hamelink: De post voor het wel standstoezicht is met 2000,verhoogd. Zijn er zoveel meer adviezen uitgebracht of ligt de oorzaak ergens anders De Voorzitter: Er zijn inderdaad meer advie zen uitgebracht. Overigens komen deze kosten terug via de leges voor bouwvergunningen. De heer Hamelink: Worden de leden van deze commissie per advies betaald De Voorzitter: Deze leden worden per dag betaald. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform de voorstellen besloten. 14. Rondvraag: De heer Hamelink: Mijnheer de voorzitter, op de hoek DokwegBeukenstraat staat een hoge haag en dez^ vormt een gevaarlijk ob stakel voor het verkeer. Is het mogelijk dat deze verwijderd wordt v De heer De Vos: Mijnheer de voorzitter, in het aanstaande voorjaar wordt dit helemaal opgeruimd. Enige tijd geleden hebben wij deze kwekerij pachtvrij gemaakt en binnen enkele maanden zijn wij gerechtigd dit perceel te ont ruimen, hetgeen dan ook op korte termijn zal gebeuren. De heer Van Breda Vriesman: Mijnheer de voorzitter, is er in de toekomst een voorziening te verwachten voor het parkeren van grote vrachtwagens met opleggers De heer De Vos; Wij zijn al geruime tijd bezig om hiervoor een oplossing te vinden. Op dit moment valt nog niet te beoordelen of daar voor een aparte parkeergelegenheid moet wor den aangelegd. Ik moge er wel op wijzen, het geen geldt voor de plaatselijke vervoersbedrij ven, dat het helemaal niet nodig is dat de vrachtwagens b.v. het hele weekend gepar keerd staan voor de deur van de woning waar de chauffeur woont, aangezien de bedrijven dikwijls zelf voldoende ruimte hebben om de wagens bij het bedrijf te parkeren. Uiteraard is dit ook een soort gemakzucht. Ons college zoekt naar middelen om hieraan een einde te maken en er zijn al bepaalde suggesties naar voren gekomen. Dit is overigens geen eenvou dige zaak. De heer Van Driel: Dit zal zeker geen een voudige zaak zijn, maar het vormt toch wel een probleem voor andere weggebruikers, zeker als deze auto's staan op plaatsen, waar dit vol gens de wet niet mag. Er zijn verschillende straten waar dit echt moeilijkheden geeft. Mis schien kan hieraan eens aandacht worden ge schonken. De heer De Vos: Mijnheer de voorzitter, als er auto's op plaatsen staan, waar deze volgens de wet niet mogen staan, dan is er natuurlijk wel wat aan te doen. Dan is het een kwestie van politietoezicht. De Voorzitter: Mevrouw, mijne heren, ik constateer dat niemand meer het woord wenst. Ik wens U, namens het college van burgemees ter en wethouders, prettige feestdagen toe en ik sluit hierbij de vergadering. Theo Pahlplatz is weer be schikbaar voor vertegenwoordi gende voetbalelftallen. Dit is het resultaat van een maandag onder leiding van de secretaris-pen ningmeester van de K.N.V.B., de heer H. A. Burgwal, gehouden gesprek met de leiding van FC Twente. Bij dit gesprek op het sport centrum in Zeist waren o.a. aan wezig de bondscoach George Kessler, de trainer van FC Twen te Kees Rijvers en Pahlplatz. Het gesprek vond volgens een ver klaring van de K.N.V.B. plaats in een prettige sfeer, waarbij enkele moeilijkheden uit de weg zijn ge ruimd. FC Twente heeft alle medewerking toegezegd. Van een Romaanse kerk uit de middeleeuwen in de Italiaanse stad Terni is maandag een deel van het dak ingestort. Slechts enkele minuten tevoren hadden talrijke gelovigen na het einde van de mis de kerk verlaten. Balken en brokken kalk kwa men op kerkbanken en biecht stoelen terecht zonder dat iemand werd gewond. Ook de waarde volle kunstwerken in de kerk zijn niet beschadigd. De Guanese overheid heeft ar- restatiebrieven uitgevaardigd tegen leden van twee rijke fami lies in het land die de veeteelt beoefenen, de Harts en de Mei- villes. Zij worden beschuldigd van moord tijdens de recente op stand in het Roepoenoeni-district. De Harts en de Meivilles zouden de opstand hebben geleid, die door Guanese regeringstroepen een week geleden werd onder drukt. Dank zij de koelbloedigheid van een stewardess is een man er maandag niet in geslaagd de pi loot van een Amerikaans passa giersvliegtuig te dwingen naar Cuba te vliegen, zo heeft de poli tie in Miami (Florida) bekendge maakt. Een van de passagiers be dreigde de stewardess met een revolver en droeg haar op tegen de gezagvoerder te zeggen dat hij naar Havanna moest Vliegen. De stewardess ging hier niet op in, maar sloot de deur van de cock pit af, waarop de man van zijn voornemen af zag. Na aankomst in Miami werd hij gearresteerd. Op het dak van de kapperszaak Michel op het Stadionplein in Amsterdam, waar de afgelopen weken verscheidene malen 's nachts is ingebroken en voor duizenden guldens aan pruiken en haarstukken is gestolen, zal een alarminstallatie, een zwaai licht, worden aangebracht. Het gebouwtje staat midden op het plein. Op verzoek van de politie zal de eigenaar van de zaak de medewerking van de bewoners van het plein inroepen om de po litie te waarschuwen, wanneer zij de alarminstallatie in werking zien. Het eerste deel, 'Voorspel', sal op 11 februari a.s. ver schijnen Het eerste volledige - vol strekt openhartige en ont hullende - relaas over onze vooroorlogse geschiedenis 1918—1939 Op uitermate boeiende wijze behandelt dr. L. de Jong', de politieke, economische, sociale en militaire aspecten van de veelbewogen jaren 19181939. Tot de belangrijkste onderwerpen behoren de gevolgen van de eerste wereldoorlog, de diepe crisis, de Zéven Provin ciën-zaak, Colijn en de „aanpassing", de Rijksdagbrand, Mussert en de N.S.B., Hitiers aanvalsplannen, de vluchte lingen uit Duitsland en de conflicten over de defensie. Geheime archieven geopend De auteur heeft gebruik kunnen maken van GEHEIM bronnenmateriaal dat van een unieke veelzijdigheid is. Daartoe behoren, behalve de rijke collecties van het Rijks instituut voor Oorlogdocumentatie, de notulen en stukken van de ministerraad, het archief van het Kabinet van de Koningin en de rapporten van de vooroorlogse Binnen landse Veiligheidsdienst. ,,Ik heb, mij zettend tot het schrijven van dit werk, geen enkel falen met de mantel der liefde willen bedekken. Ik had, ik heb, slechts één behoefte: in dit relaas alles op te nemen wat historisch relevant lijkt. Serieuze geschied schrijving is zonder die volstrekte openhartigheid, zonder politieke èn geestelijke vrijheid, ondenkbaar", (dr. L. de Jong in zijn voorwoord.) Het eerste deel, „VOORSPEL", heeft een om vang van 756 bladzijden waarvan 80 bladzijden historische foto's en afbeeldingen van .docu menten. Een kloek formaat: 23 x 14,5 cm. Gebonden in linnen band en voorzien van stof omslag. De prijs van dit eerste deel is slechts 17.50. Het complete werk „Het Koninkrijk der Neder landen in de tweede wereldoorlog" zal ca. 7 delen omvatten. De delen zullen elk een vol komen afgerond geheel vormen en ook afzon derlijk verkrijgbaar zijn. De prijzen worden voor elk deel afzonderlijk vastgesteld. De populaire editie is geheel gelijk aan dc wetenschappelijke uitgave, behoudens dat de bronvermeldingen in de voetnoten zijn wegge laten, geen register is opgenomen en de vele citaten zijn vertaald. Boekhandel Van de Sande NOORDSTRAAT 55—57 TERNEUZEN TELEFOON 2073 f.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 11