Radio en Televisie KORBAN DE VERSCHRIKKELIJKE Marktberichten HELMEN VOOR MOTOR- EN BROMFIETSRIJDERS ROTTERDAMSE MEUBELMAKER DOODDE ZIJN VADER Officier eist terbeschikkingstelling van de regering BEURSOVERZICHT DE MOORD OP DE AMSTERDAMSE MELKHANDELAAR Een man en een vrouw gearresteerd gemeente terneuzen Diefstal aan boord van binnenschepen Scholier verongelukt Autodief vernielde vijf geparkeerde wagens Vliegveld van Biak wordt verbeterd Nieuw onderzoek naar mislukte staatsgreep In Indonesië Woensdag 6 november 1968 DE VBIJE ZEEUW Pagina 7 BERLIJN: Een Berlijnse agent wordt door collega's weggedra gen, nadat hij' tijdens een pro testdemonstratie van linkse stu denten gewond was geraakt. De protesten waren gericht tegen de direkte en indirekte gevolgen van de aanslag op studentenlei der Rudi Dutschke. De rivierpolitie in Rotterdam heef de 29-jarige matroos A. K. uit de Maasstad gearresteerd wegens een'serie inbraken, die hij de afgelopen maanden aan boord van in de Rotterdamse havens liggende binnenschepen heeft ge pleegd. De matroos stal geld tot een bedrag -van vele duizenden guldens. Hij maakte bij zijn roof tochten gebruik van een brom fiets, die hij in de binnenstad had gestolen. - Nu volgend jaar ook in Nederland het dragen van een valhelm verplicht zal worden voor berijders van motorfiet sen en bromfietsen, is het in teressant de bevindingen van het Britse Road Research La boratory op dit gebied te be- Indien alle berijders van ge motoriseerde 2-wielige voer tuigen op de Britse wegen in DONDERDAG 7 NOVEMBER '68 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Badi- nerie: klassieke en moderne mu ziek (gr.) (7,30 Nieuws; 7.32 Ac tualiteiten; 7,50 Overweging; 8.00 Nieuws); 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw (9.00 Gymnastiek voor de«tmisvrouw; 9.35Water standen); «dOiOO Wat heeft dat kind?, pedagogische lezing; 10.20 Stereo; Muziek uit de Barok (opn.); 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de zie ken; 11.55 Mededelingen; 12.00 Los-vast: gevarieerd programma (12.15 Boekbespreking; 12.26 Me- dedèlingen voor land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actua liteiten); 14.00 Lichte grammofoon- .muziek; 14.16 Moderne kamermu ziek (opn.); 15.00 Gereformeerde //middagdienst; 15.30 Meer over j minder: programma met meer in- formatie over mensen en dingen die minder üp de voorgrond treden (16.00 Nieuws); 17.45 Sportactua- liteiten; 18.00 Tijd vrij voor mu- 1 ziek in vrije tijd: koorzang en har- monie-prke.s.t; 18.30 Nieuws en weerpraatje; 18.46 Actualiteiten; 19.05 Spektrum: nieuws uit de pro testants christelijke organisaties; 19.20 Stereo: Muziek van het Le ger des Heils (gr.); 19.35 Stereo: 'i Lichte orkestmuziek; 20.00 Hoof den op,„ hol: detective-hoorspel; 20.20 Stereo: Steravond: gevarieerd programma; 21.35 Stereo: Lichte orkestmuziek (gr.); 21.50 Kerk- orgelconcert (opn.): moderne mu ziek; 22.20 Avondoverdenking; 22.30 Nieuws; 22.40 Onvoorzien: licht gevarieerd muziekprogram- T'ma; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.20 Lichte grammofoonmuziek; 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws; 8.11 Ra- ij cliojöurnaal; 8.20 Lichte grammo- foonmuziek (8.30 De groenteman); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Stereo: Moderne Engelse romantische mu- ziek (gr.)"; 9.40 Schoolradio; 10.00 1 Voor. de kleuters; 10.10 Arbeids vitaminen: populair verzoekpla- tenprogramma (11.00 Nieuws); 11.30 Stereo: Koorzang; 11.55 Beursberichten; 12.00 Stereo: Licht instrumentaal ensemble en zang- soliste; 12.26 Mededelingen; 12.29 Pauzetheater: liedjesprogramma; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30: Stereo: 't Muzikantenuur: I. Pianorecital: klassieke muziek; II. Omroepkamerkoor: klassieke en moderne muziek; 14.30 't Is histo risch: een programma over ge schiedenis en archeologie; 15.00 Voor de zieken; 16.00 Nieuws; 16.Q2 Inleiding tot muziekbegrip: muzikale, lezing; 16.20 Moderne muziek van Praagse componisten (opn.); 17.00 Amateurs musiceren: harmonie-orkest; 17.30 Voor de jeugd; 11.55 Mededelingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Radiojournaal; 18.20 Uitzending van de V.V.D.; 18.30 I.icht orkest en zangsoliste; 18.50 Gesproken brief; 18.55 Voor de kleuters; 19.00 Knipperlicht: pro' gramma voor alle weggebruikers; 1.9.30 Nieuws; 19.35 Kerk veraf en dichtbij;., 19.40 Avondgebed; 20.05 Stereo: Residentie-orkest en solist: moderne muziek (21.15 Pianoreci tal: klassieke muziek); 21.30 Een veld in Vlaanderen, hoorspel; 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Ik hoor, ik hoor wat u niet hoort: causerie met grammofoonplaten; 23.20 Klassiek strijkkwartet (opn.); 23.ML.24.00 Nieuw*. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Voor de zieken; 9.40 The Kili- ma Hawaiianssohw; 10.00 Nieuws; 10.03 Hoofden op hol, detective hoorspel; 10.26 Klapstuk: ster- avondquiz; 11.00 Nieuws; 11.03 Muziek bij de koffie; 12.00 Nws; 12.03 Licht platenprogramma; 13.00 Nieuws; 13.03 Actualiteiten; 13.08 TN.T.: knalmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Pop-in; 15.00 Nws; 15.03 Holster: pop- en countrymu- ziek; 16.00 Nieuws; 16.03 lORRrrr. hitparade; 17.00 Nieuws; 17.02 Actualiteiten; 17.0718.00 Draai- jijofdraaiik: verzoekplatenpro- gramma. 1964 veiligheidshelmen had den gedragen, zouden 200 do delijke ongelukken en 700 ge vallen van zwaar letsel zijn voorkomen. Deze zouden voor namelijk mensen beneden de 24 jaar hebben betroffen. In dien alle duozit-berijders hel men zouden hebben gedragen, zouden 60 levens gespaard zijn en 200 gevallen van ernstig letsel zijn voorkomen. Wat veiligheidsriemen be treft moet thans in het Ver enigd Koninkrijk iedere wa gen die de showroom verlaat, met veiligheidsriemen zijn uitgerust en aan het einde van dit jaar moeten alle wagens die sinds 1965 zijn geregis treerd, met veiligheidsriemen op de voorbanken of stoelen zijn uitgerust. Op de auto tentoonstelling in Earls Court waren verschillende typen nieuwe veiligheidsriemen en helmen te zien, waaronder een automatische veiligheidsriem met twee veiligheidssluitingen die onafhankelijk van elkaar werken en dus een dubbele bescherming bieden. De ene werkt in geval van een bot sing of bij een slip, de andere reageert op de beweging van .de riemen.. Verder waren er ook speciale Veiligheidszittin- gen met riemen voor kleine kinderen te zien, die een grote mate van veiligheid bieden. De twaalfjarige A. Lakerveld uit Lexmond, die op weg was naar school, werd dinsdagmorgen door een tegemoetkomende auto over reden, nadat hij met zijn fiets was gevallen. Zwaar gewond werd de jongen naar een ziekenhuis te Gorkum vervoerd, waar hij enige tijd later aan zijn verwondingen overleed. Bijzondere frankeerzegels Nederlandse Antillen (luehtvaarf/egels De officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam, mr. j. D. de Jong, heeft dinsdagmorgen ont slag van rechtsvervolging en ter beschikking stelling van de rege ring gevraagd tegen de 24-jarige meubelmaker Maris H., die eind maart van dit jaar zijn 56-jarige vader met een rookstandaard om het leven bracht. De officier ba seerde zijn eis op het psychiatri sche rapport, waarin de Jeugdige Rotterdammer ontoerekeningsvat baar wordt genoemd. Maris H. doodde zijn vader in de woning van het gezin in Over- schie. De meubelmaker greep de zware rookstandaard en sloeg toe, nadat zijn vader voor de zoveelste maal In een dronken bul ruzie had gezocht met zijn vrouw. Ik wist niet meer wat ik deed, het werd me zwart voor de ogen, zei Maris H. Het was niet de eerste keer dat hij dronken thuiskwam en ru zie zocht. De laatste jaren gebeur de dat drie of vier keer per week, voegde Maris daar nog aan toe. De jeugdige Rotterdammer had al vaker met zijn vader gevochten. Om mijn moeder te beschermen, zei Maris. Met de rookstandaard sloeg hij zijn vader vier maal op het hoofd. De man was vrijwel onmiddellijk dood. Na zijn daad ging hij naar zijn slaapkamer, waar hij probeer de zichzelf van het leven beroven. De politie kwam echter op tijd en kon hem zonder moeite arreste ren. A.K.U. EN UNILEVER VAST A.K.U. heeft gisteren de meeste aandacht tot zich getrokken. Dit aandeel ontmoette direkt bij de opening ruime vraag van lokale zijde, alsmede voor buitenlandse rekening. Om aan deze vraag te kunnen voldoen moest hoog wor den geopend op 106,50 tegen maandag als slotkoers 104,90. Toch bleek later dat deze koers niet hoog genoeg was om aan de vraag te voldoen. Er kwamen steeds nieuwe kopers in de AKU- hoek waardoor de koers opliep tot 107,70. De stemming voor de overige internationale waarden was ver deeld. Opmerkelijk was dat Uni lever gevraagd in de mar-kt lag op 140,80. Philips ging een paar dub- beitjes omhoog tot 162,80. Voor deze beide fondsen toonde het BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte muziek; 12.40 Weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht en SOS-berich- ten voor de schippers; 12.48 Lichte muziek; 12.55 Buitenlands pers overzicht; 13.00 Nieuws, weerbe richt en beursberichten; 13.20 Ta- felmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio (15.00 Nieuws); 15.30 Lichte grammofoonmuziek; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Hand in hand met Nederland; 17.00 Nieuws, weerbericht en me dedelingen; 17.15 'Dansmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.28 Paardesportuitslagen; 18.30 Franse les; 18.33 Lichte mu ziek; 18.35 Verkeerswènken; 18.40 Lichte muziek; 18.45 Sport; 18.52 Taalwenken; 18.55 Lichte muziek; 19.00 Nieuws, weerbericht en ac tualiteiten; 19.40 Lichte orkestmu ziek; 19.45 Vrije politieke tribune; 19.55 Lichte muziek: 20.00 Open baar kunstbezit; 2CL10 Vlaamse muziek; 20.30 Hoorspel; 21.29 Hit parade; 22.00 Nieuws; 22.15 De zeven kunsten: plastische kunsten; 22.30 Jazzmuziek; 23.00 Nieuws; 23.10 Concert; 23.40—23.45 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 11.00—11.50 en 14.0014.50 Schooltelevisie; 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.06 In kleur; Julia; tv- feuilleton; 19.30 Sportpanorama; 19.56 Reclame; 20.00Journaal en weeroverzicht; 20.16 Reclame; 20.20 Info: maandelijkse advies- en informatierubriek; 20.45 Villa des Roses, tv-spel (3); 21.45 Nationaal allerlei: Nederlandse minifilmpjes; 22.15 AVRO's televizier; 22.40 22.45 Journaal; 23.0023,30 Te- leac: Kijk eens wat ik zeg (7). NEDERLAND II: 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Scala: een informatief programma; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Rodeo: jong talent in de lichte muze; 21.00 Kijkkijk: amusements programma; 21.50 Dagboek van Rembrandt; 21.55 Actualiteiten; 22.2022.50 Als daar muziek ln zit; adviezen; 22.50—22.55 Jour naal. BELGIE (Ned. uitz.): 14.05— 15.15 Schooltelevisie; 18.30 Duitse les; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Tienerklanken; 19.35 Politieke tri bune; 19.50 Franse taalwenken; 19.52 Zoeklicht: cuturele actuali teiten; 19.57 Mededelingen; 20.00 Nieuws; 20.25 Ritmeester Buat: tv-serie; 21.15 De geboorte; film; 21.50 Première; filmfragmenten; 22.30 Vergeet niet te lezen: lite rair programma; 23.05 Nieuws. De hoofdstedelijke recherche heeft een man en een vrouw aan gehouden die ervan worden ver dacht betrokken te zijn bij de moord op de 78-jarige Amster damse melkhandelaar R. Roye. Het slachtoffer werd in de och tend van 21 oktober met ingesla gen schedel in het kantoortje achter zijn winkel in de lan Steen straat aangetroffen. De verdachten zijn de 24-jarige vrouw M. J. G. uit Amsterdam en de 20-jarige militair W. W. C. R. V. uit Curasao. Het tweetal, dat geen bekentenis heeft afge legd, is gisteren voor de officier van justitie geleid. Het onder zoek naar het aandeel van beide verdachten in de roofmoord is nog in volle gang. Zij werden 't afgelopen week end door rechercheurs aangehou den. De politie verklaarde, dat in dit stadium van-het onderzoek geen mededelingen kunnen wor den verwacht over de achter grond, die tot hqn aanhouding hebben geleid. Volgens de recherche zijn de verdachten degenen die om streeks het tijdstip dat de melk handelaar moet zjjn gedood, een bezoek aan zijn winkel -brachten en tien minuten binnen bleven. Buren hadden verklaard, dat een neger tussen kwart over acht en half negen aanbelde en nadat de deur door iemand in de winkel was geopend, samen met een blonde vrouw naar binnen was gestapt. publiek enige belangstelling. An ders was het gesteld met Kon. Olie. Dit fonds opende een halve gulden lager op 204. Ook Hoog ovens moest terrein prijsgeven op 112 (112,40). In al deze fondsen ging weinig om. Hierin kwam ge durende de verdere beursduur verandering. Plotselinge vraag van lokale zijde voor Unilever deed de koers oplopen tot 142,10 hetgeen een vaste stemming be tekende. Philips kon zich verbete ren tot 163,10. Hoogovens herstel de zich tot 112,30. Kon. Olie zette het aanvankelijke verlies later om tot 30 cent winst met een koers van 204,80. Wallstreet liet ook maandag la gere slotkoersen zien. Ook de Ne derlandse fondsen sloten in Wall- street flauw. Van de cultures gaf Amsterdam Rubber een koersherstel te zien tot 64. Van. de scheepvaartwaar den openden Van Ommeren een punt lager op 242. maar zette dit koersverlies later om in een winst van 2 punten op 245. Verder wa ren de Japan-lijnen vier punten hoger op 170. De staatsfondsen- markt wag prijshoudend. De Deli Mij gaf 20 cent prijs op 73; K.Z.-Organon was een halve gul den hoger op 187,80. In A.K.U. vonden op het ver hoogde niveau winstnemingen plaats, waardoor dit fonds iets in zakte en de markt verliet op 107,20. Hoogovens deed 112,20 en Philips 163.30. Ook Unilever moest iets van de koerswinst prijsgeven op 141,70. Kon. Olie verbeterde tot 205,30. Van de scheepvaartwaarden liep Van Ommeren verder op tot 206 en Kon. Boot tot 122%K.L.M. was gemakkelijker op 184,20. In de eerste periode was Inter- las 6 punten hoger niet aan te komen. Twentsche Kabel. Si mon's houthandel en Ind.Mij ste gen ieder 5 punten. Calvé-en Vlis- mar gingen ieder 15 punten om hoog. Wereldhaven verbeterde 9 punten evenals Bührmann. Bijen korf-Beheer steeg 6 punten. Al- bert Heijn ging 3 en Heineken 2,50 omhoog. Vijf punten lager waren: Desseaux. Metaverpa, Bensdorp, Porceleyene Fles en Lijm en Gelatine. Wijers daalde 9, Ned. Ford 20 en Nat. Nederlan den 8 punten. Bergoss gaf acht en Ruhaak 11 punten prijs. Bols was vier gulden lager en Amro-bank 1,80. In zijn pleidooi leverde raads man mr. S. Ivens kritiek op "bét over Maris H. uitgebrachte rap port, waarin de meubelmaker vol ledig ontoerekenbaar wordt ge noemd. „Ik ben het niet eens met dit rapport. Met een ter beschik king stelling gaat deze zaak voor mijn cliënt de verkeerde kant op", meende mr. Ivens. Het rapport wijst naar een plaatsing in een krankzinnigeninrichting. Een ver blijf ln zo'n inrichting kan alleen maar een slechte uitwerking op deze man hebben, aldus de raads man, die pleitte voor een niet te lange gevangenisstraf waarvan een deel voorwaardelijk. De rechtbank zal over twee we ken uitspraak doen. De 22-jarige sloper W. B. uit Amsterdam heeft maandagnacht in Rijswijk een gestolen auto total-loss gereden. Daarbij ver nielde hij vijf geparkeerde auto's. Het ongeluk was het einde van een achtervolging door de Haag se politie. Zij had de wagen op de Bezuidenhoutseweg laten, stoppen voor een routinecon trole. De politieman zag, dat hel portierraampje van de auto- was' geforceerd. Dit was voor; dé slo per het sein om met de auto weg te rijden. De politie zétte dé ach- tervólging in. Onderweg Vloog dé sloper dwars door een wegafzet-' ting. Hij reed de gemeente Rijs wijk in, waar hij op de Haagweg uit de bocht vloog. De sloper was) in gezelschap van zijn si&dgëno'öty de 30-jarige los-arbeider F# J. H. K. Beiden hadden lichte verwon- dingen opgelopen. De politie nam' hen mee. Het bleken bekenden van de politie wegens 'vermogens- delikten. Het tweetal "Werd op transport naar Amsterdam ge steld, nadat was gebleken, dat „hun" gewezen auto in Amster dam was gestolen. De Indonesische regering zal" het vliegveld van Biak en Ver scheidene landingsplaatsen in West-Man verbeteren, zo .heeft de direkteur-generaal voor de luchtverbindingen, commodore Soesanto, meegedeeld. Biak zal voor de landing van straalvlieg tuigen geschikt worden gemaakt. Het vliegveld van Soekarnapoe- ra zal na verbetering vliegtuigen van het type „Convair" kunnen ontvangen. Ook de landings plaatsen van Manokwari. Merau- ke en nog drie andere zullèn wor den verbeterd. -• ll.v- De Indonesische veiligheids diensten zijn tot de slotsom ge komen dat oud-president Soe- karno los kan, worden gezien van de mislukte staatsgreep van 1965, zo heeft generaal Joewono Soetopo maandagavond tot In-, donesische dagbladdirecteuren gezegd. Het blad van anti-communis tische studenten, „Kami", schreef dinsdag dat de veiligheidsdien sten een nieuw onderzoek zijn begonnen naar de gang van zaken in 1965 om zich een beter beeld te vormen van de rol van de communisten vóór, tijdens en na de staatsgreep. Het blad „Oerasi" schrijft, dat volgens luitenant Toha van de inlichtingendienst in Malang de afgelopen maanden op Oost-Java meer dan 100 militairen zijn aangehouden wegens hun aan deel in de gebeurtenissen in 1965. Het totaal aantal gearres teerde militairen is daarmee op 900 gekomen. 49) De nieuwe dag is nauwelijks aangebroken, als Aram en zijn metgezel zich opnieuw reisvaar dig maken. In een lederen zak, voor zich op het zadel, heeft Aram het losgeld, dat heer Loran hem overhandigd heeft. Ramar hijst zjjn dikke gestalte moeizaam op de muilezel. Hij is zo druk bezig, dat hij niet merkt, dat Aram het beest van achter een schopje geeft. De muilezel slaat achteruit en door de onverwachte beweging tuimelt Ramar op de grond. Stalknechts schieten lachend toe, om hem overeind te helpen en in dat ogenblik van varwarrinu fluistert Aram snel enkele woorden tot heer Loran: „Kijk onder de rustbank in het gastvertrek en vertrouw mij Ik sta geheel aan de zijde van uw prins!" Razend en tierend is Ramar overeind gekomen. Nijdig rukt hij aan de halster van zijn rijdier, doch tot zijn grote opluch ting merkt Aram, dat hem y*rd«r alles ontgaan is. Evert latër'héb ben ze de burcht verlaten. Diep in gedachten rijdt de jonge ridder naast zijn metgezel. Zal zijn plan lukken? Zal heer Loran na deze korte ontmoeting voldoende ver trouwen in hem stellen? Van 3 december 1968 tot en met 2 december 1969 zal de postadmi nistratie van de Nederlandse An tillen drie bijzondere frankeer zegels onder toeslag uitgeven. Op de serie die is ontworpen door de heer H. Winkel te Haar lem, zijn vliegtuigen van de An- ,tillaanse luchtvaartmaasohappij afgebeeld. De waarden, voorstellingen en kleuren zijn als volgt: 10 et. „Friendship-500" tijdens de vlucht, geel, blauw en zwèrt: 20 ct. „Douglas DC-9" tijdens de vlucht, oker, blauw en zwart; 23 - ct. „Friendship-500'' en „Douglas DC-9" staande, rose, blauw en zwart. Als bijzondere tekst is op elk van de zegels vermeld: „ALM Dutch Antillian Airlines". De prijs van de serie i* in Nederlandse munt 1,10. Burgemeester en wethouders van TERNEUZEN brengen ter algemene kennis, dat in verband met de uitvoering- van werden het kruispunt Axelsestraat - Schuttershofweg - Rosegracht voor alle vefkeer is gfgeslotem. Het verkeer Voóf''we binnen stad wordt omgeleid via de Axel sestraat - Tramstraat - Schut tershof en het overige verkeer via de Van Steenbergenlaan. De wegkruisingen met de Tramstraat zijn tijdelijk als voorrangskruisingen aangewe zen, zodanig dat het verkeer op de Tramstraat voorrang heeft. Deze maatregelen zijn vaa kracht gedurende twee weken of zoveel korter of langer &1» ln verband met de uit te voeren werken nodig zal blijken te éifÜ. Terneuzen, 3 november 1988. Burgemeester- én wethouder* voornoemd, J. C. ASCHÖFF, burgamee*t«n A. J. VAN PAGEB, pecretari» VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden gisteren 'ln totaal aange voerd 3100 dieren, zijnde 20Ö slachtrunderen; 716 gebruiksvee; 91 vette kalveren; 285 graskalve ren; 1501 nuchtere kalveren; 48 biggen; 7 paardep; 8 veulens; 221 schapen of lammeren; 17 hokken of geiten. De noteringen waren als volgt: Slachtrunderen: extra kwal. f4,73 —ƒ5,15, le kwal. ƒ4,15—ƒ4,63, 2e kwal. 3,65-f 4,00, 3e kwal, 3,403,55; Vette kalveren: 1« ƒ3,90—ƒ4,10, 2è kwal. 3,70— 3,85, 3e kwal, 3,45—3,65; Stieren 4,404,95; Worstkoeien 3,303,45; allés per kg. Kalf- en melkkoeien 1100— 1600; Vare koeien 850—f 1200; Vaarzen 900—1075; Pinken 600800; Graskalveren 423 525; Nuchtere kalveren 170 180; Mestlialveren 200— 280; Schapen 75105; Lam meren 105145; alles per stuk. Overzicht: Slachtrunderen: aan voer, groter, haridel redelijk met prijzen als maandag; Kalf- en melkkoeien: gerjrone aanvoer, ta melijke handel en prijshoudend; Vare- koeien: aanvoer als vorige week,..handel flkuw met stabiele prijzen; Vaarzen en pinken: iets kleiner aanvoer, handel stroef met onveranderde plrijzen; GraskalveJ ren: minder aamjoer, vlotte handéf en iets hoger in prijs; Vette kal vel ren: minder aanvoer vlotte handel met prijzen als Vorige week; Nuchi tere kalverepv aanvoer ruimen handel lui, prijzen met moeite gel handhaafd; Schapen en lammerenj 'ruimer aanvoer, rustige handel, prijzen schapen lager, lammeren onveranderd,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 7