aan prijzen! alleen Bio-lex maaMwassen^ OKTOBER REVOLUTIE IN ONZE TAPIJTPRIJZEN SMIDT-POTHOVEN H@t vast tapijt Pagina 8 Maandag 30 september/dinsdag 1 oktoBer 1968 KTeorwedstrlJd voor de kinderen Zoekwedstrijd voor het hele gezin van 100,- of één van de 2250 abon- ^e'e 9e»oprijzen van. nementen op jeugdbladen. f 1000,-, f 500,-, f250,- of f 100,-. Hebt u de krant van zaterdag niet meer? Geen nood. Let dan op de krant van 19 oktober a.s. Haal Bfo-tex in huis en doe allemaal mee. 10-20 °/0 korting en bovendien gratis gelegd Kwal. A Kwal. B Kwal. C pCiSïSs cwwt» <som»i su>?«» 'jamm 'M io ir- is. n 14 is 'y VWO. Scm T&$Q XTJ'f Sjf- m J DE VB [JE ZEEUW Met kans op één van de vele prijzen B54 j Massale aankopen en onze vakkennis lever en U thans een geweldig voordeel op. is van de meest vooraanstaande Nederlandse Fabrieken. Kontraktueel mogen we dit tapijt gratis leggen, doch we mogen geen korting verlenen. Dit is dan ook de reden, dat we de naam van het Merktapijt niet meedelen (ook niet tele fonisch). Een mooi geweven Nylon Huiskamertapijt 380 breed in cognac, Berber, geel en groen. Van 88,- voorf 7 9 j™ en gratis gelegd. Een zeer mooi geweven Nylontapijt 385 breed, in cognac, groen, goudgeel en bronsgeel. Normale prijs 110,—, nu 8 j" en gratis gelegd. Een zwaar getuft Nylon tapijt 390 breed, in cognac, groen/grijs en geel/grijs. Normale prijs 106,—nu voor f en gratis gelegd. U ZIET MAAR WEER VOOR ECHT VOORDEEL 00STH0EKS ENCYCLOPEDIE IN 15 DELEN s xsr*?=<»« Sasaaëi «ö»?5ï« scnSS&r xsü$üf xS&grm -San»*» Tafeawst» SxSS Shsx&jÊ -•,.^cv som- anc* AHC* ÏNCV RHCÏ t-NCY ÉNCV I pwB» yon*» cionsB VLOH-W» oom# ctoi's® «oms CAJ-T; IsU il\M K*i. P n&A 1&0Ï ÓHZA BtlA SOHB TAB 5 VïOI Voor «te zesde maal verschijnt Oosthoeks Encyclopedie In 15 delen, de grote Nederlands-Bel gische encyclopedie, die door zijn supranationale karakter bo ven alle andere uitsteekt, een ka rakter gekenmerkt door eenvoud, degelijkheid en levensechte func tionaliteit. Het is daarom ook dat men van deze encyclopedie kan zeggen dat hij goedkoper, be knopter en tóch volledig Is. (Per deel f49,50) WAAROM EEN ENCYCLOPEDIE? Geen mens, geen gezin kan bui ten een goede, grote encyclope die. Geen mens kan vandaag de dag alles nog weten, zelfs nau welijks meer alles overzien. De laatste tientallen jaren hebben zulke veranderingen met zich mee gebracht dat veel van wat men op school, bij een studie of tijdens een opleiding geleerd heeft, achterhaald is. Een goede encyclopedie is dan een ver trouwde, zakelijke helper, die veelal vakboeken kan vervangen en in de bres treedt voor gemiste studie(kansen). Niet alleen bij wetenschap, stu die of beroep een onmisbare raadgever, ook in het dagelijks leven thuis is het een uitnemend boek voor het gehele gezin: va der mag op geen vraag het ant woord schuldig blijven, ook niet aan zichzelf, moeder moet snel ingelicht worden over wat ze wil weten, terwijl de tieners en twen- ners op alles een antwoord moe ten en zullen hebben, niet alleen op school, maar ook bij hun Stormloop op de volwassenheid. Het is onontkoombaar: de televi sie en de krant roepen vragen op, een gesprek snijdt problemen aan: hij, die meer wil weten en vooruit wil komen kan niet bui ten de kennis van een goede en cyclopedie. INHOUD ca. 11.000 bladzijden ca. 19.000 kolommen tekst ca. 100.000 artikelen, waarvan vele met literatuurverwijzingen ca. 2.500 tabellen, schema's en overzichten ca. 300 aardrijkskundige, thema tische, historsiche en cultuur historische kaarten en platte gronden, waarvan ongeveer de helft in vele (49) kleuren (een complete atlas met alle be schrijvingen). ca. 5 veelbladige, gekleurde doorkijkplaten, die met name een atoo.mcentrale, een ben zinemotor, het menselijk em- broyo en het menselijk lichaam aanschouwelijk ontleden a. 240 bladzijden met kleuren afbeeldingen louter ca. 10.000 foto's en tekeningen Boekhandel Van de NOORDSTRAAi 55 TERNEUZEN CADEAU BI! VOORINTEKENING Voor allen die Intekenen tïgt ais eerste kennismaking een prach tig cadeau gereed: zij krijgen een complete kleine encyclopedie. DE KLEINE OOSTHOEK, met maar liefst 80.000 trefwoorden en 5.000 illustraties (waarvan de helft in prachtige kleuren) als voor proef. Dit beknopte naslagwerk, (winkelwaarde ƒ97,50) is later ideaal voor de studeerkamer van de kinderen of als handige vraagbaak elders onder snel handbereik.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 8