NORTON FILTER KING Blauw B.T.W.-boekje met oplage van 500.000 exemplaren 100 BOLDEN DE JACHT OP DE DOCUMENTEN Lingeriebedrijf sluit: ontslag voor 30 personeels leden BELASTINGDIENST ORGANISEERT VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN Misleidende advertenties over prijsverhogingen Praktische wenken Opbrengst 5,5 miljard. Geen 12 proeent prijsstijging GEDEELTELIJK E.E.G.-AKK00RD OVER VOEDSELHULP Geen overeenstemming over suikerexporten Ook hogere schadeloosstelling voor Eerste-Kamerleden Vijfde Canadese hartoverfsiaiiiing HELMA St PIT Pagina 3 - AGENDA - U rookte nog geen filter? Doe het nu! Steeds meer mensen roken een filtersigaret. Want Norton Filter King Size is volle echte tabak, tabak die er is! Norton Filter King Size met het direct® filter geeft een zachte en toch verrassend-echte smaak. Koop nu Norton Filter King Size 25 voor f 1,50 Norton Filter King Size - rijpvitaal, echt Abnormaal hoog? Financiële gevolgen CUMULATIEPROBLEEM WORDT BESTUDEERD Onverenigbare functies Maandag 30 september/dinsdag 1 oktober 1968 DE VïUTE ZEEUW De lingerie-industrie May en Co in Zeist gaat eind oktober sluiten. Aan de 30 personeelsleden is ont slag aangezegd. Het zijn voor namelijk meisjes. Ontslagvergun ningen zijn aangevraagd bij het gewestelijk arbeidsbureau in Zeist. De heer H. W. Hannink, dis trictsbestuurder van de N. V. V.- textielbond „De Eendracht", die nog niet op de hoogte was van de ontslagaanzegging, noemde deze gang van zaken een grof schan daal. „Hoewel de directie van dit bedrijf in het verleden weinig con tact had met de vakbonden, had hij in dit geval toch het menselijke fatsoen kunnen opbrengen door overleg te plegen met de vak beweging", aldius de heer Han nink. Het Zeister bedrijf staat bit de bond bekend als „de duiventil" en „het doorgangshuis", omdat door het slechte sociale beleid altijd sorake is geweest van een kort dienstverband van het personeel. De heer Hannink is van mening, dat directies die aldus handelen, door een wettelijke maatregel nooit meer in de gelegenheid zou den mogen worden gesteld per soneel aan te nemen en een bedrijf uit te oefenen. De directeur van het Zeister be drijf wenste geen commentaar te geven. MAANDAG 30 SEPTEMBER TcrneuzenLuxor-Theater, 8 uur: „De tien geboden". DINSDAG 1 OKTOBER TerneuzenLuxor-Theater, 8 uur „De tien geboden". toegeschreven, gaf hem aanlei ding op te merken, dat behoed zaam moet worden gemanoeu vreerd: om te voorkomen dat zich. voor een aantal goederen hetzij vóór 1 januari of daarna een ng voordoet. Het ministerie van financiën te met het oog op het op 1 janua ri a.s. van kracht worden van de nieuwe belastingheffing over de toegevoegde waarde begonnen met een voorlichtingscampagne. Die campagne richt zich aller eerst op de mensen die in de ondernemingen na 1 januari met het nieuwe stelsel van heffing van omzetbelasting te maken krijgen: de ondernemers, boek houders, accountants, belasting consulenten. Na het in one land bekende „groene" boekje en het interna tionaal bekende „rode" boekje is er nu het blauwe b.t.w.-boek- je van tachtig pagina's. Het wordt aangeduid als „beknopte" handleiding voor de ondernemer. Dit blauwe boekje is in een op lage van ruim vijfhonderddui zend stuks via de belastingin specties onderweg naar onderne mers. Veel van die ondernemers hebben al te maken gehad met de omzetbelastingwet 1954. Zij moeten nu vertrouwd raken met het nieuwe stelsel. Vele andere ondernemers, vooral de detail handelaren, hebben sinds 1954 geen rekening hoeven te hou den met de O.B., omdat met name de detailhandel buiten de omzetbelasting viel. Voor de detailhandel is er ver der een folder met praktische wenken gereed gemaakt, die in een oplage van 170.000 stuks zal worden uitgereikt op speciale voorlichtingsbijeenkomsten, die zeshonderd ambtenaren van de Inspecties gedurende zes maan den zullen geven. Speciale bijeenkomsten worden belegd voor de circa dertigdui zend boekhouders, accountants, belastingconsulenten en perso neelsleden van administratiekan toren. Deze bijzonderheden heeft de staatssecretaris van financiën dr. F. H. M. Grapperhaus bekend gemaakt op een persconferentie iS-»ni»uw6poo,.t" jjj qsq Haag. De staatssecretaris beoogt met deze campagne, die wordt aan gevuld met wekelijkse televisie uitzendingen van tien minuten (Nederland I 18.4018.50) gedu rende dertien weken (uitgezon derd de weken waarin Sint Nico- laas en de Kerstdagen vallen), van de kant van de overheid de grootst mogelijke voorlichting te geven. De staatssecretaris merkte des gevraagd op, dat de kosten van deze overheidsvoorlichting niet nauwkeurig zijn berekend. Maar bij zo'n berekening moet niet uit het oog worden verloren dat, als men niet of onvoldoende, aan voorlichting doet, het gevaar bestaat dat men een fors bedrag aan belastinginkomsten kan der ven. Bij een geraamde totaalop brengst van 5,5 miljard gulden aan belasting over de toegevoeg de waarde is één percent der ving daarvan als gevolg van geen of onvoldoende voorlichting al een bedrag van 550 miljoen. Het gaat er bij het nieuwe systeem van belastingheffing vooral om de mensen duidelijk te maken dat, indien ze onder dat nieuwe stelsel vallen, eerst de oude omzetbelasting moet worden afgetrokken voordat het nieuwe tarief daarbij wordt ge teld. Er is, vooral omdat de druk van de huidige omzetbelasting per artikel moeilijk is aan te geven, ook geen mogelijkheid om op dit moment aan te geven of en hoeveel een bepaald arti kel in prijs zal worden verlaagd of verhoogd. Wel is zeker dat geadverteerde aankondigingen over de stijging van prijzen van meubelen met twaalf procent per 1 januari a.s. niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Daarnaast moet de invloed van de concur rentie niet worden uitgescha keld. Een aantal ter persconferen tie genoemde voorbeelden waar bij een prijsverhogend effect aan invoering van de b.t.w. wordt Belastingvrije spaarpremie van 20% voor deelnemers aan het Premie Spaarplan tot een maximum van f 100,- per echt paar of f 50,- per persoon per jaar. Spaarvormen (evMe combineren): spaarbewijzen effectenbewijzen levensverzekeringen spaarkasinschrijvingen hypotheekaflossingen garaniiekredietaflossingen Nadere Inlichtingen bij Spaarbanken, Boerenleenbanken, Ralffeisenbanken, Postkantoren. Banken, Borgstellings fondsen, Hypotheekbanken, Bouwfond sen, Spaarkassen, Levensverzekering maatschappijen, assurantie-tussenper sonen en de Sociale Verzekeringsbank. Of vraag per brietkaart aan Premie Spaarplan. Postbus 51, Den Haag, vrij blijvend de brochure over dit nationale plan. De Europese ministerraad heeft in Brussel In beginsel overeen stemming bereikt over de onder linge verdeling tussen de „zes" van de wereldvoedselhulp, waar toe de gemeenschap zich in het kader van de Kennedy-ronde vorig jaar heeft verplicht. Bij de Kennedy-ronde is afge sproken, dat de rijke landen in een periode van drie jaar 4,5 miljoen ton graan ter beschikking zouden stellen van onderontwikkelde lan den en dat daarvan ruim drie mil joen ton door de zes E. E. G.-lan den zou worden geleverd. De „zes" hebben de volgende onderlinge verdeling op jaarbasis afgesproken: Nederland 82.000 ton, België 73.000 ton, Luxemburg 2.000 ton, Frankrijk en Duitsland elk 320.000 ton en Italië 238.000 ton. Intussen is nog geen akkoord bereikt over de procedure voor het contact met de landen, die voor de voedselhup van de ge meenschap in aanmerking wensen te komen en met name is nog niet uitgemaakt, of dit een gemeen schappelijke procedure onder lei ding van de Europese commissie moet zijn. door Mr. Berjawit Tim veerde op. De Utrechtse politie-officier werd plotseling klaar wakker inspecteur Kramer hield de adem in. De stenograaf racede over het papier. „Dank u. Mag ik, na uw be reidheid mij verdere inlichtingen te verstrekken, dan rechtstreeks vragen; had de heer Van Zanten een bepaald object, een nieuw idee, aan te bieden als ik het zo mag formuleren; een idee, dat voor uw bedrijf biezonder inte ressant zou kunnen zijn; mis schien zelfs een wereldprimeur? Is het mogelijk, dat uw bedrijf indien deze wereldprimeur bruikbaar zou blijken veel geld voor exploitatie nodig zou hebben? Is het daarom, dat de heer Van Zanten kwam onder handelen. „Hij heeft veel in het buiten land vertoefd. Daarom is 't min der waarschijnlijk, dat hij van Amsterdam uit zo één twee, drie zou worden uitverkoren de be sprekingen ts leiden. Het Js het extra-motief voor zijn volmacht als ik dit zo kan zeggen, dat mij belang inboezemt. Ik denk, dat dit extra-motief op technisch ge bied ligt." „Zeer zeker: het blijft binnen deze vier muren." „Ik dank u. U heeft ons uiter mate geholpen," zei Pit na enkele minuten. „Vanzelfsprekend. De papieren zullen indien ze zijn gevonden streng worden bewaakt. Het is uiteraard aan de Justitie over de verdere bestemming te beslissen, doch reeds nu kan ik u verzeke ren, dat van die zijde ongetwij feld niet buiten u om zal worden gehandeld." „Dank u, tot ziens." Pit legde de hoorn op de haak; hij ging zwijgend zitten. Niemand stelde een vraag, hoe- Wel ze .op. aller lipperi brandde. „Een ogenblikje nog," verzocht Pit, „Voor we verder gaan is het gewenst, dat we de uitslag van de huiszoeking in Zeist weten. Zoudt u daarnaar kunnen infor meren?" wendde hij zich tot de man van het parket. „Direct," antwoordde deze en nam de hoorn van de haak. Het gesprek duurde maar kort. „We hebben geluk," deelde hij mede. „De inspecteur die het onder zoek heeft geleid is op weg hier heen. Hij kan elk ogenblik aan komen." „Zullen we dan niet even een 'koffiepauze inlassen?" stelde in specteur Kramer voor. „Even," zei Pit, „want naar mate we meer verhoren komen er meer mensen met onze acties op de hoogte. En, hoe onwaar schijnlijk 't ook is dat de diverse lieden onderling contact onder houden of toevallig zouden heb ben, we moeten dat risico zo klein mogelijk houden." Nauwelijks was de koffie ge serveerd of de vaste kellner meldde de komst van de „Zeister tak van het onderzoek" zoals Tim het later in de krant formuleerde. De binnentredende stelde zich voor als „Duinkerken". Hij wendde zich tot zijn Utrechtse collega met de vraag: „Wilt u dat ik mijn bevindingen vertel of lie ver schriftelijk, of „Hebt u iets gevonden?" „Waarschijnlijk wel." „Gaat uw gang, tenminste hij keek Tim aan, „als ujmij de verzekering, geeft, dat ik er van op aan kan, dat u beroep en dis cretie in harmonie kunt houden." „Als u het zo formuleert," glimlachte Tim, „zal ik mij stipt aan de lijnen van eer en geweten houden." „Hij praat wel eens dom," hielp Pit, „maar ik kan u verzekeren, dat hij niet uit de school zal klap pen terwille van een enkele pri meur. Hij moet ook van de vol gende affaire leven." „Dank u voor de verdachte hulde," boog de journalist. „Gaat uw gang, inspecteur" verzocht de Utrechtenaar zijn collega-plaatsgenoot. „We hebben het huis met vier man onderzocht; zeer grondig. Er zijn geen vuurwapenen of derge lijke aangetroffen. Slechts zeer weinig privé-correspondentie; ik heb niet de indruk gekregen, dat die belangrijk kan zijn. Het huis is kennelijk goed onderhouden waarschijnlijk wordt er geduren de de afwezigheid van de be woonster wel schoongemaakt en dat is ons van nut geweest. We hebben namelijk in totaal maar vier stel vingerafdrukken kun nen vinden, en. „Hebt u ze bij u?" onderbrak Pit gehaast. „Ja," „Kunt u ze laten vergelijken met die van de gasten in dit hotel?" „Zonder veel bezwaar lijkt me." (Wordt vervolgd.) Ook over de E. E. G.-positie op de internationale conferentie te Genève over een wereldsuiker- akkoord heeft de E.E.G.-raad geen overeenstemming kunnen bereiken. Op de Geneefse conferentie heeft de gemeenschap aanvanke lijk gesteld, dat het een aanzien lijk suikeroverschot heeft en der halve in het kader van een we- reldakkoord aanspraak maakt op een jaarlijks uitvoerquotum van 1,3» miljoen ton suiker. De andere deelnemers van de conferentie vonden dit abnormaal hoog, waar op de voorzitter van hef overleg, Prebisch, een compromis uitwerk* te dat het E. E. G.-aandeel in de gestabiliseerde wereldmarkt op 300.000 ton suiker stelt. Vooral Frankrijk en België achten dit nog veel te weinig. Bij het overleg in Brussel leek enige beweging in het Franse standpunt te komen. De perma nente vertegenwoordigers van de zes regeringen in Brussel hebben nu de opdracht gekregen te pro beren de zaak rijp te maken voor een beslissing op een volgende vergadering. Dit betekent een nieuwe vertra- ig voor de suikerconferentie in :ève, waar men ongeduldig be gint te worden en bereid zou zijn de zaak hard te spelen, d.w.z. des noods zonder de E. E. G. een we reldakkoord te sluiten. Dit zou voor de gemeenschap enorme fi nanciële consequenties hebben, aangezien dan de E. E. G.-suiker alleen nog tegen de zeer lage we reldmarktprijs zou kunnen worden geëxporteerd. Minister Beernink van binnen landse zaken is van plan te be vorderen, dat na de afhandeling van het wetsontwerp inzake de schadeloosstelling van tweede kamerleden spoedig voorstellen worden ingediend ten aanzien van de financiële regelingen voor de leden van de eerste kamer. In zijn memorie van antwoord aan de eerste kamer spreekt de bewindsman er zijn voldoening over uit, dat veel eerste-kamer- ieden in grote lijnen met de ver hoging van de schadeloosstelling voor tweede-kamerleden tot ƒ40.000 per jaar kunnen instem men. De minister deelt niet het be zwaar van een aantal leden, dat de voorgestelde regeling het tegenover de betrokkenen steeds harder maakt hen van de lijst der verkiesbaren af te voeren. Hij betwijfelt of de omstandig heid dat de schadeloosstelling wordt verhoogd, een grotere ver antwoordelijkheid op de politie ke partijen legt. Evenmin voelt minister Beer nink voor een systeem van scha deloosstelling met een minimum- en een maximumbedrag. Hij deelt de opvatting niet, dat een pas op tredend kamerlid nog niet aan stonds als een volwaardig lid zou kunnen worden beschouwd. De minister deelt niet het standpunt dat hier sprake is van een te plotselinge grote verho ging der schadeloosstelling. Het feit dat een kamerlid zijn dien sten vrijwillig aan de gemeen schap aanbiedt, betekent niet, dat daardoor de hem toe te ken nen schadeloosstelling lager zou moeten zijn dan in het wetsont werp wordt voorgesteld. Een van de belangrijke doeleinden van de verhoging is juist personen het aanvaarden van een kandidatuur mogelijk te maken, die daarvan anders uit hoofde van hun ver antwoordelijkheid jegens hun gezin zouden moeten afzien. Naar aanleiding van de opmer kingen over de wenselijkheid van uitbreiding van het aantal met het kamerlidmaatschap onver enigbare funkties, zou minister Beernink willen stellen dat dit aspekt thans niet aan de orde is en bij de komende herziening van de grondwet behandeling kan vinden. Ook op' het probleem van de cumulatie meent hij in het kader van het wetsvoorstel niet te moe ten ingaan. In de door staats secretaris mi. C. van Veen ter zake toegezegde studie zal het cumulatieprobleem in breed ver band onder ogen worden gezien. Canada's vijfde hartoverplan- ting is zondag verricht. De toe stand van de patiënt is „uit stekend". Het is de 58-jarige Ro- saire Brien. De donor is de 16- jarige Gary Merserau, die ernst!" hersenletsel had opgelopen L een motorongeluk.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 3