PROVINCIAAL NIEUWS Het winkelcentrum in de Zuidpolder te Terneuzen SOMBERE VOORUITZICHTEN VOOR DE BIETENCAMPAGNE Nieuwe Citroëndealer aan Mr. F. J. Haarmanweg te Terneuzen officieel geopend EERSTE PAAL WORDT GESLAGEN OP 11 OKTOBER „Handelscentrum" schrijft voorlichtingsbijeenkomst uit Marktberichten Vliegtuig met Nigeriaanse soldaten verongelukt Terneuzett NSU-show van garage-Mannaert Aardenburg Axel - Hansweert Groede Graauw Zaamslag fagfna 2 DE VRIJE ZEEUW Maandag SO september/dinsdag I oktober 1985! Benoemingen ter gemeentesecretarie Op de gemeentesecretarie te Terneuzen zijn de volgende vacatures vervuld: Op de afdeling „algemene zaken" werd de beer J. J. de Vos uit Bergen op Zoom be noemd tot hoofdcommissies per 1 augustus j.l.; de heer G. Chris- tiaanse uit Kloetinge tot com mies A per 1 oktober; de heer T. Postma uit Heerenveen tot commies per 1 juli j.l.; mej. H. M. Verschuren te Terneuzen tot typiste per 15 augustus en de heer J. J. M. Uitterhoeve uit Hoedekenskerke tot leerling ambtenaar per 11 september j.l. Op de afdeling bevolking werd de heer C. J. Kaijser te Terneu zen benoemd tot leerling-ombte- naar per 15 juli j.l. Op de afdeling „financiën" de heer L. F. Hamelink te Terneu zen tot leerling-ambtenaar per 1 juni j.l. en mej. A. J. Jansen te Terneuzen tot typiste per 1 juli. Op de afdeling „onderwijs" zijn benoemd de heer S. A. Hage uit Leidsehendam tot referenda ris per 1 oktober; de heer A. Janszen uit Amsterdam tot com mies A per 16 september en mej. D. A. de Mul te Terneuzen tot typiste per 18 juni j.l. Garage-Mannaert aan de Axel- sestraat stelde zaterdagmiddag een aantal NSU-personenauto's ten toon, waaronder het parade paardje van de NSU-fabrieken, de NSU-RO 80. Deze fraai uitge voerde auto is uitgerust met de nieuwe wankelmotor, die met 1000 cc een vermogen van 130 pk kan ontwikkelen. Garage Mannaert is in staat een goede service te verlenen aan de bezitters van deze auto's, om dat één van hun technici een spe ciale cursus in Duitsland heeft gevolgd. J ongerenbezoek Met een van de Flandriaboten kwamen zondagmiddag ongeveer 750 Antwerpse jongeren naar Terneuzen. Zij werden verwel komd door de voorzitter van de Terneuzense V.V.V., de heer J. F. Rouw. Na een bezoek aan de water toren en aan de kanaalwerken gingen zij weer terug naar hun woonplaats. Macht over stuur verloren Zondagmiddag om kwart over twaalf reed R. K. uit Terneuzen met zijn personenauto over de rijksweg, komende uit der ichting Sluiskil. Ter hoogte van de oprit nieuwe brug verloor hij plotse ling de macht over het stuur, waardoor de auto eerst naar rechts uitweek en daarna in aan raking kwam met de vangrail die over een lengte van 25 m werd beschadigd. Vervolgens schoot de auto naar het linkerweggedeelte waar hij de vangrail over een 16-tal meters ramde. Ook de auto lièp zware schade op. Aanzienlijke schade Zaterdagmorgen om tien uur reed J. van S. uit Breda met z>;r personenauto op het gedeelte rijksweg, gelegen tussen de Mr. F. J. Haarmanweg en de nieuwe brug. Vóór hem reed een Belgi sche personenauto die volgens Van S. voor hem van rechts kwam. Voor deze Belgische auto moest hij plotseling hard afrem men en naar links uitwijken, waardoor de auto op de verhoog de berm naas het fietspad te rechtkwam en hierdoor aanzien lijke schade opliep. Autorally Meterfabriek De personeelsvereniging van de Meterfabriek te Terneuzen organiseerde zaterdag een auto rally voor leden en relaties. De heren Kroes en Gerrits hadden voor een interessant, 59 km lang parcours gezorgd dat via Othene, Zaamslag en Axel liep. 's Avonds werden in de bedrijfskantine de prijzen uitgereikt. De uitslag luidde: 1. Roovers Manhave; 2. StoffelsViveen; 3. VossenNijssen; 4. Thalen Rouw; 5. De ConinckDanc- kkert; 6. De PutterDiakakis; 7. BooneOppeneer; 8. De Regt Luteijn; 9. de dames Walhout v. d. Reest; 10. Schippersv. d. Reest. Goed figuur op landelijke brandweerwedstrijden Zaterdag werden te Hengelo de landelijke wedstrijden gehou den voor de vrijwillige brand weerkorpsen uit Nederland, waaraan kon worden deelgeno men door de ploegen, die bij de provinciale wedstrijden als eer ste en tweede waren geëindigd. De uitslag was; 1. Denekamp, 548 pnt.; 2. Berg- sen Hoek, 541 pnt.; 3. Enkhuizen, 540 pnt.; 4. Vreeland, 525 pnt.; 5. Haren, 523 pnt.; 6. Rijnsberg, 522 pnt.; 7. 's Heer-Arendskerke, 519 pnt.; 8. Terneuzen, 516 pnt.; 9. Vlijmen, 515 pnt.; 10. St. Michiels gestel, 507 pnt. Terneuzen behaalde gemiddeld 8 van de 10 punten. Filmliga opent seizoen De onlangs opgerichte filmliga Terneuzen heeft voor het seizoen 19681969 een programma van vijf films samengesteld. Alle rol prenten worden in Luxor ver toond. De serie begint donderdag 3 oktober met „Wilde Aardbeien" van de Zweedse cineast Ingmar Bergmann. Daarna volgt op 24 oktober „The Wargame" van Pe ter Watkins, op 23 januari ,Le Bonheur" van Agnes Varda, op 27 februari „Vrouw in het zand" van de Japanner Hiroshi Teshiga- hara en op 27 maart „Quand la guerre est finie" van Alain Res- nals. Uitverkochte zaal voor Wim Sonneveld Er was zondagavond voor het optreden van Wim Sonneveld en Ina van Faassen voor de leden van de personeelsverenigingen zoveel belangstelling, dat bijna geen plaats in het concertgebouw onbezet bleef. Na de successen die beiden in Nederland en op hun Zeeuwse toernee hebben geoogst, behoeft dit nauwelijks verwondering te wekken. Diegenen die enkele jaren ge leden de show van Wim Sonne veld hebben gezien, wilden ook nu van de partij zijn. Toch was er heel wat verschil met de vorige. Djt keer waren de teksten niet alleen van Wim Sonneveld zelf maar o.a. van Annie M. G. Schmidt, Hugo Verhage en Si mon Carmiggelt. In alle num mers konden zowel Wim Sonne veld als Ina van Faassen hun ta lenten tonen en dat hebben zij dan ook volop gedaan. Vooral de nummers „Opa" en „Josefien" zullen nog lang in het geheugen van de toeschouwers blijven. Bij een groot aantal nummers had Wim Sonneveld de muziek ge schreven, maar ook hebben daar aan meegewerkt Jan Blok, de gitarist in het begeleidende or kest, en de pianist Jan Huydts. Een opgetogen publiek bracht alle medewerkenden aan de show een langdurige ovatie. Vergadering vrouwenbond N.V.V. De eerste ledenvergadering van afd. Terneuzen van de vrou wenbond van het N.V.V. in het nieuwe seizoen was ondanks de slechte weersomstandigheden goed bezocht. Na een welkomstwoord van de voorzitter, mevr. M. A. Sol—v. d. Broek, en een kort huishoudelijk gedeelte vertoonde de heer C. Hoek, districtsbestuurder van het N.V.V. te Goes, de nieuwe Zee landfilm „Waar de zee het land ontmoet". In aansluiting^ hierop hield de heer Hoek een praatje over „le ven, wonen en werken in Zee land, nu en morgen". De spreker schetste in het kort de ontwikkeling van de indus trialisatie in Zeeland, alsmede de recreatiemogelijkheden. Zijn betoog gaf aanleiding tot ver scheidene vragen. Geslaagden E.H.B.O. Het aantal gediplomeerde E.H. B.O.'ers van de afd. Terneuzen van de katholieke E.H.B.O. is vermeerderd met 19. Docent van de cursus '67'68 was dokter H. J. v. Herk. De examens werden afgenomen door dokter H. A. Boland. De geslaagden zijn de dames: BerendsRuchté, De Waal, Vermeg, M. Epskamp, L. Martens, P. Hofman, zuster Fran cesco, zuster Pulcherie en de he ren; J. Andriessen, W. Fermont, W. Helmendach, A. v. Hulst, L. Kay, J. Poppe, L. Visser, allen te Terneuzen, verder mej. M. Ha melink en de heer R. Gerrits te Sluiskil en de heren F. de Moor en L. C. Vet te Zaamslag. Instructeurs waren de heren A. v. d. Brande en A. Hofman. Gemeenteraad Dinsdagavond komt de ge meenteraad van Aardenburg in openbare zitting bijeen. De agenda vermeldt 'n voorstel van het college van B en W om sub sidie te verlenen aan de beide kruisverenigingen en aan de plaatselijke volleybalclub „De „Kikkers". De winkeliersvereni ging „Warvo" wil een verkoop actie organiseren en heeft daar toe ontheffing gevraagd van de winkelsluitingsverordening van 18 okt. t/m 2 november. Een aan tal nieuwe verkeersborden moet worden geplaatst orp te voldoen aan het nieuwe wegenverkeers reglement. Autobotsing Zaterdagavond te 18.25 uur heeft bij de Bontekoe een botsing plaatsgevonden tussen twee per sonenauto's. J. F. M. S. uit Koewacht remde met zijn auto af om op te stellen achter enkele auto's die stilston den om de voorrangskruising op te rijden. U. A. B„ eveneens uit Koe wacht, botste met vrij grote snel heid tegen de achterzijde van de auto van S., waardoor beide auto's zwaar werden beschadigd. B. verklaarde dat hij door de remmen van zijn auto had ge trapt. Ertstanker vastgelopen De Liberiaanse ertstanker „Ore Monarch" (15.665 b.r.t.) is om een uur of tien vanmorgen vastge lopen bij boei 68 in het nauw van Bath (Westerschelde). De tanker was op weg van Narvik in Noor wegen naar Antwerpen. De oor zaak van de stranding was nog niet bekend. Er waren sleepboten uit Antwerpen en Terneuzen onderweg om het schip los te trekken. Aanrijding Op de zeeweg zijn twee perso nenauto's in een onoverzichte lijke bocht met elkaar in bot sing gekomen. De in de suikerunie samen werkende coöperatieve suiker fabrieken hebben dit weekeinde alle zes op halve kracht gewerkt. Tussen de zes fabrieken van de centrale suikermaatschappij wa ren onderling wel verschillen, maar gemiddeld genomen kwam men ook daar op halve kracht uit. Met de op zaterdagmorgen aanwezige voorraden kon men het op die wijze bij de suiker unie tot maandagmiddag uitzin gen. Wat daarna zou gebeuren, hing af van de nieuwe aanvoe ren, die nog steeds matig zijn. Bij de C.S.M. meende men zater dagmorgen voldoende voorraad te hebben om de dinsdag te kun nen halen. Zoals men weet, heeft de zware regenval de bietenoogst en daarmee de campagne van de suikerfabrieken vertraagd. De fabrieken hebben de boeren ge vraagd van opklaringen gebruik te maken om desnoods met de hand bieten te gaan rooien. In derdaad gebeurt dat nu hier en daar. De boeren doen wat zij kunnen, maar waar de bieten percelen groot zijn, is het moei lijk om de voor deze methode nodige werkkrachten te krijgen. Kostbaar is de vertraging wel. Zo is de reeds gehuurde campag- nevloot van binnenschepen voor een deel tot stilliggen gedwon gen. Het feit dat over het hele land ook nog ongeveer 40 pet. van de aardappeloogst in de grond zit, maakt de situatie er niet een voudiger op. Omdat aardappelen kunnen gaan rotten en bieten dat gevaar niet zozeer lopen, zul len de boeren er bij gunstiger weer de voorkeur aan geven eerst de aardappelen te rooien. AANMOEDIGINGSPREMIE Bij de suikerunie verwacht men, dat de campagne die vol gens de plannen tot 15 decem ber zou duren, met veertien dagen zal worden verlengd, zelfs als er verder op volle capaciteit wordt gewerkt, met als nadelen dat er_ook tijdens de moet worden doorgewerkt en dat men groter vorstrisico loopt of meer grond aan de bieten krijgt. Bij de C.S.M. is men wat opti mistischer. Van de acht campag nedagen waren er nu vier ver loren gegaan, die er aan het eind van de campagne bij moeten komen, zo redeneert men daar. Met een beetje geluk acht men het eindigen van de campagne omstreeks de 20e december mo gelijk. Dat zal o.m. afhangen van de grootte van de oogst. Om de bietenaanvoer deze week zoveel mogelijk te stimuleren, geeft de C.S.M. de boeren aanmoedigings premies. Een auto, bestuurd door P. A. C. uit Helmond, kwam uit Cad- zand toen uit de richting Groedë de Duitse auto van W. M. uit Bonn aankwam. Bij een frontale botsing werd de Duitse auto total-loss en de andere zwaar beschadigd. De beide inzittenden van de Duitse auto moesten zich onder behandeling van dokter P. Beek in Zuidzande stellen voor de op gelopen verwondingen. Propedeutisch examen Aan de technische hogeschool te Delft slaagde vorige week voor het propaedeutisch examen scheikundig ingenieur de heer G. H. M. Kips te Graauw, gemeen te Graauw en Langendam. Bedankt voor beroep Ds. P. Sneep, predikant der christelijk gereformeerde kerk te Zaamslag, heeft bedankt voor het beroep naar Leerdam. Boerderijbrand Vrijdagavond, trok een zware onweersbui met veel regen over Zaamslag. Tijdens deze bui sloeg de bliksem in de landbouw- schuur van de heer E. Mechiel- sen in de Grote Huissenspolder. (Zaterdag j.l. stond reeds een foto van deze brand afgedrukt in dit blad.) De heer Michielsen, die juist thuis kwam, waarschuwde onmiddellijk de brandweer en slaagde erin enkele werktuigen nog uit de schuur te halen. Het vuur greep snel om zich heen en vond gretig voedsel in het rie ten dak, dat reeds als een fakkel brandde, toen de brandweer ter plaatse verscheen. Deze kon tegen die geweldige vuurzee niets be ginnen en het was een groot ge luk, dat de wind het vuur van de belendende gebouwen afdreef. De schuur was wort geleden verbouwd tot koelcellen voor 'fruit; vrijdagmorgen hadden de ambachtslieden er de laatste hand aan gelegd. De cellen wa ren reeds ver gevuld; ongeveer 100 ton fruit lag er in opgeslagen. Brandweerlieden hebben, toen de vlammenzee wat was geluwd, de eindgevels omgetrokken en zijn tot ongeveer half twee op het terrein van de brand geble ven, tot alle gevaar was gewe ken. De resten smeulden zaterdag nog na. Bij deze brand is overigens weer gebleken, dat het hoog tijd wordt dat de nieuwe brandspuit komt, omdat tijdens het blus- singswerk de druk wegviel, wat nu gelukkig geen ernstige gevol gen had. De heer Michielsen was verze kerd, maar is voor het bergen van het nog te plukken fruit wel gedupeerd. Jeugdorkest „De Volharding" De harmonie „De Volharding" tracht te komen tot de vorming van een jeugdorkest. Hoewel er de laatste jaren verschillende jeugdige muzikanten zijn bijge komen, wil het bestuur in de toe komst het bereikte peil handha ven of nog overtreffen en begrijpt het, dat dit een aanvulling van enthousiaste leerlingen vordert. De harmonie heeft zich reeds duidelijk met de keuze van zijn repertoire aangepast aan de jon gere generatie en het is door activiteiten van bestuur en direc teur te verwachten, dat liefheb bers een goede opleiding zullen krijgen om hun partij mee te bla zen. Ook leerlingen van het tam boerkorps worden morgenavond tussen half 7 en half acht gaarne aangenomen in het repetitielo kaal in de oude pastorie. ZEEUWS-VLAAMSE FRUITTELERS LEDEN GROTE SCHADE Vrijdagavond ontlaadde zich boven Oost Zeeuws-Vlaanderen een hevige hagelbui, gepaard met harde windstoten. Het nood weer woedde voornamelijk in de Aan de Mr Haarmanweg te Terneuzen is zaterdag een riant bedrijfspand verrezen. Het huis vest de derde Citroën-dealer in Zeeland, tevens het derde bedrijf van de n.v. Van Fraassen en Son- ke, die het hoofdbedrijf in Goes heeft en een filiaal in Cadzand. Burgemeester Aschoff van Ter zen opende het pand zaterdag morgen door de motor van de eer ste Citroen (Amis), die door dit filiaal is verkocht, te starten. recteur van Citroën Nederland, zei dat Citroën moeite had gedaan om een vestiging in Terneuzen te krijgen. Hij benadrukte het be lang van een goede samenwer king tussen dg dealers. De heer De Leeuw sprak na mens 'de Shell-verkoopmaat- schapnijde heer Grevink namens de BOVAG; de heer Koole na mens het personeel van de bedrij ven in Goes en Cadzand en de heer J. de Kok, bedrijfsleider van De heer A. W. Ganzevoort, di- het Terneuzense bedrijf, namens Het nieuwe autobedrijf aan de F. J. Haarmanweg is modern en, efficiënt ingericht. zijn personeel. De heer D. van Fraassen. één van de direkteuren, dankte de ge meente en in het bijzonder de dienst openbare werken voor de medewerking. „Wij zullen met de groei van het bedrijf gelijke tred houden met de groei van Terneü- zen", zo stelde hij het gemeente bestuur in 't vooruitzicht. De andere direkteur, de heer A. Sonke, zei dat service en ga rantie, op de eerste plaats komen in het bedrijf. Hij overhandigde burgemeester Aschoff een ets en bood eiikele dames bloemen aan. De talrijke aanwezigen bleven nog geruime tijd om het bedrijf te bezichtigen en een verversing te gebruiken. 2000 ouden van dagen bezochten Terneuzen Hedenmorgen om half twaalf arriveerden 41 autobussen in Terneuzen met een 2000 ouden van dagen uil Oostende en om geving. Het gezelschap was 's morgens om 9 uur uit Oostende vertrokken en bereikte Terneu zen via Knokke, Sluis en Oost burg. Na in de Terneuzense res taurants en café's het lunchpak ket en consumpties te hebben ge bruikt zwermden de ouden van dagen uit door de winkelstraten. Om half drie werden de gasten op de markt toegesproken door de burgemeesters van Oostende en Terneuzen en organisatoren van deze reis van ouden van dagen. Om vier uur ging het via Gent terug naar Oostende. strook AxelKruispolder en deed mens en dier een toevlucht zoeken. Te Stoppeldijk werd een vrouw die zich op straat bevond, door een harde windstoot neer- gesmakt, dakpannen vlogen door de straten en ruiten sneuvelden door de hagelstenen. Bij land bouwer Verschuren te Stoppel dijk woei het dak van een schuur. Ernstige schade werd toege bracht de boomgaarden van Zeeuw*-vlaamse fruittelers waar appels en peren benevens de bla deren van de bomen werden ge rukt, Men schat dat in dit gebied 1 miljoen fcg fruit verloren is ge gaan. In guldens uitgedrukt komt dit aan een 15-tal fruittelers op rond een half miljoen te staan. Vrijdag de elfde oktober 1968 belooft een gedenkwaar dige dag te worden voor het Terneuzense winkelwezen. Op die dag wordt 's morgens om half elf op liet winkelcentrum terrein in de Zuidpolder de eerste paal geslagen voor de supermarktvestiging van de n.v. Albert Heijn. 's Middags om half drie komt de adviescommissie van het winkelcentrum Zuidpol der in hotel „Rotterdam" in vergadering bijeen. Na afloop daarvan volgt omstreeks 16 uur een persconferentie, te geven door de drie opdracht gevende bedrijven Albert Heijn, De Gruyter en de M. B.O. OPENBARE VERGADERING Om 20 uur belegt het H.C.T. (handelscentrum Terneuzen) een openbare vergadering in hotel „Rotterdam". Deze ver gadering is bedoeld als voor lichtingsbijeenkomst ten be hoeve van eventuele gegadig den voor het winkelcentrum. Als sprekers zullen 's avonds optreden: mr. H. Velu, hoofd afd. „kontakten van de Nederl. middenstandsbank te Amster dam, over „winkelcentra door en voor de detailhandel"; dr. A. W. Luyckx, direkteur ont wikkelingsbureau winkelcen tra te Wassenaar; de heer J, Kroos van het architektenbu- reau Maaskant, Van Domme len, Kroos en ir. Senf te Rot terdam, over de stedebouw- kundige opzet; de heer J. van Rijssen uit Amsterdam over de financiering van een nieuwe winkelvestiging. PANELEN De causerie van mr. Velu wordt gehouden aan de hand van een 14-tal panelen, die te zamen vormen de voorlich tingsexpositie „Winkelcentra van morgen", gepresenteerd door de Nederl. middenstands- bank. Voordat vervolgens de heer Luyckx aan het woord komt, zal namens de gemeente Ter neuzen een toelichting wor den gegeven op de planologi sche opzet van het uitbrei dingsplan Ternèuzen-Zuid. De burgemeesters van Oostende I van dagen toe. en Hemeuzen spraken de ouden I Bij het vertrek van de Belgische i gasten stond de Markt vol met' bussen. VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden vandaag aangevoerd 1345 slachtrunderen en 508 varkens. De noteringen waren als volgt: Slachtrunderent extra kW. ƒ4,70 —ƒ5,10, le kwal. ƒ4,10—ƒ4,55, 2e ikwal. 3,603,90, 3e kwal. ƒ3,45ƒ3,55; varkens: le kwal. ƒ2,40—ƒ2,44, 2e kwal. ƒ2,36— ƒ2,39, 3e kwal. 2,30—2,36; stieren 4,25—4,8'5worstkoei en ƒ3,40—ƒ3,50; slachtzeugen ƒ1,90ƒ2; zware varkens ƒ2,05 ƒ2,15. Alles per kg. De aanvoer van slachtrunde ren was groter met zeer kalme handel, afloop traag, prijzen la ger; varkens: ruimer aanvoer, handel kalm en prijzen lager. Een ohartervliegtuig dat voor het Nigeriaanse leger een vijftig tal soldaten naar Port Harqourt vervoerde, is zaterdag neergestort, zo is van welingelichte zijde in Lagos vernomen. Bij het neerstorten zou de muni tie, die tevens vervoerd werd, ont ploft zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 2