Johan Friso Bernhard Christiaan David SEBOORTE-AANGIFTE OP HET STADHUIS TE UTRECHT Een prachtige jongen Geboorte-akte MACHTSVORMING NODIG TEGEN RUSLAND Amerika kan niet eeuwig blijven helpen Kindergeluk Geschenk van de gemeente Officieel: Johan Friso Wie heeft het recept? Lachertje. GEEN VERANDERINGEN IN TSJECHOSLOWAAKSE TOP Slowaakse leider Husak spreekt geruchten tegen BEWEGING „VRIJ PAPOEA" Vreemde WORDT NIET GESTEUND DOOR DE NEDERLANDERS Vier doden bij brand op kraanponton in Schiedam op de werf Gusto Vader schiet dochter in buik HET WEER De tweede prins heet: Cr dreigt weer een havenstaking in Amerika Russisch overwicht Uniforme opvattingen Slachtoffers van d© rrdMtaire interventie De slachtoffers Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Frankering bij abonnement: TERNEUZEN Directeur-Hoofdredacteur P. J. van de Sande Redactie- en Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150—2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs f 8,per kwartaal; per maand 2,70. Losse nummers 13 cent. DE VRIJE ZEEUW Maandag 30 sept./dinsdag 1 oktober 1968 21e Jaargang No. 5296 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. I. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum Per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of .Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur voormiddag. Prins Claus heeft zaterdagmor gen ten stadhuize van Utrecht aangifte gedaan van de geboorte van zijn tweede zoon: prins Johan Friso Bernhard Christiaan David. Zijn roepnaam is Friso. Tevoren had prins Claus in het academisch ziekenhuis de baby reeds getoond aan Utrechts burge meester, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, en aan dr. L. J. M. Beel, vice-president van de raad van state, en minister-president P. S. I. de Jong, die daarbij als getuigen fungeerden. Koningin Wllhelmina heeft destijds bij hoforder inge steld, dat alle nakomelingen zou den worden getoond aan een ambtenaar van de burgerlijke Stand. Verder waren o.m. aanwezig prof. dr. W. P. Plate; de kinder arts dr. J. Drukker, de anesthesist G. M. M. Nijhuis en de hoofdver- Aan de Amerikaanse oostkust dreigen dinsdag 75.000 havenar beiders in staking te gaan. On derhandelingen tussen vakbond, scheepvaartdirekties en federale bemiddelaars liepen zaterdag avond op niets uit. Volgens wei- ingelichte kringen is de kans dat er alsnog een akkoord wordt be reikt, vrijwel nihil. Een belangrijk punt in het ge schil vormt de bestaanszekerheid die volgens de vakbond door de toenemende automatisering wordt bedreigd. Een sinds Vier jaar van kracht zijnd arbeidskon- trakt loopt vandaag (maandag) te middernacht af. Een staking zpu de havens van Maine Texas kunen verlammen. pleegster mej. C. L. van Beuze kom. De geboorte-aangifte speelde zich om tien uur af in de burge meesterskamer, waar zich behalve jhr. mr. De Ranitz en de getuigen ook bevonden de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, prof. mr. V. J. A. van Dijk en de heer R. Vleer, chef van het bureau burgerlijke stand te Utrecht. In de met kaarsenluchters ver lichte burgemeesterszaal heette burgemeester De Ranitz als amb tenaar van de burgerlijke stand prins Claus en de beide getuigen voor de tweede maal welkom. De burgemeester richtte zich vervol gens tot de prins die, zoals jhr. mr. De Ranitz opmerkte, was ge komen om aangifte te doen van de vreugderijke geboorte van zijn zoon, die op 25 september het levenslicht heeft aanschouwd. Volgens voorschrift, aldus bur gemeester De Ranitz, is het kind mij in het academisch ziekenhuis getoond. Ik heb mij door prof. Plate en zijn staf er van laten overtuigen dat het het kind is. Het is een prachtige jóngen, maar de blauwe ogen, waarvan de vader sprak, heb ik niet kunnen zien. Wei heb ik gezien dat de baby veel haar heeft en een prachtige scheiding daarin, aldus de burge meester. Tot slot wenste hij de ouders van harte geluk met deze prachtige baby. Na dit welkomstwoord stelde de burgemeester aan prins Ciaus de vraag welke namen de ouders aan de pas geboren baby wilden geven. Prins Claus antwoordde hierop: „Johan Friso Bernhard Christiaan David. Zijn roepnaam is Friso". De burgemeester schreef de namen in op de in drievoud opge maakte geboorte-akte, die hij ver volgens voorlas. Na ondertekening van de akte door prins Claus, de heren Beel en De Jong en burgemeester De Ra nitz werden de namen ook inge schreven in het trouwboekje van het prinselijk paar. Burgemeester De Ranitz sprak vervolgens de gelukkige vader als volgt toe: „Nu de geboorte-akte wettelijk tot stand is gekomen, mag ik wel zeggen dat het mij een groot voor recht is dat ik dit kind heb mogen inschrijven, de derde in successie na zijn moeder en prins Willem- A-lexander in de troonopvolging voor het koninkrijk der Nederlan den. Ik wens ook de koningin en prins Bernhard hartelijk geluk met deze geboorte, die grote blijdschap en dankbaarheid heeft gevonden in heel het koninkrijk. De voor namen, maar speciaal Johan Friso, zullen de Nederlandse bevolking duidelijk aanspreken. Ik mag ook verheugenis uitspreken over het kindergeluk dat in uw gezin op Drakensteijn is gekomen. Mag ik dan u onze beste wen sen geven voor een vlot herstel en een spoedige thuiskomst van de moeder en een blakend welzijn van de nu nog heel jonge Johan Friso, tot onbekommerde vreugde van zijn ouders en grootouders en ook van uw moeder. Hij zal opgroeien in de diepe ge negenheid van alle Nederlanders". Na zijn toespraak overhandigde burgemeester De Ranitz prins Claus het geschenk van de ge meente Utrecht. „Nu geen ramme laar, dat zou weinig origineel zijn, maar een zilveren lepel, vork en schuivertje, waarin het wapen van Utrecht is gegraveerd. Het heral disch wapen van prins Friso zal hier later nog In worden aange bracht", zo zei de heer De Ranitz. Het geschenk was verpakt in een blauw leren etui. Hierna werd de plechtigheid be sloten met het nuttigen van de oud-Hollandse drank kandeel. Een glas champagne werd daarna ge dronken op de gezondheid van de jonge prins en zijn moeder. De jonge prins zal officieel „Johan Friso" worden genoemd. Öe naam wordt niet verbonden door een streepje (zoals bekend heeft -het streepje tussen Willem en Alexander indertijd nogal wat formele problemen opgeroepen). Het prinsje zal thuis Friso heten. De namen Johan en Friso zijn gekozen, omdat prinses Bea trix en prins Claus ze mooi vin den. Hun zoon is dus niet genoemd naar Johan Willem Friso (1687 1711), de zoon van Hendrik Casi- mir. „Na de gebeurtenissen In Tsje- cho-Slowakije geen terugkeer naar de koude oorlog, maar doorgaan met ontspanningspolitiek. Echter geen bilaterale ontspanningspoli tiek meer, maar een gezamenlijke politiek van de Westeuropese lan den, waarvan de stem gehoord wordt, zowel in Moskou als in Washington". Dit verklaarde vrij dag In Straatsburg de Duitse so cialist Dröscher, lid van het Euro pese parlement, in de jaarlijkse gezamenlijke vergadering van het parlement met de assemblee van de raad van Europa. Dröscher zei dat de bezetting van Tsjecho-Slowakije weer eens de onmacht van de Westeuropese landen heeft aangetoond. Hij pleit te voor een eigen Europese ver dedigingsconceptie en voor grote militaire macht, „want slechts hij heeft politieke invloed die met militaire macht voor zijn veiligheid kan opkomen". Dröscher achtte het voor Europa nodig een zodani ge macht te verkrijgen, dat geen andere macht in de wereld zijn stem verheft zonder deze macht te hebben gehoord. De Duitser zei dat de politieke toestand en machtsconstellatie van Europa nog altijd beheerst worden door een fundamentele asymetrie als gevolg van het staatkundig overwicht van .de Sowjet-Unie. Deze situatie onevenwichtigheid moest door de aanwezigheid van Ameri ka in Europa worden gecompen seerd. Die aanwezigheid van Ame rika kan echter niet eeuwig duren, aldus Dröscher. Daarom is de tot standbrenging in Europa van een tegenwicht in de vorm van één staat tegenover de Sowjet-Ubie be langrijk. Zo'n evenwicht zou geen vijandschap betekenen, noch tegen het oosten, noch tegen het wes ten. Dröscher realiseerde zich echter terdege, dat nog nooit sinds het einde" van de tweedie wereldoorlog de Westeuropese staten ten aan zien van principiële politieke vraagstukken verder hebben afge staan van uniforme opvattingen en van een gemeenschappelijk beleid. Dröscher vond het verder on juist om tegenover een ontoerei kende opvatting van een Europa der staten, hardnekkig de een of andere supranationale doctrine te stellen. De laatste jaren leren na melijk dat de vrijheid van hande len van de regeringen met het voortschrijden van de gemeenschap ernstig afneemt. Zolang er geen sprake is van communautaire han delingsbekwaamheid ten aanzien van buitenlandse of defensiepoli tiek, blijft nationale handelsbe- kwaamheidjioodzakelijk, zo zei hij. De aangifte had meer een ge moedelijk dan een plechtig karak ter. Prins Claus lachte trots, toen burgemeester De Ranitz zijn zoon een „prachtige jongen" noemde en vol lof was voor züu „haardos met die prachtige scheiding". UTRECHT: Een trotse vader toont zijn kind voor de aangifte: prins Claus met prins Friso. De prins tekende de akten met zijn eigen gouden vulpen. De burgemeester veronderstelde, dat prins Johan Friso het geschenk van de gemeente Utrecht wel niet zo snel zal kunnen gebruiken als zijn broer Willem-Alexander de rammelaar. Prins Claus vertélde premier De Jong met gepaste vadertrots, dat zijn oudste zoon „nu al volko men zelfstandig met een vork eet". De oorkonde die de burge meester hem overhandigde, zal een plaats krijgen in het babyboek van prins Friso. Prins Claus informeerde vol be langstelling naar de ingrediënten van de kandeel, die hij na de aan gifte -kreeg aanjjiöoden. en die hij ietwat voorzichtig oplepelde. De -burgemeester kon hem 'het recept niet geven, „maar er zit wel alcohol in". De prins hield het toen maar op cognac. De kandeel werd gevolgd door champagne en daarna verliet de prins om tien voor elf het stadhuis. Na de aangifte van prins Friso op het Utrechtse stadhuis zorgde dr. L. J. M. Beel, vice-president van de raad van state, voor een lachertje. Er werd nog even nage- babbeld over de baby. Prins Claus zei trots: „Hij heeft meer 'haar dan veel volwassenen", waarop de heer Beel zijn „onbegroeide" hoofd boog en zei: „Dat moet ik be amen". De getuigen Beel en De Jong en burgemeester De Ranitz hebben in 't ziekenhuis, toen prins Friso aan hen werd getoondi, nog even een bezoek gebracht aan prinses Bea trix. Hierbij was ook prof. mr. I. A. Diepenhorst, voorzitter van de raad van bestuur van het acade misch ziekenhuis, aanwezig. Vlce-premler Gustav Husak van streeks gevolg van de militaire in- Tsjecho-Slowakije, leider van de terventle in Tsjecho-Slowakije 112 Slowaakse communistische partii, heeft in een televisierede het volk verzekerd dat geen veranderingen in de top van het Tsjechoslowaaks bestuursapparaat zullen worden aangebracht. Volgens Husak zijn de geruch ten, dat Rusland sommige Tsjecho- slowaakse leiders wil zien verdwij nen, ongegrond. Ook zei hij dat er geen behoefte is aan resoluties ter ondersteuning van partijleider Dubcek en andere hervormings gezinde leiders. Husak geniet het vertrouwen van het Kremlin wegens zijn me dewerking aan uitvoering van het akkoord van Moskou. Volgens het Zweedse dagblad „Expressen" zijn als een recht- Tsjechoslowaken gedood en 735 gewond, van wie 293 ernstig. Het blad zegt deze cijfers te hebben ontleend aan een geheim officieel verslag. Van „welingelichte zijde" in Praag had „Expressen" vernomen dat door dit rapport verdere on derhandelingen tussen Tsjecho- Slowakije en Rusland uitgesteld zijn. Van de 112 doden zouden er 87 het slachtoffer zijn geworden van schietpartijen, de overigen van „verkeersongelukken", die varieer den van het overrijden van fietsers door tanks tot gevallen waarin tanks op demonstranten Inreden. De bezettingstroepen zouden ge bruik hebben gemaakt van tanks, kanonnen, artillerie, machinege weren en lichte vuurwapens, maar niet van bommen of raketten. De meeste dodelijke ongevallen komen voor rekening van de Rus sen. De Bulgaren waren voor ten- De speciale medewerker voor Westiriaanse aangelegenheden va» de Indonesische minister van buitenlandse zaken, dr. Soedjar- wo Tjondronegoro, heeft zon dag in Soerabaja gezegd, dat de anti-Indonesische beweging „Vrij Papoea" in West-Irian niet wordt gesteund door de Nederlanders noch door enige andere buiten landse regering. In een lezing voor ambtenaren op Java zei dr. Tjondronegoro, dat_de beweging wel wordt ge steund door „Nederlandse kolo nialisten", die van gevoelen zijn dat de Indonesische onafhanke lijkheid voor hen nadelig is. Dr. Tjondronegoro zei verder dat, toen hij ambassadeur in Nederland was, een aantal Nederlandse functionarissen hem hadden gezegd dat zij hoopten, dat bij „de daad der vrije keuze" van volgend jaar in West-Irian de bevolking zou verkiezen bin nen het Indonesische verband te blijven. Volgens deze Neder landse functionarissen zou Neder land niet langer enig belang heb ben bij West-Irian, maar wenst het de goede betrekkingen met Indonesië t; fc„\cn. Volgens dr. Tjondronegoro is nog geen beslissing genomen over de te volgen procedure bij de „daad der vrije keuze", maar dit zou op een praktische manier geschieden en het zou geen ple bisciet zijn, aldus dr. Soedjarwo. Hij zei nog, dat de Indonesische regering de volledige verant woordelijkheid voor de uitvoe ring van een en ander zal dra gen. De taak van de speciale V.N.-vertegenwoordiger voor West-Irian, Fernado Ortiz Sanz, omvatte o.m. de rol van advi seur. Intussen, zo zei dr. Soedjarwo, hadden vooraanstaande West- irianezen hem gezegd, dat zij de „daad der vrije keuze" een nog al vreemde zaak vonden, omdat West-Irian reeds sinds 1963 deel uitmaakte van Indonesië. Dr. Soedjarwo heeft deze Westiria- nezen gezegd, dat „de daad dei- vrije keuze" moest worden ver richt krachtens een internatio nale overeenkomst. Een brand in de bemannings- verblijven van de kraanponton PM-24 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven gekost aan vier opvarenden. Eén man werd zwaar gewond. De kraanponton, eigendom van de Amerikaans-Italiaanse maat schappij „Ingram Micoperi", lag voor reparatie bij de werf van Gusto in Schiedam. Vast staat dat twee van de vier slachtof fers de Italiaanse nationaliteit hebben. Ook de gewonde, die is opgenomen in een Schiedams ziekenhuis, is een Italiaan. De oorzaak—van- -de- 'brand is niet fyekend. Volgens de Sehie- damse politie zijn de slachtoffers door rookverstikking om het leven gekomen. De brand bleef beperkt tot een deel van de be- m annin'gs ver blij venDie mate riële schade is niet erg 'groot. OUDE OLIETANKER Op het moment dat de brand uitbrak wanen 70 van de in totaal 100 bemanningsleden aan boord. De brand werd ontdekt door een bemanningslid, dat na een bezoek aan Rotterdam aan boord terugkeerde. In de ver blijven hing een verstikkende rook, maar vlammen waren niet te zien. Voor het grootste deel van die bemanning kwam de alarmering op tijd. Hoewel er sprake was van een lichte paniek onder de opvarenden, kon men zich vrij snel in veiligheid bren gen. Voor vier man kwam de waarschuwing te laat. Zij wer den later door de Schiedamse brandweerlieden uit de ponton gehaald. De brand, die op zich niet ernstig was, kon zeer snel worden'bedwongen, Waar pre cies en .hoe de brand is ontstaan, kon niet worden vastgesteld. De kraanponton tlag al twee weken op de werf" van Gusto waar reparaties en verbouwingswerk zaamheden worden verricht. Het vaartuig, dat 'is geconstrueerd uit een deel van een oude olie- minste één dodelijk ongeval ver antwoordelijk, de Oostduitsers voor vijf, terwijl de Polen en Hon garen tot vorige week een schone lei hadden. „Expressen" weet voorts te mel den dat het grootste aantal slacht offers onder de arbeidersbevolking valt te betreuren, maar dat ook 15 artsen en verplegers bij overtre ding van de uitgaansvoorschriften zijn gedood. Veel mensen zijn ge dood door niet gerichte schoten, maar er zouden ook enkele geval len van moord zijn gemeld. Het 11-jarig dochtertje van een inwoner van Duivendrecht, de heer E., is zondagochtend ern stig gewond, toen haar vader on voorzichtig met een zwaar ka liber windbuks manipuleerde en haar in de buik schoot. Zij is in een ziekenhuis te Hilversum ge opereerd en verkeert niet in levensgevaar. tanker, wordt door de maat schappij gebruikt voor de bouw vam boorplatforms in zee. Tot de slachtoffers van de brand behoorde een van de eigenaren van de maatschappij Ingram Mi coperi. Het is de 39-jarige Mario Lemassi, een Italiaan die in Milaan woont en in Triest is geboren. De andere slachtoffers zijn de 32- jarige in Parma geboren civiel in genieur Georgio Tarasconi; de 37- jarige in het Amerikaanse Louisi ana geboren superintendent Gil don Chauvin en die Amerikaanse cviei ingenieur Erling Nilsen (22), geboren in Chili. In een Schie dams ziekenhuis wordt de 55- jarige Italiaanse ziekenverpleger Remonde Grondona behandeld. Zijn toestand zou niet levensge vaarlijk zijn. WISSELVALLIG WEER Tussen een lagedrukgebied bij IJsland en een gebied met hoge barometerstanden bij de Azoren staat een westelijke luchtstro ming, waarin storingen van de oceaan naar West-Europa trek ken. Een dergelijke storing trok zondag over onze omgeving naar Duitsland en bracht op de meeste plaatsen langdurige regen. Hier en daar werd ook onweer gemeld. Een volgende storing drong ver gezeld van regen maandagmor gen over de Britse eilanden snel naar het oosten op en zal maan dagavond of maandagnacht ons land passeren. Achter dit regen- gebied breidt "dinsdag een zwak ke rug van hogeluchtdruk zich over onze omgeving uit. Daaruit worden naast opklaringen plaat selijk ook enkele buien verwacht. medegedeeld door het K.N.M.L, geldig tot dinsdagavond. Onbestendig weer Maandagnacht veel bewolking met op de meeste plaatsen regen, dinsdag opklaringen, maar ook plaatselijk een bui. Matige tot krachtige, langs de kust aanvan kelijk harde westelijke wind. On geveer dezelfde temperaturen als maandag. DINSDAG 1 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.07 9.43 10.17 10.26 n.m. 9.59' 10.35 11.09 11.18 WOENSDAG 2 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.41 11.17 11.51 n.m. 11.21 11.57: 12.31! 12.40' ZON op onder MAAN op onder Okt. 1 2 3 4 5 6 6.41 6.43 6.44 6.46 6.47 6.49 18.18 18.15 18.13 18.11 18.08 18.06 17.01 17.18 17.32 17.43 17.52 18.02 1.17 2.42 4.04 5.22 6.38 t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 1