PROVINCIAAL NIEUWS „Vredesbesprekingen" in Parijs bieden weinig vooruitzichten Dupli-kaaot Standpunten blijven lijnrecht tegenover elkaar staan GEMEENTERAAD VAN TERNEUZEN Maximum-bijdrage bestrijding luchtverontreiniging ƒ10.000 Uitsluitend A.O.W. of A.W.W., dan geen belasting Pagina 3 Terneuzen Breskens Goes Jaarvergadering van de coöperatieve vruchtenveiling „Zeeuws-Vlaanderen Koelhuis tijdig gereed Nieuwe mogelijkheden Contracten Kees van Dongen overleden Hulst Kloosterzande Oostburg Retrench ement Die slag is aan u, Mijnh. J. Lagendijk uit Rotterdam Wacht op antwoord Agenda Jaarvergadering Coöp. Boerenleenbank 2000 procent overdreven. Niets nieuws Drie procent winstdeling voor personeel Raymakers Helmond Noodweer boven midden-oosten Woensdag 29 mei 1968 DE VRIJE ZEEUW Gemeentepolitie loste 15 diefstallen op De arrestatie wegens dronken schap zondagavond om 23 uur van de 18-jarige Terneuzenaar J. H. heeft de politie op het spoor gebracht van niet minder dan 15 inbraken, waarvan de meeste met diefstal, die de laatste maanden in Terneuzen gedurende 't week einde werden gepleegd. Toen de jongen werd gefouil leerd, bleek hij in het bezit van een belangrijk bedrag aan klein geld. Ongeveer tezelfder tijd deed de Terneuzense kapper KI. aan gifte van inbraak met diefstal, waarbij werd medegedeeld dat er veel kwartjes en dubbeltjes wer den vermist. Een en ander werd met elkaar in verband gebracht en het duurde niet lang. of de arrestant bekende de dader te zijn. Toen maandagmorgen bij de politie aangifte werd gedaan van eenzelfde feit door het personeel van de melkcentrale aan de In dustrieweg, bekende H. ook deze inbraak. Daar het duidelijk was dat H. dit niet alleen kon hebben gedaan en men bepaalde vermoedens had, werd de 17-jarige eveneens te Terneuzen woonachtige M. J. B. gearresteerd. Hij bekende zich gedurende de laatste maanden te hebben schuldig gemaakt aan 13 inbraken, waarvan de meeste met diefstal, n.l. in de u.t.s., in de Zuidlandschool, in de hervormde, de christelijke 'u.l.o.- en de Zon- nesehool, in de kantoren van de n.v. „De Hoop" en de waterlei dingmaatschappij, in de kantine van het zuidersportpark, bij de heer De G. in de Marijkestraat en in het kantoor van de heer M. aan de Mr. F. J. Haarmanweg. Beiden worden vandaag op transport naar Middelburg gesteld, waar zij voor de officier van justitie zul len worden geleid. Bejaarden hadden een prachtige middag Met vier bussen zijn 160 be jaarden van de sociëteit van de federatie voor vrouwelijke vrij willige hulpverlening, waarbij ook het bestuur van de r.k. be jaardensociëteit aanwezig was, voor de laatste maal in dit sei zoen op stap geweest. Het was de bedoeling om de bejaarden even in vogelvlucht de veranderingen in Terneuzen te tonen. De meesten hadden daarvan nog niets of slechts een klein gedeelte gezien. Tijdens de rit zijn zij zo van de ene verbazing in de andere gevallen. Dat begon al toen zij de werken zagen bij hun tocht pyer de Scheldekade. Ver- .volggna 'Jihg de reis langs Dow Chemical (Nederland) om ten slotte in de Braakman te belan den. Wie nog goed ter been was, kon deelnemen aan een wande ling door een van de Braakman- bossen, waar de jachtopzichter, de heer Riemslag, hun gids was. De bejaarden hebben genoten van het verhaal over de vele merkwaardigheden die een na tuurliefhebber als de heer Riem slag weet te vertellen. Vervolgens ging de reis over de nieuwe brug nabij Sluiskil en via St. Annepol- der en werd een bezoek gebracht aan de Othenekreek en daarna weer naar „De Schakel", waar een koffietafel wachtte. Tijdens de maaltijd sprak de voorzitster van de r.k. bejaardensociëteit, mevrouw DikötterVan Esch, een dankwoord voor de uitnodi ging en gaf zij blijk van haar be wondering voor de prachtige middag. De verkeerstuin In de maand mei hebben onge veer 720 kinderen van de hoofd agent van politie Janse les gehad in de regelen van het verkeer. In april hebben 340 kinderen de les sen gevolgd en in juni zullen on geveer 1100 kinderen in klas ver band aan de lessen, die geheel gratis zijn, deelnemen. Diploma kleuterleidster Te Breda slaagde voor het di ploma kleuterleidster mej. N. Meert te Terneuzen. Tweede sluisdeur voor Terneuzen Gisteren werd op de scheeps werf Jos. Boel te Temse (B.) de tweede sluisdeur te water gelaten voor de nieuwe zeesluis te Ter neuzen. De eerste sluisdeur, voor reke ning van de Nederlandse rijks waterstaat op de werf van Boel gebouwd, liep reeds op 27 maart van stapel. Raadsvergadering Tijdens de raadsvergadering te Breskens is duidelijk gewor den dat men nog pogingen in het werk stelt om alsnog de visserij feesten doorgang te doen vinden. Vorige week is er een vergade ring gehouden met besturen van enkele verenigingen. Tijdens deze vergadering waren suggesties gedaan om alsnog tot enige fees telijkheden te kunnen komen. De visserijvereniging „Ons Belang" die dit jaar het 50-jarig bestaan viert, zou mogelijk haar mede werking verlenen. Naar aanleiding van de bank- verordening meende de heer Cambier onderscheid te moeten maken tussen vissers en niet- vissers, alsmede tussen vissers die aan de vismijn leveren en die niet aan de vismijn leveren. De verordening werd tenslotte aan genomen met de restrictie dat er een telling zal worden gehouden, waaruit moet blijken dat een aan vulling nodig is. Een huurverlaging van 200, werd van toepassing verklaard op de 22 bejaardenwoningen in „Goe dertijt". Aan firma De Bliek zal toe stemming worden verleend voor het bouwen van een glazen show room op de hoek Nieuwstraat Weijkmanlaan. Aan mevrouw Van Hanegem Heijboer werd als kleuterleidster eervol ontslag verleend per 1 augustus. Voor deze functie heb ben zich reeds 28 sollicitanten ge meld. De wethouderssalarissen wor den verhoogd tot 3216, Eerste veiling groene kruisbessen Op Zuid-Beveland is een be gin gemaakt met de pluk van groene kruisbessen. Op de vei ling in Kapelle-Biezelinge vond dinsdag de eerste verkoop plaats. Er was een aanbod van 5000 kg, die werden gekocht voor export naar Zweden tegen een prijs van 93 cent tot 1,18 per kg. Het vorig jaar vond de eerste ex port van groene kruisbessen in Zeeland plaats op 30 mei. Toen werd op de eerste dag rond ƒ2 per kg betaald. De oogst van groene kruisbessen is dit jaar goed. Er hangen veel vruchten aan de struiken, maar op het ogenblik zijn ze nog klein van stuk. Maandagavond werd in hotel ^Rotterdam" te Terneuzen de jaarlijkse algemene ledenverga- flering gehouden van de coöpe ratieve vruchtenveiling „Zeeuws- Vlaanderen". In zijn openingswoord wierp de voorzitter, de heer J. P. van Dijke, een terugblik op het afge lopen jaar. Hij kon mededelen dat zich bij groenten en zacht fruit geen afzetproblemen voor deden, terwijl de prijsvorming redelijk was te noemen. De prijs van de peren was hoog, maar de afzet van appelen baarde het gehele seizoen grote zorg en de prijzen bleven laag. Voor 1968 zijn de oogstvooruit- zichten goed. Men verwacht een goede perenóogst. Bij de appels valt nogal wat verschil te consta teren. De voorzitter kon de medede ling doen, dat de nieuwbouw ge stadig voortgang maakt en dat 't koelhuis tijdig gereed zal zijn. De jaarverslagen, de verlies- en winstrekening en de balans wer den goedgekeurd. Aan de beurt van aftreding als bestuurslid waren de heren J. P. van Dijke, A. J. van der Bliek en M. A. Manneke. Zij werden met grote meerderheid herkozen, evenals de commissaris, de heer A. J. de Milliano. Een uitvoerige discussie ont spon zich bij de bespreking van de afzetproblemen rond de ver schillende produkten. Tfit&e!vs»KBderi88 werd er bh het bestuur op aangedrongen om zichtig uit te zien naar nieuwe mogelijkheden tot afzet van de tuinbouwprodukten. Teneinde te komen tot nieuwe afzetmogelijk heden zal het noodzakelijk zijn, dat nog meer telers en nog gro tere hoeveelheden in een „pool" worden ondergebracht. Om mogelijke kansen bij een andere wijze van afzet te benut ten, werd op voorstel van het be stuur besloten aan het bestaan de reglement voor de afzet van fruit in poolverband een artikel toe te voegen. Verder werd besloten de koel huiscontracten uit 1966 door een aanvullende overeenkomst zoda nig te wijzigen, dat de inhoud van die contracten in overeenstem ming wordt gebracht met die van 1968. Deze laatste bevatten een gunstiger berekening van de koeltarieven, n.l. per eenheid resp. per stapelkist in plaats van per kg fruit, benevens gunstiger bepalingen voor het geval de contractant zou komen te overlij den. Na enkele aangelegenheden van huishoudelijke aard sloot voorzitter Van Dijke de druk be zochte vergadering. De schilder Kees van Dongen is dinsdagmiddag in Nice overleden tengevolge van een dubbele long ontsteking, die hij drie weken ge leden had opgelopen. Van Dongen is 92 jaar geworden. Kermiskoers te Hulst 43 nieuwelingen gingen in Hulst onder een stralende hemel van start en zetten er direct een stevig tempo in. Dit resulteerde in vele schermutselingen. In de 18e van de 40 te rijden ronden ontsnapte J. Deckers en hij wist 25 sec. te nemen. Onder aanvoe ring van K. Priem werd de vluchter teruggehaald. Tien km vóór het einde demarreerde G. Oosterbosch en stelde zo zijn zege veilig. De uitslag: 1. G. Oosterbosch, Eindhoven, de 60 km in 1.32; op 30 sec. 2. H. Verstraeten, Hoofd plaat; 3. J. Deckers, Guttenoven; 4. H. Daemen, Elsloo; 5. P. Maas, Heerlen. Ook de 79 amateurs gingen hard van start. In de 3e ronde ontsnapten L. Embrechts en B. Kronen. Dit tweetal verstond el kaar goed en zij namen 30 sec. voorsprong. Na 30 km viel B. Kronen plat en ging Embrechts alleen door wat hij nog 20 km volhield, tot hij door het peloton werd ingelopen. Met nog 30 km voor de boeg ging W. Liebrechts weg met A. van Overveld, A. Wouters, K. Freijters en later ook R. Lie brechts. In de eindspurt drong de snellere Rudie niet aan en gunde de zege aan zijn broer Wim. 1. W. Liebrechts, Vlaardingen de 100 km in 2.22.03; 2. R. Lie brechts, Vlaardingen; op 20 sec. 3. A. van Overveld, Zegge; 4. A. Wouters, Zundert; 5. K. Freij ters, Zegge; op 30 sec. 6. B. Breu- re, Nieuwe Tonge; 7. A. van Ha ren, 's-Gravendeel; 8. A. Ko- nings, Sprundel; 9. A. van Ham, 's-Gravendeel; 10. C. Kipping, Den Haag. Schoolkampioenschappen judo Zaterdag 25 mei werden te Kloosterzande in de dancing van „Het Witte Huis" de jaarlijkse individuele schoolkampioen schappen voor Zeeuws-Vlaande- ren gehouden. Hieraan werd door 203 leden deelgenomen. De wed strijden werden georganiseerd door de leden van de sportschool te Kloosterzande onder leiding van de heer J. J. de Bokx. Om 13 uur werd gestart met de wedstrijden voor de jeugd tot en met 13 jaar, die in zes ge wichtsklassen waren verdeeld. Kampioen werden: pluimgewicht F. de Smit; lichtgewicht P. Ohms; halfmiddengewicht H. de Waal; middengewicht R. Tiele- man; halfzwaargewicht Ria Loof en zwaargewicht C. van Dronge- len. De junioren (14 t/m 17 jaar) werden verdeeld in vier ge wichtsklassen. Kampioen wer den: lichtgewicht P. Rottier; mid dengewicht C. de Putter; half zwaargewicht K. Haak en zwaar gewicht R. Simpelaar. Ook de senioren waren in vier gewichtsklassen verdeeld. Kam pioen werden: lichtgewicht J. v. Driessen; halfmiddengewicht L. de Bokx; middengewicht A. van Zwieten en zwaargewicht R. Markusse. Voor de titel „alle katego- rieën" werd een verbéten strijd geleverd, die eindigde in een overwinning voor R. Markusse. Omstreeks 8 uur vond de prijs uitreiking plaats door de heer Everaert, wethouder van Hon- tenisse. Er waren veel sportieve en op hoog peil staande wedstrij den te zien, zodat de sportschool „Delta" van een geslaagde dag mag spreken. Na afloop van de wedstrijden werd de avond be sloten met een bal. Eindexamen middelb. meisjesschool Aan het „Koningin Wilhel- minalyceum" te Oostburg zijn geslaagd voor het eindexamen, middelbare meisjesschool de dames I, Brevet. E. Waalwijk en M. Caboot te Oostburg; E. Swar- telé en M. Spaans te Breskens; A. Smit te Sluis; I. Fremouw en M. Risseeuw te Schoondijke; A. Cijsouw te Cadzand; T. de Hullu en S. Korstanje te Retranche- ment; M. de Maree en W. Puyen- broek te Aardenburg. Aanrijding In de Nieuwstraat alhier kwa men een bestelauto en een vrachtauto met elkaar in botsing. De bestelwagen, bestuurd door A. W. Z. uit Breda, kwam van de parkeerstrook de weg op, toen van achterop een vrachtwagen kwam, bestuurd door J. H. uit 's Heer-Arendskerke. Deze trachtte nog een aanrijding te voorkomen door het rijwielpad op te rijden, maar dit mocht niet baten. Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. Schoolsportdag Vrijdag a.s. wordt op het ge meentelijk sportterrein de jaar lijkse sportdag gehouden voor de oudste leerlingen van de scholen in Retranchement, Cadzand, Zuidzande en Nieuwvliet. De prestaties worden beloond met diploma's. In de morgenuren zijn diverse atletieknummers aan de beurt; 's middags worden slag balwedstrijden gehouden. Schoolzwemmen Na diverse vergeefse pogingen in vorige jaren is het nu gelukt de - oudste - leerlingen - yen ■*- de Prijswinnaar van f 500,- in het boeiende Shell Dupli- kaart spel. Speel mee, win mee op elk Shell-Station. lagere school te Retranchement te doen deelnemen aan school zwemmen. De ouders zorgen voor het vervoer der kinderen naar het zwembad te Breskens, een moeite die zij zich graag getroosten. Woensdag eerste uitzending schoolradio Hedenmorgen 29 mei van 9.40 tot 10 uur zal de stichting Ne derlandse Schoolradio over de zender Hilversum I (402 m) een uitzending wijden aan het dorp Retranchement. De titel is: Mau- rits bouwde er een vesting. In de toelichting lezen we; „Hoe leeft een dorp?" Om pre cies te zijn: Hoe leeft het dorp Retranchement in Zeeuws- Vlaanderen? De sfeer in dit dorp is vastgelegd in vier klankbeel den, die werden samengesteld door Henk Lokman. Retranche ment heeft nog het echte dorps leven; er is nog ruimte en de mens is er een gerespecteerd in dividu". SLUIS Geslaagd Aan de kweekschool te Don gen slaagde voor de akte onder wijzeres mej. A. M. C. F. Leen- houers uit Sluis. Cabaretavond voor de jeugd In het hervormd jeugdgebouw in de Hoogstraat organiseerde de plaatselijke jeugdwerkcommissie een cabaretavond, waaraan me dewerking werd verleend door het cabaret „Touw". Op deze avond kon wika Oosterveld een groot aantal jongeren welkom heten. Na afloop van de alles zins geslaagde avond was er een bal. De Amerikaanse en Noord- Vietnamese delegaties zijn maan dag in Parijs iVz uur bijeen ge weest zonder enig resultaat. Geen van beide onderhandelaars week ook maar een duimbreed van zijn standpunt af. De Amerikaan Averell Harriman beschuldigde Noord-Vietnam ervan de gede militariseerde zone te gebruiken als een „hoofdweg voor agres sie". Deze zone moet volgens hem onder toezicht van de inter nationale controlecommissie weer in een neutraal gebied worden herschapen. Hij verwierp de Noordvietna- mese eis tot onmiddellijk staken van alle bombardementen op Noord-Vietnam. De Ver. Staten zijn bereid daarover te praten, maar dan moeten tegelijkertijd samenhangende vraagstukken ter sprake komen. De Noordvietnamese afgevaar digde, Xoean Thoey, had zijn eis tot onmiddellijk staken van de bombardementen herhaald en zei te wachten op het antwoord van de V. S„ wanneer zij dat zullen doen. Alleen de V. S. hebben de ak koorden van Genéve inzake Viet nam en Laos gesaboteerd. „Ame rika liegt over het aantal boven Noord-Vietnam verloren vlieg tuigen", meende hij. Vanaf 29 MEI t/m einde JUNI Terneuzen: Bernhard Sweers- laan 31, modelwoning Woning inrichting „Eigen Haard". Da gelijks geopend van 29 uur. De coöp. boerenleenbank Raif- feisenbank te Terneuzen hield dinsdag haar jaarlijkse algeme ne vergadering in hotel „Rotter dam" onder voorzitterschap van de heer F. de Koeijer. De voorzitter deelde in zijn openingswoord mede, dat de bank in 1967 een nieuw bijkan toor heeft geopend te Sluiskil en in 1968 te Hoek en ook te Terneuzen nabij het ontworpen winkelcentrum in de Zuidpolder. Met inbegrip van het kantoor te Axel heeft de bank thans vijf vestigingspunten in haar werk gebied. Aan de Raiffeisenorganisatie in Nederland is thans voor meer dan ƒ6,1 miljard aan spaargel den toevertrouwd en het balans totaal van de organisatie steeg in 1967 van 6,5 miljard naar 7,4 miljard. Blijkens het jaar-verslag was in 1967 het balanstotaal van de bank te Terneuzen gestegen van ruim 51 miljoen naar ruim 55 miljoen. Per 31 december 1967 stond aan voorschotten en leningen uit 18.906.213,07 en in rekening-courant 12.815.391,95. Aan liquide middelen was per diezelfde datum een bedrag van ƒ21.799.664,60 bij de Raiffeisen- bank te Utrecht gedeponeerd. Aan spaargelden en aan reke- ning-courantgelden was de bank verschuldigd resp. ƒ44,1 miljoen en 8,6 miljoen. Het winstsaldo over 1967 beliep na reservering van 56.000,voor te betalen vennootschapsbelasting een be drag van 208.814,84. Ingevolge besluit van de ver gadering werd 180.814,64 afge schreven op gebouwen en com puter, terwijl 100.000,werd toegevoegd aan het reservefonds. De vrije reserves bedragen hier mede 1.865.893,88. In plaats van het aftredende bestuurslid J. J. Huijssende Bruijne te Terneuzen, die zich wegens gevorderde leeftijd niet meer voor een herbenoeming beschikbaar stelde en die reeds sedert 1945 zitting heeft gehad, werd gekozen de heer D. J. Dek ker te Terneuzen. Als lid van de raad van toezicht werd herkozen de heer H. de Jonge te Terneu zen. Dit jaar wordt de 150e geboor tedag van Raiffeisen herdacht. Op 30 mei vindt deze herden- ging in Utrecht plaats en op 19 en 20 juni heeft te Frankfort een internationale herdenking plaats. Er worden daar delegaties uit 109 landen verwacht om de man te eren, die zich naast het door voeren van sociale hervormin gen heeft beijverd voor de op richting van kredietcoöperaties, de Raiffeisenbanken van nu. Harriman zei dat de door Noord-Vietnam sinds het „tet- offensief gepubliceerde cijfers over Amerikaanse verliezen met 2000 procent zijn overdreven. De cijfers die de waarheid het meest nabij komen, zijn die over de vernielde bruggen. Als er geen enkele Noordviet namese militair in Zuid-Vietnam zou zijn, zoals Noord-Vietnam beweert, zouden we Noord-Viet nam niet bombarderen en vra gen de Noordvietnamese oor logsdaden te beperken. Sinds de herfst van '64 zijn 200.000 Noord vietnamese manschappen naar het zuiden gezonden, van wie het merendeel is gesneuveld of door ziekten of ongelukken omgeko men. Sinds vorige maand waren er naar schatting 70.000 Noord vietnamese militairen in eenhe den in Zuid-Vietnam ingezet en hadden er zich meer dan 15.000 bij de vietcong gevoegd, aldus Harriman. Xoean Thoey gaf maandag zijdelings toe, dat er Noordviet- namezen in Zuid-Vietnam vech ten door te zeggen dat „de Ver. Staten Vietnam aanvallen er dat daarom elke Vietnamees hei recht heeft hen te bestrijden en wel op elk deel van het grond gebied van zijn vaderland". Dal er doden onder de burgerbevol king zijn gevallen, is het gevolg van de aanwezigheid van Ame rikaanse troepen en „die van ds stromannen". Harriman had niets nieuws naar voren ge' bracht, zei hij. De besprekingen worden vrij' dag voortgezet. De koninklijke textielfabrieken J. A. Raymakers en co. te Hel mond zullen aan het circa dui zend man tellend personeel een winstdeling van 3 procent over het jaarloon 1967 uitkeren. Dit is de eerste maal dat de maximale, door de vakraad voor de textielindustrie vastgestelde winstdeling aan het personeel zal worden uitgekeerd. In oktober 1967 werd een winstdeling van 2 procent over het jaarloon 1966 uitgekeerd. Ook dit jaar zal de uitkering in oktober geschieden. In de raadsvergadering van 38 april werd behandeld een verzoek van gedeputeerde staten tot deel neming in een gemeenschappelijke regeling inzake de bestrijding van de luchtverontreiniging. Het ligt in de bedoeling zowel rond het havengebied Vlissingen- Oost als rond de kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, de grootste industrie-gebieden in Zeeland, op grote schaal metingen te verrich ten. Daartoe wordt een rechtsper- Het noorden en westen van Perzië hebben te lijden van over stromingen, die zijn veroorzaakt door langdurige regenval én het smelten van sneeuw. Er zijn al 37 doden geteld. Verscheidene dorp zijn verwoest. De verbin dingen met de getroffen provin cies worden bemoeilijkt door ver nielde wegen en telefoonlijnen. In Koeweit in het noordelijk deel van de Perzische golf viel in een uur tien millimeter regen. Het verkeer kwam geheel tot stilstand door een zware zand storm. De vooruitzichten bij de tex tielfabrieken voor het lopende boekjaar zijn gunstig. De order portefeuille is voor alle afdelin gen goed bezet. Alleen de perso neelsbezetting baart nog zorgen. De fabriek heeft nog diverse on bezette plaatsen. De directie heeft zich dan ook genoodzaakt gezien buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken, zo deelt zij in een communiqué mee. soonlijkheid bezittend lichaam ge vormd, welk lichaam tot taak heeft alles te bevorderen, wat ter voor koming en beperking van luchtver ontreiniging van nut kan zijn. In eerste instantie is aan alle gemeenten in Zeeland verzocht aan de regeling deel te nemen. Daar naast is overleg gaande met de rijksoverheid ter verkrijging van een bijdrage en met het bedrijfs leven ter participering c.q. het verlenen van een bijdrage. De stemverhouding zou neerko men op 103 stemmen voor de ge zamenlijke gemeenten (gemeente Terneuzen: 5 stemmen); 35 stem men voor de provincie en maxi maal 52 stemmen voor het be drijfsleven. De jaarlijkse kosten worden ge raamd op f 170.000. Het is nog niet bekend hoe groot de bijdrage van het rijk zal zijn. De verwachting is gewettigd dat dit een belangrijke bijdrage zal zijn. De gemeenten zullen in totaal 75 van de netto-lasten bijdragen en de provincie 25 tot een maxi mum van 50.000. Voor de ge meente Terneuzen zou dit een bij drage betekenen van ƒ8831, zon der daarbij rekening te houden met een bijdrage van het rijk en het bedrijfsleven. Het komt het college van B. en W. gewenst voor, dat de bestrij ding van de luchtverontreiniging op deze basis wordt aangepakt. Voorgesteld wordt deel te nemen onder voorbehoud van het verkrij gen van een bijdrage van het rijk en van participatie van het be drijfsleven, dan wel een bijdrage daarvan. Het komt het college gewenst voor eveneens als voorwaarde te stellen, dat aan de bijdrage van Terneuzen een maximum-bedrag wordt verbonden van 10.000 per iaar SAIGON: Een Vietnamese vrouw gebruikt een blikje om het haar te wassen tussen de puinhopen nabij de Y-brug, waar hevige ge vechten zijn geleverd. Dezer dagen zal bij de tweede kamer een wetsontwerp worden ingediend dat beoogt voor het jaar 1968 en voor zoveel nodig ook voor 1967 te voorkomen dat zjj, die uitsluitend A.O.W. of A.W.W. genieten en daarnaast geen andere inkomsten hebben dan eventueel kinderbijslag, be lasting zouden moeten betalen. Staatssecretaris dr. F. H. M. Grapperhaus heeft dit meege deeld aan de tweede-kamerle den mr. G. A. A. M. Boot en drs Th. E. Westerterp (beiden K.V. P.), die hem hierover schrifte lijke vragen hadden gesteld. Voor 1968 zal dit worden be reikt door in de inkomstenbelas tingtabel de belastingbedragen van 60 en minder te schrappen. Dit komt neer op een algemene, niet alleen voor de genieters van A.O.W. en A.W.W.-uitkeringen geldende verhoging van de in komstenbedragen, waarbij de be lastingheffing aanvangt. Wat de loonbelasting betreft dient het elimineren uit de tabellen van de belastingbedragen die op jaarba sis overeenkomen met de te schrappen inkomstenbelastingbe dragen, op een zo vroeg mogelijk tijdstip effect te krijgen. In het wetsvoorstel is hiervoor 1 juli 1968 gekozen. Teneinde te voor komen, dat het onmogelijk zou worden deze datum te realiseren, ziet staatssecretaris Grapperhaus zich genoodzaakt de inhoudings- plichtigen op korte termijn te in formeren omtrent de van het wetsontwerp te verwachten ge volgen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 3