DRASTISCHE BEPERKIHC VAN DE CONSUMPTIEVE VRAAG IN ENGEH SPORTNIEUWS Radio en Televisie BEURSOVERZICHT Woensdag 7 februari 1968. DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 Dr. BLAIBERG ONDERGING PUNCTIES Amerikaanse hulp voor Indonesië: 60 miljoen dollar Franse student doodde „prinses" Studenten deer storm overvallen STAKING INDONESISCHE ONDERWIJZERS Particulier verbruik beperken Bedrijfscompetitie tafeltennis in Terneuzen Bridge Ajax-Feijenoord in inhaalprogramma op 10 maart Zeventien spelers voor Belgische selectie Thomassen verbeterde wereldrecord op 1500 meter POGING TOT MOORD IN VENRAY OPTREDEN TEGEN NIET-WERKWILLIGEN HAD SANERENDE WERKING Auto-ongelukken door gevaarlijke kleding KETTINGBOTSING BIJ DUBBELDAM Verongelukte padvinder bij Antwerpen gevonden Brand in Gronings studenten logies BRAND OP TANKSCHIP IN SLUIS TE VREESWIJK BRITSE EX-KRIJGS GEVANGENEN KRIJGEN SCHADEVERGOEDING KIJKERS EN LUISTERAARS OP 1 FEBRUARI VECHTPARTIJ IN EINDHOVENSE BAR DANCING UITGEBRAND IN ENSCHEDE KALVERMESTERS BEBOET WEGENS INSPUITEN HORMONEN De Britse minister van financiën Roy Jenkins, heeft maandagavond op een bijeenkomst van buiten landse bankiers in Londen ver klaard, dat aan de toeneming van het consumptieve verbruik in En geland in de komende twee jaar grote beperkingen zullen worden opgelegd. De minister gaf te kennen dat de begroting die hij volgende maand zal indienen, drastische maatregelen zal inhouden om de consumptieve vraag af te remmen. Hij zei dat Engeland „twee jaren ven hard zwoegen" tegemoet gaat De Zuidafrikaanse tandarts Blai- berg, die yorige maand een hart transplantatie onderging, heeft verscheidene puncties gekregen om vocht, dat zich rond het nieu we hart verzameld had, af te tap pen. In een bulletin van het zie kenhuis werd zijn algemene toe stand evenwel bevredigend ge noemd. Vocht rond het nieuwe hart van dr. Blaiberg constateer de men voor het eerst negen dagen na de transplantatie. Het werd sindsdien verscheidene malen af getapt. Er is geen enkele reden voor paniek; zijn toestand is op het ogenblik goed, aldus het zie kenhuisbulletin. Het Amerikaanse bureau voor internationale ontwikkeling (A. I.S.) zal Indonesië dit jaar voor zestig miljoen dollar steun ver lenen. De hulp zal voor 35 mil joen dollar in de vormd van 'agrarische produkten worden verstrekt en voor 25 milj. dollar in de vorm van een ontwikke lingslening. Volgens het bureau is de steun dringend noodzakelijk om Indo nesië te helpen bij het stabilise ren en herstellen van zijn eco nomie en het verbogen van de levensstandaard. De hulp bete kent de uitvoering van een deel van de vorig jaar gedane toe zegging, dat de Verenigde Sta ten tezamen met andere landen in 1968 zullen voorzien in de In donesische behoeften aan steun ten bedrage van 325 miljoen dol lar. De ontwikkelingslening zal worden gebruikt voor het aan kopen van Amerikaanse grond stoffen, uitrusting en onderdelen. De lening en de agrarische pro dukten zullen over een periode van veertig jaar na een aflos- singsvrije periode van tien jaar worden terugbetaald. De Franse politie heeft bekend gemaakt, dat een 23-jarige student heeft bekend, zijn gewezen min nares, een 38-jarige blonde „prin ses", te hebben gedood. Het lijk van deze vrouw, Aliette de Rohan, is in verkoolde toestand in haar Parijse flatwoning aangetroffen. De student, Michel du Verdier de Genouillac, werd gearresteerd. Volgens de politie heeft de jonge man de schijn willen wekken, dat de „prinses" bij een inbraak werd gedood. Hij stak haar woning met benzine in brand. Ongeveer 68 studenten uit Gua dalajara (Mexico), die zondag een uitstapje maakten naar de Iztacci- huatl, een dode vulkaan van 4000 voet hoogte, zijn op een helling van de vulkaan door noodweer overvallen. Elf van hen vonden de dood en twee werden ernstig ge wond. Ongeveer 30 jongelui zijn erin geslaagd af te dalen, maar 26 moe ten zich nog op de berg bevinden. Maandag hebben helikopters voed sel, kleding en medicijnen uitge worpen. Door het slechte weer zijn reddingsploegen er nog niet in ge slaagd de studenten te bereiken. Ongeveer duizend onderwijzers in Krawang, 60 km ten oosten van Djakarta, heeft besloten in staking te gaan, omdat de West- javaanse overheid hun niet de rijstvergoeding voor januari en februari heeft gegeven. 50.000 onderwijzers in West- Java hebben gedreigd met sta king, als zij hun vergoedingen in de vorm van rijst, suiker en bak- o 'r- niet krijgen. Een aantal onderwijzers in Bandoeng staakt reeds. Indonesië heeft gebrek aan rijst en zelfs in het vroegere rijstoverschotge- bied Tjiamis zou zestig procent van de bevolking cassave eten. om het economische herstel tot stand te brengen, dat is ingeleid met de devaluatie van het pond sterling in november. Hij voegde hieraan toe, dat Engeland geen twee jaar heeft om de basis te leggen waarop dat zwoegen suc ces kan hebben. Deze basis zal dit voorjaar worden gelegd, zo ver klaarde hij. De minister zet verder dat de Britse regering ernaar streeft in de komende jaren een overschot van ongeveer een half miljard pond sterling op de betalings balans tot stand te brengen, ge combineerd met een gelijkmatige economische expansie. nig of geen. ruimte laten voor een verbetering van de levensstan daard in Engeland. Voor de komende twee jaar voorziet de minister een groei van ongeveer vier procent. De binnenlandse vraag mag niet meer dan twee procent toenemen, voordat een permanent evenwicht op de be talingsbalans is bereikt. Hij verklaarde dat de verminde ring van de overheidsuitgaven, vooral op het gebied van de defen sie, niet onmiddellijk voordelen zal opleveren. Dit betekent dat het particulier verbruik in 1968/'69. maar ook in 1969/'70, ernstig zal moeten worden beperkt, aldus mi nister Jenkins. Hij wees er voorts op dat de vooruitzichten voor een toeneming van de Britse export in hoge mate afhankelijk zijn van 'n gezond klimaat voor de wereld handel. Engeland zal zich ondanks de moeilijkheden die het op het ogenblik ondervindt, krachtig te- Iweerstellen tegen de huidige pro tectionistische tendenties, zo zei hij. Van 15 januari tot en met 2 februari werden in de bedrijfs competitie tafeltennis te Ter- neuzen de volgende wedstrijden gespeeld. Philips 1—RWS 1 6—4 RWS 1—Waterleiding 1 1—9 De Hoop 1—UTS 1 3—7 Philips 1Dow 1 73 Dow 2De Hoop 2 82 Waterleiding 2—UTS 2 1—9 Philips 2De Hoop 2 91 Dow 2v. d. Oost 1 91 UTS 2—Philips 2 10—0 RWS 2—Waterleiding 2 3—7 UTS 3—Dow 3 6—4 Waterleiding 3UTS 3 010 Waterleiding 3—RWS 3 8—2 UTS 3—De Hoop 3 4—6 1 EERSTE KLAS 10 8 1 1 17 72—28 11 8 1 2 17 69—41 11 7 0 4 14 62—48 11 3 2 6 8 49—61 10 8 0 8 4 34—66 11 1 2 8 4 34—76 UTS 1 Waterl. Dow 1 De Hoop 1 Philips 1 RWS 1 Aan de top geen veranderin gen, onderaan wel. Philips 1 versloeg eerst RWS 1 en leverde toen een uitstekend resultaat door Dow 1 te kloppen. De kans op de eerste plaats is voor Dow 1 nu wel bekeken, terwijl Phi lips 1 alle kans heeft zich ver der omhoog te werken. TWEEDE KLAS UTS 2 RWS 2 Dow 2 Philips 2 Waterl. 2 De Hoop 2 V. d. Oost 1 8 7 8 6 9 6 9 3 9 2 8 2 9 0 1 0 2 0 1 2 1 5 2 5 1 "5 0 9 15 61—19 14 59—21 13 63—27 7 45—45 6 40—50 5 28—52 0 4 86 DERDE KLAS UTS 3 11 8 1 De Hoop 3 10 8 0 RWS 3 9 3 1 Waterl. 3 10 3 0 Philips 3 9 0 0 2 17 79—31 2 16 65—35 5 7 35—45 6 4 32—68 9 0 18—72 Te Sas van Gent werd de tweede vier-tallenwedstrijd ge speeld om het kampioenschap van Zeeuws-Vlaanderen. Hoofdklasse: Kanaalzone 1Luctor 1 39—89 (0—5) Luctor 3Luctor 2 88—57 (5—1) Eerste klasse Luctor 5Luctor 6 61—84 (1—5) Kanaalzone 2Luctor 4 70—62 (4—2) Het bestuur van de sectie be taald voetbal van de K. N. V. B. heeft besloten eén inhaalprogram ma vast te stellen op 10 maart. In dit programma zullen voor zover dit mogelijk is alle achterstallige wedstrijden worden opgenomen met inbegrip van de wedstrijd AjexFeijenoord Constant van den Stock de samenstellers van het Belgische elftal, heeft zeventien spelers ge selecteerd voor het nationale elf tal. De „rode duivels" zullen hun trainingsprogramma vandaag be ginnen met een oefenwedstrijd tegen het Belgische militaire elf tal. De geselecteerden zijn: Fer- nand Boone en Johny Thio (FC Brugge); Leon Bosnians (St. Truiden); Roger Claessen, Nic. Dewalque en Jean Thissen (Stan dard); Jean Cornelis, Johan De- vrindt, Georges Heylens, Pierre Hanon, Jean Plaskie, Wilfrid Puis en Paul van Himst (Anderlecht); André Stassart (Racing White); Fons Peeters (Olympique Charle roi); Wilfried van Moer (Ant werp FC) en Jan Verheyen (Beerschot). De Noor Magne Thomassen verbeterde vanmorgen (maan dag) in Davos tijdens internatio nale schaatswedstrijden het wereldrecord op de 1500 meter. Hij noteerde 2.02.5. Het oude record stond op naam van onze landgenoot Kees Ver kerk met 2.03.9. Verkerk kwam op 26 februari van het vorig jaar in Inzeil tot die prestatie. Kees Verkerk bleef met 2.02.6 slechts 0,1 sec. achter. De Noor Tveter had 2.03.5 nodig, waar mee hij ook onder het oude wereldrecord kwam, evenals Guenter Traub die vierde werd in 2.03.8. Verdacht van poging tot moord met voorbedachent rade heeft de rijkspolitie van Venray de 31- jarige G. G. en de 40-jarige mevr. M. C. D.D. aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. G„ die sinds vijf jaren als kostganger bij de familie D. inwoonde, had 'n verhouding met de echtgenote. Samen hadden zij het plan op gevat de 45-jarige echtgenoot A. J. D., bouwvakarbeider van be roep, door middel van landbouw- vergif van het leven te beroven. G„ een metaalfabrieksarbeider, had voor dat doel in Utrecht waarvan hij afkomstig was, dit vergif, blad- luizenvergif, gekocht. Het was de echtgenoot al een paar malen in zijn eten en in zijn shagtabak toe gediend. De man kwam er met en kele dagen ziek zijn af. De bedoe ling was de dosering steeds gro ter te maken. Het echtpaar D. heeft twee kinderen. De straffere houding die het gewestelijk arbeidsbureau in Amsterdam sinds een maand te gen niet-werkwilligen aanneemt, heeft volgens de directie een sa nerende invloed gehad. Het aan tal onredelijke eisen stellende werklozen is duidelijk? afgeno men. Dit neemt niet weg, dat het G.A.B. toch nog 110 werklozen als aperte werkweigeraars bij de uitkeringsorganen heeft moeten aanmelden. Als gevolg' hiervan werd in twaalf gevallen de werk loosheidsuitkering gestaakt. Deze mensen zullen nog wel een uit kering krachtens de algemene bijstandswet kunnen krijgen. Vele vrouwen achter het stuur dragen kledingstukken die ver keersongelukken in de hand wer ken. Tot deze conclusie is een vei- lig-verkeersdeskundige in de Engelse badplaats Bournemouth gekomen, na veelvuldig op straathoeken het verkeer te heb ben gadegeslagen. De expert, majoor Frederick Cook, ziet vooral gevaar in knel lende kledingstukken, zoals te strakke corsetten e.d. De dames kunnen niet goed ademhalen, krijgen het benauwd en proberen al rijdende de knelling te verhin deren of zij worden cholerisch en zijn geneigd het gaspedaal wat dieper in te trappen. In beide ge vallen is de kans op ongelukken groot, zo meent de majoor. Ook heeft hij het niet begrepen op jurken met wijde mouwen, schoe nen met hoge hakken en gladde handschoenen. Dinsdagmorgen vroeg heeft zich op rijksweg 16 bij Dubbel dam door gladheid van de weg 'n kettingbotsing voorgedaan. Vijf tien auto's kwamen in de naast de weg liggende sloot terecht. De materiële schade was groot. Zeven mensen werden licht ge wond. Zij werden in ziekenhui zen in Dordrecht behandeld. Het verkeer was ongeveer een half uur gestagneerd. Uit de Schelde bij Antwerpen Is het lijk opgehaald van een twaalf jarige jongen, die drie weken ge leden in 'n Brusselse randgemeen te in een diepe put viel en ver dween. Tijdens 'n sneeuwballengevecht van een groepje padvinders op een braakliggend stuk grond verdween de jongen voor de ogen van zijn kameraden in een metersdiepe put, die in verbinding stond met een hoofdriool. Naspeuringen bleven vruchteloos. Het lijk moet via de Brusselse riolering en het zeekanaal van Brussel in de Schelde terecht zijn gekomen. Aan de Stationsweg te Gronin gen heeft maandagavond een felle uitslaande brand gewoed in een pand, waarin studenten waren ge huisvest. Het vuur is ontstaan in de voorkamer beneden, bewoond door twee studenten. Het vuur breidde zich snel uit naar boven, waar het echtpaar Bogaarts woon de. De brandweer pakte de vuur zee met grooth materieel aan en wist te voorkomen, dat de brand zich uitbreidde naar de belenden de percelen. Het vuur is-waarschijnlijk ont staan, doordat een pas bijgevulde oliekachel in brand geraakte. Een voor het huis geparkeerd staande auto vloog eveneens in brand. De schade was aanzienlijk. De be woners waren slechts gedeeltelijk verzekerd. Het nablussen duurde enkele uren. Aan boord van het tankschip „Omala" dat in de „Prinses Bea- trixsluis" te Vreeswijk lag is maandagavond brand uitgebro ken in de roef die geheel uit brandde. De brandweren van Vreeswijk, IJsselstein en Utrecht wisten te voorkomen, dat het vuur zich verder over het met 800 ton stookolie geladen tankschip ver spreidde. Het was een geluk dat een ben zinetankschip dat eveneens ge schut moest worden, niet tegelijk met de „Omala" in de sluiskolk lag. De brandweren hadden een moeilijke taak, daar men met moeite slangen aan boord van 't diepliggende schip kon brengen. De schipper en zijn knecht wsi- ren er in geslaagd tijdig van boord te komen. ISRAEL: Israëlische „alpenja gers" oefenen op de besneeuwde helling van de berg „Hermon" hoe zij met sneeuwschoenen moe ten lopen en klimmen. Twaalf Engelsen, die in de oor log in het concentratiekamp Sachsenhausen hebben gezeten, hebben maandag een jarenlange strijd tegen het ministerie van buitenlandse zaken om een aan deel in een Duits compensatie fonds gewonnen. De successieve lijke ministers van buitenlandse zaken hadden de aanspraken steeds geweigerd met het argu ment, dat de Britten in een aparte afdeling voor krijgsgevangenen waren ondergebracht en nooit waren onderworpen aan de ver nederende behandeling die aan een concentratiekamp eigen was. Dit argument werd in decem ber echter verworpen door de parlementaire commissaris, die kortgeleden is aangesteld om het publiek te beschermen tegen ambtelijke onrechtvaardigheid, sir Edmund Campton. Deze kwam na bestudering van alle documen ten tot een andere slotsom. Minis ter van buitenlandse zaken Brown gaf maandagavond in het Lagerhuis toe dat zijn oordeel fout was gfcweest. DONDERDAG 8 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws 7.10 Het levende woord; 7.15 Klass. platenprogr. (7.30 Nws; 7.32 Actual. 7.-55 Overweging; 8.00 Nws); 8.30 Nws; 8.32 Voor de huisvrouw (9.35 Waterstanden); 9.58 Marktberichten voor schip pers; 10.00 Pedagogische lezing; 10.20 Barokke muz.; 11.00 Nws; 11.02 Voor de zieken; 12.00 Lichte gr. muz.; 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nws; 12.40 Actual.; 12.50 Radio- snelbuffet; 13.30 Licht gevar. muz. progr.; 14.30 Moderne muz.; 15.00 Hervormde godsdienstige uitzending; 15.30 Klankbeeld: Banden met het verleden; 15.45 Kron. voor kreatieve vrijetijds besteding; 16.00.Nws; 16.02 Progr. over film en filmers; 16.50 Spelen met taal; 17.00 Klass. en moderne kamermuz.; 17.45 Sportactualitei- ten; 18.00 Koorzang en fanfare orkest; 18.30 Nws en weerpraatje; 18.45 Actual.; 19.00 Muz. Leger des Heils; 19.15 Nws prot.-chr. organisaties; 19.30 Klass. orgel- muz.; 20.00 Wekelijkse intern, oriëntatie in kerk, zending en oekumene; 20.10 Moderne cello- en pianomuz.; 20.30 Steravond- progr.; 22.25 Boekbespreking; 22.30 Nws; 22.40 Avondoverden king; 22.50 Lichte orkestmuz.; 23.00 Gevar. progr.; 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Lichte gr. muz.; 7.55 Deze dag; 8.00 Nws; 8.10 Radiojournaal; 8.20 Lichte gr. muz. (8.308.35 De groente man); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Klass. kamermuz.; 9.40 School radio; 10.00 Voor de kleuters; 10.10 Populair verzoekplaten- progr. (11.00—11.02 Nws); 11.55 Beursber.; 12.00 Semi-klass. en moderne muz.; 12.27 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Modern platteland; 12.35 Lichte gr. muz. voor oudere luis teraars; 13.00 Nws; 13.10 Radio journaal; 13.30 Moderne liederen; 14.00 Moderne orkestmuz.; 14.40 Het wezen en de schijngestalten van Simenon, lezing; 15.00 Voor de zieken; 16.00 Nws; 16.02 Klass. en moderne muz.; 16.35 Koor zang; 17.00 Amateurs musiceren; 17.30 Voor de jeugd; 18.00 Nws; 18.15 Radiojournaal; 18.20 Uitzen ding P.v.d.A.; 18.30 Gevar. progr.; 19.30 Nws; 19.35 Radiocatechese; 20.05 Kunstkron.; 20.30 Moderne orkest- en blaasmuz.; 21.30 Zui ver goud, hoorspel; 22.30 Nws; 22.40 Radiojournaal; 22.50 Olym pisch journaal; 23.00 Klass. en moderne muz.; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Voor de zieken; 9.30 Lichte instrumentale muz.; 10.00 Nws; 10.02 Muz. bij de koffie (11.00 Nws); 12.00 Nws; 12.02 Bekende Nederlanders op het gebied van de ernstige muz. kiezen lichte gr. platen; 13.00 Nws; 13.02 Actual.; 13.07 Knalmuz.; 14.00 Nws; 14.02 Netty Rosenfeld; 15.00 Nws; 15.02 Where the action is; 16.00 Nws; 16.02 Platenshow; 17.00 Nws; 17.02 Actualiteiten; 17.07—18.00 Verzoekplatenprogr. BRUSSEL VI.: 12.00 Nws; 12.03 Lichte muz.; 12.40 Weerber., mededelingen, progr. overz. en SOS-berichten voor schippers; 12.48 Lichte muz.; 12.55 Buiten lands persoverzicht; 13.00 Nws, weerber. en beursber.; 13.20 Tafelmuz.; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio; 15.30 Lichte muz.; 16.00 Nws en beursber.; 16.09 Hand in hand met Nederland; 17.00 Nws, weerber. en mede delingen; 17.15 Lichte orgelmuz.; 17.30 Koorzang; 18.00 Nws; 18.03 Voor de soldaten; 18,28 Paarde- sportuitslagen; 18.30 Franse les; 18.32 Lichte muz.; 18.35 Verkeers- wenken; 18.40 Lichte muz.; 18.45 Sport; 18.52 Taalwenken; 18.55 Koorzang; 19.00 Nws, weerber. en radiokron.; 19.30 Trompetmuz.; 19.45 Politieke uitzending; 19.55 Lichte muz.; 20.30 Hoorspel; 21.30 Orkestmuz.; 22.0022.15 Nws en berichten. Televisieprogramma's NEDERLAND I: 18.15 Olympi sche winterspelen skiën; 18.40 Olympische winterspelen: Neder lands commentaar; 18.50 Pipo de Clown; 18.56 Reclame; 19.00 Jour naal; 19.03 Reel.; 19.06 De Oekraïne, dokumentaire rondom 2 steden van de Sowjet Unie; 19.56 Reel.; 20.00 Journaal; 20.16 Reel.; 20.20 In kleur: Filmverslag Olympische winterspelen; 20.35 Achter het nws; 21.00 Voordr.; 21.05 Op een zondag in de zomer, t.v.-spel; 22.10 Hadimassa, show- progr.; 22.5523.00 Journaal. NEDERLAND II: 18.50 Pipo de clown; 18.56 Reel.; 19.00 Journ.; 19.03 Van gewest tot gewest; 19.25 Olympische winterspelen; 20.00 Journaal; 20.16 Reel.; 20.20 Mijn broer en ik, TV-feuilleton; 20.55 Wie het eerst komt, gefilmd t.v.-spel; 21.20 Gamma: weten schappelijk journaal; 22.00 Dich terbij Deutro-Jesaja; 22.3022.35 Journaal. BELGIE ,V1.: 11.45 Eurovisie: Reportage Olympische winter spelen; 14.0315.10 Schooltele visie; 18.25 Franse les; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Zorro, jeugdfeuilleton; 19.25 Eurovisie: Reportage Olympische winter spelen; 19.52 Mededelingen, Taai- wenken; 20.00 Nws; 20.25 Sher lock Holmes, TV-serie; 21.15 Dis cussie; 22.05 Fragmenten uit nieuwe films; 22.40 Nieuws. Op 1 februari waren bij de dienst luister- en kijkgelden 2.572.631 televisietoestellen aan gegeven tegen 2.559.162 op 1 januari j.l. Het aantal geregi streerde radio-toestellen bedroeg op 1 februari 2.804.433 tegen 2,800.009 op 1 januari. TERUGHOUDENDE MARKT De stemming op de Amster damse effectenbeurs was ook gis teren terughoudend. Politieke factoren zoals Vietnam en de dol- larschaarste blijven een rol spe len. De daling van de koersen in Wallstreet welke op de avond- beurs reeds was overgenomen, werd tijdens de officiële beurs- tijd voortgezet. Verliezen van ruim een gulden werden bij de openingskoersen geregistreerd voor de aandelen Philips en Kon. Olie. De gunstige prognoses voor de vezels van het AKU-concern heb ben hun uitwerking niet gemist, al betekende dat dinsdag dat de koers per saldo onveranderd bleef. De certificaten Unilever waren 0,30 op retour.. In het ver dere verloop kwam er bij de in ternationals weinig verandering meer. Philips ging nog een paar dubbeltjes achteruit. Het advies voor Hoogovens was onver anderd 116,60. Bij de scheepvaart waarden kwam voor de K.N.S.M. een notering tot stand, die een teruggang van 1% punt beteken de. Amsterdam Rubber vertoonde in de rubriek cultures een stijging van twee gulden. In het licht van de komende staatslening bleef de obligatiemarkt stabiel. Voor de 1 pet. soorten kon zelfs een vooruitgang worden geboekt van De lokale markt gaf een wei nig aantrekkelijk beeld te zien en de advieskoersen kwamen slechts langzaam door. Thomas sen en Drijver werd 2,50 lager geadviseerd. De advieskoers voor de certificaten Delta-groep werd doorgegeven op 300, hetgeen een verdere stijging betekende met vijf punten. Ook in het tweede tijdvak ble ven de koersen van de internatio nale waarden binnen nauwe grenzen. De omzetten waren ge ring en de slotkoersen weken vrijwel niet af van de openings koersen. Hoogovens kwamen op 115,50 tot verhandeling. Op de lokale markt waren de winsten gering in aantal. Een uitschieter was Elsevier. Omstreeks vijf uur maandag middag heeft zich in een bar aan de Nieuwstraat in het centrum van Eindhoven een vechtpartij voorgedaan, waarbij twee perso nen ernstig werden gewond. De twist begon kort nadat een vrouw en twee mannen uit de stad, een man uit Tilburg en een man uit Amsterdam waren bin nengekomen. Een der mannen die zich onbehoorlijk zou hebben gedragen tegenover een paar meisjes in de bar, werd door de caféhouder tot de orde geroepen. De uitlatingen van het bestuur werden met een stijging van 10 beloond ofwel 50 punten op basis van de oude noteringswijze. Ver der steeg Brocades 14 punten, ter wijl Wereldhaven acht punten vooruitging. De koersdalingen waren echter in de meerderheid. Geveke moest daarbij tot 502 terug 18), ter wijl andere forse verliezen wer den geboekt door Key en Kra mer Alb. Heyn, Kluwer, Hoek's Macnine en de Amev. In de scheepvaartsector vertoonde Stoomvaart een vooruitgang van 1 punt. In de incourante handel gol den claims Amstleven 300 gulden. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden: New York Londen Montreal Parijs Brussel Frankfort Stockholm Zürich Milaan Kopenhagen Oslo Wenen Lissabon 3.58—3.62 8.66—8.76 8.28 Va—3.33'A, 73.15—73.65 7.19—7.24 89.80—90.30 69.25—70.25 82.80—83.30 57.00—59.00 47.85—48.85 50.00—51.00 13.91—14.01 12.52%—12.67 Vz Madrid (gr, coup) 5.08—5.23 De dancing „Wiener café" aan de Hengelose straat te Enschede is maandagavond door brand to taal verwoest. De oorzaak van de brand is onbekend. De brand weer rukte met groot materiaal uit, omdat er gevaar bestond voor de belendende panden. Gelukkig woei de wind in de richting van de Hengelosestraat, zodat de na bijgelegen percelen niet werden bedreigd. De brandweer kon niet voor komen dat het pand geheel uit brandde. De schade wordt ge schat op ruim vijf ton. De rechtbank in Breda heeft een drietal kalvermesters en een veehandelaar met boete bestraft wegens het inspuiten van kalve ren met Vrouwelijke hormonen. Dit profijtelijke opfokmiddel is bij de wet verboden, omdat de volksgezondheid daardoor in ge vaar wordt gebracht. De kalver- mester J. S. uit Zundert kreeg duizend gulden boete. De eis was duizend gulden boete en twee weken gevangenisstraf. De kal- vermester J. K. uit Achtmaal en de kalvermester M. S. uit Uden- n -i. - hout kregen ieder 750 gulden De man nam dit niet. De cafe- boete. De eis tegen hen was 500 houder raakte by een gevecht aan gulden boete en één week gevan- hof --> ->genisstraf. De veehandelaar W. het achterhoofd gewond door een slag met een bierglas. De vrouw uit het gezelschap kreeg een snij- wond aan een arm. Een andere bezoeker, die de vechtenden wil de scheiden, kreeg een slag op het hoofd. Na afloop lag een der bezoekers, de Eindhovenaar S. bewusteloos bij de deur. Hij is evenals de caféhouder naar het ziekenhuis overgebracht. Te mid dernacht was S. nog niet tot be wustzijn gekomen. De politie on derzoekt de toedracht van de vechtpartij en heeft de 33-jarige F. B. uit Amsterdam in arrest gesteld. V. uit Den Bosch, eigenaar van de gespoten kalveren, kreeg tweemaal 1250,— boete. V. heeft ook nog een zaak lopen in het arrondissement Den Bosch wegens het spuiten van kalveren. In die zaak was de uitslag van een urineproef positief geweest, maar bij een prostaatproef ble ken de kalveren niet gespoten te zijn. In de twee Bredase zaken waren zowel urine- als prostaat- onderzoeken verricht, beide met positieve uitslag, op grond waar van de rechtbank tot de .veroor deling is cekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 7