Nieuwe subsidieregeling voor de woningbouw MUL Amerikaanse deserteurs in Zweden aangekomen Franse politie maakt bende oplichters onschadelijk KONINGIN JUINE-MARIE HAD MISKRAAM HET WEER 1ACI0 DE mm flesfeSIjke mogendheden verwerpen SowJeirnssMè hescMsliging n Frankrijk Ctéfcitiut,soep... die is pas lekker! de ZATEHRDAG 30 DECEMBER 1967 24e Jaargang No. 7107 Subsidie laag bij hoge stichtingskosten „Trapjes" van duizend gulden 8-3/4 procent van de stichtings kosten De bejaarden- woningen Rijksleningen Geen premie-ineens Gasverwarming My Tho beschoten Weerbericht Zon- en Maanstanden Buit; 185.000 frank Hcogwater Frank, bij abonnement: TERNEUZEJ Directeur-Hoofdredacteur: I. van de Sande Telefoon: 01150—2073 Gironummer: 38150 Redactie- en Administratie-adres: Smidswal Abonnementsprijs f 8,— per kwartaal; per maand 2,70. Losse nummers 13 cent. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temetnten Advertentieprijs per mm 16: ct.; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur voormiddag. Op 1 januari 1968 zullen nieuwe regelingen voor de subsidiëring van de woningbouw in werking treden, die zullen voorzien in een uniform subsidiesysteem voor de gehele gesubsidieerde woning bouw (zogenoemde woningwetwoningen, particuliere huurwoningen en eigen woningen). Dit nieuwe subsidiesysteem zal tot gevolg hebben dat voor woningen met gelijke stichtingskosten ook gelijke subsidies en huren gaan gelden, aldus een bericht van het minis terie van volkshuisvesting "en ruimtelijke ordening. Onder de tot dusverre geldende regelingen bestond een zodanig verschil in subsidietechniek en een zodanige onderverdeling van de te subsidiëren woningen in categorieën, dat een aantal onder ling duidelijk uiteenlopende huurniveaus ontstond. In het nieuwe subsidiesysteem, dat in een circulaire van de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening ter kennis is gebracht van de gemeentebesturen, zal een geheel aaneengesloten gamma van huren ontstaan. In de drie betrefende regelin gen, t.w. voor woningwetwonin gen, particuliere huurwoningen en eigen woningen, heeft de sub sidie de vorm van een in de tijd aflopende jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de initiële (voor het eerste exploitatiejaar te verle nen) bijdrage is afhankelijk van de stichtingskosten. Naarmate de stichtingskosten stijgen wordt de subsidie lager. Voor goedkopere woningen zal dus een hogere sub sidie worden gegeven dan voor duurdere woningen. Er zal geen indeling meer bestaan in twee naar stichtingskosten onderschei den groepen (de categorieën a en b.). In het nieuwe systeem wordt gewerkt met een glijdende schaal van stichtingskosten, die oploopt met „trapjes" van duizend gul den. De schaal loopt verder dan de tot dusverre geldende stich- tingskostengrenzen en huurgren- zen, n.l. voor alle drie categorieën tot 65.000 stichtingskosten in de eerste gemeenteklasse, 60.000 in de tweede en ƒ55.000 in de der de. In verband met de aard van de fundering kunnen deze bedra gen nog hoger worden. Mede hier door zal een soepeler overgang naar de ongesubsidieërde sector worden verkregen. De subsidiebedragen zijn ge differentieerd naar de grootte van de woning (uitgedrukt in verblijfseenheden), naar de wij ze en diepte van de fundering en naar de gemeenteklasse. De hoog ste initiële jaarlijkse bijdrage bedraagt voor een huurwoning in een tweede klasse gemeente (zon der funderingstoeslag) 1384. Voor een eigen woning bedraagt de initiële jaarlijkse bijdrage in een tweede klasse gemeente ten hoogste (zonder toeslag voor fundering) ƒ2076. De huren van de huurwoningen waarvoor bedoelde bijdragen worden verleend, zullen zo lang de bijdrage geldt elk jaar met vier procent worden ver hoogd. Dientengevolge zal de toegekende bijdrage ieder jaar worden verminderd. Bg de jaar lijkse herziening van de bjjdrage zal rekening worden gehouden met eventuele hogere exploitatie kosten. De jaarlijkse verhogingen wor den dus niet automatisch volle dig in mindering gebracht op de bijdrage. Na tien jaar zal de dan nog resterende bijdrage worden verhoogd of verlaagd naar gelang de rente inmiddels hoger of later is komen te liggen. De bijdrage voor de eigen woningen wordt in tien jaar in gelijke gedeelten af gebroken. In de nieuwe regelingen is vol gens het bericht van het minis terie voorgeschreven dat zowel bij woningwetwoningen als bij particuliere huurwoningen het totaal van huur en bijdrage niet hoger mag zijn dan acht drie- kwart (8%) procent van de stich tingskosten van de woningen. Voor woningwetwoningen geeft een voorgeschreven exploitatie- opzet een benedengrens aan voor de vast te stellen huren. De wo ningbouwcorporatie op de ge meente kan echter een enigszins hogere huur voorstellen, mits de huur de hiervoor omschreven huurgrens niet overschrijdt. De extra-subsidie voor keuze woningen is verhoogd van ge middeld 185 tot gemiddeld 250 per woning. Van de rijkssteun voor keuzewoningen valt ƒ500 niet onder de automatische af braak van de subsidie via de jaarlijkse huurverhogingen. Voor bejaarden woningen is de jaarlijkse bijdrage ƒ250 hoger dan het bedrag, dat geldt voor andere woningen van dezelfde grootte. De subsidie voor verzor gingstehuizen is dienovereen komstig aangepast De tot dusver geldende in- komstengrenzen voor de aanvul lende subsidie zijii vèrvallën. Van de jaarlijkse bijdragen voor de bejaardenwoningen wordt een bedrag van 500 niet automatisch afgebroken door periodieke huur verhogingen. Voor de verzor gingstehuizen is dit bedrag ƒ250 per bed. In de woningsector is. boven dien aanvullende subsidie moge lijk voor gehandicapten en maat schappelijk onaangepaste gezin nen. Onder de tot dusver geldende regelingen werden voor de bouw van woningwetwoningen rijksle ningen verstrekt tegen vier pro cent rènte. Onder de nieuwe re gelingen zullen de woningwet leningen worden verstrekt tegen marktrente. Vanaf 1 januari 1968 zal hiervoor voorhands een rente van zes drieachtste (6J/s) procent per jaar gelden. Van tijd tot tijd zal bezien worden of dit percen tage gehandhaafd kan blijven. De toegekende rijksleningen hebben een vaste rente telkens voor tien jaar. Wordt na tien jaar het rentepercentage herzien dan zal de bijdrage worden aangepast aan het nieuwe percentage. De rentefaciliteit, die thans wegvalt, zal worden verdisconteerd in een nieuwe jaarlijkse bijdrage. Om dat ook de jaarlijkse bijdrage van gemeentewege zal vervallen zal de jaarlijkse bijdrage voor wo ningwetwoningen sterk worden verhoogd. De nieuwe jaarlijkse bijdrage voor woningwetwonin gen is, zeer globaal aangegeven, ruim het drievoudige van de thans geldende bijdrage. Voor de eigen woning, zo ver volgt het bericht, kent de nieuwe regeling alleen subsidie in de vorm van een aflopende jaarlijk se bijdrage. De bijdrage wordt in gelijke gedeelten echter met niet min der dan 100 per jaar in tien jaar tot nu gereduceerd. De mo gelijkheid tot het verkrijgen van een premie-ineens is komen té vervallen. Vergeleken met de huidige regeling wordt de sub sidie voor de eigen woning aan merkelijk verhoogd. In het alge meen ligt het verschil in de orde van grootte van een derde van het thans geldende subsidie. De jaarlijkse bijdrage is vijftig pro cent hoger dan van een huurwo ning met dezelfde stichtingskos ten. Evenals tot nu toe geldt de bijdrage als belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Bij bouw ter vervanging van een krot kan de bijdrage met vijftig procent worden verhoogd. Voor het aanvragen van een bijdrage behoeft het bemiddelend orgaan niet meer te worden in geschakeld. Dit moet wel gebeu ren in gevallen waarin een beroep wordt gedaan op een gemeente lijke garantie voor een aan te trekken geldlening. Evenais voor heen kan een dergelijke garantie tot (in het algemeen) 90 procent van de stichtingskosten worden verleend. Desgevraagd kunnen de nieuwe regelingen worden toegepast voor woningbouwplannen, waarvoor in de periode van 1 juli 1967 tot en met 31 december 1967 rijks- steun is toegezegd. MEDEDELING In verband met nieuw jaarsdag zal ons eerst volgend nummer a.s. DINSDAGAVOND ver schijnen. Redaktie „De Vrije Zeeuw". Een begrip voor Erkend Gasfitter Vlooswijkstraat 79 TERNEUZEN Vier Amerikaanse matrozen, deserteurs van het vliegdekschip „Intrepid", zijn vrijdagmorgen op het Stoekholmse vliegveld Ar- landa uit Moskou aangekomen. Zij werden onmiddellijk door de politie voor een verhoor meege nomen. De vier Amerikanen zijn blijkbaar niet in het bezit van een paspoort en reizen met een document van het Russische Rode Kruis, dat door de Zweedse autoriteiten niet als geldig wordt beschouwd. De vier Amerikanen: Craig Anderson, Richard Bailey, John Barilla en Michael Lindner, wa ren te Moskou in opgewekte stemming in een Caravelle van de „S.A.S." gestapt waar plaat sen eerste klas voor hen waren gereserveerd. Het Zweedse comité voor Viet nam heeft donderdag gezegd, dat de vier Amerikanen politiek asiel hebben gevraagd aan de Zweed se regering. Twee van de deserteurs, die kennelijk voor de hele groep spraken, hebben gezegd, dat de vier Amerikanen van plan zijn zich permanent in Zweden te ves tigen. De vier hebben in Moskou ge zegd, dat zij naar een neutraal land wilden gaan om te blijven ageren tegen de oorlog in Viet nam. Zij deserteerden van de In trepid op 23 oktober toen het schip in Japan lag. Sinds de desertie van de vier matrozen hebben zich nog drie Amerikaanse militairen in Japan onttrokken aan het dienen in Vietnam. De vier Amerikaanse deser teurs hebben een voorlopige ver blijfsvergunning voor Zweden Een bende oplichters in reis- cheques die voor een bedrag van meer dan 500 miljoen oude Fran se frank aan valse chèques in Europa en het Midden-Oosten in omloop beeft gebracht is vol gens A.F.P. door de Franse po litie onschadelijk gemaakt. Deze bende, geheel bestaande uit Ita- Koningin Anne-Marie van Griekenland heeft een miskraam gehad, zo heeft een arts van de Griekse ambassade in Rome mee gedeeld. Koningin Anne-Marie was onge veer drie maanden in verwach ting van haar derde kind. In een medisch bulletin werd meegedeeld dat de zwangerschap van de koningin donderdag om 22 uur „spontaan onderbroken" werd. Koningin Anne-Marie was donderdag overgebracht naar het ziekenhuis „Villa Claudia" in Rome, waar ook koning Constan- tijn de nacht doorbracht. Vrijdagmorgen vroeg keerden beiden terug naar de Griekse ambassade in Rome. Een woordvoerder voor het ziekenhuis zei dat het onmoge lijk was het kind te redden en dat op de koningin een routine operatie was uitgevoerd. Volgens de woordvoerder door stond de 21-jarige koningin de operatie goed en is zij snel her stellende. Eerder op de dag had dr. Cou- tifaris, gynaecoloog van de ko ningin, verklaard dat de gezond heidstoestand van de koningin mogelijk een knauw had gekre gen door de emoties van de afge lopen weken. lianen, zou vertakkingen hebben gehad in de gehele wereld. In terpol is door de Franse politie van de zaak op de hoogte ge steld. De Franse politie had een on derzoek ingesteld naar aanlei ding van een klacht die op 26 december door een juwelier in Parijs was ingediend. Deze had meegedeeld, dat een man en een vrouw bij hem voor 30.000 frank juwelen had gekocht en „be taald" met reischèques die vals bleken te zijn. Het bewuste paar werd aldra opgespoord. De jeug dige vrouwelijke component er van werd nog op de avond van de 26ste december in het Hilton- hotel bij het vliegveld Orly aan gehouden. In haar kamer wer den honderden reischèques ge vonden, gelijkend op de uitge- gevene, alsmede een groot be drag aan geld en de bii de be drogen juwelier gekochte juwe len. Onmiddellijk werd een arres tatiebevel uitgevaardigd door In terpol om de metgezel van de vrouw te pakken te krijgen. Hij werd de volgende dag, 27 decem ber, in Amsterdam gearresteerd met een van zijn medeplichti gen. Het zijn Franco Fanelli en Pompeo Basciani, die verscho len onder de valse namen van respectievelijk de 27-jarige Jean Morelli en de 38-jarige Edmon- do Furiani. Een ander lid van de bende, Roberto Piazza, allias William F. Royce, is in een Pa rijs hotel aangehouden. Allen hadden identieke valse reis chèques bij zich. Tijdens het verhoor is de Pa- rijse politie er achter gekomen, dat zij rekeningen hadden ge opend op verscheidene Parijse banken alsook in Zwitserland, Engeland, Nederland, Duitsland en Libanon. De werkwijze van de oplichters was eenvoudig. Zij dienden zich aan met een vrij groot bedrag aan nationale valuta of in devie zen en openden een rekening. Vervolgens keerden zij enkele dagen later terug en verzochten de bank hun reischèques te wil len inwisselen tegen contant geld. Om vertrouwen te wekken, lieten zij wat achter maar veel minder dan het opgenomen be drag. De Franse politie acht het mo gelijk dat de bende ook in de Verenigde Staten en in Zuid- Amerika heeft geopereerd. De schade die de Canadese bank heeft opgelopen, die de echte reischèques zou hebben uitgege ven, zou, naar de Parijse politie meent, meer dan 800.000 dollar bedragen. De in Amsterdam gearresteer de Italianen hadden, zoals reeds is gemeld, valse reischèques bij zich voor een „waarde" van 180.000 dollar, uitgegeven door de „Canadian Imperial Bank of Commerce". Ook een bedrag van ongeveer tienduizend gul den werd in beslag genomen. De Italianen hadden bij banken in het centrum van Amsterdam reischèques voor een waarde van veertienhonderd gulden ver zilverd. De Amsterdamse politie heeft ook een lijst gevonden waarop de namen en nummers van de chèques staan die aan de gearresteerde Italianen in Am sterdam en aan de in Parijs ge arresteerde Italiaanse man en vrouw zijn afgegeven. Of met de arrestatie van het viertal de gehele bende is „op gerold" staat vooralsnog niet vast. De vietcong heeft donderdag avond 42 mortiergranaten afge schoten op My Tho, de hoofd stad van de provincie Binh Tuong, 60 km ten zuidwesten van Saigon. Volgens een Zuidvietnamese woordvoerder werden 17 bur gers en een aantal militairen ge wond. GRONINGEN: Doordat een par tij vuurwerk ontplofte is donder dag een winkel aan de Nieuwe- weg in Groningen uitgebrand. Twee personen moesten met brandwonden naar een zieken huis worden gebracht. De politie onderzoekt hoe het vuurwerk tot ontploffing kon komen; er wordt rekening gehouden met de moge lijkheid, dat brandend vuurwerk in de winkel is gegooid. LATER OP DE DAG REGEN Langs de westflank van een depressie, die zich van Noord- Duitsland naar Finland uitstrekt, stroomde vrijdag met noordelij ke winden onstabiele polaire lucht met opklaringen over de Britse eilanden en de Noordzee naar het zuiden. In deze lucht, die tot de Al pen en tot boven Spanie is door gedrongen kwamen de tempera turen vrijwel nergens hoger dan 4 tot 6 graden. In het grootste deel van Duitsland, het Alpen gebied en Polen werd het niet warmer dan 13 graden. Vandaag gaat op de nadering van een volgende depressie, die van IJsland in de richting van Zuid-Noorwegen koerst de wind matig tot krachtig uit zuidwest tot west waaien. Voorts neemt de bewolking weer toe en is later op de dag van het noordwesten uit regen te verwachten. De middagtemperaturen zullen omstreeks 5 graden bedragen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond Later op de dag regen Toenemende bewolking, later op de dag vanuit het noordwes ten gevolgd door regen. Tot matig of krachtig toene mende wind krimpend van noordwest naar west tot zuid west. Dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZON MAAN op onder op onder Dec. 30 8.48 16.36 8.45 15.17 31 8.48 16.37 9.49 16.27 Jan. 1 8.48 16.38 10.33 17.50 2 8,48 16.39 11.01 17.50 2 8.48 .6.41 1U1 20.39 gekregen in afwachting van de uitslag op hun verzoek om poli tiek asiel. Dit is gistermiddag be paald door de Zweedse vreemde lingendienst. De Amerikanen mogen nu het politiebureau van Maersta (waar het vliegveld van Stockholm ligt) verlaten en kunnen bij de Zweed se gezinnen intrekken die hun onderdak hebbben geboden. Dagelijks moeten zij zich echter op het politiebureau melden. Noordstraat 107 - Tel. 01150-4255 TERNEUZEN 9 «O De Ver. Staten, Frankrijk en Engeland hebben, vrijdag in Mos kou nota's overhandigd waarin de Sowjetrussische beschuldi ging dat Wést-Buftsland een ge vaar voor zijn buurlanden vormt wegens herlevend nazisme, wordt verworpen. De Sojvjet-Unie had dit op 8 december beweerd. De drie antwoordnota's komen op hetzelfde neer, al zijn ze niet gelijkluidend. De Amerikaanse nota noemt de Sowjetrussische beschuldiging ongegrond. De Westduitse rege ring is de enige vrij gekozene en representatieve in Duitsland, er is geen enkele aanwijzing dat de Westduitse regering de totali taire ideeën steunt, zegt de no ta. In tegenstelling tot de Sow- jetrussische beschuldiging tracht Bonn de betrekkingen met zijn buurlanden te verbeteren. West- Duitsland heeft afgezien van het vervaardigen van atoomwa pens, zijn strijdkrachten staan onder NAVO-bevel. Zes gemaskerde mannen met mitrailleurs hebben gistermorr gen de trein van Aix naar Mar seille overvallen en drie man treinpersoneel gewond. Zij slaag den erin een bedrag van 185.000 frank buit te maken en ermee te verdwijnen. De zes overvallers hadden, al vorens de trein tot stilstand te doen brengen, het station Bouc Cabries „bezet". De schoten die'zij afvuurden en die drie spoorweg beambten verwondden, waren zon der waarschuwing gelost, tot ont zetting van de vrij talrijke passa giers van de trein, onder wie ve len die op weg waren naar winter sportoorden. De bandieten ver trokken met de auto's waarmee zij gekomen waren. ZATERDAG 30 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 0.40 1.00 Terneuzen 1.16 1.36 Hansweert 1.50 2.10 Walsoorden 1.49 2.09 ZONDAG 31 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 1.27 1.49 Terneuzen 2.03 2.25 Hansweert 2.37 2.59 Walsoorden 2.36- 2.08 MAANDAG 1 JANUARI v.m. n.m. Breskens 2.15 2.40 Terneuzen 2.51 3.16 Hansweert 3.25 3.50 Walsoorden 3.24 3.49 DINSDAG 2 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v m. 3.03 3.39 4.13 4.12 n.m. 3.29 4.05 4.49 438

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1967 | | pagina 1