Kleine hoeveelheid melk voldoende voor verbetering voedingstoestand in de wereld RADIO EN TELEVISIE Subsidieregeling binnenschilderwerk in de wintermaanden: tien gulden per mandag Komplot opgerold in Djakarta „De goudschatten van Bagil :d" Maandag/dinsdag 27/28 november 1987 OE vrije ZEEUW Pagina 7 Misleidende voorlichting Ej witften onmisbaar Ondervoeding Rij-examen in auto met automatische schakeling In balans Sojamelk Tenminste vijf mandagen Lijnrecht tegenover elkaar Weer grafschennis in België - AGENDA - DONDERBUS IN KATHEDRAAL VAN BUENOS AIRES Moordproces tegen 29 onder officieren Misdadiger via t.v. opgespoord Een verrassende visie op een andere wereld! DINGEMANSE Einde aan actie van Dajaks tegen Chinezen nIk moet u de illusie ontnemen, dat er tonnen melk naar de ont wikkelingslanden zouden moeten worden gestuurd: er is maar wei nig nodig om een einde te maken aan de dramatische voedingstoe stand in grote delen van de we reld". Dit verklaarde dr. J. F. de Wijn van het centraal instituut voedings onderzoek T. N. O. in Zeist, te Utrécht op de door het genootschap ter bevordering van melkkunde en de Nederlandse zootechnische ver eniging georganiseerde „eiwitdag". Aannemende dat de bevolking uit gevarieerde produkten voldoen de calorieën krijgt, zouden eiwit tekorten in de ontwikkelingslanden kunnen worden opgeheven, indien per hoofd van de bevolking per dag ruw geschat vijf gram melk- eiwit een zevende liter melk) meer beschikbaar kwam. Het wereldvoedselprobleem heeft •en enorme omvang. Een prognose van de toestand over honderd of teifs dertig jaar zou volgens dr. De Wijn niet meer zijn dan een „wilde fantasie". We] meent Hf, flat het van onverantwoord persl- tnisme en gebrek aan geloof zou getuigen, te stellen dat het groot ste deel van de wereldbevolking In de toekomst niet met voldoen de eiwitten kan worden gevoed. Voorspellingen ten aanzien van te korten aan brandstof en textiel zijn niet uitgekomen en volgens hem moet men erop vertrouwen, dat ook een oplossing zal worden ge vonden voor de voedselsituatie in de wereld. Aan die oplossing moet overigens thard worden gewerkt. Bovendien,' zo zei dr. De Wijn, zal ook het een en ander moeten ver anderen in de instelling van fabri kanten, die synthetisch nieüwe eiwitten of aminozuurbronnen ma ken en die hun produkten begelei den met een misleidende en soms zelfs leugenachtige voorlichting over het effect ervan, omdat er nu eenmaal met winst moet worden verkocht. Op het ogenblik is eiwittekort in de ontwikkelingslanden nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen. Een nog veel groter aan tal kinderen groeit door gebrek aan voldoende eiwitrijk voedsel li chamelijk en geestelijk onderont wikkeld op en is daardoor in hoge mate vatbaar voor allerlei ziekten. Ieder mens heeft eiwitten nodig, al varieert de individuele behoefte zeer sterk. Een eiwittekort heeft voor heel jonge kinderen wredere gevolgen dan voor oudere kinde ren en volwassenen. Een volwas sene die te weinig eiwitten krijgt, kan relatief gezond zijn, als hij als kind maar voldoende eiwitrijk voed sel heeft gehad, aldus spr. Dr. De Wijn maakte onderscheid tussen ondervoeding in calorisch opzicht en ondervoeding tenge volge van eiwit-dificientie. Iemand die te weinig calorieën krijgt, komt in levensgevaar als hij veertig pro cent van zijn totale gewicht heeft verloren. Maar als de voedselsltua- Een koper van een tweede hands automatisch schakelende auto kan, indien hij nog geen 60 is, in een auto met een dergelijke schakeling geen rij-examen af leggen. Boven de 60 jaar wordt sen dergelijke koper gelijkgesteld met de koper van een nieuwe auto met automatische schake ling, en kan hij wel in een der gelijke auto examen afleggen, aldus heeft de minister van ver keer en waterstaat, drs. J. A. Bakker, meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede-kamerlid ir. S. A. Pos thumus (p.v.d.a.). Hoewel deze regeling is ge baseerd op overwegingen van verkeersveiligheid, heeft de mi nister het centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbe wijzen gevraagd te overwegen haar te wijzigen. Men is er name lijk van uitgegaan dat degenen die een nieuwe auto met auto matische gangwissel kopen, deze niet op korte termijn weer van de hand doen, omdat dit een aan zienlijk verlies zou opleveren. Zij zullen daarom eerst enige rij ervaring opdoen alvorens zij een ander type, eventueel met nor male gangwissel, aanschaffen. Van degenen die reeds 60 jaar zijn kan in het algemeen niet worden verwacht, dat zij een tweedehands auto met automa tische schakeling terstond na Mnjiehaffing weer zullen ver- JroMft. aldus de minister. tie vóór die tijd wordt verbeterd, Is bij kinderen een vrijwel volledig herstel mogelijk. De gevolgen van ondervoeding, veroorzaakt door eiwittekorten, zijn ernstiger, waarschijnlijk om dat het enzymensysteem door ge brek aan eiwit in de war raqkt, zodat het lichaam betere voeding niet meer voldoende kan opnemen, De eiwitten in de planten die voor een groot deel van de we reldbevolking het leeuwedeel van het voedselpakket uitmaken cassave, rijst, mais missen een of meer van de acht belangrijke aminozuren, die het lichaam no dig heeft en die het zelf niet kan maken. Een van die essentiële aminozuren, lysine, komt rijkelijk voor in melk. De spreker zei, dat de consumptie van slechts een ge ringe hoeveelheid melk naast de normale hoofdzakelijk plantaardige voeding voldoende is om het ami- nozuren-partoon in het lichaam weer in balans te brengen. De heer W. Faassen van de af deling voedingsmiddelen van Stork apparatenfabriek in Amsterdam sprak over „nieuwe bronnen voor biologische eiwitten". Hij vertelde iets over de proeven met en de produktie van visprotheineconcen- traat, sojamelk, eiwitconcentraat uit bladeren, de produktie van pro- theinen uit olie, eiwitconcentraat uit bladeren, de produktie van pro- theinen uit olie, aardgas en petro leum en de produktie van prothei- ne uit lagen. Er is nog geen sprake van een omvangrijke produktie van al deze stoffen voor menselijke consumptie. Alleen sojamelk een zeer eiwitrijk produkt uit sojabonen is tot dusver in vrij grote kwanta op de markt gebracht, onder meer in de Verenigde Staten, Japan en Indonesië. In Hongkong heeft de sojamelk al veertig procent van de soft-drinkmarkt veroverd. Ze kost daar maar een derde van wat men voor gewone consumptiemelk moet betalen. Het bestuur van het bedrijf schap schildersbedrijf heeft met zeven tegen zes stemmen beslo ten ter stimulering der werkge legenheid in het schildersbedrijf in de wintermaanden van begin 1968 subsidie te verlenen voor binnenschilderwerk in de pro vincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, inclusief de Noordoostpolder, Gelderland met inbegrip van de polder Oostelijk Flevoland, Noord-Brabant en Limb.urg, dat wordt uitgevoerd in de periode 8 januari tot en met 8 maart 1968. Daarnaast is besloten ook voor het overige gedeelte van 't land een subsidieregeling voor bin nenschilderwerk tot uitvoering te laten komen in het tijdvak van 8 januari tot en met 18 fe bruari 1968. Voor de gebieden waarvoor de regelingen zijn vastgesteld, geldt dat subsidie zal worden gegeven aan de opdrachtgever van bin nenschilderwerk (de klant der halve), waaronder eventueel be- hangwerk wordt begrepen, mits dat werk wordt uitgevoerd door een onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld. Voor de subsidiëring komt alle binnenschilderwerk, uitgevoerd door werknemers die in dienst zijn van schildersbedrijven, in aanmerking aan gebouwen en kunstwerken met uitzondering van werken ten laste van rijk, provincie of gemeente, ten be hoeve van nieuwbouw of ver bouwing in eigen beheer. Voor subsidiëring moet het binnenschilderwerk tenminste vijf mandagen van werknemers vergen, waarbij een man-dag negen uur arbeid betekent. De subsidie bedraagt tien gulden per man-dag aan het object, waarvoor subsidie in aange vraagd en verkregen. Uit de stemmenverhouding blijkt al dat partijen in het be stuur van het bedrijfschap lijn recht tegenover elkaar stonden. Het feit dat een der werkgevers bestuursleden door onbekende oorzaak verstek liet eaan, had tot gevolg dat de regeling werd gesteund door alle zeven werk nemers-bestuursleden en de steun van de zes .resterende werkgevers-bestuursleden moest ontberen. Voordat na een langdurige dis cussie tot stemming werd over gegaan, werden opmerkingen van werkgeverszijde gehoord die de werknemers aanleiding gaven te spreken van een „zwarte dag", teleurstelling en verbazing. Na afloop van de vergadering hebben bestuurderen van de drie bonden van schilderspatroons zich gezamenlijk beraden. Van die kant is meegedeeld dat de schilderspatroonsorganisaties zich zullen stellen achter de uit voering van de subsidieregeling. Ze zullen, zo hebben ze verder meegedeeld, niets nalaten om te proberen opdrachtgevers warm te maken voor het laten uitvoe ren van nieuwe opdrachten voor binnenschilderwerk in de ge noemde perioden van de eerste maanden van 1968. In de nacht van vrijdag op za terdag is een grafschenner aan het werk geweest op een kerk hof te Lier in België. Hij ver nielde of beschadigde een 50-tal houten kruisen op kindergraven en een aantal stenen zerken. Ook kladde hij met een blauwe stift opschriften als „heil satan" op zes graven. Het eerste vermoe den is, dat dit het werk ls van de grafschenner die reeds geruime tijd door de politie in Nederland, België en Duitsland wordt ge zocht. MAANDAG 27 NOVEMBER TerneuzenLuxor-Theater, 8 uur „Zwarte markt der liefde" DINSDAG 28 NOVEMBER Terneuzen Luxor-Theater, 8 u.: „Zwarte markt der liefde" In de kathedraal van Bdenos Aires is donderdagavond een donderbus ontploft tijdens een dankmis die werd bijgewoond door president Juan Carlos On- gania'en andere regeringsfunc tionarissen. Er werd niemand gewond. De politie vond in de omgeving vlugschriften, die of komstig zouden zijn van peronis ten. Een komplot voor ondermij nende aktiviteit, dat door Pekin, werd gesteund, is in DjakavL opgerold en de leiders zijn ge arresteerd. Dit meldt een blai van het Indonesische leger. Volgens het blad waren Chi nese burgers in Djakarta en haven van Tandjong Priok aar 'land gegaan om een netwerk voo ondermijnende aktiviteit te ver tigen, dat steun zou verlenen aa een Chinese opstand in West- Borneo. Er werden zes arresta ties verricht. Dinsdag zal in Djakarta er proces beginnen tegen 29 onde- officieren en burgers, die b schuldigd worden van moord generaal Achmad Yani tijdens i mislukte coup van 1965. Het pi ces werd onlangs uitgeste wegens ziekte van de openba aanklager, luitenant-kolonel A war Bey. Generaal Yani behoc de tot de zes anti-communis sche generaals, die op de avoi van de 30e september 1965 we den vermoord. Ook de tweede uitzending van een Westduitse televisieserie over onopgeloste misdaden heeft voor de politie succes opgeleverd. Op grond van een aanwijzing van een kijker is de wegens een roof overval in Hannover gezochte Horst Bouclier in Grainau (Beie ren) aangehouden. Een uur na de uitzending had de politie de beslissende tip uit Garmisch- Partenkirchen ontvangen. STAKINGSLEIDER KREEG SLAGEN IN HET GEZICHT Londen: De wilde havenstaking hier duurt voort. Op de foto zien we de leider van de staking Jack Dash (links) tijdens een toe spraak in het havengebied tot een groep stakers. Rechts een vrouw, die even later Dash in het gezicht zou slaan, waarbij zij hem toevoegde, dat hij zich moest schamen. Zij werd door de politie weggevoerd. 't Is «ven een aanschaf. Maar dan gaat er ook een wereld van ontdekkingen voor U open. Een wijder perspectief op Uw vakan tie, op de natuur, of zelfs op het oneindige rijk van de sterren! Wij geven U graag een goed ad vies. Zo bent U er zeker van, dat U precies de kijker kiest, die bij Uw plannen het beste past. -Opticien AXELSESTRAAT 46 TERNEUZEN TELEFOON 01160-3373 Aan de stroom van Chinese vluchtelingen uit centraal Bor neo naar de kuststeden is een eind gekomen, nu de Dajaks op aandringen van het leger hun aktie om Chinezen uit hun woon plaatsen te verdrijven hebben gestaakt. Dit meldt het rooms- katholieke dagblad „Kompas" in Djakarta. De campagne was begonnen als een aktie tegen de door Chi nezen geleide rebellen in West- Borneo. De laatste weken zijn ongeveer 42.000 Chinezen uit het binnenland van Borneo gevlucht. Meer dan 70 zouden zijn gedood, omdat ze hun huis niet wilden verlaten of probeerden terug te keren. 31. Een strakke bries, geholpen door de in eentonige regelmaat op en neergaande roeiriemen, stuurt drie galeien in snelle vaart langs de kust van Barranca. De heide mannen op de voorplecht staren zwijgend naar het rotsige strand. Eindelijk verbreekt de man die de reigerveren op zijn tulband draagt, de stilte „Geen spoor van de tweemaster", gromt hij in nauwbedwongen woe de. „Moge Allah verhoeden, dat de schurk, die mijn dochter ontvoerde, nu toch nog aan mijn wrekende hand ontsnapt". „Zie, Grootmachtige Ralief", roept de grijsaard naast hem ver- rast, „op ginse heuvel staat een ridderslot!" j „Je ogen zijn nog scherp ais die i van de aren, Bar Hasson", ant-l woordt de Ralief goedkeurend. „HoofdcipierSneller laten roei en De hoofdcipier, staande op de middenloop tussen de roeibanken, j legt meedogenloos zijn zweep over j de gekromde ruggen der galeisla ven en spoedig bereikt het schip van de Ralief de aanlegsteiger van de burcht Barranca. Ralief Mansoer 'is de eerste die aan land springt, op de voet ge volgd door zijn lijfwacht. „We zullen zien, of deze kasteel heer de tweemaster van Casimir heeft zien langsvaren, of dat hij die schurk wellicht gastvrijheid ver leent heeft", zegt hij bars. „Mocht het laatste het geval rijn, dan, bij mijn goed zwaard, kost het die rid der het hoofd 1" DINSDAG 28 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; .10 Ochtendgym.; 7.20 Lichte ;ram.; 7.55 Deze dag; 8.00 Nws; .10 Act.; 8.20 Lichte gram. 8.308.35 De groenteman); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Uitgebreide reportages; 9.35 Waterstanden; ).40 Barok-muziek; 10.00 Voor de kleuters; 10.10 Arbeidsvita minen (11.00—11.02 Nws).; 11.55 beursberichten; 12.00 Blaastrio; '2.27 Med. t.b.v. land- en tuin- ouw; 12.30 Overheidsvoorlich- 'mg: Uitzending voor de land ouw; 12.40 Sportrevue; 13.00 NTieuws; 13.10 Act.; 13.30 De 'chte muze belicht; De operette; '4.30 Rostrum of composers: in- ernationaal forum over moder- e muziek; 15.00 Mag ik mij ven voorstellen? Mijn naam is Cox!, detectieve-hoorspel; 15.37 Ensemble Stedelijke Muziek- chool Delft; 16.00 Nieuws; 16.02 lt en piano; 16.25 V. d. jeugd; 7.15 Licht instr. ensemble; 17.30 'chte gram. voor de tieners; 3.00 Nieuws; 18.15 Act.; 18.25 iedjesprogr.; 18.50 Orgelcon- ert; 19.00 Trefpunt: discussie- ubriek over actuele zaken; 19.30 'ieuws; 19.35 Hersengym.; 20.00 'aterina Valente in Sopot: mu- :kaal showprogr.; 20.35 Caba- •stprogr.; 21.05 Giuditta, operet- van Lehar; 22.05 Collectebus 1 progr. over de finan cing van het goede doel; 22.30 Jieuws; 22.40 Act.; 22.55 Mu ziek van deze eeuw; 23.55 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Oude muziek voor koperensem ble; 7.30 Nws; 7.32 Act.; 7.45 Krontjongmuziek uit Indonesië; 8.00 Nieuws; 8.10 N.C.R.V.-lied; 8.15 Gewijde muz.; 8.30 Nws; 8.32 Voor de huisvrouw; 9.15 Berlijns Filharm. orkest; 9.40 Schoolradio; 10.00 Theologische etherleergang; 10.35 Kamermuz. uit de Barok; 11.00 Nws; 11.02 Voor de zieken; 12.00 Gevar. progr. 12.23 Voor de landbouw; 12.27 Med. voor land- en tuin bouw; 12.30 Nieuws; 12.40 Act.); 14.05 Schoolradio; 14.30 Muzi kaal middag-magazine (16.00 16.02 Nieuws); 17.00 Overheids voorlichting: Nieuws uit de Ne derlandse Antillen, lezing; 17.10 Voor de kinderen; 18.Q0 Licht ensemble; 18.20 Uitzending van de C.P.N.; 18.30 Nieuws; 18.45 Act.; 19.05 Licht ensemble; 19.40 Conciliepostbus; 19.45 Zoekend geloven: godsdienstige vorming in deze tijd; 20.00 Klassieke en moderne kamermuziek; 20.45-Ik zelf, hoorspel; 21.35 Gram.; 21.45 Kerkorgelconcert; 22.00 Cultu reel progr.; 22.30 Nieuws; 22.40 Overweging; 22.45 De zingende kerk: gedachten over muzikale vormgeving in de nieuwe litur gie; 23.00 Context: magazine waarin op de dingen wordt door gepraat: 23.30 Liedjesprogram ma; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00. Nws; 9.02 Nederlandse artiesten-re vue op de plaat: 10.00 Nieuws; 10.02 Klink-klaar, zonder non sens (11.00 Nws); 12.00 Nieuws; 12.02 Zorro, progr. voor tieners; 13.00 Nieuws; 13.02 Gevar. pla- tenprogr. (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.02 Er-Jee-Em-Drie; 16.00 Nieuws; 16.0218.00 Ge var. platenprogr. (17.00 Nws). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 12.03 Lichte muziek; 12.40 Weer bericht. med., progr.-overz. en s.o.s.-berichten voor schippers; 12.48 Lichte muziek; 12.55 Bui tenlands persoverz.; 13.00 Nws, weerbericht en beursberichten; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio; 15.30 Lichte muziek; 16.00 Nws en beursbe richten; 16.09 Voor oudere luis teraars; 17.00 Nws, weerbericht en med.; 17.15 Jazzmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.28 Paardesportuitslagen; 18.30 Franse les; 18.32 Lichte muziek; 18.35 Verkeerstips; 18.40 Lichte zang; 18.45 Sport; 18.52 Taai- wenken; 18.55 Lichte zang; 19.00 Nieuws, weerbericht en radio kroniek; 19.40 Filmmuziek; 19.50 Syndicale kroniek; 20.00 Con cert; 21.50 Pianomuziek; 22.00 Nieuws en berichten. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 10.20—12.00 Schooltelevisie; 18.55 Pipo de clown; 19.00 Journaal; STER; 19.03 Reclame; 19.07 in kleur: De Lucyshow; STER: 19.56 Re clame; 20.00 Journaal; STER: 20.16 R&clame; 20.20 Achter het nieuws; 20.50 Viool en piano; 21.10 Hadimassa: collage van sketches, liedjes en monologen; 21.50 Waar een wil is, is een weg?, progr. over ruimtelijke or- deing t.o.v. het verkeer; 22.25 Sextant, maandelijks program ma; 22.33 Journaal; 22.40 De be zetting (XII), documentaire. NEDERLAND II: 18.55 Pipo de clown; 19.00 Journaal; 19.03 Kees Brusse presenteert; 19.10 Van gewest tot gewest; 19.30 Tweeduuster: To serve man, tv- film; 20.00 Joürnaal; STER; 20.16 Reclame; 20.20 In kleur: Dubbel spion -j- Lori, de nachtclubzan geres, tv-film; 21.10 Eidofoor schakelprogr.: De gezondheids zorg in Nederland, discussie; 22.00 De 21e eeuw: De tjokvolle wereld; STER: 22.26 Reclame; 22.30 Journaal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.): 14.05-15.10 Schooltelevisie; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Tienerklan ken; 19.35 Voor de vrouw; 19.52 Mededelingen en: Hier spreekt men Nederlands; 20.00 Journaal; 20.25 Mijnheer Serjanszoon, Teirlinck (deel 1); 21.30 Progr. over het museum-wezen in Bel gië: 22.15 Literaire uitzending; 22.50 Journaal. WOENSDAG 29 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nieuws ,en ochtendgym.; 7.20 Soc. atrij4* lied; 7.23 Lichte gram. (7.30 7.35 Van de voorpagina, pers overzicht); 7.55 Deze dag; 8.00 Nieuws; 8.10 Act.; 8.20 Lichte gram. (8.308.35 Van alle mark ten thuis, praatje voor de huis vrouw); 9.00 Oude muziek; 9.35 Waterstanden; 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte gram.; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de vrouw; 11.40 Clavecim- belrecital; 12.00 Klassieke muz.; 12.22 Voor het platteland; 12.27 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Walsorkest; 13.00 Nieuws; 13.10 Act. en kalender; 13.25 Moderne balletmuziek; 13.45 Gesproken portret; 14.00 Voor de kinderen; 15.00 Gem. Arbei derszangvereniging „De Vrije Stem" en Gelders orkest; 16.00 Nieuws; 16.02 Sociëteit: Zestig minuten voor boven de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.20 Voorde jeugd; 18.00 Nieuws; 18.15 Act.; 18.20 Uitzending van de V.V.D.; 18.30 Licht ensemble; 18.55 Tan- go-rumba-orkest; 19.30 Nieuws; 19.35 Klassieke gram.: 20.00 En dan heb je een chanson; liedjes- progr.; 20.30 Vragenvuur: vra- genbeantwoording voor jonge mensen; 20.50 Akkoord: nieuws van de platenmarkt; 21.30 Tram melant in Loeren aan de Hor: radiofeuilleton; 21.55 Daar kwam opeens 'n jager-jagersman klankbeeld; 22.30 Nieuws; 22.40 Act.; 22.55 Orgelconcert; 23.25 Strijkkwartet; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Moderne orkestmuz.; 7.30 Nws; 7.32 Act.; 7.45 Klassieke dansen; 8.00 Nieuws; 8.10 Lichte gram. en praatje; 8.30 Nieuws; 8.32 Act.; 8.35 Lichte gram.; 9.15 Volksmuziek uit de Sovjet-Unie (deel 1); 9.45 Voor de kleuters; 10.00 Klass. gram.; 10.30 Progr. voor de vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Amusementsprogr.; 11.50 Act.; 12.00 Gevar. progr. (12.23 Voor de landbouw; 12.27 Med. voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.40 Act.; 13.15 Onder nemend: nieuws en kommenta- ren); 14.00 Filharmonisch orkest van Los Angeles; 15.00 In 't zil ver. progr. voor oudere luiste raars; 16.00 Nieuws; 16.02 Voor de jeugd; 17.00 Kinderkoor; 17.15 Cabaretprogr.17.30 Lichte gram.; 17.50 Overheidsvoorlich ting: Hoe gaan we? Een progr. over verkeer, vervoer en voor uitzien; 18.00 Veel gevraagde ge wijde muziek; 18.30 Nieuws en weerpraatje; 18.45 Act.; 19.00 Juridische volwassenheid, gast college voor studenten van de Rijksuniversiteit te Groningen; 19.45 De Vlaamse beweging, dis cussie; 20.20 Ren. van de inter land voetbalwedstrijd Neder landSovjet-Unie te Rotterdam; 22.30 Sextant, het wekelijks ra dioprogramma van de N.V.S.H.; 22.30 Nws; 22.40 Iks, 'n sprong in het duister; 23.55 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Lichte vokale muziekjes; 10.00 Nws; 10.02 Mengelmuze: nieuwe langspeelplaten; 11.00 Nieuws; 11.02 Operetteklanken; 11.30 Grenzenloos: muziek uit alle windstreken (12.00 Nws); 12.30. Hoogtepunten uit de musi cal „My fair Lady"; 13.00 Nws; 13.02 Act; 13.05 Vrolijk platen progr.; 14.00 Nieuws; 14.02 Mu- ziekprogr. van Nederlandse ar tiesten: 15.00 Nieuws; 15.02 Ar beidsvitaminen; 16.00 Nws; 16.02 Verzoekplaten voor de jeugd; 17.00 Nieuws; 17.02 Act.; 17.05— 18.00 Platenprogr. voor automo bilisten. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte muz.; 12.40. Weerbericht, med., progr.-overz. en s.o.s.-berichten voor schip pers; 12.48 Lichte muziek; 12.55 Buitenlands persoverzicht; 13.00 Nieuws, weerbericht en beurs berichten; 13.20 Tafelmuz.; 13.55 Nieuws: 13.57 Reportage voet balwedstrijd Spartak/Praag— Anderlecht (14.45 Marsmuziek; 14.57 Nieuws); 15.50 Zuidameri- kaanse muziek; 16.00 Nieuws en beursberichten; 16.09 Jazzmuz.; 17.00 Nieuws, weerbericht en Med.; 17.15 Voor de kinderen; 18,00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.30 Lekenmoraal en -filosofie; 18.50 Sport; 18.57 Taai- wenken; 19.00 Nieuws, weerbe richt en .radiokroniek; 19.40 Zi- geunermuziek; 20.00 Operette muziek (21.00 Muzikaal progr.); 21.50 Adviezen; 22.00 Nieuws en berichten. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 17.00—17.35 Voor de kinderen; 18.55 Pipo de clown; 19.00 Journaal; STER: 19.03 Reclame; 19.07 in kleur: Schateiland, tv-feuilleton voor de jeugd; 19.32 Panoramiek; STER: 19.56 Reclame; 20.00 jour naal en weeroverzicht; STER: 20.16 Reclame; 20.20 Uitzending van de C.P.N.; 20.30 Uitzending Stichting Socutera; 20.35 De te rugkeer van Frank James (The return of Frank James), speel film; 22.05 Konzert met repeti tie: Repetitie van de Berliner Philharmoniker; 22.45 Journaal; 22.50 Openbaar kunstbezit. NEDERLAND II: 18.55 Pipo de clown; 19.00 Journaal; 19.03 Geen. beter leven dan buiten leven, tv-feuilleton; 19.28 Vi- docq Vidocq in Bicêtre, tv- feuilleton (Franse tv-serie) 20.00 Journaal; STER: 20.16 Re clame; 20.20 Gevraagd: adviezen bij solliciteren; 2110 Filmopna me van een repetitie van de Wie ner Symphoniker; 22.00 Avond sluiting; STER: 22.11 Reclame; 22.15 Journaal. BELGISCHE TV (Ned. uitz.): 17.0018.00 Jeugdtelevisie; 18.55 Zandmannetje; 19.00 Joods-gods dienstige uitzending; 19.30 Jeugd zonder grenzen; 19.52 Med. en weerbericht; 20.00 Journ.; 20.25 Mijnheer Serjanszoon, Herman Teirlinck (deel 2); 21.05 Diek van Dyke-show; 21.30 Grenzen van de geest, documentaire) 22.45 Journaal.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1967 | | pagina 7