De olie in Suez brandde woensdag nog steeds Veiligheidsraad bespreekt de spanning in het Midden-Oosten BREDA BIER Chiquita Oorlogszuchtig geschrijf in Israëlische en Egyptische kranten IN BEPAALDE GEVALLEN NOG RECHT OP INVALIDITEITSRENTE RUSLAND EN DE VER. STATEN DIENEN RESOLUTIES IN HET WEER DONDERDAG 26 OKTOBER 1967 23e Jaargang No. 7053 REKENING NIET VEREFFEND „LEVEN OF DOOD" RUSSISCHE OORLOGSSCHEPEN NAAR PORT SAID De Gaulle bereid tot E.E.G.-pverleg Agressor" straffen Basis voor de toekomst Schade vergoeden Uitbreiding V.N.-toezicht NEDERLANDS SCHIP OPGEBRACHT Zon- en Maanstanden Weerbericht Hoogwater Frank, bi} abonnement: TERNEUZEN Dfjaetew-Hoofdwdaeïetrr: I. van da Send* Telefoon: OUSO 2073 Gironummer: 38150 Redactie» en Administratie-adres: Smidsww Abonnementsprijs f8,per kwartaal; per maand 2,70; per week 62 ct. Losse nrs 13 et, DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N.V. v/h Firma P. I. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum ffei advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels» advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 ur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur voormiddag. Men schijnt uitbreiding van de brand, die sinds dinsdag in het industrie-complex van Suez, het grootste van Egypte, woedt, maar moeilijk te kunnen voorkomen. Het persbureau van het Midden- Oosten meldt namelijk, dat de Egyptische autoriteiten alle mi nisteries en overheidsorganen hebben ingeschakeld om de brand te helpen bestrijden. Sinds woens dagmorgen bevinden zich zes Egyptische ministers in Suez. Zij trachten een overzicht te krijgen van de aangerichte schade. Hamed Machmoed, de gouver neur van Suez, heeft laten weten dat ruim veertig olietanks een prooi der vlammen zouden zijn geworden en wel twaalf van de raffinaderij van de Suezmaat- schappij en ongeveer dertig van de raffinaderij van de maatschap pij Nasr, Door de vernieling van de olie- installaties ziet Egypte, althans zo "s in welingelichte kringen vernopien, zich geplaatst voor een acute crisis wat de brandstof voorziening betreft. De raffinaderij Nasr, die als geheel verloren wordt beschouwd, produceerde jaarlijks vier mil joen ton brandstof. Die van de Suezmaatschappy, welke voor de helft vernield is, drie miljoen ton. Egypte heeft nu alleen nog maar de beschikking over de raf finaderij in Alexandrië, die jaar lijks 1,4 miljoen ton brandstof levert. Officieel is in Kairo meege deeld, dat er bij de Israëlische aanval op de Suezkanaalzone 8 burgers en 3 militairen om het leven zijn gekomen. Zestig bur gers en 32 militairen hebben ver wondingen opgelopen. Drie scho len. vier moskeëen. twee kerken, drie gebouwen van de overheid en verscheidene huizen zijn be schadigd. Aan het Suezkanaal was het gisteren rustig. De Israëlische pers waarschuwde de Egyptena- ren dat zij niet moeten denken dat met de beschieting van de olieinstallaties van Suez de reke ning voor het in de grond boren van de „Eilath" is betaald. MALIK IN NEDERLAND De Indonesische minister van buitenlandse zaken, Adam Malik, is voor een werkbezoek van en kele dagen aan ons land op Ypen- burg aangekomen. Hij werd op de basis begroet door zijn Neder landse ambtgenoot minister Luns. „Het in de olieraffinaderijen van Suez verbrande en wegge vloeide olie is het bloed dat over onze torpedobootjager heeft ge vloeid, niet gewroken. Als de Egyptenaren denken dat de artil leriegranaten het Israëlische ant woord zijn op die vernietiging, vergissen zij zich en dat zullen zij gewaar worden", zo schrijft het uiterst rechtse blad „Hayon". De onafhankelijke „Haaretz" schrijft: „Het bloed kan niet met olie betaald worden" en de rege ringsgezinde „Jeruzalem Post" stelt de Sowjet-Unie verantwoor delijk voor de hernieuwde stij ging van de spanning in het Mid den-Oosten: „De Sowjet-Unie is een dure bondgenoot Egypte lijdt ernstig onder de vernieti ging van de raffinaderijen van Suez, die niet in enkele weken door de Russische vrienden kun nen worden vervangen." Het gezaghebbende Egyptische blad „Achbar" klettert met de wapens en schrijft: „De oplossing van de crisis is bij de Verenigde Naties noch in Washington te vinden. Het probleem zal op Ara bisch gebied worden geregeld met de raketten die de „Eilath" tot zinken hebben gebracht en de artillerie die de Israëlische bat terijen tot zwijgen bracht. Het is een kwestie van „leven of dood". Vandaag zullen in Port Said Russische vlooteenheden arrive ren voor een „vriendschapsbe- zoek", zo meldde woensdagmor gen het semi-officiële Egyptische blad „Al Achram". Het blad sprak tegen, dat de Russische stafchef maarschalk Zacharow zich momenteel in Egypte zou bevinden. Wel brengt de Russische onderminis ter van defensie, generaal Socho- low. op het ogenblik aan het hoofd van een militaire delega tie een bezoek aan Cairo. President De Gaulle heeft woens dag in de Franse ministerraad gezegd dat Frankrijk blijft stre ven naar verdere ontwikkeling van de politieke samenwerking tussen de regeringen van de E.E.G.-landen en voor dit doel bereid is deel te nemen aan pe riodieke ontmoetingen van de mi nisters van buitenlandse zaken van de „zes". Dit heeft de minis ter van voorlichting gisteren tegen verslaggevers gezegd. Deze indirect tot de vijf E.E.G.- partners gerichte uitnodiging kwam 24 uur, nadat op de bij eenkomst van de Europese minis terraad in Luxemburg althans in principe het Franse standpunt werd aanvaard, dat de „zes" het eerst onder elkaar eens moeten worden over 'het Britse verzoek om te mogen toetreden tot de E.E.G., alvorens met de Britten zelf kan worden onderhandeld. ■Officiële kringen in Parijs zien de uitlating van De Gaulle als 'n poging om de Britse en de andere regeringen die lid van de E.E.G. willen worden duidelijk te ma ken dat de „zes" met elkaar be langrijke taken hebben te vol brengen voordat het aantal leden kan worden uitgebreid. De beëindiging van de invali diteitswetten en de interimwet invaliditeitsrentetrekkers op 1 juli 1967 heeft het nodig gemaakt een aantal overgangsmaatregelen te nemen. Deze regelingen zijn neergelegd in de liquidatiewet invaliditeitswetten. Er is, zo deelt de vereniging van raden van ar beid mede, aanleiding er in het bijzonder de aandacht op te ves tigen, dat er in bepaalde gevallen In de nacht van dinsdag op woensdag is de Veiligheidsraad even vóór half drie (Ned. tijd) bijeengekomen ter bespreking van de crisis in het midden-oos ten, nadat Egypte en Israël el kaar ervan hadden beschuldigd „agressie" te hebben gepleegd. De Egyptische afgevaardigde, El-Kony, die als eerste het woord voerde, beschuldigde Israël er van tegen alle regels van be schaving te hebben gehandeld en een „barbaarse daad" te heb ben begaan door het bombarde ren en verwoesten van „het be langrijkste industriecomplex" van Egypte. El-Kony wees op het rapport van de leider van de V.N.-bestandsmissie ter plaatse, dat volgens hem bewees dat Is raël de „agressie" had voorbe reid en zelfs enkele uren een staakt-het-vuren had tegenge houden om de verwoesting van de raffinaderijen bij Suez te voltooien. El-Kony verzocht de raad om toepassing van de bepalingen van het handvest „om de agres sor te straffen". De Egyptenaar beweerde dat de torpedoboot jager „Eilath" tot zinken was gebracht, toen deze zich in de territoriale wateren bevond en dat het schip „agressie" had be gaan tegen Egyptische vaartui gen. „Het was een geval van wettige zelfverdediging", aldus El-Kony. De Israëlische afgevaardigde Gideon Rafael, die vervolgens het woord kreeg, herinnerde aan de „piratenaanval" op de „Eilath" die naar zijn zeggen buiten de Egyptische wateren was uitge voerd. Dit „succes" was door de Egyptische propaganda gebruikt om het patriottische vuur aan te wakkeren en de Egyptische open bare mening te doen geloven dat Egypte weer in de oorlog kon gaan en de nederlaag van juni goedmaken. De Brit lord Coradon verzocht de raad zonder dralen een „juist en unaniem" besluit te nemen om het bestand te doen eerbie digen. De Israëlische afgevaardigde deed een hernieuwd beroep op de Arabieren, rechtstreekse vre desonderhandelingen met zijn land aan te gaan. „Israël ver klaart dat het bereid is hier on der dit dak vertegenwoordigers te ontmoeten van de Arabische republiek of welk ander Ara bisch land ook, om alle maatre gelen te 'bespreken die gericht zijn op verzekering van de vei ligheid voor allen en het leggen van de basis voor een vreed zame toekomst", zei Rafael. De Canadees George Ignatieff stelde de raad voor, secretaris generaal Oe Thant te machtigen tot het zenden van een persoon lijke afgezant naar het span- ningsgebied. De Russische afgevaardigde Fedorenko diende een ontwerp resolutie in die Israël veroor deelt „wegens flagrante schen ding van het bestand" en dat land aanspoort de „tijdens de agressie tegen de stad Suez" aan gerichte schade te vergoeden. De resolutie vraagt tevens van Is raël eerbiediging van de be standsresoluties en drukt „ern stige gezorgdheid uit over de Is raëlische agressie". Fedorenko verklaarde dat de aanval van dinsdag, „volgend op de provo catie van de torpedobootjager „Eilath" in de Egyptische terri toriale wateren", de voortzetting vormde van de „door Israël tegen de Arabische landen gevoerde agressie-oorlog". Zolang Israël het internationale recht blijft tarten, zal de spanning gehand haafd blijven en nog toenemen en zal herstel van de vrede in het midden-oosten onmogelijk zijn, zei de Rus. „Het is de plicht van de Veiligheidsraad een poli tieke regeling van de toestand te versnellen", aldus Fedorenko. De Jordaanse minister van staat voor buitenlandse zaken, Rifai, vond dat de „agressieve houding" van Israël tot dusver alsnog aanspraak op invaliditeits- rente krachtens de invaliditeits wet bestaat. Personen voor wie 150 rente- zegels zijn geplakt, kunnen, mits aangetoond kan worden, dat hun ziekte dan wel hun invaliditeit is ontstaan vóór 1 juli 1967 en na haar ontstaan onafgebroken ten minste zes maanden heeft ge duurd, deze aanspraken doen gelden. Was er vóór die datum sprake van blijvende invaliditeit, dan kan de rente onmiddellijk in gaan. Voor hen, die op een datum vóór 1 juli 1967 ziek zijn gewor den en die terzake een zieken gelduitkering ontvangen, geldt deze regeling uiteraard niet. De toeKenning van invalidi- teitsrente kan en zal in de mees te gevallen leiden tot een uit kering krachtens de interimwet invaliditeitstrekkers of een uit kering krachtens de w.a.o. De aanvraag om invaliditeitsrente kan tot uiterlijk 1 juli 1969 bij de raad van arbeid worden inge diend Het is echter van belang, dat de aanmelding spoedig plaats vindt. Naarmate meer tijd ver strijkt, wordt het moeilijker vast te stellen, of inderdaad de ziekte of invaliditeit vóór 1 juli 1967 is ingetreden. elke stap naar een politieke rege ling van het conflict in de weg had gestaan en sprak zijn waar dering uit voor de Russische ontwerp-resolutie. Goedkeuring daarvan was, zo zei hij, noodza kelijk als de Verenigde Naties de vrede en stabiliteit in het midden-oosten wilden bevorde- De Amerikaanse afgevaardigde Arthur Goldberg diende op zijn beurt een ontwerp-resolutie in, waarin wordt gewezen op het van kracht zijn van een be stand. Elke schending van dat bestand van welke kant ook wordt veroordeeld en de be trokken partijen wordt verzocht samen te werken met de V.N.- stafchef in het gebied. Goldberg beval uitbreiding van het V.N.-toezicht ter plaatse aan. Hij verwierp de Russische ont werp-resolutie als „eenzijdig". De jongste gebeurtenissen maak ten nieuwe inspanningen ter verzekering van een duurzame vrede noodzakelijk. De vertegenwoordiger van In dia, Gopalaswami Parthasarathi, verzette zich tegen elke repre saillemaatregel en bepleitte een „evenwichtige resolutie". De Fransman Armand Berard betreurde de terugkeer van de „helse cirkel van represailles en tegenrepresailles". De vernietiging van de torpe dobootjager „Eilath" kon nog als een „militair treffen" worden beschouwd, zei hij, maar de ver woesting van de raffinaderijen van Suez „draagt een verontrus tend karakter". De naleving van het bestand door beide partijen was een eer ste vereiste, wilde men de drin gende taak kunnen opvatten een blijvende regeling tot stand te brengen, aldus de Fransman. Federale Nigeriaanse autori teiten hebben woensdag aan journalisten een buitgemaakt Nederlands schip laten zien, dat naar zij zeggen maandag werd aangehouden toen het wapens naar Biafra vervoerde. Het schip is de 500 ton meten de Jozina, die een bemanning had van zeven Nederlands, Span jaarden en Portugezen. Er was ook een Nederlandse vrouw aan boord. De Jozina is door drie Ni geriaanse oorlogsschepen naar Lagos opgebracht. De Jozina is eigendom van het scheepvaarkantoor „Groningen" DODE BIJ GASEXPLOSIE IN DUITSLAND Zes fraaie vakwerkhuizen in Höxter (W.-Dld) gingen in vlam men op na een gas-explosie. Eén persoon kivam om het leven en verscheidene werden gewond. De materiële schade is groot. in Loosdrecht en was door bemid deling van Kamp's' scheepvaart en handelsmaatschappij in Gro ningen verhuurd aan een Nige riaanse maatschappij in Port Harcourt. Het chartercontract bevat o.m. de clausule dat met het schip geen oorlogstuig mag worden vervoerd. IÉ* Hoewel mijn .standplaats de Residentie is, brengt mijn werk mij veelvuldig „en route". De zuidelijke provinciën prefereer ik daarbij. Waarom, zo zult u vragen. Wel, men serveert daar alom Breda Bier. Een zeer speciaal produkt. Ik ben er bepaald op gesteld, het ook in 's Gravenhage steeds in huis te hebben. Brouwerij De Drie Hoefijzers sinds 1628 DEPRESSIEWEER Een zeer diepe depressie trok woensdag van het midden van de Atlantische Oceaan in noordoos telijke richting naar het zeege bied tussen Schotland en IJsland. Het frontensysteem ervan bracht boven Engeland niet veel regen en was woensdagavond tot vlak voor onze kust aangekomen. Vandaag zal ons land zich groten deels achter het koufront bevin den. De aangevoerde lucht is zodat er een wisselende bewol king zal zijn waaruit plaatselijk enkele buien kunnen vallen. De wind kan daarbij tot krachtig en aan de kust tot hard en zelfs later mogelijk tot stormachtig toene men uit zuidwestelijke richting. De temperaturen zullen niet veel ZON MAAN Okt. 26 27 28 op onder op onder 7.23 17.25 22.56 15.14 7.25 17.23 15.37 7.26 17.21 0.21 15.54 verschillen van die van woens dag, toen de middagtemperatu- ren niet hoger kwamen dan on geveer 14 graden. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Veel wind Wisselend bewolkt met plaatse lijk enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde en mogelijk af en toe stormachtige zuidwes telijke wind, Weinig verandering in temperatuur. DONDERDAG 26 OKTOBER v.m. n.m, Breskens 6.32 7.04 Terneuzen 7.08 7.40 Hansweert 7.42 8.14 Walsoorden 7.41 8.13 VRIJDAG 27 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 7.40 8.22 Terneuzen 8.16 8.58 Hansweert 8.50 9.32 Walsoorden 8.49 9.31

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1967 | | pagina 1