Vakmanschap is meesterschap Bierkenners vragen NOVITA heeft weer het allernieuwste VERSLOOT Romans heeft keus uit 80 modellen Radio en Televisie Brei met GOEDE en APARTE WOL POCKETS VAN DE SANDE VOOR DE 8FTERF SERVIEZEN Vrijdag 6 oktober 1967 DE VETTE ZEEUW Pagina 7 een vrl. administratieve kracht Deskundige voorlichting - Vakkundige plaatsing - Service! Dijkstraat 7-9 - Terneuzen - Tel. 01150 - 2056 Djakarta stelt China verantwoordelijk voor incidenten HuurlingenBeider zou evacuatie aanvaarden Fusie in Gentse textielindustrie Memoires van Stalins dochter gekraakt Neger democratisch burgemeesters kandidaat in Cleveland EINDE STAKINGEN BIT BELGISCHE RADIO EN T.V. GEVECHTEN TUSSEN CHRISTENEN EN MOHAMMEDANEN IN MAKASSAR Het JULIANA ZIEKENHUIS te Terneuzen vraagt die behalve administratieve werkzaamheden, portiersdiensten zal dienen te verrichten (ook tijdens avonden en weekeinden). Kantoorervaring en mulo- en typediploma ge- wens(J. Sollicitaties te richten aan de administrateur- econoom, Van Steenbergenlaan 25a, Terneuzen. Axelsestraat - Terneuzen Telefoon 2609 Noordstraat 44 Telefoon 01150-2662 Terneuzen Boekhandel VAN DE SAND8 VERWARMING KOLEN- of 0LIEST00K F.VERSTRAETEN&ZN ZATERDAG 7 OKTOBER 1967 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Lichte gram- mofoonmuziëk; 7.55 Dgze dag; 8.00 Nieuws; 8.10 Van de voorpag.; 8.15 Z.O. 135: gevarieerd programma (9.359.40 Waterstanden); 10.30 Muzikaal portret van Nederlandse componisten (gr.); 11.00 Nieuws; 11.02 Stereo: Koperorkest (gr.); 11.25 Oosteuropese kroniek; 11.45 Stereo: Walsorkest; 12.15 Loon naar werken, praatje; 12.27 Mede delingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Actueel sportnieuws; 13.00 Nieuws; 13.10 Mededelingen van de VARA; 13.15 Tijd voor teenagers (gr.); 14.00 Uitlaat, programma voor twintigers: 14.40 Radio jazz- magazine; 15.00 Toekomstdenken, planning en publieke opinie, lezing; 15.30 Zestig jaar jazz; 16.00 Nws; 16.02 Volksmuziek: Nederland; 16.30 De A'damse politiekapel: verplichte werken; 16.50 Uilen spiegel: studentenprogramma; 17.10 Licht instrumentaal trio; 17.30 Radioweekiournaal; 18.00 Nieuws en commentaar; 18.20 Oude platen; 18.45 Feest der herkenning: klas siek verzoekolatenorogramma; 19.30 Nieuws: 19.35 Artistieke staalkaart; 20.15 Promenade-orkest: amusementsmuziek; 20.50 Epeios de timmerman, hoorspel; 22.00 In- stumentaal ensemble (opn.): oude muziek; 22.30 Nieuws; 22.40 Fran se chansons; 22.55 Plein en pu bliek, licht programma uit Amster dam; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Klas sieke grammofoonmuziek; 7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.45 Stereo: Moderne kamermuziek; 8.00 Nieuws; 8.10 Stereo: Gewijde muziek; 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw; 9.15 Mozaiek: geva rieerd muziekprogramma en kunst kroniek; 11.00 Nieuws; 11.02 Visie: een nieuwe rubriek over zaken in evangelisch perspectief; 11.15 So listenkamer: muzikaal vraagge sprek; 12.00 Stereo: Country and Western express (gr.); 12.15 Marktberichten; 12.17 Overheids voorlichting: Werk en welzijn; 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.40 Actualiteiten; 12.50 Zonder gren zen: een rubriek over missie en zending; 13.00 Openbaar kunstbe zit; 13.10 Vliegende schijven: ver zoekplaten voor de militairen; 14.00 P.M.: een weekblad met veel plaatjes; 16.30 Franse les; 17.00 HIRO: gesprekken; 17.30 6-7-6-8: Pocketradio voor tieners; 18.30 Nieuws; 18.45 Actualiteiten; 19.05 De bisschoppensynode in Rome; 19.10 De Springplank: jonge arties ten met orkestbegeleiding; 19.30 Sjook: programma voor twintigers; 20.00 Nordring tour 1967: licht ge varieerd muziekprogramma; 21.00 In antwoord op uw schrijven: ver zoekplaten; 21.50 Wegen door de wildernis, lezing; 22.00 Nooduit gang, licht programma; 22.30 Nws; 22.40 Overweging; 22.45 Goal...: muzikaal sportprogramma met commentaren, reportages en lichte muziek; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Djinn, gevarieerd programma (10.00 en 11.00 Nieuws); 12.00 Nieuws; 12.02 Muzikale trip door Europa; 13.00 Nieuws; 13.02 Ram blers radioreprises; 13.30 Zuidzee- serenade; 14.00 Nieuws; 14.02 T(w)ienerama; 15.00 Nieuws; 15.02 Halte voor twintigers; 15.30 Strict ly country style: country en wes tern muziek; 16.00 Nieuws; 16.02 Lichtvoetig: lichte platen; 17.00 Nieuws; 17.0218.00 Sportshow: reportages, uitslagen, commentaren en lichte plaatjes. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Hallo, met Henk; 12.40 Weerbericht, mededelingen, programma-overzicht en SOS-be- richten voor de schippers; 12.45 Harpensemble; 12.55 Buitenlands persoverzicht; 13.00 Nieuws en weerbericht; 13.15 Gevarieerd pro gramma (14.00 en 15.00 Nieuws); 17.00 Nieuws, weerbericht en me dedelingen; 17.10 Noord en zuid; 17.35 Negrospirituals en gospel songs; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.28 Paardesportuitsla- gen; 18.30 Keurig Frans; 18.32 Londen onder de sterren; 18.45 Sportkroniek; 18.52 Taalwenken; 18.55 Zang; 19.00 Nieuws, weerbe richt en radiokroniek; 19.40 Show- flash; 20.00 Nordring 1967; 21.00 Showtime; 22.00 Nieuws en be richten; 22.15 Dansmuziek; 23.40 23.45 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 13.30—15.00 Teleac - herhaling van 1 okt.; 15.30 Nieuws in 't kort; 15.31 Reclame; 15.34 Weekjournaal (met titels voor slechthorenden); 15.57 Recla me; 16.00 In kleur: Samen op het dak, ja gezellig!, tv-film; 16.25 Haar hem, programma voor de vrouw; 17.00—17.30 Ja zuster, nee zuster, tv-feuilleton; 18.55 Pipo de Clown; 19.00 Journaal; 19.03 Re clame; 19.07 Rawhide, tv-wild- west-film; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 De Rudi Carrell show; 21.05 Per secon de wijzer, wedstrijdprogramma; 21.45 In kleur: Ouch, een Britse filmcomedie; 22.10 Hadimassa, showprogramma; 22.5022.55 Journaal. NEDERLAND II: 18.55 Pipo de Clown; 19.00 Journaal; 19.03 Rick de kikker, programma voor de kin deren; 19.08 Rin-Tin-Tin; 19.32 Mijn oom van mars, tv-film; 20.00 Journaal en weeroverzicht; 20.16 Reclame; 20.20 Brabants orkest en de Koninklijke Militaire Kapel: mo derne muziek; 20.40 Honey West: Een gevaarlijk pakketje, tv-detec- tive-film; 21.05 Vrij worstelen met...; 21.25 Kleine mensjes heb ben kleine wensjes; 21.45 Kompas: mensen en dingen om ons heen; 22.15 Reclame; 22.2022.25 Jour naal. BELGIE (Ned. uitz.): 18.55 Zand mannetje; 19.00 Flipper; 19.25 Pro gramma voor automobilisten; 19.52 Mededelingen en Nederlandse les; 20.00 Nieuws; 20.25 De filosoof van Hagem, feuilleton; 21.00 Actualitei ten; 21.30 Chansons met Charles Aznavour; 22.20 Taptoe op de Grote Markt te Brussel. Aansl.: Nieuws. Een 21-jarige student is dins dagavond in Djakarta overleden aan de gevolgen van een hoofd wond, opgelopen toen zondag tijdens de bestorming van de Chinese ambassade een kogel op hem werd afgevuurd door een Chinese functionaris. De vice- voorzitter van het „comité voor defensie en butienlandse zaken" van Djakarta heeft verklaard dat China verantwoordelijk wordt gesteld voor de consequentie van de incidenten. De betrekkingen tussen Indonesië en China zijn volgens hem „praktisch verbro ken". Radiostations in: de Indone sische hoofdstad hebben de stu denten aangespoord tot opvoe ring van hun campagne tegen China's beweerde subversieve activiteit in Indonesië. Kranten meldden woensdag dat bij de aanval op de Chinese ambassade belastende, documenten, geweren en munitie zijn buitgemaakt Jean Schramme, leider van de huurlingen in Kongo, zou zich akkoord hebben verklaard met evacuatie van de huurlingen uit Boekavoe. Dit is in welingelichte kringen vernomen na afloop van de bemiddelingsmissie van Jean Wilhelm, lid van het internatio naal comité van het Rode Kruis. Wilhelm is dinsdag terugge keerd naar Genève na in Kins- jasa de mogelijkheden te hebben bestudeerd om de huurlingen- kwestie op vreedzame wijze op te lossen, conform de resolutie van de organisatie voor Afrikaanse eenheid. Drie grote textielbedrijven te Gent hebben plannen voor een fusie, zo meldde woensdagoch tend de Belgische pers. Het zijn de Union Cottonnière (U.C.O.), de E.T.S. Fernand Hanus en de N.V. Loutex. De nieuwe groep zou een kapitaal hebben van l-,6 miljard Belgische francs. Presi dent wordt Serge Lambert van de U.C.O., aldus deze berichten. De fusie, die nog door de aan deelhouders van de drie maat schappijen moet worden goedge keurd, zou tot stand komen door een ruil van aandelen: twee aan delen Hanus tegen drie U.C.O. en vijf aandelen Loutex tegen zes U.C.O. De nieuwe groep zal over vijf tig procent van de totale Bel gische spincapaciteit beschikken. De U.C.O. heeft veertien fabrie ken in België met circa 6.000 man personeel, de Hanus-groep vier fabrieken met 3.000 man en Lou tex één fabriek met 1.500 arbei ders. In het in hoog aanzien staande „Times Literary Supplement" zijn de memoires van Stalins dochter Swetlana Alleloejeva af gedaan als een middelmatig werk van weinig historische waarde. Volgens de niet met naam ge noemde criticus rust 4e enige waarde van het boek, „Twintig brieven aan een vriend", op het feit dat het door Stalins dochter is geschreven. De pogingen van Swetlana om haar vader te verontschuldigen ten koste van Beria zijn volgens de criticus historisch onjuist, om dat Stalin al voordat Beria hoofd De neger-advocaat Carl Stokes is dinsdag gekozen als democra tisch kandidaat voor de burge meesterspost van Cleveland. Waarnemers achten het waar schijnlijk dat hij bij de verkiezin gen van 7 november als eerste gekozen neger-burgemeester van een grote stad uit de bus zal komen. Cleveland met 900.000 in woners in grootte de achtste stad van de Ver. Staten heeft sinds 1938 geen republikeinse burge meester gehad. Republikeins kandidaat in de burgemeestersverkiezingen is Seth C. Taft, kleinzoon van wijlen pre sident William Howard Taft. Carl Stokes kwam in 1965 ruim 2100 stemmen te kort om de hui dige burgemeester, Ralph Locher, te verslaan. van de geheime politie werd, met zijn zuiveringen begon. Over deze periode heeft Swetlana weinig te zeggen, omdat Stalin juist toen „een buitengewoon liefdevolle vader voor zijn dochter was". Hij achtte Swetlana overigens wel in staat 'n belangwekkend boek met herinneringen aan haar vader te schrijven. Tenslotte werden de aanprij zingen op hét omslag over de he kel gehaald, waarin mevr. Alle loejeva vergeleken wordt met schrijvers als Toergenjev, Tolstoi, Tsjechov en Boris Pasternak. „Waarom ook niet met Homerus, Dante en Shakespeare op de koop toe?" zo vraagt de criticus zich af. Het personeel van de Belgische radio en. televisie heeft besloten de zondagsstakingen op te schor ten. Het had de afgelopen vier zondagen gestaakt om kracht bij te zetten aan een eis van dubbel salaris voor werk op zon- en feest dagen. Onderhandelingen met vertegenwoordigers van de rege ring hebben de afgelopen dagen uitzicht op een bevredigend ak koord geopend. Mohammedanen hebben in Makassar, op Celebes verschei dene kerken beschadigd na ge vechten met christenen. Volgens het Indonesische persbureau An- tara vielen er geen slachtoffers. De incidenten deden zich afge lopen zondag voor nadat een protestantse onderwijzer de ge voelens van mohammedanen zou hebben gekwetst. De militaire commandant van het gebigd noemde het gebeuren zeeroem-' stig.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1967 | | pagina 7