PROVINCIAAL NIEUWS EERSTE KAMER OVER DE VERHOUDING REGERING EN STATEN-GENERAAL OPNIEUW SPANNING TUSSEN ADENAUER EN ERHARU CONFERENTIE IN TASJKENT TUSSEN SJASTRI EN AJ0EB CHAN BEGONNEN Lezers die schrijven Rentespaarbrieven B.N.G. Wat is een goed begin? Jeugdige automobilist wilde echtpaar aanrijden Pagina Terneuzen Axel Goes Zaamslag Mandaat van het volk GAS VERWARMING Fa.VERLlN DE De olievoorziening van Rhodesië VOETBAL Gemeenie Terneuzen Woensdag 5 januari 1966 DE VRIJE ZEEUW Nieuwjaarsreceptie N. V. „De Hoop" Maandag j.l. werd in de kan tine van de N.V. „De Hoop" alhier de gebruikelijke nieuw jaarsreceptie gehouden, waarbij ongeveer 350 werknemers en gepensioneerden aanwezig wa ren. De direkteur, de heer J. G. van der Peijl, hield een toe spraak waarin hij de persoon lijke gebeurtenissen, van de medewerkers memoreerde en mededelingen deed over de gang van zaken in het bedrijf in het afgelopen jaar. Hij dankte alle medewerkers voor het werk, dat ieder op zijn plaats in 1965 voor de onder neming heeft verricht en hij wekte hen op ook in het nieuw begonnen jaar weer in goede en volledige samenwerking te trach ten interessante resultaten te bereiken. Massale kerstboomverbranding Honderden jongens en meis jes^ stonden maandagavond lang vóór zeven ur aan het terrein nabij de Zuidlandstraat om ge tuige te zijn van de verbranding van bijna 1300 kerstbomen, die zij in de loop van de dag vol ijver naar de „brandstapel" had den gesleept. Het wielercomité Terneuzen had zich hiermee be last. De brandweer, de gemeen tepolitie en de drumband van de Terneuzense harmonie gaven hun medewerking. De heer Th. Borghstijn stelde 27 prijzen be schikbaar, want de jeugd werd aangemoedigd om de kerst bomen in te leveren met het verstrekken van een gratis lot, waarmee een mooie prijs kon worden gewonnen. Toen de „plechtigheid" een maal was begonnen, duurde het niet lang of de laaiende vlam men, die steeds feller om zich heen grepen in de meters dikke en hoge brandstapel, verteerden de in de kerstweek zo keurig versierde en door de kinderen bewonderde verlichte denne- boompjes. Wat de brandweer eerst met zoveel ijver in brand had ge stoken, werd geblust toen het vuur bijna was gedoofd. Iedereen was tevreden, de kin deren met het „brandje" dat zij gratis hadden mogen zien of met een gewonnen prijs; de politie omdat die van heel wat zorgen is bevrijd over kinderen, die op daartoe minder geschikte plaat sen vuurtje stoken; de gemeen telijke reinigingsdienst die veel minder yjerk heeft en de ouders die geen ergernis meer hoeven te hebben over een kerstboom dïë steeds meer uitvalt. De veel kleurige-bollen en andere ver sierselen zijn weer veilig opge borgen, de kaarsjes (voor zover het geen elektrische waren) zijn opgebrand. Benoemd tot inspecteur Onze vroegere stadgenoot de heer E. Wage, voorheen leraar in de lichamelijke opvoeding aan de U.T.S. en de L.T.S. te Ter neuzen, is met ingang van 1 ja nuari 1966 benoemd tot inspec teur van de lichamelijke opvoe ding in de onderwijsinspecties Arnhem en Nijmegen. Momenteel is de heer Wage in deze inspecties werkzaam als consulent. Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Maandagavond heeft het ge meentebestuur van 7 tot 9 uur in de raadszaal een nieuwjaarsrecep tie gehouden. Hiervoor bestond jn brede kring belangstelling. Vertegenwoordigers van vereni gingen en organisaties waren in .groten getale gekomen om het 'gemeentebestuur hun gelukwen sen aan te bieden. Ook het bedrijfs- en zakenle ven was goed vertegenwoordigd. Voorts waren er personeelsleden uit alle takken van dienst. Ook diverse particulieren kwamen het gemeentebestuur nieuwjaar wen sen. Auto in afwateringskanaal Dinsdagmorgen om ongeveer 9 uur kwam de heer P. uit Zuiddor- pe met een personenauto op de Kanaalkade te slippen. Hij be landde in het hoogstaande water van het afwateringskanaal Axel- Hulst. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de auto die door een kraanwagen op het droge werd gezet, was flink bescha digd. Botsing tussen auto en bromfiets Dinsdagmiddag reed A. A. H. uit Terneuzen met zijn bromfiets, komende uit de richting Spul, over het rijwielpad langs de pro vinciale weg. Op het einde van het rijwielpad aan de Nieuwen- dijk stak hij de rijweg over en kwam hierbij in botsing met de uit dezelfde richting komende personenauto, bestuurd door F. J. G., eveneens uit Terneuzen. Beide voertuigen werden flink beschadigd. Kerstboomverbranding In de loop van dinsdag waren op diverse plaatsen door de Axel- se jeugd de kerstbomen bijeenge- brp-' waar zij op vrachtautö's w n geladen. Om zes uur vertrokken de vijf vrachtauto'» met 'n grote stroom van kinderen, gewapend met alles wat maar leven kon maken, van het Marktplein via de Weststraat en Hospitaalstraat naar het bouwplan West, waar de bomen op een grote stapel werden ge gooid. Hier was naast de jeugd ook een groot deel van de bevolking heengegaan om het schouwspel van vlammen, vonken en rook ga de te slaan. Het comité vakantiebesteding voor de jeugd heeft met deze kerstbomenverbranding werkelijk succes geboekt. Inspecteursbenoeming De heer J. T. Distelbrink, thans consulent voor de licha melijke opvoeding in de inspec ties Goes en Middelburg, is met ingang van 1966 benoemd tot in specteur. Nieuw raadslid Zoals bekend heeft de heer H. de Feijter tijdens de onlangs ge houden vergadering van de ge meenteraad1 zijn ontslag genomen als raadslid. Als zijn opvolger zal 0p de lijst van de staatskundig-gerefor- meerde partij als lid van de ge meenteraad worden aangewezen de heer J. Pladdet, wonende Mo lenstraat alhier. LAWINE OP STATION VAN ZERMATT Ongeveer 6.000 buitenlandse wintersporttoeristen kunnen Zermatt niet verlaten, doordat dinsdag een lawine op het sta tion van dit Zwitserse plaatsje terechtkwam. Er werd niemand gewond, maar de sneeuwmassa bracht schade toe aan de sta tionsgebouwen. Een gedeelte van Zermatt kwam zonder elektriciteit te zit ten doordat enkele kabels bra ken. Het treinverkeer aan de voet van de Matterhorn is tijde lijk stopgezet met het oog op nieuwe lawines. Hefschroefvliegtuigen zijn be gonnen vakantiegangers die niet durven blijven met het oog op het gevaar van meer lawines, naar het 6 km verder gelegen Tasch te brengen, van waar zij de trein kunnen nemen. FORENSENBELASTING In noordwest Overijssel gaan steeds meer gemeenten, war de recreatie een rol speelt, over tot de heffing van een woonforensen- belasting. Deze belasting wordt geheven van hen die in de gemeente be schikken over weekeindhuizen en dergelijke. De te heffen belasting varieert naar gelang van de verzekerde waarde der percelen van honderd tot tweehonderd gulden per jaar. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de begrotings hoofdstukken hoge colleges van staat en kabinet der Koningin is van gedachten gewisseld over de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal. Het waren de heren Geuze (c.h.u.) en Siegmann (k.v.p.), die wezen op de technische ach terstand van de Staten-Generaal, vergeleken bij de „bewerktui ging", waarover de regering be schikt. De eerstgenoemde sprak over de Staten-Generaal als een onvolwaardige evenknie van de regering en de k.v.p.'er consta teerde, dat de regering aanmer kelijk vóór ligt bij het parle ment. „Wat voor het parlement ter beschikking staat zijn de krui mels, die vallen van de tafel der rijken", zo zei hij. Minister Smallenbroek was het met deze opvattingen eens. Hij noemde de outillage van de Kamerfrakties onvoldoende en stelde, dat het parlement niet die BEGRAFENIS SLACHTOFFERS BRAND TE GOIRLE Dinsdagmorgen is in de paro chiekerk Sint Johannes de Doper te Goirle een mis met assisten tie opgedragen voor de drie kin deren, die op oudejaarsmorgen in de ouderlijke woning aan de Koppelseweg te Goirle bij een brand om het leven kwamen. Tijdens deze plechtigheid wa ren om negen uur reeds 1500 mensen in de kerk aanwezig, waaronder veel ouders met kin deren, veel klasgenoten en leer lingen van de muziekschool van Goirle, die een ware bloemen pracht uitspreiden in het voor front van de kerk. Verder waren aanwezig burgemeester, wethou ders en secretaris van de ge meente Goirle, vele gemeente raadsleden en talrijke religieu zen, zowel uit Goirle zelf als van buiten de gemeente. Ook het bestuur van de muziekschool gaf blijk van zijn medeleven met de directeur, de heer Sperber. de vader van de omgekomen kinderen. De zang in de kerk werd verzorgd door het paro chieel meisjeskoor. Op het kerk hof waren velen getuige van de begrafenis van de drie kinderen. Restauratie Baarns gemeentehuis voor ondertrouw prinses Beatrix In verband met het feit, dat prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg in Baarn in onder trouw zullen gaan, zal de hal van het gemeentehuis vóór 17 februari worden gerestaureerd. Onder meei zal de lambrizering worden aange past aan die van de ingang van de trouwzaal, temeer daar het waarschijnlijk is, dat de aanteke ning in de pas geheel gerestau reerde trouwzaal zal plaats vinden. Bovendien zal het houtwerk een nieuwe verfbeurt krijgen. De totale restauratiekosten worden geraamd op 17.500. De restauratie van de hal van het gemeentehuis stond reeds op de begroting, maar in verband met de ondertrouw zullen de werk zaamheden eerder worden uitge voerd dan aanvankelijk in de be doeling lag. Ter gelegenheid van het huwe lijk van prinses Beatrix heeft bet Baarnse gemeentebestuur voor alle leerlingen bij het lager en uitge breid lager onderwijs schriften met een oranje kaft en de beeltenis van de gehuwden beschikbaar ge steld, tegenspeler van de regering is, „zoals we die graag zien". Een initiatief tot verbetering van de situatie dient z.i. uit te gaan van de Kamers. Overigens wees de minister erop, dat in de begro ting reeds gelden zijn uitgetrok ken voor een financiële tege moetkoming in de personeels kosten voor de aanstelling van wetenschappelijke medewerkers door frakties. De bewindsman keerde zich op principiële gronden tegen het verlenen van subsidies aan po litieke partijen. Ook de heer Geuze had bezwaren daartegen ontvouwd. De begrotingshoofdstukken werden zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De voormalige Westduitse bondskanselier Konrad Adenauer heeft aan de vooravond van zijn negentigste verjaardag de sfeer in het christen-democratische kamp aanmerkelijk vertroebeld door in een dagbladinterview een indirecte aanval te doen op de huidige West duitse regeringsleider, Ludwig Er- hard. Hij sprak zich daarin uit voor een grote coalitie tussen zijn chris ten-democratische partij en de sociaal-democraten, die nu in de oppositie zijn. Op de vraag wi=> naar zijn mening aan het hoofd van een dergelijke grote coalitie moest komen te staan, had Aden auer geantwoord, dat er veel jonge mensen naar voren komen, welke opmerking als een steek onder wa ter aan het adres van Erhard wordt beschouwd. Deze reageerde onmiddellijk op een nieuwjaarsreceptie, die dinsdag door president Lübke werd gege ven. Erhard betitelde zich tegenover de president, die zelf ook als voor stander van een grote coalitie wordt beschouwd, nadrukkelijk als „hoofd van een kleine coalitierege ring". Hij zei verder dat zijn rege ring een duidelijk mandaat van het Westduitse volk had. Ik kan niet toelaten dat onder het volk de in druk wordt gewekt als zou deze coalitie (tussen christendemocra ten en vrije democraten) al ineen zijn gestort en als zou de wense lijkheid bestaan deze te ontbinden, aldus de bondskanselier. Adenauer, nog steeds actief en invloedrijk binnen zijn partij, zal naar verwachting een groot deel van zijn overgebleven macht ver liezen, wanneer hij inderdaad op het jaarlijkse congres van de c.d.u. in maart zijn functie als voorzitter neerlegt, zoals hij min of meer heeft aangekondigd. De Britse atoomstrijdkrachten De nog met Amerikaanse atoomkoppen uitgeruste een heden van de Britse luchtmacht zullen binnen niet al te lange tijd worden voorzien van Britse kernkoppen, zo meldt het con servatieve blad „Daily Tele graph" dinsdag. Volgens het blad zijn nog acht groepen Canberra-bommenwer- pers, die met Amerikaanse bom men zijn uitgerust, in West- Duitsland, het Nabije- en het Verre Oosten gestationeerd. Strenge veiligheidsbepalingen beletten het gebruik van deze wapens zonder nadrukkelijke toestemming van de Verenigde Staten. De Russen kunnen volgens waarnemers in Tasjkent tevre den zijn over het verloop van de eerste besprekingen tussen premier Sjastri van India en pre sident Ajoeb Chan van Pakistan. Ajoeb Chan heeft in zijn rede van dinsdagmiddag de naam Kasjmier niet genoemd, kenne lijk met de bedoeling de Indiërs niet bij voorbaat tegen zich in het harnas te jagen. Zoals be kend is de Indische regering van mening dat Kasjmier een inte grerend deel van India uitmaakt. De „Times of India" meldde dinsdag, dat het overleg in Tasj kent alleen succes kan hebben als beide partijen het netelige punt Kasjmier niet aanroeren. Verder hebben Ajoeb Chan en Sjastri direct na de openings zitting 25 minuten onder vier ogen met elkaar gesproken. Na tuurlijk is hierbij wel van ge dachten gewisseld over de kwes tie-Kasjmier. President Ajoeb Chan stelde India opnieuw voor een niet- aanvalsverdrag te sluiten. Hoe wel hij Kasjmier niet met name noemde, is men ervan overtuigd dat hij dit verdrag alleen dan wil sluiten, als India akkoord gaat met een volksstemming in Kasjmier. Sjastri van zijn kant zou be reid zijn over Kasjmier te pra ten, maar slechts nadat India en Pakistan een niet-aanvalsver- drag hebben gesloten. Dit ver drag zou volgens hem het ver trouwen tussen beide landen herstellen. E"" (Adv.) TERNEUZEN tel. 2176 Havenstraat 8 (bij de markt) Rhodesië ontvangt geen ruwe olie meer via de 300 km lange buisleiding, die de haven van Beria in Mozambique verbindt met de Rhodesische raffinaderij te Oemtali. Er zit nog 14.000 ton olie in de leiding, maar men weet in Salisbury niet hoe men deze hoeveelheid uit de buis kan krijgen, zonder de leiding te be schadigen, die veertig miljoen gulden heeft gekost. De raffina derij in Oemtali werkt nog steeds. Het is echter niet bekend hoeveel olie daar nog is en of er in Beira tankboten te verwach ten zijn met olie voor Rhodesië. Het olieverbruik van dat land wordt geschat op 500.000 ton per jaar. Het persbureau „Inter-Afrika" wist dinsdag te melden, dat deze maand in Beira drie tankboten met in totaal ruim 1,6 miljoen liter olie voor Zambia zullen aankomen. Tegelijk zouden dan vaten van 180 liter worden aan gevoerd, waarmee de olie per auto en per trein naar Loesaka kan worden gebracht. Intussen hebben gehuurde Britse burgervliegtuigen het olie- vervoer van Tanzania naar Zam bia overgenomen. Tot dusver is via deze luchtbrug een en een kwart miljoen liter overge bracht. ZWARE SNEEUWVAL IN NOORD-EUROPA Noord-Europa heeft te lijden van zware sneeuwval. In Noor wegen en Zweden ligt een dik pak sneeuw. Het verkeer is vol komen ontwricht. Treinen kon den zich niet door de vaak drie meter dikke sneeuwlaag ploe gen. Op de bijzonder gladde wegen slipten vele auto's waar door ongelukken onvermijdelijk waren. In Zweden vond men het lijk van een 72-jarige man, die vlak bij zijn woning was dood gevroren. In de Oostzee moesten ijsbrekers worden ingeschakeld om vaargeulen vrij te houden. In Stockholm werden ruim dui zend sneeuwruimers ingezet. In Denemarken zijn honderden auto's in de sneeuw achtergela ten. De treinen reden niet. De laagste temperatuur werd in Karasjok in noord-Noorwegen gemeten. Het was daar 43 gra den Celsius onder nul. NATUURLIJKE LEUGENONTDEKKER „Ik mag door de bliksem wor den getroffen als ik lieg", ver klaarde de Peruaanse boer Jaime Caceres tegenover de politie, toen hij werd beschul digd van het stelen van een mand met driehonderd eieren van zijn buurman. Drie uur later werd hij in zijn woonplaats Cajamarca, in het noorden van het land, door de bliksem gedood. (Adv Een goed begin is het om nu Rentespaarbrieven B.N.G. 1965 te kopen. Stukken van 500,- en 100,-. In circa 7 jaar maakt U 50% rente van Uw geld. Alle bankiers en commissionairs in Nederland verstrekken U inlichtingen over de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, L.Vijverberg 10, Den Haag, Zes maanden geëist UITVERKOOP IN LONDEN Het wachten duurt lang, maar de krant is een uitkomst. De januari-uitverkoop in de Engelse hoofdstad is begonnen. Talloze vrouwen trotseren de kou om hun slag te kunnen slaan wan neer de deuren van de waren huizen zich openen. De officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem, mr. A. J. J. Pfeill, heeft zes maanden ge vangenisstraf met. aftrek waar van drie maanden voorwaarde lijk alsmede twee jaar intrek king van zijn rijbewijs geëist tegen de 18-jarige koopman H. de G. uit Nijmegen wegens po ging tot doodslag op een echt paar in de Nijmeegse binnenstad in de nacht van 28 op 29 novem ber. Met zijn auto had de koop man, een woonwagenbewoner, nogal wilde manoeuvres uitge voerd op het trottoir. Hierover maakte een passerend echtpaar enkele opmerkingen die de chauffeur niet aanstonden. Hij zou met opzet het echtpaar, de concierge Van Os en zijn vrouw, te lijf zijn gegaan. Toen deze een goed heenkomen zochten' 'zou hij ze over het trottoir hebben ach tervolgd. Zij konden tijdig in een portiek vluchten. De woonwa genbewoner zei dat hij geen kwade bedoelingen had gehad. Hij was woedend door de op merkingen en had het echtpaar alleen maar aan het schrikken willen maken. Eigenlijk was het een lolletje, aldus de man. Misdadig „Dat is geen lolletje, maar misdadig", zei de officier in zijn requisitoir. Terecht waren de concierge en zijn vrouw veront waardigd over het gevaarlijke rijden, „maar deze heren die 's avonds van dancing naar dan cing trekken, laten zich niets zeggen. Dan is Leiden in last, dan komt er ruzie en vallen er klappen. Wat moest het echt paar beginnen tegen deze dolle rijder?" De officier wilde de i HULP VOOR DE MELAATSEN Er zijn misschien nog veel men sen, die afgedankte zonnebrillen, brillen, montuurs en glazen hebben liggen, waar niemand nog iets mee doet. Meer dan een miljoen mensen lijden aan 'n gevreesde oogziekte. Melaatsheid is 'n verschrikkelijke ziekte, in de ie plaats de ziekte zelf. Bij de eerste vermoedens in 't beginstadium veranderen deze i mensen totaal wat belangstelling, ambitie en werklust betreft. In die streken zoals Brazilië zijn er onvoldoende middelen, om deze oogziekte te bekostigen. Wilt u deze arme mensen helpen. Dit kunt u door uw afgekeurde of af gedankte brillen, zonnebrillen, montuurs, glazen enz. te schenken voor deze melaatsen. In 1963 maakte ik deze aktie be kend en vroeg medewerking van de Nederlandse pers. 't Is 'n grote aktie geworden. Ook onze zuider buren begonnen met 't inzamelen van brillen. Honderden gebruikte brillen (gecontroleerd, gerepareerd en van sterke labels voorzien) worden verzonden naar de missie gebieden waar velen dan weer in staat zijn hun ambacht of hun huishoudelijke werk te doen. Mag ik hartelijk dank zeggen voor de reeds ontvangen brillen en u blijft mij toch helpen? Er zijn er nog zoveel nodig. Honderden brillen per dag ontvangen wij. Ruim 4000 brillen zijn reeds ver zonden naar de melaatsen. U kunt deze brillen zenden ten name van Aktie Brillen voor Me laatsen aan: Jac. van Voorenberghe, Provincialeweg B 34 F, IJzendiike, TeLfill76-»4&7,- toekomst van verdachte niet helemaal bederven maar toch wilde hij dat de jongeman de drie weken gevangenisstraf on dergaat die hij nog tegoed heeft van een voorwaardelijke ver oordeling, ook wegens het ver oorzaken van een rel. De raadsman, mr. P. D. M. Len, meende dat hier sprake is van een domme streek en niet van misdadige opzet. Hij heeft er ruw op los gereden maar vooral uit bravour voor zijn in de auto zittende aangebedene. Het echt paar heeft sterk overdreven. Het bewijs van poging tot doodslag achtte de raadsman niet aan wezig. Hij vroeg vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling. Dit verzoek willigde de recht bank echter niet in. Uitspraak over 14 dagen. CHINESE LEGER WAS IN STAAT VAN ALARM Het leger van de Chinese volksrepubliek is de laatste tijd een of meerdere malen in staat van alarm geweest met het oog op een mogelijke oorlogsdreiging. Dit is gebleken uit een publika- tle in het Pekinese Volksdagblad, dat een aantal door de minister van defensie Lin Piao goedge keurde raadgevingen aan het le ger heeft gepubliceerd. Deze wa ren gebaseerd op de ervaringen van een in Kanton gestationeerd regiment. Van de zestig goedge keurde aanbevelingen publiceer de het Volksdagblad er tien, w.o. richtlijnen voor de klasseoplei ding van de soldaat; het dagelijks lezen van de werken van Mao tse-Toeng; het leren lezen en schrijven aan analfabeten in het leger en de te volgen handelwijze bij het verlenen van verlofpasjes in kritieke omstandigheden. Trainerscursus Van de 15 kandidaten die zich hadden gemeld voor de onder auspiciën van de K.N.V.B. afde ling Zeeland, gehouden D-cursus hebben de volgende 12 met goed gevolg deze cursus beëindigd: J. J. Wisse te Koudekerke; P. J. A. L. v. d. Dries te Goes; D. van Westen te Middelburg; P. Wissel te Terneuzen; F. P. M. M. Willaert te Nieuw Namen; A. Delmotte te Middelburg; P. de Ridder te Vlissingen; J. P. Nor- tier te Ellewoutsdijk; H. P. van Oosterhout te Vlissingen; J. C. den Bakker te Wissenkerke; L. J. de Fouw te Kortgene en J. A. Schaalje te Driewegen. De diploma-uitreiking zal op donderdag 6 janauri a.s. des na middags half acht in „De Land bouw" te Goes plaats hebben. INLICHTINGEN KIEZERSREGISTER. De burgemeester van Terneu zen brengt op grond van artikel D 5 der kieswet ter openbare kennis, dat aan een ieder koste loos inlichtingen uit het kiezers- register kunnen worden ver strekt, waaruit deze kan opma ken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet be hoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 der kieswet is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbetering van het kiezersregister te vragen. Terneuzen, 3 januari 1966. De burgemeester voornoemd, viL-BHPea»A.r

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1966 | | pagina 3