Minister De Jong geeft derde broeder" vrijstelling Saragat gekozen tot president van Italië Nederland in Veiligheidsraad gekozen Het weer SAGAGAT LEST SE EES IF Giuseppe Saragat, eerder links-burgerlijk dan socialist Grote overwinning voor Vietnamese regeringstroepen MET INGANG VAN LICHTING 196S Nasser bracht extra-Amerikaanse voedselhulp aan Egypte in gevaar IIII© IE KOCX Na 21 stemmingen: WOENSDAG 30 DECEMBER 1964 21e Jaargang - No. 6341 DE VLOEDGOLF BIJ CEYLON EEN RAMP Bericht van de burgemeester Geboortegolf Weerbericht 140 miljoen dollar... Hoogwater Zon- en Maanstanden Indostes?© kondigt raketlanceringen aan in W.-Java De vijfde president Êl©c©Erd Tegen het fascisme Veelzijdige loopbaan Fwuikering bij abonnement: Terneuzen Dfipeetaur-Hoofredarteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRUE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het geeomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.i*i. De minister van defensie is van plan om met ingang van de lichting 1966 ook aan de derde zoon uit één gezin vrijstelling van dienstplicht wegens broeder- dienst te verlenen. Hij heeft dat Alle 300 inwoners van een In disch vissersdorp op het eiland Dhanusjkodi zijn meegesleurd en waarschijnlijk verdronken in de reusachtige vloedgolf die Zuid-India en Ceylon vorige week heeft getroffen, zo is in Madras maandag door een lid van de wetgevende vergadering meegedeeld. De minister van binnenlandse zaken van de staat Madras, P. Kakkan, zei dat er „kolossale vernielingen" op het eiland zijn aangericht Ongeveer duizend vissershutten zijn weg gespoeld. De omvang van de schade kan nog niet worden vastgesteld. Vermoedelijk zijn. 1.500 Ceylo- nezen bij de ramp omgekomen. Tot bij Tuticorin aan de zuide- lijkse punt van India heeft men lijken zien drijven. meegedeeld in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De bewindsman is tot zijn be sluit gekomen na bestudering van een interimrapport dat de commissie dienstplichtvoorzie ningen aan hem heeft uitge bracht. Tijdens de mondelinge behandeling van de defensie' begroting in de Tweede Kamer had hij toegezegd, dat hij na ont vangst van het interimrappor; zou overwegen, of en in hoeverre het mogelijk zou zijn het recht op vrijstelling wegens broeder- dienst te verruimen. Hij sprak toen het vertrouwen uit dat hij vóór 1 januari 1965 met een gun stige beschikking zou kunnen komen. De minister zal op korte ter mijn een wetontwerp indienen dat voorziet in de wijziging van artikel 19 in de dienstplichtwet en artikel 18 van de wet ge wetensbezwaren militairen. Zo dra de wetswijziging tot stand gekomen zal zijn, zal vrijstelling worden verleend aan de in 1946 of later geboren derde en volgen de zonen uit één gezin, mits ten minste twee zonen uit dat gezin minimaal dertig dagen werkelijke dienst hebben verricht. Derde zoons die vóór 1946 zjjn geboren, komen dus niet voor vrijstelling in aanmerking. De dienstplichtigen van de lichting 1966 en volgende krijgen metter tijd van de burgemeester van hun woonplaats bericht over de wijze waarop ze vrijstelling kunnen krijgen als al twee van hun broers hebben gediend. De mogelijkheid/Voor vrijstel ling van de derde zoon uit één De „New York Times" meldt: De Amerikaanse regering die ontstemd is over de anti-Ameri kaanse houding, waarvan presi dent Nasser de laatste tijd heeft blijk gegeven, heeft besloten eerst in 1965 te beslissen of zij KRACHTIG INVALLENDE DOOI Het K. N. M. I. deelt mede: Na een nacht met weinig wind en strenge vorst, veroor zaakt door een passerende rug van hoge luchtdruk, werd in de loop van de dag de invloed al merkbaar van een naderend depressiegebied. De wind begon aan de voor zijde van een opdringend warm- tefront vanuit het zuiden aan te wakkeren en in de avond had de wind aan de kust al storm kracht bereikt. Landinwaarts begon de aan wezige sneeuw op te stuiven ter wijl een bij het warmtefront be horend sneeuwgebied het westen van het land reeds bereikte. Het laat zich aanzien dat het warmtefront, voorafgegaan door een sneeuwstorm gevolgd door ijzel en regen in de loop van vandaag over ons land naar Duitsland zal trekken. Daarna ruimt de wind naar zuidwest neemt in kracht af en ze de dooi flink door. Grote depressieactiviteit op de oceaan westelijk van de Britse eilanden zal de eerstkomende paar dagen ons land onder deze depressieinvloed houden, waar bij regen en wind de winter bui ten onze grenzen zullen houden. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond: Dooi. Half tot zwaarbewolkt met in de ochtend voornamelijk in het oosten van het land nog sneeuw, ijzel en regen. Matige tot krachtige, aan de kust krachtige tot harde wind tussen zuid en zuidwest. Vanuit het westen verder opdringende doei. Egypte aanvullende levensmid delenhulp tot een bedrag van 35 miljoen dollar zal verlenen. Ook indien het Witte Huis als nog zou besluiten deze hulp te geven, zal dit uitstel Egypte een bedrag van verscheidene miljoe nen dollars kosten. Het is name lijk zo, dat als gevolg van een kortgeleden aangebrachte wijzi ging de hulp ontvangende lan den de verschepingskosten der levensmiddelen voor hun reke ning moeten nemen. Deze wijzi ging wordt 31 december a.s van kracht. Tot nu toe was het zo dat de Verenigde Staten hun voor buitenlandse hulp bestemde overtollige levensmiddelen gra tis ter beschikking stelden en ook de verschepingskosten voor hun rekening namen. De Verenigde Staten helpen Egypte elk jaar met overtollige levensmiddelen tot een bedrag van 140 miljoen dollar. De Egyptische regering had in sep tember j.l. met het oog op de voedselschaarste in Egypte om meer Amerikaanse hulp ge vraagd. De Verenigde Staten wilden deze verlenen, maar Nas ser heeft deze extra-hulp als ge volg van zijn recente anti-Ameri kaanse houding in gevaar ge bracht. WOENSDAG 30 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 12.26 -.41 Terneuzen 0.01 12.16 Hansweert 0.41 12.56 Walsoorden 0.51 1.06 DONDERDAG 31 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.rr. 0.12 12.25 0.47 1.00 1.27 1.40 1.37 1.50 gezin is gevonden in de na-oor- logse geboortegolf- Weliswaar zal in 1965 nog een aantal dienst plichtigen in dienst moeten ko men, die behoren tot de lichting 1966 (clit om het tekort aan dienstplichtigen op de lichting 1965 aan te vullen), maar de lich ting 1966 is zo omvangrijk dat aan het eind van 1966 niet alleen de „vooruitgreep" ongedaan zai zijn gemaakt, maar er zelfs een overschot van 5000 dienstplich tigen zal zijn. Zoals bekend heeft defensie in de afgelopen jaren (omdat de lichtingen zo klein waren) moeten „vooruitgrijpen" op latere lichtingen om per jaar aan een voldoende aantal dienst plichtigen te komen. Eind 19C2 was die vooruitgreep op de lich ting 1963 ruim 41.000 man. Op 't ogenblik is de vooruitgreep op de lichting 1965 al geslonken tot 23.500 man. Van de lichting 1966 zal nog ruim 21.000 man ver vroegd, dus in 1965, in dienst moeten komen. (Adv.) TERNEUZEN Noordstraat 103 Tel. 01150-3128 ©O ©O De Indonesische legervoortich- tingsdienst heeft medegedeeld dat het Indonesische leger van daag een geleid projectiel en in Indonesië vervaardigde raketten zal afvuren van een lanceerbasis in West-Java. Eindelijk, na een marathon- verkiezing van dertien dagen, heeft Italië een nieuwe presi dent. Maandagavond omstreeks zeven uur kon de voorzitter van de Italiaanse nationale vergade ring de sociaal-demoeratisehe leider Giuseppe Saragat, tot he den minister van buitenlandse zaken, tot staatshoofd uitroepen. Saragat had van de 927 uitge brachte stemmen er 646 gekre gen, terwijl de vereiste meerder heid 482 bedroeg. De officiële uitslag van de beslissende stem ming luidde: Aanwezig 937 van de 963 afge vaardigden- Aantal uitgebrachte stemmen 927. Onthoudingen 10. Giuseppe Saragat (sociaal-de mocraat) 646; Gaetano Martino lliberaal) 56; Austo de Marsanich (neo-fascist) 40; Paolo Rossi (rechts sociaal-dem.) 7. Anderen 24. Blanco stemmen 150. Ongel dig 4. Saragat is de vijfde president van Italië sinds de vorming van de republiek na de tweede we reldoorlog. Dec. 30 8.4S 31 3.43 16.37 16.33 5.31 6.39 14.24 14.51 ITALIË HEEFT WEER EEN PRESIDENT De Italiaanse republiek heeft weer een staatshoofd. Op deze foto zien we de mi nister president Aldo Moro, de nieuw verkozen president Giu seppe Saragat (r.) feliciteren in het Chigi paleis te Rome, waar de uitslag van de twintigste stemming waarbij Saragat verkozen werd officieel bekend werd gemaakt. Dat Saragat gekozen zou wor den, werd maandagmiddag zeker, toen zijn grote rivaal voor het presidentschap, de socialistische vice-premier Pietro Nenni, zijn kandidatuur introk en zijn aan hangers verzocht op Saragat te stemmen. De sociaal-democrati sche leider wist zich toen ver zekerd van de steun van het me rendeel van de christen-democra ten, de communisten, de socialis ten, de sociaal-democraten en de republikeinen. Na het bekend worden van Nenni's terugtreden gaven do communisten een communiqué uit, waarin ze aankondigden op Saragat te zullen stemmen. Een daverend applaus klonk in het Italiaanse parlement, toen 't aantal stemmen, op Saragat uit gebracht, op 482 was gekomen. Aan de langdurigste verkiezing van een president door een par lement in de Europese geschie denis was een einde gekomen. Het vorige record stond op naam van het Franse parlement, dat in 1956 veertien stemmingen nodig had voor de verkiezing van René Coty. Op het plein voor het parle mentsgebouw lieten automobilis ten, die het verloop van de stemming via hun radio's hadden 'gevolgd, hun claxons luid toete ren. In afwachting van de benoe ming van een nieuwe minister van buitenlandse zaken zal pre mier Aldo Moro de portefeuille die tot dusver in handen van Sa ragat was, beheren. Naar gebruik zal premier Moro het ontslag van zijn kabinet aan de nieuwe president aanbieden. Dit is echter een formele kwes tie. (Zie verder pag. 5). Met de 66-jarige Giuseppe Sa ragat krijgt het katholieke Italië voor de eerste maal een socialis tische president. Saragat staat bekend als reehts-socialistisch, al bepleitte hij de laatste tijd hereniging van zijn socmal-demo- eratisehe partij met de Nenni- socialisten. In 1947 scheidde de gematigde vleugel van de socialistische par tij onder zijn leiding' zich af van de socialistische partij wegens het besluit tot vérgaande samen werking met de communisten. Saragat richtte toen de (meer links-burgerlijke dan socialisti sche) sociaal-democratische par- Nederland, Maleisië en Uru guay zijn dinsdagavond gekozen tot lid van de veiligheidsraad, als opvolgers van Noorwegen, Tsje- cho-Slowakije en Brazilië. Malei sië zal tot 31 december 1965, Nederland en Uruguay tot 31 de cember 1966 van de raad deel uit maken. De voorzitter van de algemene vergadering, Quaison Saskey, maakte bekend dat hij wat be treft de kandidaturen van Mali en Jordanië opnieuw „overleg" zal moeten plegen. Deze landen hebben niet de vereiste twee derde meerderheid behaald. Het nieuwe overleg wordt hedenmor gen gepleegd. Het resultaat daar van wordt hedenavond in de al gemene vergadering bekend gemaakt. Maleisië zal Tsjeeho-Slowakije voor een jaar opvolgen. Vorig jaar was overeengekomen de normale termijn van 2 jaar te verdelen om een impasse met het communistische land te door breken. Tsjeeho-Slowakije kreeg het eerste jaar. Jordanië en Mali willen beide een volle termijn en hebben particuliere voorstellen om die termijn te splitsen afge wezen. Hoewel de voorzitter van de algemene vergadering de afge vaardigden had uitgenodigd in zijn kantoor te komen om hun keuze van de kandidaten voor de zetels in de veiligheidsraad kenbaar te maken, speelde zich in dat kantoor een echte ver kiezing af, zo is uit welingelich te kringen vernomen. Het vertrekje was in twee stemhokjes verdeeld, waarin de afgevaardigde in twee rijen om de beurt hun stembiljet invul den. De Amerikaanse delegatie, die stemming in de algemene ver gadering heeft doen verbieden totdat de financiële kwestie is geregeld, houdt vol dat dit ver bod niet is overtreden. Maar het merendeel van de afgevaardigden vindt deze vreemde gang van zaken een droevig bewijs van de ongrond wettige toestand waarin de Ver. Naties steeds meer gedwongen worden te werken. Intussen werd bekend dat secretaris-generaal Oe Thant vandaag of donderdag op alle leden van de Verenigde Naties een beroep zal doen bij te dragen aan een hulpfonds dat bestemd is om de financiële crisis te over winnen, ontstaan na de V. N.- actie in Kongo. Daardoor zou de vergadering bij de voortzetting op 11 januari kunnen terugkeren tot de normale procedure. De voornaamste belanghebbenden, de Verenigde Staten en de Sow- jet-Unie, plegen momenteel over leg over deze verklaring van Oe Thant. tij op, die bij tijden zelfs rechts van de christen-democraten stond. Saragat heeft, sinds hij vorig jaar december minister van bui tenlandse zaken werd. een ac tieve rol gespeeld in het overleg over de mogelijkheden om te komen tot Europese eenheid. De recente Italiaanse voorstellen dragen duidelijk zijn stempel. De nieuwe president werd in 1898 in Turijn geboren. Hij stu deerde economische wetenschap pen en trad kort vóór de op komst van het fascisme in 1922 toe tot de Italiaanse socialisti sche partij, waarin hij een voor aanstaande rol ging spelen. Vier jaar later moest hij vluch ten voor het fascistische regime, eerst naar Oostenrijk, later naar Frankrijk. Tijdens de Duitse be zetting van Frankrijk slaagde hij erin uit handen van de nazi's te blijven. In 1943 keerde hij terug DREIGENDE mmnstaknng IN BELGIE De vakbonden van Belgische mijnwerkers hebben een staking aangekondigd, indien geen over eenstemming wordt bereikt over de toekenning van een nieuw jaarspremie. Het overleg tussen werkgevers en werknemers leverde maandag in Brussel geen resultaat op. naar Rome, maar hij werd gear resteerd en overgegeven aan de gestapo, die hem in de gevange nis wierp. Hij wist na enkele maanden te ontsnappen naar het bevrijde zuiden van Italië en werd daar in 1944 minister zon der Dortefeuille in de pro-geal lieerde Italiaanse regering. In april 1945 werd Saragat be noemd tot ambassadeur van Ita lië in Parijs. Het daaropvolgen de jaar was hij voorzitter van de Italiaanse wetgevende vergade ring. die de grondwet voor de republiek opstelde. Sinds 1947 heeft Saragat deel uitgemaakt van verscheidene kabinetten. Saragat is weduwnaar. Zijn vrouw is enkele .jaren geleden gestorven. Hii .heeft een zoon, Giovanni, in diplomatieke dienst, en een dochter. Hij bezit een gro te kennis van filosofie en is een groot liefhebber van poëzie. Zuidvietnamese troepen heb ben deze week een van hun grootste overwinningen in de Mekong-Delta behaald en een kleine negentig vietcong-guerril- lastrijders gedood, 150 km ten zuidwesten van Saigon. De rege- ringsstrijdkraehten maakten een groot aantal wapens buit. Andere regeringstroepen leden echter zware verliezen, toen zij een door de Vietcongs aangeval len post wilden ontzetten op tach tig km ten zuidwesten van de Zuidvietnamese hoofdstad. 43 man werden gedood en 36 ge wond; 32 worden vermist. Bij verschillende operaties wer den zestien Amerikaanse mili tairen en een Amerikaanse pers fotograaf gewond. POLITIEKE CRISIS President Phan Khac Suu en premier Tran Van Huong ver klaarden in een radio-uitzending dat zij hun uiterste best doen om de huidige politieke crisis in Zuid-Vietnam op te lossen. Zij zeiden thans niet volledig een burgerlijk bestuur te vertegen woordigen wegens de ontbinding van de hoge nationale raad het voorlopige wetgevende lichaam vorige week door een aantal jeugdige generaals. Zij lieten echter de deur open voor een oplossing welke voor de ge neraals aanvaardbaar is. OPSTANDELINGEN SLAAN TERUG Zuid-Vietn»m j-opstan nebben dinsdag een militaire post op slechts 25 km ten zuidwesten van Saigon ver overd, zonder dat zij zelf verlie zen ieden. Aan regeringszijde werden tien man gedood en der tien gewond. De verdedigers konden ondanks zwaar artillerie vuur de post niet heroveren. Op ongeveer 180 km ten zuid westen van de Zuidvietnamese hoofdstad viel een infanterie- bataljon in een hinderlaag van de Vietcong. Zes man van de regeringstroepen werden gedood en 27 gewond. In welingelichte kringen in Saigon verwacht men dat eind deze week de eerste fase van de oplossing der politieke crisis be gint met een wijziging van de regering van Tran Van Huong, welke in eerste instantie betrek king zal hebben op belangrijke ministeriële functies. De nieuwe regering zou meer technici dan poMvl teüen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1