Nog honderden Belgen in Kongo Amerikanen lanceren Mars-ruimtevoertuig Complot ontdekt in staat van Brazilië NEGENTIG NIET-KONGOUEZEN GEDOOD ITALIAANSE VOORSTELLEN VOOR EUROPESE EENHEID HET WEER BEGRAFEHIS MET GRANATEN VAN DE VIETC0NG KONGOLESE OPSTANDELINGEN SCHIETEN VLIEGTUIG NEER „Het is bi de tijd HOOFDPIJNPOEDERS g Parachutisten Weerbericht Hoogwater Amerikaans marinevliegtyig verongelukt De betrekkingen tussen Nederland en Indonesië Zon-en Maanstanden Rebellen wilden alle gijzelaars afslachten Kongolese ambassade in Moskou verwoest Nigeria achter Tsjonibe hankering by abonnement; Terneuzen Directenr-Hoofredaeteurï van Be Sande Redacöe-adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon; 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maarn" 2,per week 50 et. Losse nrs 10 et VRUE Maandag 30 nov. dinsdag 1 dec. 1964 21e Jaargang - No. 6322 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. De Belgische minister van buitenlandse zaken Spaak heeft zaterdag in een interview met de Belgische radio gezegd dat verscheidene honderden Belgen nog in kleine groepen geïsoleerd zijn op veertien verschillende plaatsen in noordoost-Kongo. In dien men hen allen zou willen redden, zou een grootscheepse actie nodig zijn geweest, waarbij misschien duizenden manschap pen moesten worden ingezet. De actie zou dan van een geheel andere aard zijn dan wenselijk was. Ambassadefunctionarissen in de Kongolese hoofdstad Leo- poldstad gaven zaterdag uiting aan hun bezorgdheid over het lot van ongeveer duizend blan ken die zich nog in het noord oosten van Kongo, dat in han den van de opstandelingen is, zouden bevinden. Volgens het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken zijn deze»week ruim 2.000 vluch telingen vap 17 nationaliteiten door de Belgische parachutisten geëvacueerd. Volgens de jong ste schattingen zouden negentig niet-Kongolezen deze week door de rebellen zijn gedood. De Belgische parachutisten die hebben deelgenomen aan de T De Italiaanse regering heeft de ambassadeurs in Rome van de vijf andere E.E.G.-staten en van Engeland voorstellen overhan digd over Europese eenheid, die voorzien in de totstandkoming', op zijn laatst op 1 januari 1968, van een overeenkomst inzake Europese politieke eenwording. Italië wil rechtstreekse ver kiezingen voor het Europese par lement van de zes E.E.G.-leden MEER WIND Gedurende het weekeinde is koudere polaire lucht, welke over het noordelijk deel van de Oceaan aan de achterzijde van een diepe depressie naar West-Europa stroomde, verder naar het oosten en zuiden gestroomd, daarbij in Zuid-Duitsland, Zuidoost-Frank rijk en het Alpengebied plaatse lijk sneeuw brengend. Rond het Noordzeegebied vielen in de po laire lucht' nogal wat buien, waarvan sommige met onweer, hagel of sneeuw Inmiddels zijn de laatste restanten van de de pressie opgevuld en kwam boven grote delen van West-Europa een tamelijk heldere nacht met wei nig wind voor, waarbij de tempe raturen op vele plaatsen tot en kele graden beneden het vries punt daalden en z'eh plaatselijk mist vormde. Ten westen van IJsland vorm de zich zondag in korte tijd een zeer diepe nieuwe depressie de luchtdruk daalde daar plaatse lijk in 18 uur tijds ongeveer 50 mb welke maandagmorgen echter alweer begon op te vul len. Een frontensysteem ervan heeft Schotland en Ierland al be reikt. Hoewel dit front waar schijnlijk wel in vertraagd tempo verder zal bewegen, moet er toch meegerekend worden dat het ons land dinsdag van het westen uit nadert waardoor de kans op re gen of sneeuw vooral in het wes ten van het land toeneemt bij krachtige toenemende zuidelijke winden. De temperaturen zullen door het toenemen van de wind iets minder laag worden, maar in de nacht en ochtend op verschillen de plaatsen nog wel even onder het vriespunt zijn. medegedeeld door het K.N.M.I.. geldig tot dinsdagavond. Zuidelijke wind Half tot zwaar bewolkt met voornamelijk in het westen van het land plaatselijk enige regen of sneeuw en vooral aanvanke lijk ook nog mistgebieden. Zwak ke tot matige, later aan de kust af en toe krachtige zuidelijke wind. Enige stijging van tempe- peratuur, maar in de nacht en ochtend plaatselijk lichte vorst. DINSDAG 1 DECEMBER v.m n.m. Breskens 0.01 12.16 Terneuzen 0.36 12.51 Hansweert 11.16 1.31 Walsoorden 1.26 1.41 WOENSDAG 2 DECEMBER v.m n.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 0.42 1.17 1.57 2.07 12.54 1.29 2.09 2.19 en periodieke bijeenkomsten tus sen de leiders dezer landen. Gedurende een proefperiode van drie jaar en zonder enige officiële verplichting daartoe zouden de zes betrokken staats- of regeringshoofden tenminste eenmaal per jaar bijeen moeten komen. Voorts zouden er driemaande lijkse beraadslagingen moeten komen tussen de ministers van buitenlandse zaken. OOK MILITAIRE ZAKEN De bijeenkomsten moéten wor-' den voorbereid door een speciale „politieke commissie" welke zou moeten worden gevormd uit ministers der zes regeringen en die door een secretariaat zou moeten worden bijgestaan. Op deze vergaderingen zou ook over militaire aangelegenheden kun nen worden gesproken, voor zo ver deze met buitenlandse zaken in verband zouden staan. Het Europese parlement en de uitvoerende organen van de E.E.G., de kolen- en staalge meenschap en Euratom zouden jaarlijks bijeen moeten komen om de vorderingen in de rich ting van Europese eenwording te bestuderen. Engeland zou van alle ge maakte vorderingen op de weg naar Europese eenwording wor den ingelicht op ministeriële bijeenkomsten der Westeuropese unie. Dit zou de Britse regering in staat stellen ook van haar zienswijze te doen blijken. De Italiaanse regering wacht het antwoord van haar bondge noten af. In Italiaanse kringen meent men dat de voorstellen soepeler en eenvoudiger van op zet zijn dan de jongste West- duitse voorstellen voor het be reiken van Europese eenheid. Een verkenningsvliegtuig van de Amerikaanse marine is zater dagnacht bij slecht weer bij Kaap Newenham tegen een lieuvel- wand gevlogen. De stoffelijke resten van 11 leden der beman ning zijn geborgen. Een beman ningslid wordt vermist. Kaap Newenham ligt 400 km ten noord-westen van Kodiak, Alas ka. Het Indonesische ministerie voor de verbindingen over zee is van plan een kantoor in Am sterdam te openen om de betrek kingen tussen Indonesië en Euro pese landen wat de zeeverbindin gen aangaat te bevorderen, al dus meldt het Indonesische pers bureau Antara. nov. 30 8.24 16.33 4.08 15.20 Dec. 1 8.25 16.32 5.19 15.37 2 8.27 16.32 6.30 15.56 3 8.28 16.31 7.41 16.20 4 8.30 16.31 8.49 16.49 5 8.31 16.30 9.52 17.27 reddingsoperaties in Kongo, zijn zondagochtend var. de basis Ka- mina naar het Britse eiland As- cention vertrokken. Zij zullen dinsdagochtend in Brussel aan komen. Met het vertrek van de 650 paracommando's is de operatie voltooid. Ze hebben in Stanley- stad 1800 en in Paulis 375 blan ke gevangenen uit de handen van de Kongolese opstandelin gen bevrijd. De Belgische minister van defensie deelde mee dat zon dagochtend om 8.10 uur (Ned. tijd) de laatste vliegtuigen met parachutisten waren opgestegen. Dinsdag wacht hun in België een grootse ontvangst. Kongolese regeringssoldaten hebben zaterdagmiddag in het plaatsje Titoele in het gebied van Boeta veertig blanken ont zet. Het is niet bekend of de re bellen, die weinig weerstand boden, daar gewelddaden heb ben gepleegd. Zaterdag is in Washington van diplomatieke zijde vernomen dat rebellen-„generaal" Olenga be richten naar zijn troepen had gezonden, waarin werd medege deeld dat voorbereidingen wer den getroffen voor een massale afslachting der gijzelaars in het door de opstandelingen beheer ste gebied. Deze boodschappen werden onderschept en toen besloten België en de Verenigde Staten handelend op te treden om de beraamde massamoord te voor komen. De Belgische minister van buitenlandse zaken Spaak ver leende hiervoor zijn toestem ming, toen bleek dat de ver overing van de stad Kindoe door Kongolese regeringstroepen, nu twee weken geleden, de voor genomen afslachting van 35 blanke gijzelaars had voor komen. Demonstraties in Moskou Foto: De brandende auto van een Amerikaanse journalist voor de ingang van de Amerikaanse ambassade. Op de achtergrond de demonstranten, die door de politie worden lierderven. De Kongolese ambassade in Moskou is door betogers ver woest. Bij de betogingen waren een tweeduizendtal studenten be trokken. Ruiten van de Kongolese am bassade werden ingegooid met stukken steen en regenpijpen, welke van de muren van het ge bouw waren afgetrokken. Een 200-tal betogers wist door de hekken te komen en twee van hen klommen door een stukge gooide ruit de particuliere werk kamer van de ambassadeur bin nen, van waar zij papieren en mappen de straat op gooiden. Dit tweetal werd door politie mannen gegrepen en één van hen zou weer het raam zijn uitge duwd. Bij de voordeur van de ambassade ontstond een worste ling tussen drie politiemannen en een betoger. Volgens de zaakgelastigde van de ambassade, Gaston Ngam- bani, zijn demonstranten bij verrassing de ambassade bin nengedrongen, waar zij alles kort en klein sloegen. Ngam- bani wist zich door te vluchten in veiligheid te stellen. Zijn auto werd eveneens vernield. De Nigeriaanse regering heeft zaterdag bij monde van haar minister van buitenlandse zaken Djaja Watsjoekoe doen weten dat zij geen enkele kritiek heeft op de operatie der Belgische valschermtroepen in Stanleystad. Minister Watsjoekoe verklaar de op een persconferentie dat de Kongolese minister-president Tsjombe zijn regering tevoren had ingelicht over de op handen zijnde actie der parachutisten en dat deze hier geen bezwaren tegen had ingebracht. Watsjoekoe vervolgde: „Ni geria veroordeelt het ingrijpen door bepaalde Afrikaanse lan den in de binnenlandse aange legenheden *3UKongo". Hij oefende in dit verband speciaal kritiek op de secretaris der or ganisatie voor Afrikaanse een heid, Diallo Telli, „die zich aan matigt bevoegdheden uit te oefenen, welke zijn voorbehou den aan de ministers der O.A.E." Minister Watsjoekoe verklaar de ook nog dat bepaalde Afri kaanse staten de linkse Kongo lese rebellen van wapens heb ben voorzien. Hij zei: „Zelfs in Nigeria bevinden zich militairen onder het diplomatieke perso neel van buitenlandse ambas sades, wier enige taak bestaat uit de ondermijning van de Ni geriaanse staat". „Wanneer Kongo-Leopoldstad valt, is Nigeria het volgende doelwit", aldus Watsjoekoe. De verzoeningscommissie voor Kongo van de organisatie voor Afrikaanse eenheid heeft ge faald, omdat zij er niet in is ge slaagd een overeenkomst tot stand te brengen tussen Kongo- Brazzaville en Boeroendi aan de ene en Kongo-Leopoldstad aan de andere kant. „Een aantal Afrikaanse lan den gebruikt deze twee aan Kongo-Leopoldstad grenzende staten voor hun ondermijnings- werk in laatstgenoemd land. (Zie verder pag. 3) (Adv.) zijn. De Verenigde Staten hebben zaterdag van Kaap Kennedy in Florida een 260 kg wegend „Ma- riner-4"-voertuig gelanceerd, dat Mars als bestemming- heeft. De lancering geschiedde door middel van een uit twee trappen bestaande Atlas-Agena-raket. De „Mariner-4"'- bereikte na 50 minuten een „parkeerbaan" op 115 mijl hoogte, van waar na 32 minuten met een snelheid van 24.586 mijl per uur de 325 mil joen mijl lange reis naar Mars begon. 'De raket heeft zich volgens plan van het ruimtevoertuig los gemaakt. De op kracht van het zonlicht werkende „vleugels" van het ruimtevoertuig hebben zich ontvouwd en zijn volledig in werking getreden. De „Mariner- 4" volgt de juiste koers. Het is de bedoeling dat de „Ma riner-4'' Mars omstreeks 15 juli 1965 bereikt. Hij moet dan 22 foto's van deze planeet nemen en deze naar de aarde doorzenden. Na 25 minuten om Mars te hebben gedraaid, moet het ruim tevoertuig een baan om de zon gaan beschrijven. De „Mariner-4" heeft zijn snel heid volgens plan verminderd tot 13.900 km per uur, zo is mee gedeeld door functionarissen van het bureau voor ruimtevaart. voertuig zijn positie niet meer ten opzichte van de aarde moe ten bepalen, maar ten opzichte van de ster Canopus. Deze ver andering moet teweeg zijn ge bracht door een automatische klok. Mocht blijken dat de hande ling zou zijn mislukt, dan kan dit door radiosignalen van de aarde alsnog worden gecorrigeerd. Later werd meegedeeld dat de handeling was mislukt en dat het ruimtevoertuig zich niet op de Canopus maar op een andere ster had gericht. De deskundigen acn- ten de moeilijkheid niet van ern stige aard, maar het zou ver scheidene uren duren voor men nu via radiosignalen op dracht kon geven de manoeuvre te herhalen. EERSTE LANCERING MISLUKTE Dit was de tweede Amerikaanse lancering van een voor Mars be stemd ruimtevoertuig. Een nieu we kans doet zich eerst over twee jaar voor, daar deze planeet eerst dan hiervoor weer in een gun stige positie tegenover de aarde verkeert. De eerste poging op 5 novem ber met een „Mariner-3" was binnen vijf minuten na de lan cering mislukt, doordat zich moeilijkheden voordeden niet een metalen schild, dat het ruimte voertuig bij het begin van zijn vlucht moest beschermen. Zuidvietnamese studenten heb ben zondag getracht de begrafe nis van een 15-jarige jongen, die bij de relletjes van woertsdag werd gedood, tot een betoging tegen de regering te maken. Ondanks het feit dat onder de staat van beleg maximaal 200 Sedert zondag zou het ruimte-1 mensen aan een begrafenisplech- Volgens de Belgische voorlichtingsdienst „Inbel" hebben de Kon golese opstandelingen zondagavond bij Stanleystad een vliegtuig met 40 passagiers neergeschoten. Er zouden fx.cn overlevenden Het vliegtuig werd door een salvo uit een mitrailleur getrof fen toen het opsteeg van iiet vliegveld van Stanleystad. De be manning van drie leden, de Kon golese hofmeester en een veer tigtal Kongolese passagiers wer den gedood. Zeven zouden het ongeluk hebben overleefd en naar een ziekenhuis zijn overgebracht. Het toestel, een DC-4, behoor de toe aan de „Bias", een Belgi sche maatschappij die vluchten uitvoert voor rekening van de Kongolese strijdkrachten. Zondagavond was reeds ge meld, dat het vliegveld van Star- leystad werd bedreigd door een duizendtal onstandelingen, die tot op één kilometer waren ge naderd. tigheid mogen deelnemen en een speciale route moet worden ge nomen, poogden 2.000 op de grond zittende studenten de stoet door de drukke straten van de binnenstad van Saigon te leiden. De weg was versperd door prikkeldraad en parachutisten. De gehele weg die de stoet moest volgen, werd zwaar bewaakt door politie en militairen. Toen twaalf personen waren gearresteerd, gingen de studen ten, wier aantal tot 3.000 was toegenomen, opnieuw op de grond zitten om de vrijlating van de gearresteerden af te dwingen. In het laatste volgrijtuig van de begrafenisstoet vond de po.- litie granaten, geweren en pam fletten van de Vietcong. In totaal 32 personen werden gearresteerd. 7» In de staat Rio Grande do Sul is de noodtoestand afgekondigd na de ontdekking van een kom- plot tegen de veiligheid van de staat. Een officieel communi qué maakt hier melding van. De staat Rio grande do Sul grenst aan Uruguay, waar sinds de revolutie verscheidene leden van de vorige regering, leiders van de arbeiderspartij, een toe vlucht hebben gevonden. Bij hen behoren met name de ex-presi dent Joao Goulart en zijn zwa ger Lionnel Brizzola, die door gaat voor sympathiserend met Castro. In het communiqué wordt geen melding gemaakt van arrestaties, maar volgens berichten uit Por to Allegro, hoofdstad van de staal, zouden tweehonderd ver dachte personen zijn aangehou den en zouden alle wegen onder controle van het leger staan. Volgens dezelfde bronnen zou den de organisatoren van het komplot, dat ontdekt werd door de militaire veiligheidsdienst op grond van inlichtingen uit Mon tevideo, het doel hebben gehad onlusten te verwekken in Rio de Janeiro ep in San Paulo. GEEN VERBAZING In politieke kringen hebben de berichten over het „komplot geen verbazing gewekt. Het is namelijk bekend dat Lionnel Brizzola de revolutie, die Joao Goulart ten val heeft gebracht, nooit als voldongen feit heeft willen aanvaarden. Waarnemers wijzen ev op dal de aaneenscha keling van crises en „komplot- ten" een permanente opwinding in stand houdt, terwijl de rege ring in Brasilia meer dan ooit behoefte heeft aan rust en sta biliteit om haar politiek van financiële sanering tot een goed eind te brengen. ARRESTATIES President Humberto Castello Branco zei gisteren in een bood schap aan het congres dat de militaire autoriteiten bij hun onderzoek naar de gebeurtenis sen in de staat Goias „parallelle subversieve bewegingen" had den ontdekt in de staat Rio gran de do Sul in het zuiden van Bra zilië. Hij verklaarde dat scha kels waren vastgesteld tussen enerzijds de gouverneur en de autoriteiten van de staat Goias en anderzijds „een netwerk van internationale organisaties die er belang bij hebben de constitu tionele en sociale orde in Brazi lië omver te werpen". Berichten uit Porto Alegre maakten melding van de aan houding van meer dan tweehon derd personen, onder wie der tig gewezen officieren die uit het leger waren gestoten omdat zij aanhangers waren van de af gezette president Goulart. Het congres was bijeengeko men om de vraag te bespreken of het de afzetting van de gou verneur van de staat Goias, Mauro Borges, zou goedkeuren. De president had eerder in de week federale interventie in de staat Goias gelast en de gouver- den ontdekt in de staat Rio Gran- nistische subversieve actie toe te laten. Het Russische regeringsblad „Izvestia" heeft geschreven, dat na de oorlog de tijd zelden zo gunstig is geweest als nu voor een regeling van het Duitse vraagstuk en andere Europese kwesties. De Sowjet-Unie is al tijd bereid tot overleg, aldus het blad. In een artikel getiteld „Eurooa, voorbije illusies en werkelijkheid" zegt „Izvestia" dat een wezenlijk veiligheidsstel sel zonder twijfel aileen kan worden ontwikkeld- op basis van „de historische veranderingen die leidden tot het Europa van de jaren zestig". Als het (vesten de nieuwe realiteiten onder ogen wil zien, als de westelijke poli tieke leiders zich aan hun ver kiezingsbeloften houden, dan is het nu de tijd. Het is niet aan de Sowjet-Unie een stap te doen. Zij is altijd bereid, tot besprekin gen over het lot van Europa en dat van de gehele wereld. Het artikel in de „Izvestia" wordt niet gezien als een wijzi ging in de Russische politiek, maar is voor het eerst sinds de nieuwe Russische leiders zes weken geleden aan de macht kwamen, dat zo duidelijk wordt aangedrongen op een ontmoeting tussen oost en west en ov< Europese vraagstukken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1