Onlusten in Soedan Phan Chac Suu staatshoofd in Zuid-Vietnam Drs. Schmelzer sprak in Terneuzen BRANDSTICHTING EN PLUNDERING IN AMBASSADEGEBOUWEN WEGENFONDS EN WEGGELD Vergaderingen in Rotterdam en Leeuwarden HOOFDPUNPOEDERS in vele delen van Earepa POLITIEKE ONRUST OP ARUBA BELASTINGVERLAGING „GEEN SLAG IN DE LUCHT Zal regering kernbeleid wijzigen? OPROEP MAN OE THANT Bfonchiletten HET WEFR Maandag 26 Dinsdag 27 oktober 1964 20e Jaargang - No. 6297 Schieten op vernielers „Opruiers" Haile Selassé komt niet CAMBODJA KLAAGT ZUID-VIETNAM AAN Weerbericht hoogwater Zon- esi Maanstanden FïauIbw1u£ My abonnement: Terneuzen Direetanr-Hoofredacteurf I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: (H.150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 50 et Losse nrs 10 et. ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 Ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur V.M. Volgens reizigers die zaterdag uit Chartoem in Addis Abeba zijn aangekomen, hebben ach In de Soedanese hoofdstad ernstige on geregeldheden voorgedaan. Ook in Omdoerman kwamen incidenten voor- Beide steden zouden volgens ooggetuigen verscheidene uren aan brandstichting en plundering ten prooi zijn geweest. Groepen scho lieren en studenten zouden een groot aantal gebouwen en auto's in brand hebben gestoken. Twee ambassadegebouwen, waaronder die van België en Koeweit, waren vernield en ook de kantoren van „Swiss Air". Een duizendtal Soedanese stu denten in Egypte heefl zich za terdag op het terrein van de Soedanese ambassade in Cairo verzameld en geweigerd weg te gaan, voordat een door hen inge diend protest tegen de Soedanese regering naar Chartoem zou zijn doorgezonden. In dit protest wordt de poli tiek van onderdrukking en ter reur, die kenmerkend voor de Soedanese regering is geworden, aan de kaak gesteld. De studen ten eisen waarborging van o.a. de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid om te voorkomen dat hun land een politiestaat wordt. Militairen hebben de regerings gebouwen in Chartoem bezet en bewaken de hoofdstraten. In de Soedanese hoofdstad is een uit gaansverbod van kracht van 2 uur 's middags tot 5 uur 's mor gens. De Soedanese minister van binnenlandse zaken heeft be kendgemaakt, dat samenscholin gen van meer dan 10 personen uiteengeslagen zullen worden. Militairen en politie moeten ten op vernielers. Premier Abboed van Soedan, die tevens bevelhebber van de strijdkrachten is, heeft zondag een oproep tot het Soedanese volk gericht zijn kalmte te be waren. Hij verzocht de bevolking de veilgheidstroepen te helpen en geen speelbal van „opruiers" te worden. Maarschalk Abboed De Nederlandse bond van pro testants-christelijke beroepsgoe- rierenvervoerders heeft "bijeen komsten gehouden in Rotterdam en Leeuwarden. Er werd een warden, beschouwde het voor stel als een onderdeel van een complex factoren waardoor de middenstand wordt achtergesteld bij de werknemers. „Het weg geld is de druppel die de emmer doet overlopen," zo meende hij. De heer P. L. Hut, adjunct-se cretaris van de P. C. B., noemde het verkeersvraagstuk „volks vijand nummer twee". Hij was van oordeel dat verbetering van de verkeersituatie een zaak is, waaraan de hele natie moet bij- betreurde de incidenten waarbij donderdag een student om het leven kwam. Hij zal een onder zoek laten instellen, doch be schuldigde studenten ervan zich te hebben laten meeslepen door infiltranten. Twee rechters van het hoogge rechtshof zijn zondag door de militaire jury, die het land se dert de staatsgreep van novem ber 1958 bestuurt, afgezet. De rechters hadden hun ambtgeno ten opgewekt tot staking. Het bezoek dat keizer Haile Selassi vandaag en morgen aan Khartoem zou brengen, is uitge steld in verband met betogingen die in de Soedanese hoofdstad aan acht mensen het leven heb ben gekost. De leider van de Khatmia- sekte Ali Mirghani, heeft terug keer van Soedan naar de demo cratie geëist. In Soedan is se dert 1958 een militaire junta aan de macht. Ismail Azhary, voormalig lei der yan de eenheidspartij, zond president Abboed een boodschap, waarin hij herstel van de demo cratie en terugkeer van het leger naar de kazerne eiste. Soedan werd op 1 januari 1956 onafhankelijk. Op 17 november 1958 werden de uit vijf leden be staande raad van state, die tijde lijk de functie van staatshoofd uitoefende, en het kabinet door het' leger naar huis gestuurd. Men stelde de voorlopige grond wet buiten werking en ontbond het parlement en de politieke partijen. De vervolgens ingestelde od- perste raad van de strhdkrach ten stond onder leiding van maarschalk Abboed. tevens on derbevelhebber. Maarschalk Ab boed nam tegelijkertijd de lei ding van het kabinet op zich, dat nagenoeg geheel uit militairen is samengesteld. Het zuiden van Soedan wordt voornamelijk door negers be woond, terwijl in het noorden vee! Arabieren wonen. KONINKLIJKE GASTEN Prins Bernhard (midden) en prinses Beatrix begroeten de Ja panse keizer Hiroliito in de ere- loge van het nationaal stadion op de sluitingsdag van de Olym pische spelen. Met zware sneeuw- en regen val kondigde dit weekeinde de winter zich in Italië, Zuid-Slavië en Oostenrijk aan. In laatstge noemd land ondervond het ver keer zondag veel hinder van sneeuwval, lawines en overstro mingen. In het Tauerngebergte ligt in de dalen zelfs 65 centime ter verse sneeuw. Verscheidene bomen bezweken onder de sneeuwlast en vielen op spoor lijnen. De trein van Istanboel naar Dortmund liep vele uren vertraging op. Wegens overstromingen in het westen en noorden van Zuid- Slavië moesten de naar Oosten rijk rijdende treinen worden omgeleid. Ook de bergpassen tussen Oostenrijk en Italië wa ren met sneeuw bedekt en in de Oostenrijkse provincie Karinthie werden telefoonverbindingen verbroken. Ten zuiden van Rome maak ten grote overstromingen tal van dorpen tot eilanden. Ook in de Italiaanse hoofdstad w.as de wateroverlast als gevolg van hevige regenval groot. Boven dien woedde over een groot deel van Italië een storm, waardoor een aantal huizen beschadigd werd. Op sommige plaatsen werd een windsnelheid van 160 kilo meter per uur gemeten. In enkele noordelijke delen van Groot-Brittannië viei zondag de eerste sneeuw. De president van de Zuidviet- namese hoge nationale raad, Phan Chac Suu, is tot staats hoofd van Zuid-Vietnam ge kozen. De hoge nationale raad koos het staatshoofd nadat religieuse leiders en andere groeperingen zich hadden uitgesproken tegen de verkiezing van een militair. Suu is ingenieur. Hij was minis ter tijdens het bewind van keizer Bao Dai en later onder Ngo Dinh Diem. In 1960 behoorde hij tot de ondertekenaars van een manifest waarin het bewind van Ngo Dinih Diem aan de kaak werd gesteld. Hij is 61 jaar. Volgens officiële kringen in Saigon heeft Suu de prefect van Saigon, Tran van Hoeong, tot premier benoemd. Deze was eveneens ondertekenaar van het Het was de laatstse tijd, poli tiek gesproken, onrustig op Aru ba. Deze onrust culmineerde in een eilandraadsvergadering, aan gevraagd door leden van de twee oppositiepartijen, de Arubaanse volkspartij en de nationale Aru baanse unie. Inzet was het beleid van het bestuurscollege, maar een motie van wantrouwen heeft geen meerderheid kunnen verwerven en werd met twaalf tegen negen stemmen verworpen. Gezaghebber Henriquez had zijn vakantie onderbroken om de vergadering te kunnen preside ren en minister Petronia, een van de leiders van de P. P. A-, was uit Nederland teruggekeerd om vóór de vergadering met zijn partij- lelegram aan de regering gezon den. waarin vreugde wordt uit gesproken met de instelling van een wegenfonds en waarin wordt beaamd, dat versnelling van de wegenbouw van algemeen be lang is voor een goede vervoers voorziening. Het telegram ves tigt de aandacht op de onhoud bare situatie van dg toenemende verkeerseongesties in de steden. De bond spreekt echter ernsti ge teleurstelling uit, dat de op heffing van de achterstand in de wegenbouw ten koste moet gaan van het beroepswegvervoer dat hiermede nog zwaarder wordt belast. In het telegram wordt als een reële oplossing gegeven, dat de opbrengst van de motorrijtui genbelasting en bijzondere in voerrechten op benzine en olie komt aan het wegenfonds en dat een eventueel vacuüm kan wor den opgevuld met leningen. VOLKSVIJAND NUMMER TWEE In Leeuwarden sprak de pro vinciaal voorzitter, de heer P- Vlasman. Hij noemde het wets ontwerp van de minister van verkeer een zoete appel met een zure bijsmaak. Hij was van oor del dat door de heffing van weg geld de gezinnen worden gedu peerd van een categorie harde werkers. De heer K. J. de Jong, anti revolutionair fractievoorzitter van de gemeenteraad van Leeu- van 4865 af geheel ten goede N.O.B. WEGTRANSPORT TEGEN WEGGELD Foto: De heer E. van Donke laar, voorzitter van de N.O.B. wegtransport, aan het woord tegen een sprekende achtergrond. genoten van gedachten te wisse len. ECONOMISCHE PLANNEN Tijdens de verdediging van rijn beleid heeft gedeputeerde F. J. ken waardoor een afzetgebied Tromp onder meer gezegd, dat twee weken geleden met een Duitse industrieel is gesproken over de vestiging van een ijzer en staalfabriek op Aruba. Verder wordt volgens hem in Frankrijk de mogelijkheid bestu deerd om op Aruba een fosfor- zuurfabriek te bouwen, nadat het fosfaat, de enige grondstof die op Aruba voorkomt, in Israël en Amerika werd onderzocht en van uitstekende kwaliteit bevonden. Tenslotte worden in New York besprekingen gevoerd over de vestiging van chemische fabrie- zou worden verkregen voor het zout, dat vrij komt bij de distil latie van zeewater voor huishou delijk gebruik, een probleem dat in Engeland wordt bestudeerd, aldus gedeputeerde Tromp. Zaterdagmiddag heeft drs W. K. N. Schmelzer, de K.V. P.- fractievoorzitter In de Tweede Kamer, in hotel „Des Pays-Bas" te Terneuzen een politieke inleiding gehouden voor de vergadering van de kring Middelburg der K. V. P. Deze vergadering die onder leiding stond van burgemeester Molthoff uit Hulst, was als ge woonlijk goed bezocht. De inleiding van drs Schmelzer, die als uitgangspunt had gekozen de politieke beschouwingen in de Tweede Kamer, hield daardoor weinig nieuws in, maar was niettemin belangrijk door de uitspraken die de spreker deed op het terrein van de belastingen en van het kernbeleid der regering. De heer Schmelzer wees er op dat het beleid van de minister van financiën in de K. V. P.-frac- tie geen onverdeelde instemming vindt. Spr. tooonde zich voor stander van een gedeeltelijke be lastingverlaging per 1 Juli 1965, waarop bij de algemene beschou wingen in de Tweede Kamer was aangedrongen. Hij noemde in dat. verband een bedrag van 300 mil joen gulden, waarna dan later (1 januari 1966) de rest van het toegezegde miljard zou moeten volgen. Aan het adres van de heer Geertsema merkte d e heer Schmelzer op dat hij die ver laging met 300 miljoen conjunc tureel verantwoord achtte en dat het allerminst „een slag in de lucht is", zoals de V. V. D,-frac tievoorzitter Geertsema zich on langs had uitgedrukt. Het schijnt dat de regering met de opmer kingen bij de algemene beschou wingen terdege rekening heeft gehouden. INDUSTRIALISATIE Uiteraard kwam ook het in- dustriaiisatiebeleid van staats secretaris Bakker aan de orde. Drs Schmelzer herinnerde er aan dat de IC V. P.-fractie in de Tweede Kamer daarover haar teleurstelling had uitgesproken. Ook andere fracties bleken dien aangaande niet geheel gerust. Deze week kan een nota van drs Bakker tegemoet worden gezien, waarin de regering haar beleid ten aanzien van de industriali satie en de kernen nader zal uit eenzetten. De heer Schmelzer sprak de verwachting uit dat het vertrou wen in de Kamer zal terugkeren en dat ook voor de zgn. secun daire kernen weer mogelijkheden zullen worden geschapen. De spreker gaf voorts zijn visie op de woningbouw, de ontwikke lingshulp en het „weggeld". Dit laatste noemde hij 'n „dubieuse" zaak. PUBLIEKE ZAAK Er volgde na de inleiding een uitvoerige discussie, waarbij heel wat vragen op de spreker wer den afgevuurd. De loonexplosie en de salarissen van ministers en Kamerleden werden ook nog even onder de loep genomen. Wat deze laatste betreft stelde de heer Schmelzer nadrukkelijk dat men financieel over de brug moet komen, wil men bekwame figuren bereid vinden zich in te zetten voor de politieke, dus voor de publieke zaak. Aan het eind van de vergade ring bood voorzitter Molthoff aan drs Schmelzer namens de kring Middelburg het bekende fotoboek van Zeeland aan. genoemde manifest. Als burge meester werd hij bekend doordat men hem dagelijks op de fiets naar zijn werk zag gaan. Hij is eveneens 61 jaar. POSITIE VAN KHANH VERSTERKT Volgens politieke waarnemers in Saigon is de positie van gene raal Khanh, die naar verwach ting deze week het premierschap overdraagt aan zijn opvolger, thans versterkt nu zijn grote ri vaal generaal Minh niet tot staatshoofd is gekozen. Als op perbevelhebber van de strijd krachten zal hij deelnemen aan alle belangrijke besprekingen over de nationale veiligheid. Suu en Hoeong zijn geen kraohtige politici. Zü zijn voor vrijwel-alle groepen aanvaardbaar maar heb ben aan de andere kant geen kraohtige politieke organisatie achter zich. DISCIPLINAIRE STRAF De 13 Zuidvietnamese officie ren, die zijn vrijgesproken van beschuldigingen, dat zij gepoogd hadden de Zuidvietnamese rege ring omver te werpen, hebben zaterdag een disciplinaire straf gekregen. Acht van de officieren, onder wie drie generaals, hebben hun ontslag uit het leger per 31 ok tober ingediend. VONNISSEN IN NOORD-VIETNAM Een Noordvietnamese militai re rechtbank heeft volgens een bericht van het Noordvietnamese persbureau deze week „een spion van de V. S. en van Chan" ter dood veroordeeld, die deel uit maakte van een op 30 juni in Noord-Vietnam gelande overval- groep. Verder zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 5 jaar tot levenslang „acht andere spionnen, die in de nacht van 19 juni 1964 in het bergach tige gebied van het district Tuyen Hao landden". Volgens een communiqué van de regering van Cambodja heb ben drie Zuidvietnamese vlieg tuigen zaterdag voor de tweede maal binnen vijf dagen een bom bardement uitgevoerd op het dorp Anlong-Kres in de Cambod jaanse provincie Kompong Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft in een rede ter gelegenheid van „de dag der Verenigde Naties" de kernmogendheden opgewekt hun bewapeningswedloop te staken en de voorkeur te geven aan meer vertrouwen binnen het be stek van de Verenigde Naties. De V. N., a'dus Oe Thant. heb ben geen gezicht te verliezen en geen overwinning te behalen. Zij zijn eenvoudig een organisatie in dienst van alle landen, door geen van hen overheerst en met de vaste plicht rampen te voorko men en een betere toekomst voor allen te verzekeren. Cham. Een Cambodjaanse mili tair werd daarbij gedood en vier anderen alsmede een burger ge wond. Het Cambodjaanse persbureau meldde zaterdag, dat regering e» staatshoofd van Cambodja aan de Verenigde Naties, aan Enge land, de Sowjet-Unie en Frank rijk hebben gevraagd om het op nieuw bijeenroepen van de lan den, die destijds hebben deelge nomen aan de Geneefse confe rentie over Indo-Ohina, dit in verband met „Zuidvietnamese agressie". Hoestdrank in +abietvorm.95cf PLAATSELIJK MIST Het K. N. M. I. deelt mede Gedurende het weekeinde is boven vrijwel .geheel West- en Noord-Europa de luchtdruk sterk gestegen. Er ontstond een krach tig gebied van hoge druk, dat zich van de Alpen tot in midden Scandinavië en van Polen tot de Azoren uitstrekt. Deze ontwik keling heeft tot gevolg, dat oceaanstoringen nu niet meer tot het Noordzeegebied kunnen door dringen. De voorlopig laatste storing, die van Schotland Kwam, bereikte ons gistermiddag en veroorzaakte in hoofdzaak in het westen en midden van het land nog enkele millimeters regen. Het ziet er naar uit, dat het hogedrukgebied enkele dagen het weer in onze omgeving zal blij ven beheersen. Er wordt dan ook geen regen verwacht, maar wel is de kans op plaatselijke mist- velden, die zich ook een groot deel van de dag kunnen hand haven, vrij groot. De wind blijft overwegend zwak, zodat nauwe lijks luchtaanvoer van elders zal plaats vinden. De temperatuur blijft dan ook beneden normaal. Verwachting, medegedeeld door het K. N. M. I., geldig van maan dagavond tot dinsdagavond: OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met enkele opklaringen, maar plaat selijk ook mist. Zwakke zuide lijke wind. Dezelfde temperatu ren als vandaag of iets lagere, DINSDAG 27 OKTOBER Breskens 5.50 6.22 Terneuzen: Hansweert: Walsoorden: 6.25 6.57 7.05 7.37 7.15 7.47 WOENSDAG 28 OKTOBER Breskens: 7..7.38 Terneuzen: 7.35 8.13 Hansweert: 8.15 8.5S Walsoorden8.25 9.03 ZON MAAN op under op onder Okt. 27 7.25 17.22 22.40 14.38 28 7.27 17.20 23.58 15.16 29 7.29 17.18 15.44 30 7.31 17.16 1.18 16.06 31 7.33 17.14 2.36 16.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1