^*»S 17TTTT ff™'. Negenduizend Nederlandse de Lüneburger heide militairen op groot nieuws voor mensen die veel auto willen: de lavoild Boekhandel VAN DE SAKDE IJsebaert's grote Weekend-reklame f2,50 ftlftflBIffWS: SESAM GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG Mef inleidende overzichten van Mr. C. B. J. Hiltermann Totaal 3800 bladzijden waarvan 3000 met foto's, en 800 mei; volledige geschiedschrijving door Mr. G. B. J. Hiltermann. Naslag mogelijk door reaïsters - feiten - cijfers ïn het laatste deeL Uw dicht&tbjfeijKHie dealer voor alle SIMCA-AUTOMOBIELEN De V.N.- troepeninacüit op Cyprus Vraag nadere inlichtingen en ieken in bij Zorg NU dat u dit unieke standaardwerk in uw bezit krijgt! Prima, helderwit papier, stevig gebrocheerd in geplasticeerde omslagen. Gemakkelijke betaling:, deel 1 en 2 in september,1 vanaf november elke maand twee volgende dèlenJ ..■..;.JVr<>. V ,i'-;:'v,.;:<:;s> (..x.:;\x<.v.»..\^.-.v ,VS - -:••'.> ■•--• x-. "JNscjfc&w Kijk en lees wal er 25 jaar geleden gebeurde! in foto's en documenten f .20 pocketdelen pei deel i De SIMCA-1500-TOURIST is er! Nu is de-Simca-stal compleet! De SIMCA-1500-TOURIST is een mooie sterke en vooral GROTE wagen. Voortdurend groeit de populariteit van het type auto, dat voor verschillende, combinaties van personen- en goederenvervoer geschikt is, terwijl het in vèr-gaande mate de capaciteiten en het comfort -van de normale personenwagen heeft behouden. De SIMCA 1500 Tourist mag als een zéér geslaagd "Tl /Yt I, simoa vertegenwoordiger van het genre worden beschouwd, eendeels dank zij de technische verdiensten van het stamtype-zoals de krachtige 81-pk-motor en de speciale constructie van de robuuste achterbrug anderdeels om de zo praktische en degelijke wijze waarop de specifieke Combinatiewagen-voorzieningen hier getroffen zijn. Ga zelf eens kijken bij uw Simca dealer. En riidt er eens mee! Simca 15Ö0 tourist, ongelooflijk, vanaf •275.- SIMCA Garage André Dees Verl. van Steenbergenlaan 27 Terneuzen Telefoon 01150—2035 jSËSAMl Ruim negenduizend mi litairen van de vierde divi sie prepareren zich op de grote brigade-oefening die vandaag begint en die het sluitstuk vormt van de jaar lijkse herfstmanoeuvres op de uitgestrekte Lünebur- gerheide. Reeds bijna twee weken zijn ze daar. In die tijd hebben ze intensief geoefend, eerst in klein verband en later in grotere een heden. Als vandaag twee brigades van de divisie tegen elkaar in het veld komen om met onderbre king van zondag verscheidene dagen slag te leveren, zal blij ken welke resultaten de afgelo pen weken hebben opgeleverd. Hoofdmotief van de jaarlijkse oefeningen in Duitsland de divisiecommandant, generaal- majoor G. H. Christan beklem toonde dit blijft het verkrij gen van een zodanige innige sa menwerking tussen alle wapens en diensten, dat de divisie een homogene effectieve vechtma chine wordt. Nu door mechani sering en motorisering de divisie langzamerhand zeer mobiel aan het worden is, valt vooral de nadruk op het oefenen van het mobiele gevecht. Daarvoor heeft men de beschikking over een ruime schakering van gepantser de voertuigen. Vele daarvan baanden zich ook gisteren weer een weg door het veelal tot moeras verworden Navo-oefenterein nabij Hohne. Er waren de oude bekenden, zo als de 48-ton zware Centurion- tanks, maar oók de nieuwe exemplaren als de 13-tons A.M. persdneelsvoertuigen en zelfs de jongste aanwinst van het leger, het bij D.A.F. in Eindhoven ver vaardigde gepantserde wielvoer tuig, de YP-408. Over deze jong ste aanwnist betoonde generaal Christan zich enthousiast. Overi gens blijken de recente moeilijk heden met de A.M.X.-tanks tot het verleden te behoren. RUIMTE VOOR EEN AANLOOP Duidelijk liet generaal Chris tan nog eens uitkomen dat de manoeuvres in Duitsland voor een goed oefenen van zijn korps van eminent belang zijn.'Niet al leen zijn de Nederlandse oefen terreinen te klein, maar ook ko men ze nauwelijks overeen met dat gebied waarin het parate deei van onze strijdkrachten bij een eventueel conflict zijn taak moet vervullen. Dat maakt dat vooral de lagere commandanten wel eens te weinig inzicht heb ben in Tetgeen met een sienc gemobiliseerde eenheid te berei ken valt. In Duitsland, waar het terein veel meer met een toe komstig gevechtveld in overeen stemming is, krijgen die lagere commandanten gelegenheid hun opvattingen te corrigeren. In Duitsland heeft men verder ruimte om eens een aanloop te nemen. Nog vorige week bij voorbeeld begonnen enkele ba taljons een „run op het oefenter rein" nabij Hannover. „TOERISTEN" FOTOGRAFEREN Gemiddeld 30 kilometer van het ijzeren gordijn werken onze troepen, maar die afstand blijkt geen beletsel voor „nieuwsgie rigen" om vrij intensief het doen en laten van de Nederlanders na te gaan. Net als vorige jaren schieten „toeristen legio plaatjes en zelfs toonde de Oostduitse televisie een week of wat geleden een foto van een Nederlands bivak op de beeldbuis. V.N.-secretaris-generaal Oe Thant heeft donderdag meege deeld, dat hij graag zou zien dat Denemarken, Finland en Zweden van de Verenigde Naties kleinere financiële tegemoetkomingen ver langen voor hun deelname aan de V.N.-operatie op Cyprus. Hij heeft zijn voornaamste militaire adviseur, generaal-majoor Rikhy, naar de hoofdsteden van de drie landen gezonden voor overleg betreffende het aanbrengen van zekere „bezuinigingen en be snoeiingen in hun aan de ver enigde naties gezonden rekenin- ge over de contingenten op Cy prus". Oe Thant noemde de finan ciële positie van de troepen macht, die nu al voor een derde periode van drie maanden op Cy prus vertoeft, „verre van bevre digend". 500 gram MALSE STOOFLAPPEN f 9 IQ (iets doorregen) J 500 gr. MAGER RUNDERBRAADVLEES 1*3,40 500 gram DIK VET GEZOUTEN SPEK J ƒ1,25 500 gram SUPER DIK SPEK 100 gram RUNDERROOKVLEES 0 69 100 gram GELDERSE HAM Q JONGE VERSE HAANTJES per 500 gram fa A. Ifsebaert Vlooswijkstraat Telefoon 2212 V SPREEKT MET ANNEKE simca isoo tourist NOORDSTRAAT 55—57 - TERNEUZEN De K.R.O.'t.v. zond over Neder- land-2 gisteravond een showpro gramma uit rond Anneke Grön- loh, waarvan we hier een beeld zien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 5