Vakbeweging wenst geen brevet van onvermogen DE LEEUW VAN BASHRA PRESTATIEBELONING IN SE BOIWVAKXEN INDUSTRIËLE BOUW KOPPELVERKOOP GEEN DEBAT ÖVER HUURBELEID VOORZITTER LANDBOUWSCHAP: ZÓ MOET HET NIET GEEN LOONSTOP IN 1965 Officier van Justitie vindt: SATURNESPEL IS HAZARDSPEL VROUWEN DIJ DE RIJKSPOLITIE Misdor «ooi mag m ook i BRANRSTOFFENHANDEL j F. VERSTRAETEH ZOON j OE THANT OVER CHROESJTSJOV SHELL HAARDOLIE PK rtC0. Tweede Kamer AGENDA De Z.-Vietnamese regering DE CHINESE KERNBOM i j Stationsweg 38 Terneuzen Tel. 011502085 j RADIOVERSLAG VOETBALWEDSTRIJD ALBANIE-NEDERLAND J Het centrale punt bij een eventueel gesprek over een plafond in de tariefstelling bij prestatiebeloning in de normstelling. Dit is de mening van de minister van volkshuisvesting en bouwnijver heid, de heer Bogaers. De minister verklaarde tijdens een openbare commissievergade ring in de Tweede Kamer dat de prestatiebeloning primair een zaak is van het bedrijfsleven en verder van de stichting van de arbeid en zijn ambtgenoot van sociale zaken. Tijdens de C. A. O.- onderhandelingen stond de kwestie van het loonplafond als essen tieel onderdeel van de loonsanering op de voorgrond. De normstelling voor tariefbeloning is van groot belang. Een groot deel van het bedrijfsleven is er trouwens van overtuigd dat zonder plafond niets van een tariefstelsel en van waardering terechtkomt. Het ontbreken van een plafond zou bovendien ern stige repercussies op het gehele bedrijfsleven hebben, aldus minis ter Bogaers. De minister bestreed aan de hand van cijfers de opvatting van de heer Wilmans (P-v.d.A.) dat de industriële bouw in de noorde lijke provincies moeilijk van de grond zou komen. In totaal zijn thans 3689 industriële woningen in uitvoering, waarvan 576 in de vier noordelijke provincies, dat is 11,7 procent van het totaal. In de ongeïndustriëerde sector wordt op het ogen blik volgens industriële methoden gebouwd. De export van indu striële woningen bedraagt jaarlijks ongeveer duizend. De bewinds man zei de indruk te hebben, dat dit aantal zal afnemen, nu van zijn kant het maximale is gedaan om deze woningen in ons land te houden. Er is gisteren ernstige kritiek geleverd op de z.g. „koppelver koop" bij de woningbouw. Deze kritiek kwam van nagenoeg alle zijden. Men achtte het verschijnsel van deze „koppelverkoop" (ook wel de „pakketvorming" genoemd) hoogst bedenkelijk. Het zou leiden tot een onjuiste bouwtoewijzing en een ongunstig effect hebben op de toetsingsprijs. Minister Bogaers noemde het bij elkaar brengen van verschil lende bouwprojecten een essentieel onderdeel van zijn beleid. Hij deelde mee, dat dit jaar in totaal 178 plannen voor de bouw van woningwetwoningen (25.271 woningen omvattend) werden gecom bineerd met 47 bouwplannen voor premiewoningen of voor onge subsidieerde woningen (8334 woningen). De resterende 131 plan nen voor de bouw van woningwetwoningen hadden betrekking op 16.837 woningen. Van de 47 gecombineerde plannen vielen 41 (met 7198 woningen) in de z.g. produktiestroom en 6 plannen (1100 woningen) daarbuiten. De conclusie van de minister was, dat het met de „koppelverkoop" wel meevalt. De onderwerpen subsidies en huurbeleid, die gisteren ter sprake zouden komen, zijn van de aggenda afgevoerd. Deze onderwerpen maken in verband met een voorgenomen ver eenvoudiging van het subsidiebeleid onderdeel van interdeparte mentaal overleg uit en ook het kabnet beraadt zich dienaangaande. Minister Bogaers zei niet te kunnen vooruitlopen op dit beraad en overleg. Hij zegde de vaste commissie een schriftelijke standpunt bepaling toe, waarna werd besloten deze onderwerpen eerst te be handelen in de plenaire vergadering van de Kamer op 17 november. I „Zo moet het niet," was het commentaar van de voorzitter van het landbouwschap, de heer A. W. Biewenga, op het dreige ment van De Gaulle om uit de E.E.G. te treden. De voorzitter van het landbouwschap deelde dit commentaar tijdens de ver gadering van het KiLL.V. in Assen aan een redacteur van het A.N.P. mee. Een goed staatsman handelt niet zoals De Gaulle heeft ge,- handeld, vond de heer Biewen ga. Hoewel hij het niet in alles eens is met de Duitse bondskan selier Erhard, vond hij toch dat deze door naar allerlei kanten voeling te houden een betere methode volgt. De heer Biewenga vroeg zich af, of De Gaulle alle agrarische aspecten van de zaak wel vol doende heeft bekeken en of hij daarin wel voldoende thuis is. Hij zag het er voorlopig nog niet van komen dat het dreige ment werkelijkheid wordt. De consequenties die dit zou heb ben, zijn op dit ogenblik nog niet te overzien. Misschien zou uit treden van Frankrijk uit de E.E.G. de Weg effenen voor En geland, maar zonder Frankrijk kan de E.E.G. toch ook niet. Misschien betekent het Franse dreigement wel een heilzame schrik voor Duitsland, maar op deze manier had het toch niet moeten gebeuren, zo meende de heer Biewenga. HEDEN Terneuzen: I^jixor-Theater, 8 uur: „Der Vogelhandler". ZATERDAG 24 OKTOBER Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Der Vogelhandler". Café Maandag, 7.30 u.: Prijs- kaarting. Axel: Het Centrum, 8 u.: „Ed die in de olie." Terr. Buitenweg, 3.30 uur: AZW IArnemuiden I. Spui: Sportterrein, 3.30 uur: Spui IWemeldinge I. ZONDAG 25 OKTOBER Terneuzen: Luxor-Theater, 2.30 uur: „Ursus, de leeuwenko ning"; 5 en 8 uur: „Der Vo gelhandler". PRINSES BEATRIX BIJ HET TURNEN In gezelschap van de Japanse kroonprinses Michido heeft prin ses Beatrix woensdag de Olym pische turnwedstrijden bijge woond. Gezaghebbende kringen in Sai gon hebben donderdag berichten tegengesproken, als zou de re gering van premier Ngoeyen Khanh zijn afgetreden. Wel is reeds een ontslagaan vrage opgesteld, maar deze zal niet worden ingediend, alvorens de hoge nationale raad een nieuw staatshoofd zal hebben gekozen. Het nieuwe staatshoofd zal dan een nieuwe premier moeten aanwijzen. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft woens dag bekendgemaakt dat uit ana lyses blijkt dat de Chinese atoombom die 16 oktober tot ontploffing is gebracht, 'n kracht van ongeveer twintig kiloton had en uranium-235 bevatte. De kracht is ongeveer gelijk aan die van de atoombom welke de Ver. Staten in 1944 boven Hirosjima lieten ontploffen. Bij de besprekingen in de S. E. R. over de economische situatie van ons land zal de vakbeweging het standpunt innemen, dat zij zichzelf geen brevet van onvermogen moet uitreiken voor het in 1964 gevoerde beleid. Dit schrijft de vice-voorzitter van het N. V. V., de heer A. Kloos, in een hoofdartikel in de N. V. V.-bladen. De loonoperatie van 1964 beoogde een aanpassing aan het buiten land, maar die is nog niet voltooid, zo meent de heer Kloos. Hij zou het daarom onverstandig vinden nu reeds op de vorig jaar gezette schreden terug te keren. GEEN ZORGEN De heer Kloos maakt zich niet zoveel zorgen over het tekort op de betalingsbalans. „De ervaring van 1958 heeft ons iets geleerd," zo schrijft hij. In een jaar tijd ging ons land toen van een groot tekort naar een groot overschot op de betalingsbalans. Dat ge beurde „omdat de vakbeweging Mr. J. Wiarde, die de met vakantie zijnde officier van jus titie mr. G. W. F. van der Valk Bouman verving, heeft in de zaak voor de Haarlemse recht bank over de vraag of het sinds 1 augustus te Zandvoort gespeel de saturnespel behendigheid of hazardspel is, zich eens ver klaard met zijn ambtgenoot dat saturne tot hazardspel gerekend dient te worden. Daarom persis teerde hij bij de eis van 25 boete die' op 24 september werd geste1 d toen de 55-jarige direc teur van het hotel, J. J. Pas, zich te verantwoorden had wegens overtreding van artikel 254 bis, het gelegenheid geven tot hazardspel. Verleden week heeft de Haar lemse rechtbank een deel van een spelavond in het badhotel bijgewoond en thans zette zij de behandeling der zaak in de Haarlemse rechtszaal voort. Als getuigen-deskundigen werden ge hoord ir. F. van der Walle, di recteur van een advies- en in genieursbureau uit Amstelveen, die een rapport over het spel had opgesteld, en prof. dr. ir. J. Cohen uit Den Haag, hoogleraar aan de technische hogeschool te Delft. Beiden kwamen tot de conclusie dat het na bestudering van het spel mogelijk is een ge tal te kiezen dat winst oplevert, zodat er van een behendigheids spel sprake is en dat voor de ge middelde waarnemer in het deel nemen aan het spel winst zit. De raadsman, mr. Maarsen uit Amsterdam, had eveneens be toogd dat saturnespel een behen digheidsspel genoemd moet wor den. Hij vroeg afwijzing van de vordering van de officier van jus titie en concludeerde tot vrij spraak. De rechtbank zal op vrij dagavond 30 oktober uitspraak doen. -jly Ter hoogte van de Panamese haven Portobelo is een boot met mensen, die zich naar een gods dienstig feest begaven, omgeslagen. 50 tot 60 passagiers wisten zich zwemmend te redden en anderen werden opgepikt. Men gelooft dat er ten minste 6 mensen zijn ver dronken. achteraf beschouwd zich te sterk bezorgd maakte over de ontwikkeling van de werkge legenheid en akkoord ging met een programma van bestedings beperking. Daarmee werd de basis gelegd voor een nieuwe overspannng. Deze fout zullen wij niet nog eens maken," zo verzekert de heer Kloos. OVERBESTEDING Hij vindt dat het evenwichts herstel natuurlijk tot stand moet komen, maar dat kan z.i. niet op de door de regering gewenste geforceerde wijze. Toen de loon operatie begon, wist iedereen dat overbesteding onvermijdelijk zou zijn. Verstandige economen hebben volgens de heer Kloos toen gezegd, dat die ontwikke ling geen reden mag zijn om aan het eind van dat jaar in paniek allerlei maatregelen ter beteuge ling van de overbesteding te vakbeweging nu in de praktijk brengen, aldus de heer Kloos. Daarbij past z.i. geen program ma van bestedingsbeperking in de loonsector. De vice-voorzitter van het N. V. V. vindt dit een funest beleid. Chroesjtsjov zal de geschiede nis ingaan als de man die er tot op zekere hoogte in geslaagd is een politiek van vreedzaam naast elkaar bestaan te voeren en een belangrijk deel van de openbare mening in het wésten te overtui gen van zijn oprechtheid, zo merkte Oe Thant op. De secreta ris-generaal zei Chroesjtsjovs op volgers, Breznjev en Kosygin, persoonlijk te kennen en het on waarschijnlijk te achten, dat de nieuwe Russische leiders terug zullen keren naar de politiek van vóór 1953 (onder Stalin). Veeleer is een voortzetting van de poli tiek van vreedzame coëxistentie te verwachten. KOSYGIN BESCHEIDEN Zowel Brezjnev als Kosygin be oordeelt de wereldsituatie op re alistische wijze, zo zei Oe Thant. Hij kende Brezjnev sinds 1955 en toen hij hem verleden jaar in Moskou weer had ontmoet, was deze „dezelfde vriendelijke, har telijke en ongedwongen heer ge bleven met een grote kennis van zaken". Kosygin beschreef hij als „een van de meest bescheiden mensen die ik ooit heb ontmoet". De keuringseisen voor vrouwe lijke kandidaten voor de rijks politie, die tot voorheen iets weg hadden van een handleiding voor de jury's van de miss-worldver- kiezingen, zijn aanzienlijk lager gesteld. Hierdoor zullen in het vervolg ook minder fraai ge vormde vrouwen kansen krijgen. Minister Scholten heeft name lijk de volgende alinea uit de verleden jaar in de staatscou rant gepubliceerde keurings eisen laten schrappen: „Bij de keuring van de vrouwelijke kandidaten zal aan de algemene lichaamsontwikke ling bijzondere aandacht dienen te worden besteed, aangezien hier meer nog dan bij het mannelijk personeel, het esthetisch aspect een rol speelt. Een goed gepro portioneerde lichaamsbouw is nemen. Deze woorden wil de vereist. Met het oog op het te dragen uniform dient vooral op de boezem te worden gelet". Ook de bepaling, dat een te grote lengte „uit esthetische overwegingen" bezwaren kan opleveren, is verdwenen. KIPPEBORST De eisen die aan het uiterlijk van de mannelijke kandidaten werden gesteld, zijn al eerder gewijzigd. Deze eisen hielden- o. m. in dat o- of x-benen alleen toegestaan waren als dat niet bij de politiefunctionaris te zien was als hij zijn uniformbroek aan had. Een kippeborst of stotteren waren uit den boze. Een kunst gebit werd toegestaan, mits de kandidaat beloofde dat hij het goed zou onderhouden. Aanleiding voor de verande ringen was een bericht over deze eisen in de kranten. Dé kwestie werd hierdoor in de Kamer ter sprake gebracht en de minister van justitie beloofde toen de richtlijnen te zullen wijzigen. ,EEN TEGEN ALLEN" IN BOLSWARD DE VKJJE ZEEUW Vrijdag 23 oktober 1964 (Adv.) 2CZÏS De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Oe Thant, heeft don derdag op een persconferentie verklaard, het wenselijk te ach ten dat Chroesjtsjov als deze dat tenminste wil in de gele genheid wordt gesteld in het openbaar een verklaring af te leggen over de omstandigheden van zijn verdwijning van het po litieke toneel. Zondag zal in het radiopro gramma van de A.V.R.O. van 13.55 tot 15.45 uur verslaggever Frans Henricks een directe re portage brengen uit Tirana van de voetbalwedstrijd Albanië Nederland, die wordt gespeeld in het toernooi om het wereld kampioenschap. In dit wereldkampioenschap voetbal, dat op 24 mei van dit jaar van start ging en waarvan de eindronden in 1966 in Enge land worden gehouden, eindig de de eerste ontmoeting van het toernooi te Rotterdam ussen Ne derland en Albanië met een 20 overwinning voor Oranje. Een beeld van het t.v.-svel „Een tegen allen", dat woensdagavond door de N.C.R.V. uit Bolsward werd gepresenteerd. Bij de opdrachten die de bur gerij kreeg uit te voeren kwa men uiteraard ook de Friese vlag en schaatsenrijders te pas. Twee doden bij verkeersongeluk De 37-jarige mevrouw A. Ro- zeboomKhzerswaard uit Mar- kelo en de 73-jarige G. van den Berg uit Rijssen zijn donderdag middag bij een verkeersongeluk op de weg RijssenWierden om het leven gekomen. De heer Van den Berg werd door de auto van mevrouw Rozeboom aangereden, toen hij plotseling met zijn fiets naar links reed. De man kwam op de motorkap terecht en ont nam zo het uitzicht aan de be stuurster, die tegen een boom reed. Twee inwoonsters van Rijssen, resp. 50 en 63 jaar, die ook in di auto zaten, zijn ernstig ge wond in een ziekenhuis te Alme lo- eumSBKP' 5. „Hou ze tegen, jongens! Ver dedig u!" kakelde de oude man op gewonden. „Santa Maria! Het schreit ten hemel dat 'n eerlijk Lombardijns koopman nog niet eens 's avonds op straat kan lopen in deze schurkenstad zonder door dat gespuis te worden aangevallen! Goedzo! Probeer die ratten bezig te houden tot de stadswacht zijn ronde doet! Santa Lucretia! Waar blijven die luie wachters? Betaal ik dafttvopï elk jaw gen aan belastingen...?" Maar Aram lette niet op hem. Trede voor trede terugwijkend ver dedigde hij zich soepel tegen de opdringende straatrovers. Zij wa ren in de meerderheid, maar zij stonden thans tegenover een mees ter, die na honderden gevechten even vertrouwd met zijn wapen was geworden alsof het een stuk van hemzelf was. Terwijl hij hen grinnikend bezig hield, herinnerde ftü eg» $yech te r s-1r u c die hij jaren geleden van zijn leer meester Tudor geleerd had, en loerde op een goede gelegenheid om die toe te passen. „De stadswacht! Waar Is de stadswacht?" kraste de grijsaard verbolgen, de vuisten ten hemel zwaaiend. „Moet een eerlijk Lom- bardijn hier eerst in zijn bloed lig gen te baden voor die luiaards uit de taveerne willen komen, waar ze stadsgelden verdobbelen? De stadswacht,.. AH!iï" Een kreet van verbazing ont snapte hem. Want met een schijn beweging had Aram de drie tegen over hem tegelijk tot een uitval verleid. Nu flitste zijn eigen wa pen plotseling omlaag, haakte ach ter het gevest van de drie uitgesto ken zwaarden en met een forse zwaai ontwapende hij zijn tegen standers gelijktijdig. Rinkelend vloog het staal over de stenen...

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 3