Krijgt India de volgende A-bom? Verolme gaat werf bouwen in Indonesië VREES VOOR WEDLOOP IN KERNBEWAPENING BURGEMEESTER GEZOCHT VOOR YEROLME SCHEEPSWERF BOUWVAKKERS DEMONSTREREN IN AMSTERDAM TEGEN TARIEFSTOP SCHEPEN VAN 50.000 TON Poolse bezettwg .onbetwistbaar' Dr MansMt FRANS ULTIMATUM KORTZICHTIG ROEPING en STRIJD RADIO EN TELEVISIE Vrijdag 23 oktober 1964 DE VRIJE ZEEUW Pagina 11 Nu India Eigen plutonium! En uranium ZEEPOST Eigen industrieën Hogere levensstandaard voor Sowjet-volk Loonsverhoging voor koning Boudewijn DE PERSVRIJHEID AUTO TEGEN BOOM Twee doden RAKETLANCERING VROUWELIJK PARLEMENTSLID ALS „WHIP" OM DE EER VAN DE FAMILIE Toen de Fransen hun kernhom hadden ontwikkeld, was het grootste gevaar niet dat hij gebruikt zou worden, maar dat hij zou inspireren tot navolging. Met name dacht men in de V. S. en Enge land, maar ook in Moskou, aan de Duitsers. Zouden die niet in de verleiding komen te gaan redeneren dat Bonn zeker niet minder moest zijn dan Parijs en dat er ook een Duitse kernbom moest komen als er een Franse was? Dat gevaar is minder acuyt gebleken dan menigeen dacht; in Bonn had men gezegd geen verlangen naar een bezit te hebben dat men toüh niet zou kunnen gebruiken. Men ging liever in op een Amerikaans aanbod om wat meer invloed te krijgen op een N. A. V. O.-kernmaoht, de befaamde multilaterale vloot. Nu de Chinezen met hun eerste kernproef de radio-activiteit in de atmosfeer aanzienlijk hebben verhoogd, krijgt de vrees voor imitatie een nieuw aspect. Kan men van de Fransen nog voor een goed deel aannemen dat ze hun kernwapen beschou wen ais een noodzakelijk attri buut om mee te tellen als grote mogendheid zonder dat er direct gevaar bestaat dat het als wapen inderdaad zal worden toegepast, met China ligt dat anders. Spe ciaal India heeft al ondervonden dat de Chinezen niet opzien tegen een beetje geweld jegens hun buren als hun dat zo uit komt. En in New-Delhi is men er minder van overtuigd dat Pe king zijn kernbom ook nooit zal gebruiken als wapen van agres sie. Er gaan daarom hoe langer hoe meer stemmen op in India dat de regering moet zorgen het zes de lid van de kernclub te wor den, al is het alleen maar om door te grote weerloosheid de Chinezen niet in de verleiding te brengen. Het is een merkwaardig dilem ma, want een groot deel van het aanzien van India in de wereld vooral de neutrale is ge baseerd op het vooral door wij len Nehroe gepropageerde af wijzen van kernproeven van wie ook. Dat aanzien wil menige In diër echter offeren wanneer daardoor de veiligheid van het land wordt gediend. Het Indiase verlangen naar een kernbom is geen loze droom. Prof. dr. Homi J. Bhabha, de lei der van het kernonderzoek in In dia, is een der vooraanstaande kerngeleerden: hij zat de confe rentie der U. N. O. over kern energie van 1955 voor. Volgens hem kan India in anderhalf jaar een bom hebben, als dat moet. En dat is geen grootspraak. Plutonium, de grondstof die voor A-bommen het meest ge bruikt wordt sinds Nagasaki, heeft ieder land dat een kern reactor bezit. Voor de meeste geldt echter dat dit produkt vin de reactor terug moet naar de oorspronkelijke leverancier van de reactorbrandstof, voor Ne derland dus de V. S. Voor India geldt een dergelijk contract niet: het is het enige land buiten de bombezitters dat een eigen installatie heeft om plutonium te winnen, oorspron kelijk bedoeld als brandstof voor reactors, maar uitermate ge schikt voor een bom. En India heeft ook uranium- voorraden. Deze twee omstan digheden maken het voor India mogelijk in ijltempo zelfs nog voor te komen op de Chinezen- En dan? Als India zijn bom heeft, is de club alweer uitge breid en het is niet onwaarschijn lijk dat er een soort gedrang ont staat van §taten die willen zor gen dat ze er ook bijkomen. En zo doemt een perspectief op van een wereld met hoe langer hoe meer bommen in hoe langer hoe meer handen, een beeld dat niet erg geruststellend is. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip. Argentinië: m.s. „Cap San Augustin" 27-10 Australië: m.s. „Tagus" Brazilië: m.s. „Louis Lumièrë Canada: m.s. „Pr. Alexander" m.s. „Pr. Irene" Chili: m.s. „Buntenstein" Indonesië: m.s. „M. H. Thamrin" Ned. Antillen: m.s. „Pr. der Nederlanden" 28-10 Nieuw-Zeeland: m.s. „Rakaia" 26-10 Suriname: m.s. „Jason" 28-10 Verenigde Staten van Amerika: m.s. „Pr. Irene" 28-10 Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-A. m.s. „Capetown Castle" 25-10 m.s. „Wonosari" 28-10 Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakket ten geven de postkantoren. 26-10 27-10 26-10 28-10 25-10 26-10 Circa 3000 bouwvakarbeiders, voornamelijk werkzaam bij de Am sterdamse nieuwbouw, hebben gisteren deelgenomen aan een de monstratieve optocht die o.m. was gericht tegen de tariefstop in de bouw-C. A. O. Zoals bekend houdt deze ta riefstop in, dat de werknemers slechts uitbetaling krijgen tot 'n prestatie van 135 procent. De de monstratie werd georganiseerd voor burgers die in woningnood verkeren". Wij zijn bereid door hard werken de woningnood te helpen verminderen, indien daar een behoorlijke beloning tegen- door het bouwvakcomité, dat I over staat", aldus de heer Koop geen banden heeft met de erken- mans. Voorts zou minister Bo Voor het dorp dat sinds 1958 bij de Braziliaanse werf van Verolme is ontstaan wordt een burgemeester ge zocht. Dit is te lezen in het zöjSist verschenen perso neelsorgaan „Verolme Nieuws". De werfdirecteur, die tot op heden ook de belangen van zijn dorpelingen behartigde, is daar door de toenemende activiteiten op de werf niet meer toe in staat. In 1958 vond de heer Ver olme tijdens een tocht per motorboot langs de Brazili- De r.k. hiërarchie in Polen heeft gisteren verklaard, dat de Poolse bezetting van voormalige Duitse gebieden, die na de twee de wereldoorlog bij Polen zijn gevoegd, „onherroepelijk en on betwistbaar" is. Aartsbisschop Boleslaw Komi- nek, het waarnemend hoofd van het Poolse episcopaat, heeft in een verklaring gezegd dat de westelijke gebieden thans even Pools zijn als Warschau en an dere provincies. In de kerkelijke verklaring heet het verder, dat acht mil joen Polen, die in deze voorma lige Duitse gebieden wonen, al hun krachten, geloof en hoop aan deze gebieden hebben ge wijd en op deze gebieden heb ben gesteld. HET VATIC A AN WACHTTE AF In de verklaring wordt gecon stateerd, dat de Polen, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, het eens 2ijn over het vraagstuk van hun herwon nen gebieden. Reuter tekent hierbij aan, dat het Vaticaan tot dusver de poli tiek heeft gevolgd om volledige erkenning van de nieuwe Pool se grenzen met Duitsland uit te stellen in afwachting van de ondertekening van een vredes verdrag tussen de voormalige geallieerden tijdens de oorlog en Duitsland. De weigering van de Poolse kerk om vaste bisschoppen te benoemen in de voormalige Duit se gebieden in overeenstem ming met het Vaticaanse beleid is een van de grondoorzaken geweest van spanning tussen de r.k. leiding in Polen en de Pool se overheid. Het communistische blad Trybuna Ludu heeft on langs de kerk opnieuw aange spoord loyaliteit met de staat te tonen. aanse kust een op het eerste gezicht geschikte plaats voor een werf: een vallei met een prachtige baai. Deze plek bij Jacuancanga, ongeveer 60 mijl van Rio de Janeiro, viel achteraf tegen. De grond bfeek niet geschikt. Een in de nabijheid liggende rotsforma tie, „Ilha do Morena" (eiland van de bruine man), bracht de oplossing. Op 21 juli 1958 werd begonnen met het af graven van deze rots tot op bouwniveau, waarbij ruim een miljoen kubieke meter grond en steen werd verzet. Op dezelfde dag werd begon nen met het rooien van bo men, het egaliseren van de grond en de bouw van hel lingen, kade en kraanbanen aan de oever van de baai. Voor het egaliseren van .de grond werd de uit de rots vrijkomende steen gebruikt. Met dynamiet werd een dok voor schepen tot 100.000 ton d.w. uit de rots gesprongen. Op de plaats waar enkele jaren geleden nog oerwoud was, ligt nu een moderne werf. Het aantal personeels leden bedraagt op het ogen blik meer dan 2.000. Op de werf zijn reeds vier schepen van 10.500 ton gebouwd, ter wijl voor nog zes andere de opdracht klaar ligt. Er zijn twee hellingen voor schepen tot 35.000 en 80.000 ton. Op 17 januari 1965 wordt voor de nieuwe werf in Tandjong Priok de eerste paal geslagen. Het eerste schip dat daar ge bouwd zal worden, zal plus mi- s 50.000 ton groot zijn, zo meldt „Verolme Nieuws", het personeelsorgaan van Verolme's verenigde scheepswerven. Dit is het eerste nieuws over activiteiten van de heer Verolme in Indonesië sinds hij met zijn financiële directeur, de heer H. J. Hofstra, en de directeur van de werf in IJsselmonde, de heer A. Rijke, in april en mei Indo nesië bezocht. Later in het jaar volgden bezoeken van Indone sische regeringsvertegenwoordi gers aan Nederland en werden plannen besproken en uitge werkt. De heer Verolme bleef daarna zeer zwijgzaani. over de resultaten van deze besprekin gen. Deze week werd bekend, dat het passagiers- en vrachtschip „Prinses Irene" van de „Oranje lijn" door Verolme is gekocht met de bedoeling het schip te verbouwen en door te verkopen aan Indonesië, waar het schip waarschijnlijk onder de vlag van de „Djakarta Lloyd" zal gaan varen. De nieuwe werf in Tandjong Priok wordt geen Verolmewerf, maar een Indonesische. Wel zal de werf met medewerking van het Verolmeconcern worden ge bouwd. Er zijn in overleg met Verolme plannen uitgewerkt, die in etappes zullen worden uitge voerd. Beslissingen over de wij ze en het tempo van de uitvoe ring liggen bij de Indonesische autoriteiten. Ook beslissingen over de fi nanciering van deze projecten is in de eerste plaats een zaak van Indonesië. Op een vraag of er verdere activiteiten van de heer Ver olme in Indonesië te verwach ten zijn, werd door een woord voerder van het concern ge antwoord: „Indonesië is bezig eigen industriei op te bou wen, waarbij Verolme tech nische medewerking zal ver lenen. De aard en de omvang hiervan is geheel afhankelijk van de In donesische wensen. Besprekin gen over deze zaken worden ge voerd met de Indonesische rege ring, die de uitvoering van de plannen in handen zal leggen van door haar aan te yrijzen organi saties of maatschappijen". de vakbonden. De bouwvakarbei ders verzamelden zich op het Amstelveld, waar de secretaris van het actiecomité Klaas Stap horst een toespraak hield. Deze stelde dat de demonstratie be halve tegen de tariefstop ook te gen de uitsluiting van ontslagen bouwvakarbeiders bij de N.V. Texel was gericht. Vanaf liet Amstelveld trok de honderden meters lange stoet met spandoe ken via het Rokin, ae Dam en de Raadhuisstraat naar de Wes- termarkt. „MEDEDOGEN"GEVRAAGD Op de Westermarkt werden de demonstranten toegesproken door Harry Koopmans, lid van het bouwvakactieeomité. Hij uit te kritiek op de brief van minis ter Bogaers aan de bouwvak arbeiders waarin de minister „medededogen had gevraagd Voortbordurend op redevoe ringen van de nieuwe leiders der Sowjet-Unie schrijft de „Prawda", het blad van de Rus sische communistische partij, dat alleen een hogere produktie per arbeider een hogere levens standaard zal kunnen*brengen. De partij, aldus het blad, wenst dat het Russische volk „van jaar op jaar beter, veiliger en meer cultureel zal leven" en als be langrijkste taak ziet men de ont wikkeling der produktieve krach ten „als basis voor een voortdu rende verbetering van de wel vaart van het Sowjet-volk". De „Prawda" drong aan op een aanhoudend streven naar betere produktiemethoden en meer gebruik maken van het „scheppend initiatief der massa" en van wetenschap en techniek. Volgens onlangs gepubliceerde cijfers bedroeg de expansie in de Russische industrie in de eer ste negen maanden van dit jaar „meer dan zeven procent", ver geleken met 8,7 procent in de zelfde periode van 1963. Men acht het mogelijk, dat deze daling mede tot de val van Chroesjtsjov heeft bijgedragen. Dr S. L. Manshoit, de Neder landse vice-voorzitter van de E. E. G.-commissie, verklaarde woensdagavond desgevraagd te genover een speciale correspon dent van het A.N.P- in Straats burg, dat hij het Franse ultima tum politiek gezien „kortzichtig" vindt. Het verzwakt volgens hem de Franse positie en hij meent dat de Franse regering er niets mee kan bereiken. Het E. E. G.-verdrag is onher roepelijk, aldus dr. Manshoit, en ook al heeft een bepaald land nog zoveel bezwaar tegen de ontwikkeling, het moet zich er aan houden. Wat de „fatale" datum van 15 december betreft, merkte hij op dat de gemeenschap volgens het verdrag met de gemeenschappe lijke landbouwpolitiek de tijd heeft tot aan het eind van de overgangsperiode, dat wil zeg gen tot 1970. Het moest dr. Manshoit echter ook van het hart, dat de Duitse obstructie tegen het vaststellen van een gemeenschappelijke graanprijs gevaarli.ik is. Hij meende dat de C. 'O. U. in Duits land een grote verantwoordelijk heid op zich neemt, als door haar houding de ontwikkeling van de E. E-. G.-landbouwpolitiek wordt geblokkeerd. door ERNST MEISTER 15) En geeft u hem nu dan maar een kubiek .Myoston'. Dokter Pehr zal u wel de kegelbaan wijzen. Ik zou vandaag meteen beginnen." „Een eigenaardige therapie", dacht Sevard, „maar toch hele maal niet zo gek. Er mankeert hier eigenlijk alleen nog maar een voetbalveld. De patiënten als spelers, de assistenten in het doel en de chef als scheidsrech ter." Nadenkend liep hij in de ka mer van Sternbach heen en weer, nadat hij hem overeen komstig de aanwijzing van de chef een injectie had gegeven. „Een wonderlijke tijd waarin wij leven," dacht hij. „Zou het nu werkelijk zo zijn dat over vijftig jaar de mensen ook over deze tijd als de goede, oude tijd praten? Zouden zij dan om het begrip automatisch lachen, wat nu de grote slagzin is? Mens en machine! Wie is er langzamer hand de baas?," „Wat is dat voor een tuig dat jullie me inspuiten?", wilde de filmman weten. „Nou, dat kan ik u eigenlijk zelf ook niet precies zeggen," antwoordde Sevard voorzichtig. „Maar in ieder geval helpt het." Hij dacht er over de zieke ook eens iets te laten lezen, maar voor welke lectuur zou deze man zich interesseren? Tenslotte kan men van bijna alle romans wel een film maken. Zo kwam hij er niet uit. „U doet het beter dan dokter Vallen," zei Sternbach. Sevard glimlachte. „Speelt u schaak, meneer Sternbach?" „Nou, dat is een goed idee. Speelt u ook? Dan konden wij „Ja, maar natuurlijk," ver zekerde Sevard. „Laten wij zeg gen vanmiddag. Zo gauw als ik vrij ben kom ik wel bij u. En nu zou ik maar even gaan rusten tot het eten." „Komt u beslist, dokter?" „Absoluut, meneer Sternbach." Dr. Sevard bezocht nog twee patiënten en toen kwam hij in de kamer van Stoja. De man zat aan aan de tafel en sloeg haastig een boek dicht, waarin hij klaarblij kelijk had gelezen. Dr. Sevard kreeg de indruk dat hij Stoja verrast had en hij nam zich voor dat boek eens nader te bekijken. Stoja beantwoordde zijn groet terughoudend, maar hij haalde uitdrukkelijk de inhoud van zijn neus naar boven. „Het gaat mij bijzonder goed," vertelde hij. „Ik heb geen enkele wens en geen enkele klacht." „Nou, dat is prettig," ant woordde Sevard. „Maar zie ie, dokters zijn nu eenmaal lastig en ik heb wél een verzoek, dokter Brioni heeft voorgeschreven „Heeft voorgeschreven?", viel Stoja hem'bot in de rede, maar dan bedacht hij zich. „Nou ja in ieder geval, hij weet er na tuurlijk wel iets van. Wat heeft hij voorgeschreven?" „Even een klein routine-on derzoek, meneer Stoja." „Waar is dat nu voor nodig? Weten ze nu nóg niet wat ik mankeer?" „Ja, ziet u, u is na tuurlijk al onderzocht en wan neer ik het nu ook doe, kunnen wij onze bevindingen aan elkaar toetsen. Dan is de diagnose zeker en kunnen wij u ook vlugger be ter maken". Stoja zag de assistent mede lijdend aan. „Ik vind jullie, dok toren, verschrikkelijk omslach tig. Nou ja, dat bedoel ik natuur lijk in 't algemeen. In het zaken leven hebben wij geen tijd voor zulke uitgebreide diagnose, daar weten wij het meteen wel." „Ach", zei Sevard, „ik meen toch wel eens iets te hebben ge lezen over marktonderzoek". Stoja keek hem scherp aan. „Hebt u verstand van het za kenleven, dokter?" „Nou, niet veel", moest Se vard bekennen. „Maar ik heb mij altijd voorgesteld dat het markt onderzoek in het zakenleven fei telijk hetzelfde is als de diagnose in ons vak. Door het markton derzoek kunt u een bepaalde economische fout ontdekken en die verbeteren, waardoor uw winst hoger wordt. En met de diagnose is het zo dat wij het zwakke punt zoeken, dan het wapen van onze medicijnen ge bruiken en tenslotte is dë winst uw gezondheid". Stoja zuchtte diep. Hij knikte waarderend. „Ja, marktonder zoek en diagnose is toch eigen lijk geen gekke vergelijking. U valt me mee, dokter. Nou, gaat u gang dan maar". Op dit moment las Sevard de titel van het boek. „Commentaar op het belastingstrafrecht". Hij nodigde Stoja uit mee te gaan naar het laboratorium en al spoedig had hij zijn conclusie ge trokken. Deze man leed aan angstneurose. Onwillekeurig bracht hij zijn ziekte in verband met de lectuur van de patiënt en daarom kon hij, terwijl Stoja zich weer aan kleedde, niet nalaten te zeggen: „Weet dokter Brioni, dat u zich met het belastingrecht bezig houdt en nog wel met de opwin dende kant van het belasting recht?" (Wordt vervolgd.) gaers hebben gezegd dat de loonbepalingen in de nieuwe bouw-CAO geleidelijk moesten worden ingevoerd en niet van de ene dag op de andere. De demonstratie, waarvoor of ficieel toestemming was ver leend, verliep ordelijk. Bij het Belgisch huis van afge vaardigden is een wetsontwerp ingediend, waarin wordt voorge steld de civiele lijst van koning Boudewijn en de toelage aan diens broer prins Albert in de toekomst te koppelen aan het kleinhandelsindexcijfer. Sinds zijn huwelijk met konin gin Fabiola bedraagt de civiele lijst voor koning Boudewijn 42 miljoen Belgische francs (ruim 3 miljoen gulden) en de toelage voor prins Albert 3,5 miljoen frank (ruim een kwart miljoen gulden). Nu wordt voorgesteld deze bedragen te verhogen tot resp. 46,5 en 3,9 miljoen francs. Er zijn vier landen op het wes telijk halfrond waar geen pers vrijheid bestaat. Van deze landen moet Cuba als „vijand nummer 1" worden beschouwd. Tot deze uitspraak komt de commissie voor de persvrijheid in een ver slag aan de 20e algemene verga dering van de inter-Amerikaanse persassociatie, die in Mexico- stad wordt gehouden. In het verslag worden Haiti, Bolivia en Paraguay eveneens genoemd als landen, waar geen persvrijheid bestaat. Op de Luikerweg in Valkens- waard is woensdagnacht een auto die in de richting Valkens-1 waard reed, tegen een boom ge reden en in brand gevlogen. De twee inzittenden, de 35-jarige Amsterdammer W. van Gisber-1 gen en de even oude S. Herben uit Soestdijk, moeten al door de! klap tegen de boom om het leven1 zijn gekomen. Een surveillerende agent dis het brandende wrak kort na het1 ongeluk aantrof, kon niet veeli beginnen. De brandweer heeft' de brand geblust. De stoffelijke overschotten zijn naar het St. Josephziekenhuis te' Eindhoven gebracht. De Verenigde Staten hebben woensdag van Wallops Island 'n raket van het type „Astrobeej 1500" gelanceerd, een van de, krachtigste raketten die worden gebruikt voor het onderzoek van' de ruimte op grote hoogten. De' tweede trap bereikte een hoogte] van 1950 km en kwam op eenl' afstand van 2130 km van Wal-' lops Island in de Atlantische] Oceaan terecht. Het was de twee-j de lancering van een dergelijke' zware raket. 70 kg instrumenten verzamelden gegevens over ver snelling, trillingen, temperaturen en druk. Voor het eerst in de geschiede*] nis van het Britse parlement] 'heeft een vrouw de functie van] „whip" gekregen- Een „whip" is een fractielid dat voortdurend] op zijn hoede moet zijn voor, „verrassingen" van de kant van de oppositie, die wel eens een motie van wantrouwen zou kun nen indienen, terwijl niet vol doende leden van de regerings partij bijtijds voor de stemming aanwezig kunnen zijn. Met de geringe meerderheid van de hui dige socialistische regering is deze kans groot. De labourfractie telt verschei dene „whips". Deze zorgen <>ok voor het handhaven van de discipline in de fractie. De pas aangestelde „ordebewaarder" is een zestigjarige onderwijzeres, mevr. Harriet Slater, die sedert 1953 voor labour in het parle ment zit. ZATERDAG 24 OKTOBER 1964 HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Het levende Woord; 7.15 Klas. gram.; 7.45 Gewijde muz.; 7.55 Overweging; 8.00 Nws.; (Tussen €.15 en 9.30 kunnen de progr. onderbroken worden voor een rechtstreekse uitz. uit Tokio.) 8.15 Voor de jeugd; 8.20 Djinn, gevar. progr.; 12.00 Angelus; 12.04 Olymp. journ.; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.33 Licht instrument, kwartet met zang sol.; 12.50 Regeringsuitz.; Werk en welzijn; 13.00 Nws.; 13.15 Marktber.; 13.18 Voor de jeugd; 14.10 Musicerende dilettanten Mannenkoor; 14.30 Voor de kleu ters; 14.40 Franse les; 15.00 Lichte orkestmuz. en zangsol.; 15.30 Voor de jeugd; 15.45 Karak teristiek, een progr. van weinig woorden en veel muz.; 16.30 Lichte gram.; 17.00 Lichte gr.; 17.30 Kunstkroniek; 18.00 Licht ensemble; 18-20 Jazzmuz., met comment.; 18.50 Lichtbaken, lez.; 19.00 Nws.; 19.10 Act.; 19.35 Klas. muz.; 20.00 Hoogtepunten van de achter ons liggende 18e Olymp. zomerspelen in Tokio; 20.30 Rieleksen..., gevar. progr.; 21.36 Licht instrument, ensemble met zangsol.; 22.00 Roulette, een spelletje met gram.; 22.15 We reldoorlog I, docum. progr.; 22.30 Nws.; 22.40 Epiloog; 22.45 Kruispunt: Gespr. over Christen- zijn in Kerk en Wereld van van daag; 23.15 Nouveauté's: Nieuwe klas. gram(.23.5524-00 Nws. HILVERSUM II; 7.00 Nws.; 7.10 Oehtendgymn.; 7.20 Soc. strijdl.7.23 Lichte gram.; (7.30 Van de voorpag., praatje;) 8.00 Nws. en soc. strijdl.; 8.18 Amu- sementsmuz.; 8.40 Orgelspel; 9.00 Loon naar werken, praatje; 9.10 Klas. pianoconc.; 9.40 Richt lijnen, lez. over de tien geboden in onze tijd; 9.55 Gezin en wel vaart (IV); 10.00 Buitenl. week- overz.; 10.15 Z. O. 135, gevar. progr.; (Om 11.00 Nws.;) 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.33 Act. sportnws.12.55 VARA-Varia; 13.00' Nws.; 13.15 Opnamen nachtconcert van 17 okt. jl.: Lichte muz.; 13.50 Uit laat, progr. voor de twintigers; 14.25 Radio jazzclub; 14.50 Re port. 70-jarig jubileum Nederl. Vegetariërsbond; 15.00 De oude Nederl. Opera 19001925; 16.00 Nws.; 16.02 Boekbespr.; 16.20 Lichte orkestmuz.; 16.45 Licht instrument, kwintet; 17.05 Lich te orkestmuz.; 17.30 Weekjourn.; 1S.00 Nws. en comment.; 18.20 Tijd voor teenagers; 19.10 Je neemt er wat van mee. hobby quiz; 20.00 Nws.; 20.05 Britse volksliederen; 20.15 Dag van de Ver. Naties: Londens Symf. ork. en sol.: Moderne en klas. muz.; 21.00 Soc. comment.; 21.15 Tram melant in Loeren aan de Hor, licht progr.; 22.10 Licht instru ment. trio; 22.30 Nws.; 22.40 Me- tropole-show: Metropole-ork-, koor en sol.; 23.10 Even napla- ten, licht progr.; 23.5524.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Middagvaria; 12.25 Weer- ber.; 12.30 Hallo met Henk; 12.55 Progr.-overz.; 1300 Nws. en Olymp. journ.; 13.20 Operette fragmenten; 14.00 Nws.; 14.03 Nieuwe gram. voor teenagers en twens; 15.00 Nws.;, 15.03 Radio- week I, n en ni; 35.15 Hoorsp. Aansl.: Orkestmuz.; 17.00 Nws.; 17.15 Koorzang; 17.30 Moderne Duitse orgelmuz.; 18.00 Nws.; 18.03 Voor de sold.; 18.28 Paar- desportber.; 18.30 Liederen; 18.45 Sportkroniek; 18.52 Liedjes; 19.00 Nws., radiokroniek en hoogte punten uit de Olymp. spelen '64 te Tokio; 19.40 Gevar. muz.; 20.00 Orkestmuz.; 20.15 Intern, conc. ter gelegenheid van de dag der Ver. Naties: Klas. en moder ne muz.; 22.30 Nws.; 22.45 De zeven kunsten; 23.00 Nws.; 23.05 Dansmuz.; 23.55—24.00 Nws. Televisieprogramma's NED. TV I; 15.00 Weekjourn.; 15.25 Hardy's logboek, tv-film (2)16.00 Intermezzo, een film impressie over het Spaanse land 16.15 Huisje, boompje, beestje; 17.00—17.35 Voor de kind-; 18.15 Olymp. spelen; 19.30 Barend de beer; 19.35 Sir Lancelot, tv-film (3); 20.00 Journ. en weeroverz.; 20.20 Brandpunt; 20.50 Vier ma ten van nu, licht progr.; 21.30 Bonanza, tv-film (10); 22.20 Con- cüie-journ.; 22.25 Journ.; 22.30 23.30 Olymp. spelen. NED. TV II: 20.00 Journ.; 20.01 Zoo Zoo, maandelijks die- renprogr.; 20.30 Combo, maan delijkse tienerinstuif; 20.55 De Dick van Dyke show (25)21.20 22.10 Hoe maakt u het?, maandelijks progr. VLAAMS BELG. TV: 17.00 Re port. van de Olymp. spelen; 13.55 Zandmannetje; 19.00 Tienerklan ken, progr. voor de jeugd; 19.30 Autorama, kroniek voor de auto mobilisten; 19.55 Hier spreekt men Nederl.; 20.00 Nws.; 20.25 De wijkagenten: Een zwaardvis vangt men niet gemakkelijk, tv- feuiPeton; 20.50 Hildegard Knef show; 21-25 Act.; 21.55 Holly wood en zijn sterren; 22.20 Nws.; 22.30—23.30,Olymp. spelen. Om „de eer van zijn familie te zuiveren" heeft een onderwijzer in de Siciliaanse plaats Catania een hoogleraar in de economie neergeschoten. Gaetano Furnari, wiens 19-jarige dochter een baby verwacht, stapte een volle exa menzaal binnen, begaf zich naai de jurytafel waaraan de hoogle raar met twee collega's gezeten was en schoot hem zonder een woord te zeggen neer. Het slacht offer, gehuwd en vader van twee kinderen, overleed in het zieken huis. Furnari zei dat de hoogleraar zijn dochter had verleid- „Ik heb gedaan wat iedere vader onder dergelijke omstandigheden zou hebben gedaan. Ik heb de eer van mijn dochter gezuiverd".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 11