Hulp voor Kongo- Brazzaville Frans vliegtuig neergestort in Sierra Nevada Oostduitsers via tunnel vluchten blijft Engeland in Zuidoost-Azië BEGROTING RIJKSWEGENFONDS 1965 HET WEER T weepal t in Griekse koningshuis ANTHONY EDEN OVER HET RUSSISCH CHINESE GESCHIL Maandag 5 Dinsdag 6 oktober 1964 20e Jaargang - No. 6282 VIJF MILJOEN VOOR KRUININGEN—PERKPOLDER Rustig herfstweer Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden ROOFOVERVAL IN LONDEN VERIJDELD OPNIEUW ONGEREGELDHEDEN IN BELFAST Nederlander omgekomen in Frankrijk Kroonprins ORKAAN HILDA TREFT LOUISIANA Fraafiering bij abonnement! Terneuzen Di#ecteur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan ƒ2,per week 50 et. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummei tot 10 uur v.m. Communistisch China heeft zaterdag aan voormalig Frans Kongo (Brazzaville) hulp en by- stand beloofd by de strijd tegen de imperialistische bedreigingen van inmenging en ondermijning met Leopoldstad als basis. Dit werd gezegd in een "geza menlijk communiqué, uitgege ven na een staatsbezoek van zes dagen aan China van president Alphonse Massemba Debat van Kongo-Brazzaville. Kongo zal het lidmaatschap van China in de verenigde naties en de bevrij ding van Formosa steunen. Mas semba Debat is zaterdag naar huis teruggekeerd. Tijdens zijn bezoefc ondertekende hij een vriendschapsverdrag met China en overeenkomsten inzake eco nomische, technische en culture le samenwerking. VEEL SLACHTOFFERS Onder leiding van een afde ling van het Kongolese rode kruis en een arts van de we- reldgezondheidso rganisatie w.h. o.) zijn de afgelopen dagen in het gebied van de Kongolese stad Lisala de stoffelijke resten van achthonderd slachtoffers van de rebellen begraven, zo is zaterdag te Leopoldstad uit goede bron vernomen. De sanitaire proble men zijn Tn het betrokken gebied zee groot. Er bestaat een ern stig gevaar voor epidemieën. TSJOMBE WORDT GEWEERD Het gezaghebbenda Egyptische dagblad Al Ahram meldt dat de Kongolese eerste minister Moise Tsjombe de tweede topconferen tie van niet-verbonden landen, die vandaag in Cairo begint, niet zal mogen bijwonen. Volgens dit blad waren de leiders der afvaar digingen naar de conferentie, die zaterdag over deze zaak hebben gesproken, eenstemmig van me ning dat Tsjombe niet tot het overleg zou moeten worden toe gelaten. Al Ahram meldt nog dat Tsjombe van plan was geweest de besprekingen aan het hoofd van een dertig man sterke af vaardiging bij te - wonen. Het Egyptische dagblad Ai Akhbar meent echter dat Tsjombe's aan- De begroting voor 1985 van het in te stellen rijkswegen fonds voorziet tot een bedrag van 257 min gulden in de aanleg en uit breiding van rijkswegen en oeververbindingen. Tien miljoen gulden wordt bestemd voor ver snelling van werken in stimule ringsgebieden. Krachtens de begroting van verkeer en waterstaat zal 190 min gulden voor de wegenaan leg beschikbaar komen. Uit weg geld en admnistratieve boeten wordt 75 min aan inkomsen ver wacht. Tijdens het weekeinde heeft het weer onafgebroken onder in vloed gestaan van een krachtig' gebied van hoge luchtdruk, dat zich van het zuiden van Scan dinavië naar Oost-Europa heeft verplaatst en zich nu ook tot jonge vrouw zó enthousiast, dat land is een Atlantisch koufront aangekomen. Dit beweegt zich langzaam in oostelijke richting, maar het continentale hogedruk- gebied is nog zó krachtig, dat het front het eerstkomende et maal ons land niet kan berei ken. Er komt dan ook nog wei nig verandering in de weers- situatie. Wel neemt de kans op mistvorming in de nacht en vroege ochtend toe, in het bij zonder in de zuidelijke provin cies, waar de lucht vochtiger is dan in de noordelijke. De luchtdrukverschillen blij ven klein. Er is dus weinig wind, hetgeen een sterke nachtelijke afkoeling bevordert. Hier en daar is dan ook nachtvorst mogelijk. Medegedeeld door het K.N.M.I., geldig van maandagavond tot dinsdagavond. WEINIG WIND Droog weer met weinig be wolking, maar in de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. Weinig wind. In het bin nenland plaatselijk nachtvorst. Overdag ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. In de memorie van toelichting wordt het plan geschetst om in de komende 10 tot 15 jaar het rijkswegennet uit te breiden van 500 km tot 2000 a 3000 km auto snelweg. Voor wegen, deel uitmakend van het Europese wegennet, wordt voor 1965 ruim 150 min gulden uitgetrokken, voor oever verbindingen in die wegen der tien min gulden. Voor overige wegen en oeververbindingen wordt resp. tachtig en veertien miljoen gulden uitgetrokken. In en om Amsterdam zal voor de Coentunnel met toeleidings- wegen dertig min gulden wórden besteed. BENELUXTUNNEL Rond Rotterdam zal 60 min gulden worden besteed. Voor de brug Brienenoord met toeleidin gen (18 min), de verbindings wegen van de Beneluxtunnel (13 min), de weg Haringvlietbrug-- Rotterdam met de oeververbin ding Heinenoord (13 min), de weg RotterdamMaasdijk Hl min) en de verbreding tot zes rijstroken van de rijksweg bij Delft (5 min). ZEELAND VlissingenBredaEindhoven krijgt vijf min voor het stuk VlissingenNieuwland en voor het verdubbelen van de rijbaan op Walcheren en Zuid-Beveland. Voor wegomleggingen en -verbredingen tussen Bergen op Zoom en Breda is twee min be stemd en voor aanleg en ver dubbeling van de weg Breda-- Eindhoven drie min. Voor verbetering \an de veer havens bij Krniningen en Perk- polder is vijf miljoen gulden uit getrokken. Voor kleinere werken wordt negen miljoen gulden be stemd- DINSDAG 6 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 2.10 2.26 Hansweert 3.25 3.41 Walsoorden 3.35 3.51 WOENSDAG 7 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 2.42 2.58 Terneuzen 3.17 3.33 Hansweert 3.57 4.13 Walsoorden 4.07 4.23 ZON Okt. 5 6 7 op 6.47 6.49 6.50 onder 18.09 18.06 18.04 MAAN op onder 6.06 7.21 8.35 18.34 18.50 19.07 wezigheid in Cairo niet moet worden opgevat als een aanwij zing, dat de Kongolese premier aan de conferentie zal deelnemen, daar hierover door de aanwezige staatshoofden moét worden be slist. Detig staatshoofden en ver tegenwoordigers van 28 andere landen zullen aan deze tweede topconferentie van niet-verbon den landen deelnemen. De eerste werd in 1961 in Belgrado gehou den. TSJOMBE MAG NIET LANDEN Het vliegtuig waarmee Tsjom be van Kongo op weg was naar de conferentie van niet-verbon den landen in Cairo, is vanoch tend om acht uur op bet vlieg veld van Athene geland. De verkeerstoren van Cairo had aan de piloot meegedeeld dat de twee landingsbanen „voor onbepaalde tijd onbruikbaar wa ren" en hem aangeraden koers te zetten naar Beiroet. De vlie ger is tenslotte naar Athene gevlogen. ONGEWENST Volgens radio Cairo is presi dent Kasavoeboe uitgenodigd om de Kongolese delegatie naar de conferentie van niet-verbonden landen te leiden. De uitnodiging was gedaan een telegram, on dertekend door president Nas ser, president Tito en mevrouw Bandaranaika van Ceylon als beschermheren en bescherm vrouwe der conferentie. In dit telegram werd medegedeeld, dat de drie leiders tot de slotsom waren gekomen, dat het onge wenst was dat premier Tsjombe de conferentie zou bijwonen, daar gevreesd werd dat zijn aanwezigheid de werkzaamheden der conferentie zou hinderen. Het besluit was genomen na breedvoerig overleg met de ove rige staatshoofden, die de con ferentie zullen bijwonen. In het telegram werd de hoop uitge sproken, dat een en ander niet zou worden uitgelegd als inmen ging in de binnenlandse aange legenheden van Kongo. Toen een bestelauto van de Britse P.T.T. waarin zich een honderdduizend gulden voor de betaling van lonen bevond, van een Londens postkantoor ver trok, doken er plotseling twee auto's op, die de bestelwagen van voren en van achteren ram den. Daarop sprongen de inzit tende bandieten waaronder zich ook een vrouw bevond, die ny lonkousen over hun hoofd had den getrokken, uit de auto's, waarna zij de drie bewakers van het transport met ploertendoders te lijf gingen. De drie verweerden zich naar beste vermogen en zij kregen bovendien hulp. Uit het post- kantoar snelden werkers met ge- improviseerde wapens toe, ter wijl andere werknemers uit ra men van hoger gelegen verdie pingen brandweeremmers en andere zware voorwerpen op de hoofden van de overvallers wierpen. Deze hadden van deze hete ontvangst niet terug. Zij bliezen ijlings en met lege handen de aftocht in een gereedstaande be stelwagen, die bestemd was ge weest om hen met de buit te vervoeren. Het wrak van liet sinds vrij dag vermiste Franse passagiers vliegtuig is gevonden op de hel ling van de 3300 meter hoge berg Alcazaba in liet Sierra Nevada- gebergte in zuidoost-Spanje. Geen van de tachtig inzittenden 73 passagiers en zeven be manningsleden heeft de ramp overleefd. De deels verkoolde stoffelijke resten van de slacht offers liggen her en der over het terrein verspreid. Het wrak werd gevonden door een groep politiemannen en dor pelingen uit het nabijgelegen Trevelez, nadat het door een vliegtuig was waargenomen. In- dentlficatie van de slachtoffers is nog niet mogelijk gebleken. Aan boord van het vliegtuig zou den zich twintig kinderen heb ben gevonden. Het toestel, een DC-6 van de Franse luchtvaartmaatschappij U.F.A., was op weg van Parijs naa.r de Westafrikaanse repu bliek Mauretanië. Het verongelukte toestel ligt op een hoogte van ongeveer 2500 meter, tachtig kilometer van Granada en honderd kilometer van de Middellandse Zee. Het vliegtuig bevond zich volgens de U.T.A. niet op de normale route. Men vermoedt dat het van de route is afgeweken om een on weer te vermijden. VERWARRING Ruim vierentwintig uur heeft men in de veronderstelling ver keerd, dat het vliegtuig in de Middellandse Zee was gestort. Ta) van tegenstrijdige berichten veroorzaakten een grote verwar ring. Een Spaanse torpedoboot- jager liet weten, dat het wrak stukken had waargenomen en dat er geen overlevenden waren, terwijl het Spaanse ministerie van luchtvaart bekendmaakte dat een twintigtal overlevenden was opgepikt door een Britse tankboot. Volgens de officiële passagiers lijst die zaterdagavond in Parijs door de U.T.A. gepubliceerd werd, bevonden zich onder de passagiers van het verongelukte toestel 21 kinderen. Alle inzit- Tussen drie en vijf oktober zijn 57 Oostduitsers er in ge slaagd via een tunnel naar West- Berlijn te vluchten, zo is door de Westberlijnse veiligheidsdienst meegedeeld. De laatste groep van de in totaal 23 mannen, 31 vrouwen en drie kinderen bereikte maan dagochtend veilig het westen. De tunnel die leidde van een huis op Oostduits gebied naar de Franse sector van West-Ber- ly'n, is de afgelopen nacht door de Oostduitse grenswachten ont dekt. Om half één stopten twee auto's en een motor met drie burgers en vier grenssoldaten voor het huis. Kort daarna wer den schoten van machinepisto len gehoord. Volgens waarnemingen van de Westberlijnse politie bevonden zich toen geen vluchtelingen meer in de tunnel. Later arri veerde nog meer Oostberlijnse politie en werd iemand op een brancard weggedragen. De Britse minister zonder por tefeuille lord Carrington, die Australië heeft bezocht als Brits regeringsvertegenwoordiger bij de Engelse handelstentoonstel ling die thans in Sydney wordt gehouden, heeft zondag in een door alle Australische radiosta tions uitgezonden toespraak ver klaard, dat Groot-Brittannië met zijn vrienden en bondgenoten ten volle zijn deel zal vervullen bij het oplossen van de vele vraagstukken in Zuidoost-Azië. Hij zei dat het verenigd ko ninkrijk zich in de eerste plaats bekommert om Maleisië, waar mee het een verdedigingsverdrag heeft gesloten. Wij besteden veel geld en wij getroosten ons grote moeite om de nieuwe Maleisische statenbond te steunen tegen In donesië, dat Maleisië wil vernie tigen, aldus lord Carrington. Hij vervolgde: Er zijn drie redenen waarom Engeland veel belang heeft bij de gang van zaken in Zuidoost-Azië, namelijk: 1. het Brits-Maleisische verdedi gingsverdrag; 2. de grote Britse financiële en handelsbelangen in dit ge bied; 3. de strategische ligging van Indonesische op de verbin dingswegen met Australië en Nieuw-Zeeland. AANVALLER AFSCHRIKKEN Engeland meent dat een krach tige Blitse tegenwoordigheid in Zuidoost-Azië een eventuele aan valler, wie dit dan ook zou mo gen zijn, zal afschrikken. Er is dus geen sprake van dat Brittannië zijn verantwoordelijk heid in Zuidoost-Azië zal prijs geven. Eerder het omgekeerde is waar. Wij achten Zuidoost-Azië van groot belang voor ons en de andere vrije landen en wij zullen dan ook ons deel vervullen bij het oplossen van de vele Zuidoost- aziatische vraagstukken, aldus de Britse minister zonder porte feuille. Lord Carrington zei ook, dat de Brits-Australische betrekkin gen als gevolg van de toenemen de industrialisering van Austra lië een verandering hebben on dergaan. Onze landen zijn thans broederstaten, die met elkander op voet van gelijkheid spreken, verklaarde hü. Enthousiasme voor De Gaulle in Buenos Aires Toen de Franse president De Gaulle in een open auto docr Buenos Aires reed werd een over de Balkan uitstrekt. In Ier zij de politie-ajzetting doorbrak, naar de auto toerende en De Gaulle de hand drukte. Presi dent Arturo Illia van Argentinië houdt bezwerend de uitgestoken hand vast. Voor de derde avond achtereen hebben zich in Belfast ongere geldheden voorgedaan waarbij de politie slaags raakte met aan hangers van de republikeinse partij, die aansluiting wil van noord-Ierland bij de Ierse repu bliek. Vrijdagavond bedroeg het aantal gewonden 15. Een tiental betogers werd gearresteerd. Eén van de Oostberlijners is op zijn vlucht licht gewond ge raakt. Het is de grootste vlucht poging sedert op 13 augustus 1961 de muur werd opgericht. De tunnel is inmiddels aan Westberlijnse zijde door de po litie gesloten. Op andere plaatsen slaagden nog zes Oostduitsers er in vei lig het westen te bereiken. On der hen bevonden zich twee mannen die reeds drie maanden in West-Duitsland waren. In het weekeinde ging1,» zij naar het oosten terug om de vrouw en de twee zoontjes van drie en vier jaar van één van hen te halen. Volgens een bericht van het Franse persbureau A.F.P. is za terdag in de omgeving van Rijs- sel een auto met Nederlanders in botsing gekomen met een vrachtauto, tengevolge waarvan de 60-jarige sluiswachter E. W. uit Den Helder op slag werd ge dood. De 53-jarige mevrouw W. werd gewond. Zij is in een zie kenhuis te Avesnes opgenomen. Een zoon en de bestuurder van de personenauto, de dertigjari ge bij Shape te Fontainebleau werkzame E. B., bleven nage noeg ongedeerd. tenden hadden volgens een U.T. A.-zegsman de Franse nationali teit, uitgezonderd één, een Mau- retaniër van Spaanse geboorte. Een Spaanse politieman in Trevelez zei zaterdavond dat het grootste wrakstuk van het vlieg tuig niet groter is dan een vier kante meter en dat indentifica- tie van de slachtoffers onmoge lijk is. Prins Peter van Griekenland, een neef van wijlen koning Paul en achterneef van koninj Con- stantijn, heeft zondag tijdens een persconferentie in Athene konin gin-moeder Frederika ervan be schuldigd tweespalt in het Griekse koningshuis te hebben veroorzaakt. Dit was de reden geweest, naar hij zei, waarom hij zich van 1947 tot 1957 in het buitenland had gevestigd. Nadat Paul alles in het werk had gesteld om de verhoudingen weer in het reine te brengen, keerde hij later naar zijn land terug. Prins Peter sprak zijn twijfel uit over de interpretaitie van de Griekse grondwet op grond waarvan thans prinses Irene, zuster van koning Constantijn, als troonopvolgster wordt be schouwd. De prins zeiï meent dat de grondwet de opvolging toekent aan de mannelijke leden der zelfde dynastie, ongeacht tot welke tak zij behoren, hetgeen erop neerkomt dat hijzelf kroon prins is. Naar aanleiding van de pers berichten van de laatste tijd over de civiele lijst voor het Griekse koningshuis en de kos ten. voor de koninklijke hofhou ding, die de Griekse staat heeft te dragen, verklaarde prins Pe ter, dat deze buitensporig zijn en een slechte indruk in het bui tenland maken. Premier Papandreoe heeft zondagavond een verklaring uit gegeven, waarin hij zijn afkeu ring uitsprak over de uitlatingen van prins Peter. „De eerste-mi- nister had daarvoor 'n onderhoud van anderhalf uur gehad met ko ning Constantijn, die kort tevo ren in Athene was teruggekeerd van zijn huwelijksreis. De voormalige Britse premier en minister van buitenlandse zaken, Anthony Eden, thans lord Avon geheten, heeft in een verkiezingsboodsehap aan minis ter-president Douglas-Home de westerse staten opgeroepen hun buitenlandse politiek opnieuw in overweging te nemen, dit in ver band met een door hem waar- 1 schijnlijk van het schil. geachte verscherping Russïseh-Chinese ge- Lord Avon, die als Anthony Eden vele jaren Brits minister van buitenlandse zaken is ge weest en als opvolger van Win ston Churchill van 19551957 Brits minister-president was, zegt in deze boodschap onder meer: „Sommigen verwachten dat de huidige tegenstelling tus sen de Sowjet-Unie en de Chine se volksrepubliek mildere vor men zal gaan aannemen. Ik be hoor niet tot hen. Deze tegen stelling is diep geworteld en zij zal nog scherper worden. De gevolgen hiervan op korte termijn zullen wellicht voor het westen voordelig zijn, maar het is noodzakelijk verder te zien. Er zal zich een versnippering van de macht der communisti sche staten voordoen en dit maakt een nieuwe overweging van de westerse buitenlandse po litiek noodzakelijk. De gebeurtenissen die als ge volg van de Russisch-Chinese tegenstelling zullen plaats grij pen, zullen niet zonder schokken verlopen. De vrije landen zullen op schrandere en krachtige wijze moeten worden geleid, wil het mogelijk blijven de internationale orde te handhaven", aldus An thony Eden. Een aan de orkaan Hilda voor afgaande tornado heeft zaterdag in het gebied van het stadje La- rose, bijna 90 km ten zuidwesten van New Orleans, zeker twintig mensenlevens geëist. Meer dan honderd mensen werden ge wond. De drie tornado's die de kust van Louisiana troffen, richtten verder grote materiële schade aan. Huizen stortten in en auto's werden weggeslingerd. In het centrum van de orkaan zeil kwamen windsnelheden voor van 190 km per uur. In Raceland, 30 km van La- rose, is een noodziekenhuis in gericht, maar dat kan de stroom gewonden niet verwerken. Naar eerder gemeld hebben meer dan 125.000 mensen aan de kust van Louisiana hun wonin gen verlaten bij de nadering van de orkaan. Deze koerste recht op New Orleans aan, waar de 650.000 inwoners in gespannen afwachting verkeerden. President Johnson heeft da streken van de staat Louisiana die door de orkaan zijn getrof fen, tot noodgebied verklaard. Hierdoor kunnen federale fond sen voor hulpverlening aldaai worden gebruikt, r

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1