Voorspel der Engelse verkiezingen Rusland en de Chinese kernbewapening 12 premie voor A.O.W., A.W.W. en A.K.B. RADIO DE KOEK De Nederlands-Indonesische samenwerking .DUET FLATER VAN LAB0URLEIDER Adzjoebei over het verschijnsel- Goldwater NYLONS ^met gratis waarde zegels Van. 15 en 25 ct. UITNODIGING VOOR PAUS PAULUS Frans passagiersvliegtuig vermist VRACHTVLIEGTUIG VERONGELUKT NEDERLANDSE MINISTERS TEVREDEN BRITSE PREMIER MET EIEREN BEKOGELD LUCHTRAID TEGEN KONGOLESE REBELLEN Zon- en Maanstanden HET WEES Weerbericht Hoogwater hankering bij abonnement! Terneuzen DiWrfenr-Hoofredaefera»! I, van Be Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan f 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. ZEEUW ZATERDAG S OKTOBER 1964 20e Jaargang - No. 6281 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 et Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. De leider van de Labouroppo- sitie in Engeland, Harold Wilson, heeft vrijdag de toegezegde toe lichting op een eerder geuite ver dachtmaking aan het adres van de conservatieven niet gegeven. Woensdag had de socialistische leider op een persconferentie verklaard, dat zijn partij het op zijn rninst verdacht vond dat er telkens vlak vóór verkiezingen stakingen uitbreken. Hij doelde op de staking van 200 inspecteurs bij Hardy Spicer in Birmingham, een fabriek waar het merendeel van de aandrijf assen voor de Britse auto-in dustrie wordt vervaardigd. Door (Adv.) spaar plezierfgmet vraag vooral om de BUET-spaarkaart deze actie dreigt het werk in de autofabrieken tot stilstand te komen. Over het algemeen wordt de uitlating van Wilson weinig ge lukkig geacht. Hij liet door schemeren dat er wel eens con servatieve agenten achter de sta kingen zouden kunnen zitten. Hij herinnerde er aan, dat er kort vóór en tijdens de parlements verkiezingen van 1955 en 1959 stakingsacties waren bij de on derneming „British Oxygenen" en dat dergelijke acties schade lijk waren voor de socialistische kansen bij de verkiezingen. JUSTITIE. Donderdag kondigde Wilson aan dat hij vrijdag een toelich ting zou geven op zijn uitlating, die intussen al veel stof had doen opwaaien. Vrijdag verklaarde hij echter op een persconferentie in „Transport House" tegenover 200 journalisten, dat hij niets kon zeggen omdat de zaak in handen was van de justitie. De president-directeur van Har dy Spicer, Herbert Hill, schijnt zijn advocaten opdracht te heb ben gegeven aan de juridische adviseurs van Wilson mee te de len, dat hij de Labourleider voor een schadevergoeding wegens beledigeing en laster zal aan spreken. Hill is lid van een groep werkgevers die ageert tegen on dermijnende activiteit van linkse elementen in de industrie. De conservatieven zijn bijzon der ingenomen met de uitlating van hun vooraamste tegenstan der. De regering van India heeft paus Paulus uitgenodigd tijdens het internationale eucharistische congres, dat 28 november in Bombay begint, een bezoek aan India te brengen. Een en ander blijkt uit een interview, dat de „Osservatore Romano" had met kardinaal Gracias, aartsbisschop van Bombay. De Sowjet-Unie heeft vorig jaar een voorstel van de Verenig de Staten, samen plannen te be ramen om communistisch China te beletten kernwapens te ont wikkelen, botweg afgewezen. Dit is donderdag door gezag hebbende kringen in Washington verklaard. De onderminister van buitenlandse zaken voor politie ke aangelegenheden, Averell Har- riman, deed aan Chroesjtsjov dit voorstel bij de onderhandelingen over het gedeeltelijke kernstop- verdrag in augustus 1963. De Sowjetpremier toonde geen greintje belangstelling in wat Harriman te vertellen had en de ze liet de zaak verder op zijn be loop. Chroesjtsjov zei slechts dat de Russen hun kernwapenhulp aan China in 195960 hadden gestaakt. HULP VOOR PEKING? Volgens de zegslieden hebben de Verenigde Staten en de Sow jet-Unie geen enkel overleg ge pleegd over de ophanden zijnde eerste Chinese atoomproef. Chroesjtsjovs houding in 1963 heeft bepaalde Amerikaanse re geringsdeskundigen tot de con clusie gebracht dat de Sowjet- Unie waarschijnlijk Peking te hulp zal komen, wanneer er een groot conflict met de Ver. Sta ten zou uitbreken. De Russen zien wel graag dat China plaat selijke moeilijkheden heeft, maar het geschil zal op zij- worden ge zet wanneer de vernietiging van het Chinese communistische re giem in het geding zou komen. 68 passagiers aan boord Een DC-6 van de lijndienst Parijs-Houakchott van de Franse maatschappij „Uta" wordt ver mist sinds het toestel vrijdag ochtend van het vliegveld bij Palma op Majorca opsteeg voor de vlucht naar de hoofdstad van Mauretanië. De DC-6 vervoerde 68 passagiers, van wie 't meren deel op weg was naar Port- Etienne, een kustplaats in het noordwesten van Mauretanië. Om technische redenen had het vliegtuig in de nacht van donderdag op- vrijdag bij Palma een landing gemaakt. Volgens onbevestigde berich ten is vrijdagavond een wrak waargenomen, waarschijnlijk van een vliegtuig, in zee tussen Car tagena en Almeria (Zuidoost- Spanje). Dit maakte het lucht vaartministerie in Madrid be-, kend. Bij de landing op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba is vrijdagmorgen een charterviiegtuig van de Lu xemburgse luchtvaartmaatschap pij „Inter Ocean Airways" ver ongelukt. Eén van de beman ningsleden, een Amerikaan, kwam om het leven. Vijf ande ren, onder wie de Nederlandse gezagvoerder Frans Wijnman, werden gewond. Van geen van hen is de toestand kritiek. De „Constellation" vervoerde goederen uit Dublin. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Minister-president Marijnen en minister Luns hebben op een persconferentie verklaard te vreden te zijn over de bespre kingen van de afgelopen twee dagen. Minister Luns verklaarde naar aanleiding van het overleg met bondskanselier Erhard over de mogelijkheid van Europese politieke sarti, .ver.king, dat Nederland de voorkeur geeft aan een losse vorm van overleg. Veel hangt daarbij af van de vraag, of elk der deelnemende landen een vetorecht krijgt over toe treding van nieuwe partners, zei hij. De Nederlandse regering blijft op het standpunt staan, dat Groot-Brittannië een essentieel deel is van Europa en dat een verenigd Europa niet op basis van de zes E.E.G.-landen kan worden opgebouwd. Als de Brit se samenwerking wenst deel te nemen, zal Nederland zich hier voor inzetten. Op het ogenblik, dat wil zeggen 14 dagen vóór de Britse verkiezingen, kan men uiteraard niet zo'n Britse ver klaring verwachten. Minister Marijnen verklaarde desgevraagd, dat niet gesproken is over de mogelijkheid van be zoeken over en weer van staats- Tweede televisienet officieel Donderdagavond 1 oktober, op één dag na precies dertien jaar nadat in Nederland het eerste televisienet definitief werd, ver anderde de voorzitter van de N. T. S., de heer E. A. Schütten- heim, het tweede net van experi menteel in officieel door een toespraak via beide netten. De foto toont de heer Schüt- tenheim juist vóórdat hij het woord zou nemen. Aan zijn voe ten de monitoren met links de omroepster van net 1, Els Br and- Buitendijk, en rechts de om roepster van het tweede net, Joop Smits. De minister van sociale zaken, dr. G. M. J. Veldkamp, heeft in een brief aan de voorzitter van de tweede kamer medegedeeld, dat volgens de laatste cijfers de totaalpremie van de A.O.W., de A.W.W. en de A.K.B. op 12 procent wordt geraamd bij een aanvaarding van het wetsontwerp tot nadere wijziging van bovengenoemde drie wetten, dat op 8 september j.l. werd ingediend. In de memorie van toelichting werd dit percentage bij een over heidsbijdrage van ƒ150 miljoen nog op 12,5 geraamd. De vaststelling van de premie percentages geschiedt door het (Adv.) Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 8128 In brieven aan de eerste en tweede kamer verzoekt de minister van buitenlandse zaken, de heer Luns, de met Indonesië gesloten overeenkomst inzake technische samenwerking niet ter discussie te stelien. Hij vraagt stilzwijgende instemming. Pasjeskantoren in West-Berlijn weer open Donderdagochtend zijn in West- Berlijn de pasjeskantoren weer geopend. Tussen 1 en 14 oktober zullen op 17 bureaus aanvragen voor een pas in behandeling ivorden genomen, zowel voor herfst- als kerstbezoeken aan Oost-Berlijn. Op de foto een lange rij West- berlijners voor het kantoor aan de Wilsnackerstrasse. VLUCHTELING NEERGESCHOTEN Donderdagavond hebben Oost- duitse grenswachten een man neergeschoten die probeerde naar de Amerikaanse sector van Berlijn uit te wijken, aldus een mededeling van de Westberlijnse politie. Er werd een 50-tal scho ten met een automatisch geweer gelost op de man, die poogde door een prikkeldraadversper ring bij een goederenstation te komen. Hij bleef klaarblijkelijk dood op tien meter afstand van de Westberlijnse grens liggen en werd later met een vrachtauto weggehaald. Minister Luns stelt, dat de be palingen van de overeenkomst een algemeen karakter dragen. De Britse premier, sir Alec Douglas-Home, is vrijdag op zijn verkiezingstoernee bij zijn aan komst in Oldham met eieren be kogeld. Toen hij uit zijn auto stapte om de plaatselijke kandi daat van de conservatieve partij de hand te drukken, vloog er een ei tegen zijn rug kapot, terwijl een tweede ei over zijn wagen scheerde. De premier scheen niet te merken wat er gebeurde; hij besteedde er althans niet de minste aandacht aan. Zijn per soonlijke lijfwacht arresteerde de dader. Franse valsemunter gepakt In Parijs is een valsemunter gearresteerd die al verscheidene jaren geldstukken van vijf frank vervaardigde, De man, die zich van een primitieve apparatuur bediende, gaf zijn produkten zelf uit. Op deze wijze was hij erin geslaagd zijn inkomen in de loop van een viertal jaren met in totaal ongeveer 220.000 gulden te vergroten. Zij beogen niet meer dan het leg gen van een fundament waarop beide regeringen kunnen bouwen en geven in enkele hoofdlijnen het patroon aan, volgens hetwelk de samenwerking zich dient te voltrekken. Dit patroon houdt onder meer in, dat eerst na uit drukkelijk verzoek en na over eenstemming feitelijke samen werking zal plaatsvinden, zodat de door het ene land te leveren technische bijstand geheel zal zijn aangepast aan de wensen van het andere land. DESKUNDIGEN De omvang van de samenwer king zal afhangen van de con crete projecten, die in dit kader te zijner tijd tot uitvoering zul len komen. De faciliteiten, welke Neder land aan Indonesië ter beschik king kan stellen, betreffende o.m. de uitzending van Neder landse deskundigen en assisten- deskundigen, de verstrekking van beurzen aan „post-graduate students" van het andere land, de Nederlandse participatie met materiaal en kennis in welom lijnde projecten, die door het andere land na een beginfase zelfstandig worden voortgezet, en sinds kort ook de assistentie van het Nederlands jongeren vrijwilligersprogramma. Óok Nederland zal naar het voorkomt op verschillende ter reinen van wetenschap profijt kunnen trekken van hetgeen In donesië heeft te bieden. De Kongolese luchtmacht heeft donderdag de stellingen van de rebellen in de stad Kindoe aan gevallen, zo heeft het hoofd kwartier van het centrale Kon golese leger in Leopoldstad mee gedeeld. Bij deze raid zouden verschei dene rebellen om het leven zijn gekomen en oorlogsmaterieel zijn vernietigd. Bij een poging van de rebellen om Boekavoe binnen te dringen zou Thedore Ngoeba, ex-afgevaardigde van de provincie Kivoe en luitenant kolonel in het rebellenleger, ge sneuveld zijn. Voorts is een 25-jarige Frans man, die uit Lodja dat sinds een maand in handen van de rebel len van Soumialot is, poogde te vluchten, door een schot in de rug gedood. ZON MAAN op onder op onder Okt. 3 6.44 18.13 3.31 17.59 4 6.45 18.11 4.50 18.17 5 6.47 18.09 6.06 18.34 6 6.49 18.06 7.21 1850 Weinig verandering Het K.N.M.I. deelt mee: Een krachtig hogedrukgebied van 1032 mb. boven het noorden van de Noordzee zal in de ko mende 24 uur maar weinig van plaats veranderen. Er blijft in ons laftd dan ook een matige en af en toe een vrij krachtige wind tussen oost en noordoost waaien, waarmede droge lucht uit Noord- Duitsland wordt aangevoerd. In deze lucht komt weinig bewol king voor, zodat opnieuw op een zonige en droge dag gerekend kan worden. De temperaturen zullen ongeveer dezelfde zijn als vrijdag of iets lager. medegedeeld door het K.N.M.I,, geldig tot hedenavond. Droog en zonnig' Droog, weer met weinig bewol king. Matige, nu en dan vrij krachtige wind tussen oost en noordoost. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. ZATERDAG 3 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.04 12.26 Terneuzen 0.39 1.01 Hansweert 1.19 1.41 Walsoorden 1.29 1.51 ZONDAG 4 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 0.55 1.12 Terneuzen 1.30 1.47 Hansweert 2.10 2.27 Walsoorden 2.20 2.37 MAANDAG 5 OKTOBEHR v.m. n.m. Breskens 1.34 1.52 Terneuzen 2.09 2.27 Hansweert 2.49 3.07 Walsoorden 2.59 3.17 bestuur van de sociale verzeke ringsbank. Uitgaande van de jongste financiële gegevens heeft de sociale verzekeringsbank de A.O.W-premie medio september berekend op 8.7 procent, de A.W.W.premie op 1,5 procent en die voor de A.K.B. op 1,8 procent. Voorts heeft de minister de tweede kamer bericht, dat de premie van de verplichte zieken fondsverzekering die van jaar tot jaar wordt vastgesteld, met enke le tienden van een pereent zal stijgen. Deze stijging komt voor de helft voor rekening van de werkgevers en voor de helft voor rekening van de werknemers. Het opduiken van het „ver* schijnsel-Goldwater" is een van de consequenties van het einde van de Amerikaanse suprematie in de wereld, zo schrijft Alexis Adzjoebei, hoofdredacteur van het Russische regeringsblad" ïzvestia en schoonzoon van pre mier Chroesjtsjov, in het blad Sowjetskaja Rossia. Goldwater weerspiegelt vol gens hem de onrust en onzeker heid die het Amerika van heden kenmerken en stelt zich ten dienste van de bourgeois- massa die ontevreden is met wat nu gekomen is: het einde van da Amerikaanse eeuw. Als een zeep bel is de mythe van de Ameri kaanse levenswijze uiteenge- sprongen. Als in een gistend moeras zijn de gebreken van Amerika aan de oppervlakte gekomen. Ameri ka heeft genoeg redenen tot be zorgdheid: de opstand van de negers, het socialisme op Cuba, de terughoudendheid van Frank rijk, het fiasco in Zuidoost-Azie, de haat van Latijns-Amerika, de achterstand in de ruimte en nog duizend-en-een andere dingen waarover het zich niet behoefde te bekommeren toen het om met Nikita Chroesjtsjov te spre ken aan de stranden van de Stille en de Atlantische Oceaan lag gevlijd als een luie zeehond, aldus Adzjoebei. VERNIETIGEN Goldwater zegt een simpele op lossing te weten om op slag van alle moeilijkheden af te komen: bang maken en desnoods vernie tigen is' voldoende. Het verleden zo luidt zijn advies moet worden hersteld en daarmee de rust waarin de Verenigde Staten leefden. De wereld weet maar al te goed wat dat betekent en kan niet onverschillig blijven staan tegenover het feit, dat Goldwater» kandidaat voor het president schap van de Verenigde Staten is, zo besluit Adzjoebei,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1