De huwelijksplechtigheid in Athene Nieuw incident Golf van Tonkin in RADIO DE KOOK MCNAMARA PLOTSELING VERHINDERD TE SPREKEN NEDERL. KONINKLIJK PAAR ONDER DE VELE VORSTELIJKE GASTEN MIKOJAN VALT ENGELAND EN DE VERENIGDE STATEN AAN HET WEER rApollo"-maanschip in baan om de aarde OW RUG DiNGEMANSE ZATERDAG 19 SEPTEMBp 1964 20e Jaargang No.~62TT Hoogwater Weerbericht Zon- en Maanstanden Fraafiêring bij abonnement- Terneuzen DiTecfeur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres- Smidswal Telefoon; 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRUE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; tnMmtnn per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties'* (géén handels- advertenties); 5 regels ƒ1,10. Iedere regel mêêr 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot m 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Prinses Anne-Marie en haar va der, koning Frederik van Dene marken, rijden naar de kerk, waar het huwelijk van de prinses met de Griekse koning Constan- tijn zal worden voltrokken. In Athene is vrijdagochtend het huwelijk gesloten tussen de Griekse koning Constantijn en prinses Anne-Marie van Denemar ken. Koningin Frederika schoof de ringen aan de vingers van het jonge paar, nadat aartsbisschop Chrisostomos deze liuwelijkssym- bolen had gezegend. De dag begon met saluutschoten. Langs de straten stonden velen om de huwelijksstoet te zien voorbij trekken. Het was zonnig en warm weer. Bruidsmeisjes waren de prin sessen Anne van Engeland, Cla rissa van Hessen, Christina van Zweden, Margarita van Roe menië en Irene van Griekenland, alsmede prinses Tatania Radzi- vill. Het huwelijk tussen de 18- jarige bruid en de 24-jarige brui degom werd door talrijke vor stelijke personen bijgewoond, zoals koningin Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix, ko ning Boudewijn en koningin Fa- biola van België, koning Gustaf Adolf van Zweden, de koning van Noorwegen, groothertogin Charlotte van Luxemburg, prins Rainier van Monaco wiens echt genote wel in Athene was doch die de plechtigheid niet bijwoon de; verder koning Hoessein van Jordanië, het vorstenpaar van Thailand en prins Philip van En geland met zijn kinderen prins Charles en prinses Anne. In de kathedraal vzat aartsbis schop Makarios, president van Cyprus, bij de groep staatshoof den en niet bij de leiders van buitenlandse kerken, onder wie de patriarchen van Moskou en Jeruzalem. Bij de ingang van de kerk na men de bruidsmeisjes de sleep van de trouwjapon op. Het duur de anderhalf uur om alle gasten, 1200 personen, op hun plaats te krijgen. Nerveus Koning Constantijn, gekleed in het uniform van veldmaar schalk, arriveerde in een open koets waarin ook zijn moeder, koningin Frederika, zat, bij de kathedraal. Het volgende rij tuig vervoerde de bruid en haar vader, koning Frederik van Denemarken, die een ad miraalsuniform droeg. Bij de aankomst van deze rijtuigen brak een enorm gejuich uit de menigte los. K .ingin Frederika, die kort geleden de rouw om haar over leden echtgenoot, koning Paul, aflegde, was zichtbaar ontroerd door dit huldeblijk. Bij de kerk ingang kuste de Griekse koning de bijbel, die hem door de aarts bisschop van Athene werd voor gehouden. Nerveus Wachtte hij op de komst van zijn bruid- De bruidsjapon De bruidsjapon van prinses Anne-Marie van Denemarken is gemaakt in oud-Griekse stijl, zeer eenvoudig met een hoge taille. De japon is vervaardigd van duchesse en heeft een sluier van twee lagen tule van dezelfde tint als het kant dat aan de voor zijde is aangebracht. Koningin Ingrid, de moeder van de bruid, heeft dezelfde sluier gedragen. De japon heeft twee slepen, een korte die prinses Anne-Ma rie zelf vasthield, en een lange van ongeveer zes meter, die ge dragen werd door de zes bruids meisjes. Deze droegen japonnen van witte organza in dezelfde stijl als van de bruidsjapon. De mouwen en de rok van de bruids meisjes waren afgezet met zacht groen organza met borduursel. Prinses werd koningin In de kathedraal wei-'en d" twee zware kronen zoals lvH r bruik voorschrijft driém^l ven de hoofden van het paar gc houden. Frederika en het vorstenpaar van Denemarken. Lunch in de tuin Terwijl de jonggehuwden hun rijtoer vervolgden, keerden de gasten naar het koninklijk paleis terug. Daar tekenden premier Papandreou en zijn minister van justitie de huwelijksakte. Getui gen waren de burgemeester van Athene en de voorzitter van de raad van state. Omstreeks het middaguur zet ten ongeveer 80 gasten zich aan de lunch, die aan tafels in de tuin van het paleis werd ge bruikt. Het bruidspaar zou vrij dagavond rjgar het nabijgelegen eiland Spetsopoula, eigendom van de reder Niarchos, reizen. Verloving De gehele plechtigheid in de met duizenden rode gladiolen versierde kathedraal duurde niet langer dan een half uur. Volgens de ritus van de or thodoxe kerk ging aan de trouwplechtigheid die van de verloving vooraf. Op een met blauw en goud fluweel bedekte tafel was het evangelieboek geplaatst en een schaal met de huwelijkskronen, symbolen van de zuiverheid, en de trouwringen die door een Atheense goudsmid waren ver- vaardigd van goud, afkomstig den een halve cirkel bij de tafel. Koning Constantijn stond links en achter hem koningin Frede rika die als huwelijksmeter fun geerde. Rechts' stond prinses Anne-Marie met achter haar de bruidsmeisjes. De ceders van de Libanon De huwelijkskronen die ook gebruikt zijn voor prinses Sophie van Griekenland en don Juan van Spanje, en „ftsemstig van het Russische geslacht der Ro manoffs, maar sedert koningin Olga in het bezit van de Griekse koninklijke familie zijn, werden tot driemaal toe door de aarts bisschop gezegend. Bij het heffen van de kronen boven de hoofden van het bruidspaar richtte de aarts bisschop zich tot bruid en bruidegom met de bede: „Heer, verhef hen zo hoog als de ceders van de Libanon en laat hen vruchtbaar zijn als de rijkste wijngaarden". Hierna bad de aartsbisschop het „Onze Vader", zegende de kelk wijn en liet bruid en brui degom daarvan drinken. Daarna volgde de „dans van Jesaja", waarbij het bruidspaar, elkaar bij de hand houdend, opgeleid door de officiant en gevolgd door de huwelijksmeter (koningin Frederika), driemaal om de hu welijkstafel liep, onderwijl het koor zong: „Verheug u, Jesaja, de maagd heeft ontvangen en het leven geschonken aan een kind, God en mens tegelijk", het geen herinnert- aan de vreugde welke de profeet Jesaja betoon de over de voorzegging van de geboorte van de messias. Klokken luidden Bij het opzetten van de kro nen aan bruidegom en bruid bad de aartsbisschop om zegen over hun huwelijksverbintenis zoals over die van Cana, waarbij Christus zijn eerste wonder in het openbaar verrichtte. Op het moment dat het jonge paar na de trouwplechtigheid weer buiten op het bordes van de kathedraal verscheen, begon nen alle kerkklokken in Athene en overal elders in het land te luiden. Saluutschoten werden afgevuurd door batterijen en oorlogsschepen in de haven van Pireaeus. Op het plein voor de kathedraal brak een tumultueuze ovatie los van de enthousiaste Grieken die hun jonggehuwde koning en hun nieuwe koningin begroetten. De Amerikaanse minister van defensie Robert McNamara, heeft vrijdag plotseling een spreekbeurt in Chicago laten vervallen en is in Washington gebleven. Een woordvoerder van het ministerie van defensie zei, dat de minister in Washington moest blijven in verband met een gerezen kwestie. Volgens A.F.P. doet een ge rucht de ronde over een nieuw incident in het verre oosten, mo gelijk in de Golf van Tonkin. Eerder op de dag had de Ame rikaanse minister van defensie een persconferentie afgebroken, toen hem een briefje was over handigd. Hij zei weg te moeten gaan, omdat er zich een kwestie had voorgedaan die zijn aandacht vereiste. Het Amerikaanse ministerie van defensie wil de geruchten over een nieuw incident in de Golf van Tonkin, waarbij Ameri kaanse strijdmachten zouden zijn betrokken, bevestigen noch te genspreken. Ook Dean Rusk, de Amerikaan se minister van buitenlandse za ken, heeft vrijdag een plechtig heid op het ministerie van bui tenlandse zaken moet afgelasten. Hij zou met de Nederlandse am bassadeur in de V.S. ratificatie instrumenten hebben uitgewiseld behorende bij het protocol over een aanvullende inkomstenbelas ting. In de rede van McNamara, die namens hem door een ander is voorgelezen, zegt de Amerikaan se minister van defensie o.m., dat de president der V.S. degene moet blijven, die definitief be slist of gebruik zal worden ge maakt van kernwapens. Dit was een antwoord op senator Gold- waters verklaring, dat de opper bevelhebber van de Navo meer zeggenschap zou moeten hebben over tactische kernwapens. Ook de verklaring van Gold- water, dat kleine tactische kern wapens eens tot de conventione le wapens zullen behoren, be streed McNamara, die de kracht van zogenaamde kleine kernwa pens veel en veel groter noemde dan die van de grootste bommen van de laatste wereldoorlog. Er zijn opnieuw Amerikaanse schepen aangevallen in de Golf van Tonkin, zo deelt het depar tement van defensie in Washing ton mee. Van slachtoffers of schade is geen melding gemaakt. Volgens de National Broadcas ting Company waren bij het in cident vier communistische pa trouilleboten betrokken. Een er van is tot zinken gebracht en de drie andere zijn beschadigd. Op het ministerie van defensie in Washington weigert men elk commentaar en geeft men slechts te kennen dat het incident na het invallen van de duisternis, om 21.30 uur plaatselijke tijd, ge beurde. rr' Vrijdagmiddag is van de lan ceerbasis te Kaap Kennedy, in de Amerikaanse staat Florida, een vijftig meter lange en 570 ton zware „Saturnus"-raket ge lanceerd, die een „Apollo"-maan- schip, met een gewicht van 18.7 ton (waaronder twee ton als ballast meegenomen lood) in een baan om de aarde heeft ge bracht. Men wil met de lancering de „Saturnus" en zijn nieuwe ge- leidestelsel opnieuw beproeven. Voorts wil men nagaan in hoe verre het „ApolIo"-maanschip een vlucht door de dampkring met goed gevolg zal doorslaan. Aan de raket zijn een televi siecamera en acht 16 mm cine camera's bevestigd, waarmede kleurenfilms kunnen worden op genomen. Hiermede zullen de eerste stadia van de vlucht in beeld worden gebracht. De cine camera's zullen worden afgesto ten voordat het „Apollo"-maan- voertuig in een baan om de aar de komt. De verwachting is dat zij op ongeveer vijfhonderd mijl van Kaap Kennedy in de At lantische Oceaan terecht zullen komen. Er zijn radiobakens aan bevestigd, die ongeveer twintig uur in werking blijven. 185 KM BOVEN DE AARDE De „Apollo" beschrijft zijn baan op ongeveer 185 kilome ter boven de aarde. Dit is de zevende geslaagde lancering van de „Saturnus", dc krachtigste raket, die de wereld kent. Bij de zesde lancering in mei j.l. werd het eerste onbe mande model van een „Apollo"- ruimtevoertuig in een baan om de aarde gebracht. De vlucht werd toen van de grond geleid. Bij de lancering van vrijdag werd het eigen geleidestelsel van de „Saturnus" voor de eerste maal gebruikt om de vlucht te controleren. Ook andere techni sche verbeteringen worden met deze zevende lancering beproefd. Het „Apollo-ruimtevoertuig. be schrijft in 88 minuten en 45 se conden een baan om de aarde. Dit geschiedt, naar nader wordt gemeld, op een hoogte van tus sen de 185 en 225 kilometer, waarbij de Apollo een hoek van 31.76 graden ten opzichte van de evenaar maakt. Men verwacht dat het ruimte voertuig tenminste 32 banen om de aarde zal beschrijven, om daarna ir> de dampkring terug te keren en te verbranden. (Adv.)' aparte modellen passend hij de mogelijkheden van UW beurs AXELSESTRAAT 46 - TERNEUZEN TELEFOON (01150) 3373 Uw eigen liorloger (Adv.) Terwijl het paar éénmaal om de huwelijkstafel liep, die mid den in de kerk was geplaatst, strooiden de bruidsmeisjes bloemen op bruid en bruide gom. In de Grieks-orthodoxe ritus noemt men dit de „dans van Jesaja". Koning Constantijn en zijn bruid kusten de gouden bijbel; de ringen werden aangedaan en de nieuwe koningin maakte een buiging naar haar schoonmoe der, waarmee de plechtigheid was voltooid. Het jonge paar en de vele gasten verlieten vervol gens de kathedraal. In een open rijtuig maakten koning Constan tijn en koningin Anne-Marie een rit door de feestelijk versierde stad, gevolgd door koningin HOFBAL IN ATHENE In het Tatoy-paleis in Athene is woensdagavond een hofbal ge geven voor de vele gasten, die reeds in de Griekse hoofdstad waren aangekomen voor het bij wonen van het huwelijk tussen koning Constantijn en prinses Anne-Marie van Denemarken. Foto: Z. K. H. Prins Bernhard escorteert prinses Anne van En geland naar het bal. van een antiek Grieks sieraad. Ook stonden op deze huwelijks tafel een kelk met wijn en vier zilveren kandelaars. Bisschoppen en priesters vorm- ZATERDAG 19 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 0.11 12.32 Terneuzen 0.46 1.07 Hansweert 1.26 1.47 Walsoorden 1.36 1.57 ZONDAG 20 SEPTEMBER Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 Denen willen minimumloon van 180 Op 15 oktober beginnen de on derhandelingen over de nieuwe Deense collectieve arbeidsover eenkomst tussen de vertegen woordigers van het Deense werk geversverbond en de 68 vakorga nisaties. In de eerste plaats gaat het daarbij om invoering van da 40-urige werkweek vijf dagen van acht uur) en een minimum loon van 325 kronen long. ƒ180) per week. Ook de gelijke beloning van man en vrouw wordt aan de orde gesteld. De 68 vakorganisa ties hebben hun verlangens dezer dagen geconcretiseerd. v.m. n.m. Breskens 1.00 1.11 Terneuzen 2.15 2.26 Hansweert 2.15 2.26 Walsoorden 2.25 2.36 MAANDAG PTEMBER v.m. n.m. Breskens 1.41 1.45 Terneuzen 2.16 2.20 Hansweert 2.56 3.00 Walsoorden 3.06 3,10 De Sow.jet-president, Anastas Mikojan, heeft vrijdag een hef tige aanval gedaan op Engeland en de Verenigde Staten en ge zegd, dat er de afgelopen maan den opnieuw gevaarlijke tekenen van spanning zijn geweest. Mikojan hield een toespraak ot een vriendschapsbijeenkomst er ere van de Indische presi dent, dr, Sarvapalli Radhakrisj- nan, die op het ogenblik een be zoek brengt aan de Sowjet-Ume. Premier Chroesjtsjov bevond zich onder Mikojans gehoor. De Russische president hekel de de misdadige agresie tegen Noord-Vietnam en zei, dat de Amerikaanse troepen hun ge wapende interventie in Zuid- Vietnam en Laos versterkten. Mikojan zei dat mensen, die dachten zich te kunnen bemoeien met de vrijheid van Cuba, dien den te beseffen, dat zij de kans konden lopen op een militair conflict. BEDREIGING De schepping van Maleisië noemde Mikojan een bedreiging van de veiligheid van het Indo nesische volk. De imperialisten dienden te begrijpen, dat de til den waren veranderd en dat de volken niet langer weerloos wa ren. De Russische president viel het westen ook aan om zijn op treden op Cyprus en Kongo. De westelijke leiders beschuldigde hij ervan een overeenkomst over ontwapening te verhinderen. De Sowjet-Unie, aldus Mikojan, is bereid amendementen op het handvest van de verenigde naties goed te keuren, die voorzien in betere vertegenwoordiging van de Afrikaanse en Aziatische lan den in de veiligheidsraad en in de economische en sociale raad. In 1965 zou het kolonialisme zijn einde moeten vinden. De Sowjet- Unie zou volken die voor hun bevrijding vochten steeds steu nen. Westelijke waarnemers hebben zich verbaasd over de felheid van Mikojans aanval op het westen, daar zij menen dat Rus sische toespraken bij bezoeken van leiders van niet-gebonden lenden gewoonlijk minder scherp zijn. NIEUWE STORING Het K.N.M.I. deelt mede: Een nieuwe storing trekt via Schotland en de Noordzee naar het oosten. Deze storing komt vandaag dicht in de buurt van ons land en doet de buiigheid weer toenemen. De wind, die aanvankelijk afneemt tot matig en daarbij naar zuidwest krimpt, zal in de loop van de dag weer toe nemen tot krachtig of vrij krachtig. De maximum-tempera turen blijven met 16 tot 18 gra den aan de lage kant. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot zaterdagavond. Toenemende buiigheid Wisselende bewolking met toe nemende buiigheid. Tot matig af nemende en naar zuidwest krim pende wind, later op de dag weer toenemend tot vrij krachtig. Wei nig verandering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder Sept. 19 6.20 18.46 18.30 3.04 20 6.22 18.43 18.50 4.19 21 6.24 18.41 19.09 5.35 22 6.25 18.39 19.26 6.53 23 6.27 18.36 19.44 8.12 24 6.29 18.31 ...20,25. ^34,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1