R.E.M.-wetje in de Tweede Kamer aangenomen Grote meerderheid voor de regering GEIU OVERLEG MET KONGOLESE REBELLEN Kwestie-Cyprus in de Veiligheidsraad VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1964 20e Jaargang - No. 64: n*- Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Frankering bij abonnement: Temeuzen Direcfeur-Hoofredaeteur: L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 - 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,per week 50 et. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 eent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Tegen stemden alleen de frac tie van de V.V.D. (om redenen van rechtskundige en wetgeven de aard), alsmede de afgevaar digden van de boerenpartij en de h n I'la^t p- v. d. A.). Vóórdien hadden drie leden van de K.V.P.-fractie zich tegen vérgaande delegatie van bevoegd heden aan de regering verklaard. HET WOORD IS AAN TURKIJE Eralp vond dat de Griekse re gering mede verantwoordelijk was voor „de poging onsehuldi- gen te verhongeren". De ophef fing van de economische blok kade is een stap in de goede rich ting. De Cyprische regering kan ZON MAAN op onder op onder Sept 1 18 6.19 18.48 18.05 1.53, 19 6.20 18.46 1S.30 3.04 20 6.22 18.43 18.50 4.19 21 6.24 18.41 19.09 5.35 22 6.25 18.39 19.26 6.53 23 6.27 18.36 19.44 8.12 24 6.29 18.34 20.25 9.34. Bij de voortgezette behandeling van het wetsontwerp tegen de R.E.M. bestreed de lieer Kley- vvegt (arb.) de suggestie dat het optreden van het eiland der „fer me jongens" in brede lagen van ons volk zou worden bewonderd. „Mannentaal" vond hij het antwoord van de minister: „Dan maar impopulair", gezag is ge zag en rebel is rebel". Ondanks deze mannentaal ver weet hij de regering gebrek aan voortvarendheid en slagvaardig heid, die zich nu dubbel en dwars wreekt. Als deze regering orde in de ether wil brengen, brengt ze een minimum aan gezag mee zo vend spreker. De overheid krijgt loon naar werken. De heer Kleywegt kenschetste het beleid van de regering-Ds Quay als star en dom, dat van de tegenwoordige regering daad loos (premier Marijnen rookte glimlachend een pijp in een der loges). Daar lag volgens spreker de oorzaak van het feit, dat er nog geen reclame in de televisie is. Na aanprijzing van het p.v.d.a.- rapport voor een open bestel, dat in zijn ogen een goed compromis beoogt zonder compromitterend te zijn, wilde de heer Kleywegt weten wat de liberale ministers zullen doen als de V.V.D.-fractie zich tegen het wetsontwerp keert. Hij was ook niet gerust op de uitlating van de heer Cals (k.v.p.) over de houding van een deel van diens fractie. RUMOERIG Een langdurig en rumoerig interruptiedebat, waaruit men maar moeizaam wijs kon wor den, ontstond. Van V.V.D.-zijde liet men een antwoord in het midden. Van de heer Cals kreeg men de indruk, dat de overgrote meerderheid van zijn fractie het wetsontwerp steunt, maar bij de beoordeling van een vervangings- wet voor een algemene maatre gel van bestuur zich nader zou beraden. van het wetsontwerp kon hij niet zien. Spr. zag geen reden tot ver schillende behandeling van het schip Veronica en het Remeiland. Zolang dit eiland niet is opge ruimd, is de regering verant woordelijk voor de bebakeni ng ervan, zei hij. „SCHOT JESLAND" De heer Goedhart (arb.) ver klaarde in te stemmen met de woorden van de heer Kleywegt. Hjj wilde daaraan een persoonlijk woord toevoegen. Dit bleek een pleidooi voor een nationaal omroepbestel. „Men heeft genoeg van het eeuwige gepreek. Er is behoefte aan een gezonde nationale omroep, waar in geen plaats is voor een alles overheersende machtspositie, fn zo'n bestel kan geen bezwaar zijn tegen religieuse en politieke uitzendingen, maar aan overdo sering heeft ons volk geen be hoefte". Spr. herinnerde er aan, dat „herrijzend Nederland" tra- gischerwijze „herrijzend schot- jesland" werd. ZETBAAS Ofschoon het gonst van de plannen om de nieuwste techni sche mogelijkheden te gaan ge bruiken (centraal antennesys teem b.v.), wordt ieder initiatief door de regering gesmoord. Het is een onverdraaglijke toestand, dat geen doorbreking van de Chinese krijtkring van de Hilver sumse kongsi mogelijk lijkt. „De regering is geen zetbaas van rfe heren in Hilversum, riep de heer Goedhart. Laat zij de im passe, waarvan de R.E.M. een uitwas is, doorbreken. Initiatieven en aanvragen ko men op het departementale sta peltje en de omroepen kunnen hun gang gaan. Een goed beleid zou z.i. zijn een snelle openbreking van het Hil- versumse omroepmonopolie. Wie heeft eigenlijk last van Veronica en R.E.M.? Laat ze rustig voort modderen. Er is geen noodsitua tie, geen chaotische situatie. Er wordt schromelijk overdreven. Ook suggereerde hij moeilijk heden, indien het t.v.-platform door de marine zal worden ge- ente*'d. Het is goed gebruik on der vrijbuiters, dat bij entering het dek met groene zeep wordt ingesmeerd, aldus de heer Goed hart. NIET GELUKKIG De heer Jongeling (g.p.v.) was niet gelukkig met de wijze waar op hethuidige omroepbestel wordt toegepast (de kleine groe peringen hebben te weinig ge legenheid om aan bod te komen). Hij noemde de indiening van het wetsontwerp terecht. Dat dit ge schiedde in de vorm van een raamwet, is naar ziin mening ook terecht. Een zwak punt is volgens spr. met verschil in optreden door de overheid tussen de R.E.M. en Veronica, welk verschil zal lei den tot een ongelijke rechtsbe deling. DE MINISTER SPREEKT De minister van justitie, de heer Scholten, verklaarde bij de beantwoording van de kritische opmerkingen uit de tweede ka mer dat de inhoud van de rege ling onafhankelijk is van iTe situatie. De bewindsman verdedigde zich tegen verwijten, dat het wetsontwerp te vroeg was in verband met mogelijke interna tionale regelingen, ofwel te laat omdat bij verschijning het eiland reeds in aanbouw was. Een tekst die uitblinkt in een voud en exactheid, ligt niet voor het grijpen, zeker niet bij een keuze tussen alternatieven. De minister hield staande, dat een installatie in zee onder de juris dictie van de kuststaat valt. De nationaliteit van eigenaar of exploitant kan wisselen, voor- Een moment tijdens de behande ling van de z.g. RE. M.-wetin de Tweede Kamer: Mr. Vonde ling in gesprek met mr. Berk houwer, mevr. Van Someren Downer en mr. Geertsema. perkt aantal wettelijke regelin gen Op het t.v.-platform van toe passing behoeven te worden ver klaard. Het betoog van de heer Berk houwer dat het wetsontwerp in strijd met de grondwet zou zijn, omdat o.a. in de grondwet de grenzen van het rijk omschreven staan, kan de bewindsman niet volgen. Hij wees er nog op, dat er aanzienlijk verschil bestaat tussen iemand, die zich naar het buitenland begeeft en zich daar mee gedeeltelijk onder vreemde rechtsmacht stelt, en degeen d;e zich in een gebied (t.v.-platform) "met een rechtsvacuüm begeeft. Dit komt, gezien de activiteiten, dicht bij rechtsontduiking. Inzake de ongelijkheid van rechtsbedeling tussen R.E.M. en Veronica zei de minister, dat bei de gebruik maken van omroep- kanalen, die voor een deel aan Nederland toekomen. Maar Vero nica is een schip, dat onder een aantal volkenrechtelijke regelin gen valt, terwijl liet R.E.M.- eiland een vaste installatie is. DE VLAG VAN VERONICA De Belgische wet verbiedt me dewerking aan omroepzenders aan boord van Belgische sche pen. De Scandinavische wetten reppen niet van optreden tegen omroepzenders aan boord van vreemde schepen. Toch is dat ge beurd zonder stappen bij de vlaggenstaat. De regering' heeft afgezien van de eis aan Veronica de vlag te tonen. Het schip bevindt zich niet in omstandigheden, waarin men het tonen van de vlag op grond van verdragen zou kunnen eisen. Daarom wordt een internatio nale regeling afgewacht. Het op treden van onze zeevarende natie tegen een buitenlands schip is een zware taak. Deze geldt niet ten aanzien van het t.v.-platform. ER WORDT ïjA.D GEWERKT Op nadere vragen van oud minister Cals (k.v.p.) deelde mi nister Scholten mee, dat het on derzoek naar de vlag van Vero nica geschiedt via de posten in het buitenland. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Minister Luns (buitenlandse zaken) interrumpeerde, dat er hard wordt gewerkt. Gevraagd of het onderzoek na bijvoorbeeld een maand of na een half jaar zal zijn afgesloten, merkte mi nister I.uns op. „Ik denk in we ken". Minister Scholten, die zei dat een optreden tegen het R.E.M.- eiland geboden is, wilde niet in gaan op de methoden, die ge volgd zullen worden bij een op treden tegen het televisie-eiland. Het kabinet neeft besloten, de telegraaf- en telefoonwet van toepassing te verklaren na aan vaarding van het wetsontwerp, zo zei hij. Minister Luns wees het ver wijt van de hand als zou de re gering in gebreke zijn gebleven bij het doen van voorstellen tot ratificatie van het verdrag van Genève van 1958. „Er is geen sprake van het ontbreken van overijling". VASTBESLOTEN Minister Bot (onderwijs) stefde met grote nadruk, dat de rege ring vast besloten is op korte termijn uitvoering te geven aan de passages uit de jongste troon rede, die handelen over radio, televisie en over reclame in de televisie. „Er is geen sprake van over leg met de rebellen. Voor ons n het vogelvrijen, die slechts één ding kunnen doen, namelijk de wapens neerleggen. Hoe zou den wij kunnen spreken met lie den, die niets anders doen dan plunderen, brand stichten en vernielen?", aldus de Kongolese eerste minister Moise Tsjomhe donderdag op een persconferen tie in Leopoldstad. Spr. constateerde dat op het ogenblik geen internationale rechtsplicht wordt geschonden. ■Van beschadiging van vitale Ne derlandse belangen is evenmin sprake. Daarentegen is het wets ontwerp strijdig met het rechts gevoel van zeer velen. NOG STEEDS VERONICA Mej. Schilthuis (arb.) drong evenais later de heer Cals (k.v.p.) aan op voortgaande studie voor een medewerkingswetje, dat Ve ronica het zwijgen moet kunnen opleggen. Op haar vraag antwoordde da heer Cals, dat zijn fractie ver heugd is ovier de toezegging van de regering om op korte termijn een grotere openheid van het omroepbestel te bevorderen en reclame in de televisie in te voeren. Het zal dan ook mogelijk zijn te stemmen voor een ver- vangingswet voor een algemene maatregel van bestuur op grond van deze wet. Spr. had bezwaren tegen de opvattingen van de V.V.D.-frac tie. „Wij kunnen in een rechts staat niet toestaan, dat mensen zich doelbewust aan de Neder landse rechtsorde onttrekken om in ons land invloed uit te oefe nen op een wijze, die in strijd is met de democratische beginse len"," zo zei hij met grote nadruk. R.E.M. en Veronica doorkruisen de rechtsorde. Spreker vroeg zo spoedig mogelijk mededelingen inzake het vlagonderzoek naar Veronica. Mevrouw Van SomerenDow ner (v.v.d.) vroeg nadere ophel dering over de plannen van de regering voor een open bestel en de bevindingen met het centraal antennesysteem. De alinea over radio en t.v. in de troonrede wijst op een tot elkaar komen van re gering en publieke opinie. De heer Meulink (a.r.) drong aan op duidelijkheid over televi sie-uitzendingen vanaf een schip. De heer Bos (c.h.u.) was tevre den over de antwoorden. Zijn fractie zal het wetsont werp unaniem steunen. Indien de omstandigheden dezelfde blijven, zal ook steun worden verleend aan verdere maatregelen. De C.H.U. wenst geen rechtsvacuüm toe te laten en evenmin invloeden van buiten, die de rechtsorde doorkruisen. AANGENOMEN MET 114 TEGEN 19 STEMMEN Het wetsontwerp is donderdag avond om kwart over tien' dooi de Tweede Kamer aanvaard met 114 tegen 19 stemmen. Tsjombe zei dat hij vertrou wen stelde in de bemiddelings commissie voor Kongo, die de organisatie voor Afrikaanse een heid heeft ingesteld. Hij schaarde zich achter het beroep, dat de voorzitter der commissie, de Keniase premier Kenjatta, op de Kongolese opstandelingen heeft gedaan om de wapens neer te leggen. Naar Nairobi Hij deelde verder mede dat zijn regering „in overeenstem ming met de op de conferentie van Addis Abeba aanvaarde resoluties" heeft besloten, bon- Koninklijk paar in Athene aangekomen H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard worden bij hun aankomst op het vliegveld van Athene begroet door koning Konstantijn van Griekenland. Het koninklijk paar zal in de Griekse hoofdstad het huwelijk tussen koning Konstantijn en prinses Anne-Marie van Dene marken bijwonen. derd der 150 blanke vrijwilli gers, die thans bij het centrale Kongolese leger dienen, te demo biliseren. Tsjombe vertrok donderdag avond, vergezeld door verschei dene raadgevers, naar de Keniase hoofdstad Nairobi, waar hij de eerste bijeenkomst van de be middelingscommissie voor Kon go zal bijwonen. De Cyprische minister van buitenlandse zaken, Kyprianou, heeft woensdagavond in de vei ligheidsraad gezegd dat zijn re gering welwillend staat tegen over een verlenging van het mandaat van het V. N.-leger op Cyprus met drie maanden en dat zij bereid is zonder voorbe houd mede te werken wanneer haar souvereine rechten worden geëerbiedigd. Kyprianou beschuldigde, de „terroristische Turken" een bruggenhoofd te hebben willen vormen voor een Turkse invasie in het gebied van Kokkina en Mansoera met medewerking van Ankara. Hij eiste van de Turkse regering aan „de agenten op Cy prus" bevel te geven „de con centratiekampen" te openen waarin hun onschuldige landge noten worden vastgehouden. Wanneer Turkije geen gebieds- aanspraken op Cyprus zou ma ken, zou de kwestie gemakkelijk zijn op te lossen, aldus Kypia- nou. HONGERDOOD Hij zei dat de vliegtuigen en munitie die Turkije tegen Cyprus had gebruikt bij de luchtaanval op Kokkina, door de Verenigde Staten in Navo-verband aan Turkije waren geleverd. Cyprus, „hoewel klein en zwak", zal tot het alleruiterste blijven strijden, „alleen of met anderen" om te voorkomen dat het eiland oplos singen worden opgelegd die door het volk worden verworpen. De volgende spreker, de Turkse vertegenwoordiger Eralp, zei dat het duidelijk is dat het V. N.-leger met zijn beperkte bevoegdheden niet in staat is de opdracht van de veiligheidsraad te vervullen. Het V. N.rleger moest toezien hoe de ene bevolkingsgroep de andere tot „een langzame hon gerdood" veroordeelde. tonen dat het haar ernst is door met de leiders van de Turkse gemeenschap in het kader van de bestaande grondwet mede te werken „om de vrede op het on gelukkige eiland te doen terug keren". ENKELE BUIEN Een lagedrukgebied met een centrum boven het noorden van de Noordzee en boven Scandi navië bepaalt thans het weer in geheel West-Europa. Om het lagedrukgebied stroomt lucht van polaire oorsprong naar on ze streken. In deze luchtstroming kwamen af en toe buien voor waarvan sommige vergezeld gin gen van onweer en hagel. Aangezien het lagedrukgebied boven de Noordzee maar weinig van plaats verandert komt er ook in de weertoestand maar weinig verandering. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt met enkele buien Matige, nu en dan krachtige westelijke wind. Ongeveer dezelf de mlddagtemperaturen. VRIJDAG 18 SEPTEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoordenn v.m. 11.25 0.40 0.50 n.m. 11.40 12.15 12.55 1.05 ZATERDAG 19 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 0.11 12.32 Terneuzen 0.46 1.07 Hansweert 1.26 1.47 Walsoorden 1.36 1.57 „GOLDWATERACHTIG" De heer Bakker (c.p.n.) ver weet de regering de langdurig heid van de procedure die nodig is om tot maatregelen tegen het t.v.-eiland te komen. Over Verolme zei hij onder meer: „Het lijkt wel of je De Gaulie hoort" en „voor hem is de volksvertegenwoordiging niet meer dan een paskwil". In het Nederlandse politieke leven be staan thans sterke Goldwater- achtige krachten, zo zei hij ver der. Spr. zag geen verandering >n het omroepbestel zolang dit niet democratischer wordt. Hij constateerde een gebrek aan politiek fatsoen bij een der regeringspartijen, waarbij hij kennelijk doelde op de V.V.D. Tenslotte wenste hij de regering sterkte bij een doortastend optre den. VERONICA De heer Slotemaker de Bruine (p.s.p noemde het Rémwetje een gevolg van het radio en t.v.- bestel. Een wijdere strekking Alleen de heren in Hilversum hebben haast. De heer Goedhart heeft geen voorkeur of sympa thie voor Veronica of R.E.M. Het publiek schijnt het leuk te vinden. Laat die vrijbuiters op hun platform of schip maar scharrelen en geef de dertig percent, die niet tevreden is met het omroepbestel een kans, zo meende hij. GROENE ZEEP Naar de mening van de heer Goedhart was de angst om met het ontwerp „installaties Noord zee" de verdenking „gelegen heidswetgeving" op zich te laden overbodig. Nieuwe verschijnse len, ook vliegtuigen en atoom energie, vragen wettelijke voor schriften. Het ware daarom openhartiger en ridderlijker ge weest, indien in het wetsontwerp man en paard waren genoemd. Spr. waarschuwde tegen het gevaar dat, indien de R.E.M. wordt gesmoord, de weg naar een nationaal omroepbestel op nieuw vol obstakels zal komen. al als de eigenaar een maat schappij is. Gezien het duidelijke verschil tussen een schip en een in de bodem geplaatste installa tie is het aanknopingspunt te zoeken in de kuststaat en de kwestie van de jurisdictie te spiegelen aan de reeds bestaan de volkenrechtelijk aanvaarde regeling voor boorinstallaties op een continentaal plat. Spr. verdedigde zich tegen op merkingen van de heer Kley wegt over dom en star beleid van de regering-De Quay, dat in 1962 het ontwerp-Hoppener voor een omroepwet ten onrechte in de ijskast zou zijn gezet. Dit ont werp regelde de televisie niet en was achterhaald door de tijd, zo verklaarde hij. De nota Scholten-Veldkamp over reclametelevisie werd in 1963 verworpen. Was dit niet ge beurd, dan zouden we nu aan een ontwerp voor een open bestel werken, meende de bewindsman. RECHTSONTDUIKING Uitvoerig zette de bewinds man uiteen, dat slechts een be- Spr. zei te verwachten nog deze maand een voorlopig adv'es te zullen ontvangen van de paci ficatiecommissie inzake de invoe ring van de reclame. De verzor ging van het derde f.mi-net (radio) zal worden aangegrepen om de vernieuwing van het om roepbestel metterdaad in prak tijk te brengen. Er zal worden geëxperimenteerd om met de open structuur ervaring op te doen. W(j moeten een realistisch be leid voeren en niet in een oppor tunistisch optreden vervallen, aldus minister Bot die aandrong op een wijs beleid en beheer voor een geheel uit zijn krachten ge groeid omroepbestel. REPLIEKEN Bij de replieken verklaarde de '•heer Berkhonwer (v.v.d.) niet overtuigd te zijn door de argu menten van minister Scholten. Het toepassen van de Neder landse strafwet met de daarin vervatte straffen en strafbepa lingen zal geheel zonder omschre ven normen geschieden, hetgeen tot grote moeilijkheden zal lei den.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1