KONING O LAV VAN NOORWEGEN IN NEDERLAND Steun van China aan Indonesië KRANSLEGG1NG BIJ HET M0HUMENT OP DE DAM HANDKUS VOOR DE KONINGIN HET WEEÏT KAPITEIN WESTERLING NIET NAAR MALFiSIE Veiligheidsraad bijeen NAAR HERSTEL DER DEMOCRATIE IN ZUID-VIETNAM DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1984 20e Jaargang - No. 6294 Straaljagers gierden Naar de Dam Sportieve vorst Noenmaal Weerbericht Galadiner in ,Huis ten Bosch' Hoogwater Zon-en Maanstanden Coquilhatstad door rebellen bedreigd Frtnfesria? bQ abonnement: Terneuzen Oirectenr-Hoofredacteur: I. van He Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan/-" f 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 nur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Het Noorse Jacht „Nor- ge" met aan boord ko ning Olwo in de mid densluls te IJmuiden. Bij het eerst® daglicht gleed woensdagmorgen om zes uur het Noorse jacht „Norge" met aan boord koning Olav van Noorwegen de IJmuidense pieren binnen. Het scheepvaartverkeer was al om 03.00 uur stilgelegd om de binnenkomst van het jacht en de begeleidende Noorse en Nederlandse onderzee bootjagers vlot te laten verlopen. Enkele honderden belangstellenden groepten op het duin bij de haveningang samen toen H-M.'s „De Ruyter", de jager „Tromso" en een saluut- batterij op het forteiland te IJmuiden elk 31 scho ten afvuurden. Om kwart over zes meerde de „Ncrge" af in de voor deze gelegenheid met rode en gele bloemen en Noorse vlaggen omzoomde middensluis, waar aan de zuidzijde eveneens reeds enkele honderden belangstellenden op de been waren. De onderzeebootjagers „Holland" en „Overijssel'; de Noorse onderzeebootjager „Tromsö" en het fregat „Haugesund" waren inmiddels de noordersluis binnengelopen om daar te worden ge schut. De hoop van de belangstellenden dat koning Olav zich in IJmui den reeds aan dek zou vertonen werd niet vervuld. Toen het witte jacht met zijn escorte op het IJAmsterdam ter hoogte van het Stenen Hoofd was, volgde een défilé van straal jagers, die in een strakke formatie over het IJ en de stad gierden. Kort na negen uur meerde het jacht af bij de Shellsteiger tegen over het havengebouw. Om kwart voor tien reed, voorafgegaan door een politie-escorte, de hofauto met het koninklijk paar bij de wachtkamer voor. Daar stond de erewacht, gevormd door een compagnie van het garde regiment fuseliers „Prinses Irene" met vaandel en vaandelwacht aangetreden. De erewacht droeg het ceremonieel tenue: rode tunie ken, zwarte broeken en zwarte helmen. Daarnaast vas de eveneens in ceremonieel tenue geklede Johan Willem Frisokapel opgesteld. Op de bruggen, op de Prins Hendrikkade tegenover de aanleg steiger en achter de afzettingshekken op het Stationsplein hadden zich honderden Amsterdammers opgesteld om de aankomst van de Noorse koning en de begroeting door ons koninklijk paar gade te slaan. De motorsloep van de Noorse koning draaide onder de brug het water van het open havenfront op. Lenig stapte te koning' uit de barkas en begroette met een handkus koningin Juliana. Daarna drukte hij prins Bernhard de hand. Staande op de steiger luisterden koning Olav met ons koninklijk paar naar het spelen van het Noorse volkslied. Daarna begaf het gezelschap zich naar de koninklijke wacht kamer. Tot de autoriteiten, die daar werden voorgesteld, behoor den o.a. de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, mr Jonkman en mr Van Thielj mi nister-president Marijnen met de leden van het kabinet; voorts de commissaris van de koningin in Noord-Holland en de wethouders van de hoofdstad. Inmiddels was In de onderdoorgang bij de wachtkamer een rode calèche met zes bereden paarden voor gereden. Daarin namen koning Olav met zijn gastvrouw en gastheer plaats. De stoet, begeleid door de Am sterdamse politie in ceremonieel tenue, werd geopend en gesloten door een commando rijkspolitie te paard, ook gekleed in het be kende ceremonieel tenue, dat in Amsterdam een tikkeltje oneer biedig de „Wiener operette" wordt genoemd. Op de Dam begaf koning Olav zich naar de voet van het monu ment, legde een krans en salu eerde eerb'edig, waarna de po- litiekapel koraalmuziek speelde Hiermee was de plechtigheid op de Dam teneinde en namen koning Olav, koningin Juliana en prins Bernhard plaats in de koninklijke auto. Deze begaf zich met vier volgauto's op weg naar het paleis Huis WJlBoseh in Dep Haag. Het is niet de eerste keer dat de thans Gl-jarige Noorse koning ons land bezoekt. Als jonge man heeft hij in 1928 deelgenomen aan de in Amsterdam gehouden Olympische spelen. Hij deed mee aan de roeiwedstrijden en won een gouden medaille. Als kroonprins vertegenwoor digde hij in 1948 zijn vader ko ning Haakon bij de inhuldiging van koningin Juliana. De spor tieve vorst was in 1962 weder, om in ons land als een der ko ninklijke gasten bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Ju liana en prins* Bernhard. In december van dat jaar kwam hij oppieuw naar" Nederland om aanwezig te zijn bij de begrafe nis van koningin Wilhelmina. Heel in de verte zijn koningin Juliana en koning Olaf nog fa milie van elkaar. Zij hebben n.l, een gemeenschappelijke bet overgrootvader, koning Willem I. Een overgrootvader van ko ningin Juliana en een overgroot vader van de Noorse koning wa ren broers. Koning Olav is een achterkleinzoon van de Neder landse prinses Louise van Oran- je-Nassau (1828—1871). Zij was een dochter van prins Frederik der Nederlanden (een broer van koning Willem II, die gehuwd was met Louise van Pruisen). In de Chinese kamer van het paleis „Huis ten Bosch" werden de hoofden van de diplomatieke missies aan de koning van Noor wegen voorgesteld. Intussen was prinses Margriet om kwart voor twaalf in haar eigen wagen bij het paleis voorgereden. Twintig minuten later kwam prinses Beatrix aan. Zij had haar hond, een golden retriever, meege bracht. Om half één arriveerde ook prinses Christina. Om ongeveer één uur werd in de witte zaal van het paleis het noenmaal gebruikt. Hierbij zaten behalve koningin Juliana, prins Bernhard en koning Olav ook de prinsessen Beatrix, Margriet en Christina aan. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft 's middags koning Olav in het Kurhaus te Scheve- ningen ontvangen. Het bood de bezoekers een voorstelling aan van de Engelse versie van Bert Haanstra's „Alleman". De burgemeester, mr. H. A. M. T. Kolfschoten en de oudste wethouder, mr. A. J. Dankel- man, waren ter begroeting aan wezig. Tussen twee hagen Sche- veningse vrouwen in kleder dracht bestegen de gasten de trap bij de ingang. Een vissersvrouw in Scheve- nings costuum, mevrouw K. de Nietde Ruiter, bood de konin gin bloemen aan. In de kurzaal heeft het toon kunstkoor onder leiding van Frans Moonen het Noorse en het Nederlandse volkslied gezongen. Na een korte inleiding door burgemeester Kolfschoten draai de men de Engelse versie van „Alleman",' „The Human Dutch" getiteld. Bert Haanstra heeft deze film gemaakt met medewerking van Anton Koolhaas en commentaar van Simon Carmiggelt. Na afloop van de filmvoorstel ling heeft het gemeentebestuur in een andere zaal en aangren zende salons een ontvangst ge- Wind tussen west en zuidwest Een gebied van hogeluchtdruk strekt zich uit van de oceaan via Frankrijk tot boven de Alpen. Langs de noordflank ervan is zachte oceaanlucht Europa bin nengestroomd. In zuid-Engeland werden gistermiddag evenals in grote delen van Frankrijk maxi mum temperaturen van 20 tot 25 graden gemeten. In ons land werd op het vliegveld Leeuwar den niet warmer dan 17 graden, maar elders in ons land liep het kwik op tot waarden tussen 18 en 21 graden. Vandaag blijft met een zwakke tot matige wind uit we L tot zuidwest lucht aanstro men waarin enkele opklaringen worden afgewisseld door zones met veel bewolking. Uit deze be wolking kan hier en daar wat lichte regen, of motregen vallen. In de temperaturen komt vrij wel geen verandering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig verandering in temperatuur Bewolkt met enkele opklarin- S""~t gen, maar ook hier en daar wat 10 lichte regen en motregen. Zwak-1 11 ke tot matige wind tussen west 12 en zuidwest. Ongeveer dezelfde j 13 temperaturen als gisteren. 114 geven. Daar werd o.a. Bert Haanstra voorgesteld. De koningin en de prins heb ben woensdagavond in het pa leis „Huis ten Bosch" een gala diner gegeven ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Olav van Noorwegen. Prinses Beatrix zat mede aan- Onder de genodigden waren behalve de leden van het gevolg van de koning ook talrijke Ne derlandse autoriteiten, onder wie KONING OLAF IN NEDERLAND Z.M. koning Olav van Noorwe gen en H. M. de Koningin tijdens de intocht in Amsterdam. Hare Majesteit houdt de hoed stevig vast. DONDERDAG 10 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 4.19 4.31 Terneuzien 4.54 5.06 Hansweert 5.34 5.46 Walsoorden 5.44 5.56 VRIJDAG 11 SEPTEMBER v.m. n.m. Breskens 4-51 5.05 Terneuzen 5.26 5.40 Hansweert 6.06 6.20 Walsoorden 6.16 6.30 ZON MAAN de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer; verder de mi nister-president en verscheidene ministers en staatssecretarissen. In totaal zaten ongeveer zeven tig personen aan. De koningin heeft tijdens het diner een welkomstrede uitge sproken: „Dit is de tweede keer, dat mijn man en ik het voorrecht hebben de koning van Noorwe gen welkom te heten. Het bezoek van die grote man en koning, uw vadèr, tien jaar geleden aan ons land gebracht, zullen wij nooit vergeten. (Zie verder pagina 2.) Het Chinese „Volksdagblad" schrijft dat China Indonesië zal steunen, als Amerika dat land zou aanvallen. De strijd tegen Maleisië noemt het blad „onze gemeenschappelijke taak". Het blad spreekt niet over In donesische landingen op Ma- lakka, noch over het dreigement van Soekarno om Maleisië te verpletteren. Het stelt het daar entegen voor alsof Indonesië on middellijk gevaar loopt door Amerika te worden aangevallen. Maleisië is volgens het blad ook een bedreiging voor China. „Engeland zet in Maleisië Chi nezen en Maleiers tegen eikaar op om beiden te kunnen onder drukken en zijn overheersing te bestendigen". Dit is voor het eerst dat Pe king zinspeelt op de rassenonlus- ten in Singapore. Waarnemers herinneren eraan, dat China wel onmiddellijk fel reageerde op de anti-Chinese relletjes van vorig jaar in Indonesië. Het Volksdagblad zegt ook nog eens, dat China geen Ameri kaanse agressie jegens Noord- Vietnam of enig ander land in Indo-China zal dulden. „VOORZORG" Het 22ste lichte luchtdoelregi- ment van het Britse Rijnleger is van West-Duitsland naar Singa pore overgebracht met het oog op de toestand in Maleisië. Een Britse militaire woordvoefder, die niet wilde zeggen hoeveel militairen het contingent omvat, noemde het een voorzorgsmaat regel. „BAARLIJKE ONZIN" Het Maleisische ministerie van buitenlandse zaken heeft woens dag de geruchten, als zou Ma leisië pogen oud-kapitein Wes terling of Ambonese militairen in dienst te nemen voor de strijd tegen Indonesië, „baarlijke on zin" genoemd. De veiligheidsraad is woensdag in New York bijeengekomen om de klacht van Maleisië, dat Indo nesië van agressie beschuldigt, te bespreken. Secretaris-generaal Oe Thant wijdde herdenkingswoorden aan de overleden V. N -bemiddelaar t>P Cyprus, Tuomioja. De afgevaardigde van Malei sië, Ismail Abdoel Rachmann, die in zijn land minister van bin nenlandse zaken en van justitie is, verzocht de veiligheidsraad Indonesië schuldig te verklaren aan ernstige agressie. De raad diende volgens hem Indonesië te gelasten zijn vijandige activitei ten tegen Maleisië te staken en de verzekering te geven dat deze daden niet meer zullen voor komen. De Maleisische minister doelde op de landingen die Indo nesische parachutisten vorige week op Malakka uitvoerden. Voorzitter Mcrczov Sowjet- Unie) onderbrak de Maleisische afgevaardigde en verzocht hem de wapens, die hij als bewijs materiaal ter tafel had gebracht, te verwijderen. op onder op under 6.06 19.07 10.53 21.04 6.07 19.05 12.04 21.25 6.09 19.02 13.13 21.50 6.11 19.00 14.19 22.21 6.12 18.57 15.20 23.00 Generaal Nguyen Khanh heeft op een persconferentie gezegd dat er volgende week een be langrijke beslissing zal worden genomen wat betreft de infil tratie van communisten uit Cambodja, De Zuidvietnamese leider zei dat er 15.000 vietoongs in Cam bodja zijn. Hun vuurkracht is het afgelopen jaar sterk toege nomen. Voor een groot deel zijn hun wapens afkomstig van het in Indochina verslagen Franse leger en uit voorraden die op de Zuidvietnamezen zijn veroverd. Laatstgenoemde wapens zijn van Amerikaanse makelij. VERKIEZINGEN Generaal Khanh, die als pre mier optreedt, gaat ook de por tefeuille van defensie beheren. De perseensuur heeft hij afge schaft. Vijf generaals die hij bij zijn staatsgreep van januari ge vangen heeft laten zetten, zijn vrijgelaten, dit op verzoek van 'generaal Minh, die dinsdag tot voorzitter van het drieman schap van generaals, dat het land regeert, is benoemd. Minh is daardoor praktisch staatshoofd geworden. Het derde lid van het driemanschap is generaal Khiem. De drie hebben voor het eerst een persconferentie gehouden. Zij willen geleidelijk de demo cratie herstellen en in november 1965 algemene verkiezingen hou den. OPTREDEN TEGEN REBELLEN President Johnson voerde gic teren met zijn voornaamste ad viseurs besprekingen over de mogelijkheden om krachtiger op te treden tegen de vietcongre- bellen in Zuid-Vietnam. Aan de besprekingen werd deelgenomen door generaal Tay lor, de Amerikaanse ambassa deur in Saigon; minister van buitenlandse zaken Rusk en mi- De Kongolese centrale rege ring zal vandaag 35 blanke huur soldaten naar Coquilhatstad overvliegen .De bevolking aldaar is in paniek geraakt, nu de stad door opstandelingen wordt be dreigd. Volgens betrouwbare zegslieden hebben vele van de 500 Europeanen de daar nog zijn om onmiddellijke evacuatie ver zocht. Daartoe zouden vier vlieg tuigen uit Leopoldstad vertrek ken. Boende, een sleutelpositie, is nog in handen van de regerings troepen, waardoor de opmars van de rebellen naar Coquilhat stad wordt geblokkeerd. Dinsdag zijn 35 blanke huursoldaten naar Gemene in de provincie Oebangi in het uiterstp noordwesten van Kongo vertrokken. nister van defensie McNamara. De president «bad maandag avond een „informeel" gesprek met generaalr.Taylor.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1