Aflossing Turkse contingent uitgesteld Ernstige treinbotsing bij Arnhem Ernstige relletjes in Philadelphia Dr. Oanh tijdelijk premier in Zuid-Vietnam OE THANT WAARSCHUWT VOOR GEVAARLIJKE CRISIS Albertstad in handen van centrale troepen VIER DOREN EN 22 GEWONNEN 107 NEGERS GEARRESTEERD GEN. KHANH OVERSPANNEN HET WEER Demonstraties in Turkije Grieks protest Overleg alom Hoepel op" Amerikaans prestige Bomontploffingen in Nicosia DIE WURGER VAN BOSTON SLAAT WEER TOE KONINGIN EN PRINSESSEN TERUG 22 doden bij autobusongeluk NOODWEER IN ZUID-BEIEREN VRIJWILLIGERS VOOR TSJOMBE VOORSTEL VAN ULBRICHT Weerbericht Hoogwater 2on- en Maanstanden Frankering bij abonnement: Terneazen Diüeefenr-Hboïreaaetewï I. van 8e San8e Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs 5f6,— per kwartaal? per maan'3 f 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Maandag 31 aug. Dinsdag 1 sept 1964„ 20e Jaargang - No. 6287 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Zaterdagmorgen is in Ankara officieel medegedeeld, dat de af lossing van het Turkse troepencontingent op Cyprus, die vandaag had moeten plaats hebben, voor korte tijd is uitgesteld. Blijkens een communiqué van het ministerie van buitenlandse zaken heeft Turkije in een kort uitstel toegestemd in verband met door bondgenoten gedane suggesties. In het Turkse communiqué wordt gezegd dat de Turkse re gering president Makarios heeft doen weten dat diens redenerin gen ongefundeerd zijn, aangezien het bondgenootschapsverdrag niet eenzijdig kan worden opge zegd zoals Makarios zegt te heb ben gedaan. De secretaris-gene raal van de V. N. en de geallieer de regeringen hadden meege deeld dat zij stappen bij Maka- ribs ondernamen om Instemming met aflossing van Turkse troe pen te verkrijgen en Turkije verzocht daarmee te wachten totdat antwoord zou zijn ontvan gen. De Turkse autoriteiten had den daarom in een kort uitstel bewilligd, maar Turkse contin genten worden voor onmiddellijk vertrek gereed gehouden. Een vijfduizend jonge Tiu-ken hebben zaterdag de ruiten inge gooid van het Russische pavil joen op de Internationale jaar beurs in Izmir. Bij wijze van protest tegen de Sowjet-politiek ten aanzien van Cyprus scheur den de betogers ook een reus achtig portret van Chroesjtsjov in stukken. De demonstranten die eerder voor de Amerikaanse afdeling van de jaarbeurs had den lietoogd, werden door de po litie Verspreid. In Ankara liepen tien per sonen verwondingen op en wer den er dertig aangehouden bij botsingen tussen militairen en politiemannen enerzijds en be togers die de pas "herstelde rui ten van de Griekse ambassade ingooiden en op het balkon een Turkse vlag hesen. De militai ren sloegen met wapenstokken en geweerkolven op de menigte in om de orde te herstellen. In Istanbul waren enige tien duizenden studerenden op de been bij een betoging die zowel tegen Griekenland als tegen Amerika was gericht. De ruiten van een Grieks scheepvaartkan toor en een Grieks persbureau moesten het ontgelden, voordat de betogers uiteengingen. Op de internationale jaarbeurs in Izmir wierpen betogers ook stenen naar de inzendingen van Engeland en de Verenigde Ara bische republiek. Zoals gemeld brengt president Makarios op 't ogenblik een bezoek aan Egyp te. De Griekse minister van bui tenlandse zaken, Kostopoelos, heeft zaterdagavond bij de Turk se ambassadeur ir. Athene ge- nrotesteerd tegen nieuwe anti- Griekse demonstraties in An kara en Istanbul. Hij ze! dat Griekenland „stappen zal moe ten ondernemen om aan de si tuatie het hoofd te bieden", als de Turkse autoriteiten geen maatregelen treffen om de Griekse ambassade in Ankara en bet Griekse consulaat-generaal in Istanbul te beschermen. Volgens 'de minister hadden betogers zaterdagavond de rui ten van het ambassadegebouw invegooid. Ook waren zij op bet balkon geklommen en hadden aaar Turkse vlaggen gehesen. De Turkse politie was niet tus senbeide eekomen en telefoon tjes aan het Turkse ministerie van buitenlandse zaken waren niet aangenomen. Secretaris-generaal Oe Thant heeft de veiligheidsraad oen ver slag doen toekomen, waarin hij de kwestie van do aflossing van Turkse troepen op Cyprus aan de orde stelt. Hjjj waarschuwde voor de mo gelijkheid van een nieuwe en ge vaarlijke crisis die zich op het eiland kan ontwikkelen en die tot ernstige conflicten zou kun nen leiden. Oe Tliant deed op nieuw een dringend beroep op de twee betrokken regeringen om maatregelen te treffen, die een herhaling van de gevechten op Cyprus zullen voorkomen. In Genève voerde Oe Thant zaterdag besprekingen met de vroegere Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Acheson, met de Turkse diplo maat Nihat Erim en met de Griekse vertegenwoordiger Di- mitri Nieolareisis. In Londen pleegde de Britse minister van Buitenlandse zaken Butler overleg met de Ameri kaanse ambassadeur aldaar, Da vid Bruce. Zij namen gedurende 40 minuten de toestand op Cy prus onder de loep. Een menigte van enkele tien duizenden mensen woonde een jeugdbijeenkomst in het univer siteitspark van Ankara bij waar verscheidene sprekers er de ha- druk op legden dat Turkije in de kwestie-Cyprus een onafhanke lijke politiek moet voeren. De bijeenkomst in Ankara was georganiseerd door Turkse stu denten en bedoeld als protest te gen de Amerikaanse politiek met betrekking tot Cyprus. Op bor den waren slagzinnen te lezen als „Amerikanen, verlaat ons land" en „Bedrieglijke Amerika nen, hoep op". De sprekers leverden eveneens kritiek op de Sowjet-Unie. Van Turkse zijde op Cyprus wordt vernomen dat de Turkse troepen de voorbereidingen voor hun vertrek hebben voortgezet ondanks de beslissing van de Turkse regering om hun aflos sing „voor korte tijd" op te schorten. De TurksCyprische vice-presi dent, Jutsjuk, heeft zich zater dag bij de bevelhebber van de V. N.-strijdkrachten, generaal Thimaja, beklaagd over de blok kade die de Turks-Cyprioten door de Cyprische regering wordt opgelegd. Hij zei dat de voedselpakketten die in sommige Turks-Cyprische dorpen door het Rode Krupis mogen worden uit gereikt, voldoende zijn voor slechts 1.000 calorieën per dag, 400 minder dan in de nazi-con centratiekampen tijdens de oor log. „Een Amerika dat „Enosis (vereniging van Cyprus met Griekenland) steunt, moet het risico aanvaarden Turkije vol ledig te verliezen, want in dat ge val zal Turkije al zijn betrekkin gen en al zijn bondgenootschap pen herzien", aldus de Turkse journalist Metin Toker, schoon zoon van premier Inonu, in het dagblad Millijet. De slag die Johnson heeft toe gebracht aan de vriendschap en aan het Amerikaanse prestige ;n Turkije zal moeilijk te herstellen zijn, zo vervolgt Toker. „Het is nauwelijks twee maanden ge leden dat Washington in een ge zamenlijk Turks-Amerikaans communiqué de verzekering gaf dat de verdragen van Londen en Zürieh als uitgangspunt zouden moeten dienen voor een oplos sing van het vraagstuk-Cyprus. Nu staat er een Amerika tegen over ons en een president, die ons zegppn: „Geef Cyprus aan die dwazen en werp de lasten van u af". „Als Amerika zo handelt, be hoeven kreten als „Go home", die in alle hoeken van de wereld te horen zijn, geen verbazing meer te wekken", aldus Metin Toker. Een 16-jarige Grieks-Cypri sche jongen is zaterdagavond om het leven gekomen bij een bom ontploffing in een vo! restau rant in Nicosia. Voorts werd een niet-ontplofte bom gevonden buiten het kan toor van het Grieks-Cyprische blad Mahi, waarvan de eigenaar indertijd voor de ondergrondse verzetsbeweging Eoka tegen de Britten heeft gewerkt. In de afgelopen twee weken is melding gemaakt van zes bom aanslagen. In een huis te Boston heeft men het lijk van een vrouw ge vonden met een zijden kous om haar hals gebonden. De vrouw bleek vermoord te zijn. Het is de elfde moord, die door middel van wurging in de afgelopen 27 maanden in het gebied van Bos ton is gepleegd. Van de dader •schijnt nog elk spoor te ontbre ken. Een arts verklaarde later, dat het slachtoffer vermoedelijk een natuurlijke dood is gestorven. De vrouw, die ziekelijk was. had de gewoonte vaak een kous om haar hals te doen om warm te worden. De Koningin en de Prinsessen Beatrix, Margriet en Christina zijn zaterdagmiddag om tien minuten voor drie op Soester- berg teruggekeerd van een vakantie in het koninklijk va kantieverblijf in Porto Ercole in Italië. Prins Bernhard is op het ogenblik in Tanganyika (Afri ka). De Koningin en de drie Prin sessen reisden met twee „Friend ships". de Koningin en Prinses Margriet reisden samen, de twee andere Prinsessen zaten in het andere vliegtuig. Koningin Juliana, Prins Bern hard en Prinses Beatrix zijn op 17 juli naar Porto Ercole ver trokken. De Prinsessen Margriet en Christina volgden een week later. Albertstad is zondagochtend volledig in bezit genomen door het nationale Kongolese leger. Dit maakte premier Tsjombe in Leopoldstad bekend. Albertstad is ruim twee maan den in handen geweest van de opstandelingen van Soemialot en Moelele. Aan de herovering gin gen hevige gevechten vooraf. De opstandelingen die zware ver liezen leden, verlieten in paniek de stad met achterlating van wapens en materieel. Het vlieg veld dal buiten de stad ligt, be vond zich zondag nog in handen van de rebellen. Premier Tsjom be zei, dat de opstandelingen 28 Europeanen vrijlieten, doch dat men over het lot van 110 andere blanke gijzelaars in het onge wisse verkeert. De herovering van Albertstad door de Kongolese regeringstroe pen is zondag in een officieel communiqué door radio Leopold stad bevestigd. In de uitzending werd gezegd «.iét het vliegveld, 16 km buiten de stad, in de loop van de dag eveneens zou worden heroverd. Dit is inderdaad ge beurd. Tussen Arnhem en Zevenaar zijn vanochtend omstreeks kwart over negen twee treinen met elkaar in botsing gekomen. Ken van de treinen was op weg van Arnhem naar Winterswijk, de andere kwam uit Oberhausen. Beide sporen zijn versperd. Bussen zijn ingelegd tussen Zevenaar en Arnhem en het internationale verkeer wordt over Nijmegen geleid. De treinen zijn frontaal met elkaar in botsing gekomen. De ravage is groot. De juiste plaats van het ongeluk is de brug bij Wester voort. Een van de treinen is een rode dieseltrein uit Arn hem die op het dak van een trein uit Duitsland is terechtge komen. Er zijn tot nu toe vier doden gemeld en twaalf gewonden. De doden en gewonden waren allen inzittenden van de trein. Er zijn twee kraanwagens van de spoor wegen naar de plaats van het ongeluk gedirigeerd. Na de bot sing ontstond een begin van brand. Bij een ernistg autobusongeluk dat zich zaterdag nabij Zempola op ongeveer 50 km ten zuiden van de Mexicaanse hoofdstad heeft voorgedaan zijn 22 bede vaartgangers om het leven ge komen, terwijl er 54 werden ge wond. Met de bus, waarin zich nor maal niet meer dan 36 passagiers mochten bevinden, werden 76 personen vervoerd. Deze hadden in de plaats Chalma een gods dienstig feest bijgewoond en wa ren op weg naar huis. Bij de af daling van een lange en boch tige weg tussen Chalma en Zem pola begaven de remmen van de bus het. De chauffeur trachtte op de eerste versnelling over te scha kelen, doch ook de versnellings bak raakte onklaar. De niét laii- ger bestuurbare autobus geraak te van de weg af en kwam in een ravijn terecht. ENORME RAVAGE De ziekenauto's rijden af en aan. Naar de politie in Wester voort meent, moet het aantal ge wonden groot zijn. De ravage is enorm groot en doet denken aan het spoorwegongeluk bij Harme ien. Een seinwachtershuisje werd totaal weggevaagd door de bot sing. De seinwachter zag de bot sing aankomen en kon zich bij tijds in veiligheid stellen. Volgens de rijkspolitie te Wes tervoort is de schatting dat het aantal gewonden twintig be draagt aan de lage kant. De be stuurder van een der treinen zou vermist zijn. Men is druk doen de de rijksweg die vlak langs de spoorbaan loopt, vrij te ma ken. Stukken van de treinen hadden de weg geheel versperd. Rondvliegende stukken hebben op de weg rijdende auto's be schadigd. 22 GEWONDEN Voor zover om twaalf uur be kend was, zijn er bij het onge luk vier doden en 22 gewonden gevallen. Bij de spoorbrug gaat het dub belspoor over in enkel spoor, zodat slechts één trein tegelijk de brug kan passeren. De machi nist van de Nederlandse trein, de heer Gerritsen uit Arnhem, verklaarde na het ongeluk in het ziekenhuis, dat het sein voor hem op groen stond. Dit is later bevestigd door de seinhuiswach ter, de heer H. Oteman, die op wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapte. Volgens de N. S. zijn er rede nen om aan te nemen, dat de Duitse machinist die even eens werd gewond door het De leiders van de beweging tegen rassenscheiding en de negerpredikanten in Philadelphia hebben zaterdag hun steun be tuigd aan burgemeester James Tate, als hij zou besluiten gou verneur Scranton van Pennsyl vania te verzoeken om eenheden van de nationale garde voor het herstel van de orde in zijn stad. De negerleiders verklaarden dat de relletjes die zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in de negerwijken hebben voor gedaan niets te maken hadden met de strijd voor rassengelijk- heid. Zij adviseerden de burge meester van de diensten van een Generaal-majoor Ngoeyen Khanh heeft dr. Ngoeyen Xoean Oanh, een vroegere docent in de economie aan de universiteit van Harvard, tot tijdelijk eerste- minister In zijn regering be noemd. Zelf zal generaal Khanh geruime tijd moeten worden ver pleegd wegens geestelijke en lichamelijke overspanning. Ngoeyen Xoean Oanh bij de Amerikanen bekend als Jack Owen deelde op een perscon ferentie mee dat generaal Khanh nog steeds premier is. Goedingeliohte kringen in Sai gon verwierpen berichten dat generaal Khanh door de twee andere leden van het drieman schap aan de kant is gezet. Vol gens deze kringen neemt Khanh nog steeds een krachtige positie in. BENDEN VERDREVEN Inmiddels is het dagelijkse leven in de hoofdstad wat rusti ger geworden. De gewapende benden, boeddhisten, katholieken en straatslijpers, die twee dagen lang met elkaar slaags aijn ge weest, zijn door politie en mili tairen verdreven. Het aantal doden dat hierbij viel, wordt ge schat op 20, terwijl er veel ge wonden waren. Dr. Oanh is een vooraanstaand econoom, die eerst werkzaam was in Harvard en later bij de Verenigde Naties. Na de omver werping van het regime-Diem, in november vorig jaar, keerde hij naar zijn land terug. Hij werd vice-premier voor economische en financiële aangelegenheden inring te kiezen. het kabinet van generaal Khanh. Dr. Oanh spreekt vloeiend En gels, Frans en Japans. Hij werd geboren in Noord-Vietnam; hij is boeddhist doch hangt geen poli tieke partij aan. Uit de midden-Vietnamese stad Hue kwam zaterdag liet bericht, dat daar een revolutionair volks comité is opgericht door een groep boeddhistische hooglera ren aan de universiteit van de stad. Het doel van het comité zou zijn de vorming van een nieu we burgerregering. De leider van de groep zou zijn dr. Le Khanc Goeyen, die vorig jaar de campagne van hooglera ren en studenten tegen de rege- ring-Diem leidde. Het comité wil binnen enkele weken een natio nale conventie in Saigon houden om te trachten een burgerrege- groot aantal negerburgers ge bruik te maken om de politie bij haar taak te helpen. IN DE KROTTENWIJKEN Bij de ongeregeldheden liepen 117 burgers en 35 politiemannen verwondingen op. 107 negers zijn aangehouden. Op last van gou verneur Scanton zijn bepaalde drankwinkels gesloten. De relletjes deden zich voor in de krottenwijken waar onge veer tweederde van de 600.000 negers van Philadelphia wonen. In totaal telt de stad twee mil joen inwoners. Volgens de politie begonnen de moeilijkheden, toen politieman nen behulpzaam wilden zijn bij het weer op gang brengen van een auto, waarvan de motor was afgeslagen. De automobilist wei gerde deze hulp en zijn vrouw begon de politie te slaan. Al spoedig bemoeiden ook voorbij gangers zich met het geval, waar door het conflict zich uitbreidde tot een ware veldslag. Niettegenstaande het feit dat er veel extra-politie op de been was, duurden zaterdagmiddag de onregelmatigheden nog voort. Negers liepen in troepen door de straten en plunderden win kels. Burgemeester Tate stelde voor een groot gebied van noord- Philadelphia een uitgaansverbod in. PLUNDERAARS Ook zaterdagavond zijn er in het noordelijk deel van Philadel phia plunderingen en andere ge welddaden voorgevallen. Er zijn zelfs enkele schoten door bur gers gelost. Een man in het bezit van een vuurwapen is aange houden. Gewonden zijn er niet. De versterkte politiemacht van 1400 man beheerste de toestand beter dan de avond tevoren VUURWAPENS Zondagochtend verklaarde bur gemeester Tate dat hij de toe stand meester was, hoewel zich op dat ogenblik op verscheidene plaatsen in het noorden van de stad nog incidenten voordeden. Het uitgaansverbod blijft van kracht. De politie maakt bekend dat zij bij de ongeregeldheden van zaterdagavond en de daaropvol gende nacht 42 personen had ge arresteerd, van wie vier- in het bezit waren van vuurwapenen. De politie was enkele malen van de daken beschoten. Ongeveer zestig mensen, onder wie drie politiemannen, liepen lichte ver wondingen op. Terwijl zaterdag avond veertienhonderd gehelm de politiemannen op de been waren, zag de oproerige bevol king kans een honderdtal win kels te plunderen. De federale recherche onder zoekt de juistheid van verklarin gen dat groepjes mensen van buiten Philadelphia naar de stad waren gekomen met de bedoe ling onrust te verwekken. Tengevolge van hevige on weersbuien met wervelwinden hebben zaterdag in Miihldorf en omgeving in Zuid-Beieren onge veer vijftig mensen verwondin gen opgelopen. In Mühldorf ging een feesttent in de lucht. Er ont stonden overstromingen en het wegverkeer ondervond veel hin der van omgewaaide bomen. rode sein aan de oostzijde van de brug is gereden. Van de vijf Nederlandse rijtui gen bleef er slechts één min of meer in de rails staan. De an dere schoven op en naast de Duitse trein, waarvan de loco motief volkomen werd verplet terd en dé drie voorste rijtuigen in elkaar gedrukt. Een 90-tons kraanwagen uit het Duitse Essen zal worden in gezet. Een kraanwagen van de Nederlandse spoorwegen is in Arnhem gearriveerd en zal spoe dig worden ingeschakeld. Voorts zijn enige bedrijfsongevallenwa gens van de spoorwegen naar de plaats van de botsing gestuurd. EEN MILJOEN SCHADE Gezien de enorme ravage die is aangericht (vier Nederlandse en twee Duitse rijtuigen zijn totaal vernield en de schade wordt op een miljoen gulden ge schat) is het verbazingwekkend dat het aantal slachtoffers niet nog groter is. De vele opruimingswerkzaam heden zijn inmiddels in volle gang. Naar verwachting zal het treinverkeer over de brug bij Westervoort morgenochtend kun nen worden hervat. De wissel aan de oostzijde van de brug is door de Duitse locomotief kapot gereden. Op het terrein van het onge luk worden de nieuwsgierigen op een afstand gehouden door mannen van de gemeentepolitie uit Arnhem, de rijkspolitie dis trict Doetinchem en de mare chaussee. Een woordvoerder van het wer vingsbureau voor blanke vrijwil ligers voor het Kongolese ieger in Johannesburg heeft zondag gezegd dat verscheidene honder den blanken zich hebben aange meld. Het bureau is. dit week einde geopend gebleven om de voortdurende toestroming te kun nen verwerken. Zaterdagavond vertrokken opnieuw 60 blanken naar Kongo om voor Tsjombe te vechten. Vandaag zou in Durban een 2de wervingsbureau worden geopend onder leiding van de 28- jarige David Morgan, een oud strijder voor de destijds Katan- gaanse president Tsjombe. Onder de aangenomen vrijwil ligers zijn enige piloten, die eni ge duizenden guldens per maand gaan verdienen. Brigadegeneraal Jan Robbertze van het Zuidafrikaanse leger is in het' weekeinde naar' Leopold stad gevlogen. Het Johannes- burgse zondagsblad „Dagbreek" schreef van „betrouwbare zegs lieden" te hebben vernomen dat Robbertze het toezicht krijgt op de „menslievende" bevoorrading, waaronder medische hulpmidde len, die door Zuid-Afrika naar Kongo zijn gezonden. De Oostduitse communisten leider Walter Ulbricht heeft in een telegram aan president Nc- votny van Tsjechoslowakije de instelling van een „Duitse raad" voorgesteld. Deze raad, waarin vertegenwoordigers van „beide Duitslanden" zitting zouden moe ten hebben, zou middelen moe ten vinden voor de hereniging van Duitsland. Zonnige perioden Het K. N. M. I. deelt mede: Tussen een diepe depressie boven Scandinavië en een krach tig hogedrukgebied boven de Britse eilanden stroomde de af gelopen dagen voortdurend koude polaire lucht naar West Europa. De kracht van deze stro ming werd in Nederland geleide lijk minder, omdat het hogedruk gebied naderbij kwam. Tevens nam de buiigheid af. Het cen trum van het hogedrukgebied verplaatst zich nu naar de Noordzee. Het zal het weer in Nederland morgen beheersen. Er wordt daarom droog weer met flinke zonnige perioden ver wacht, terwijl de middagtempe- raturen in het algemeen iets hoger worden dan vandaag. De komende nacht kan de tempera tuur in het binnenland plaatse lijk echter nog weer tot ongeveer 5 graden dalen. IETS HOGERE MIDDAG- TEMPERATUREN Droog weer met zonnige pe rioden. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost, koude nach', morgenmiddag iets hogere temperaturen dan vandaag. DINSDAG 1 SEPTEMBER Breskens v.m. 8.39 mm. 9.25 Terneuzen 9.14 io.oq Hansweert 9.54 10.40 ZON MAAN Wa'soorden 10.04 ïo.sq op onder op onder WOENSDAG 2 EPTEMBER 1 Sept. v.m. n.ml 1 5.51 19.28 16.56 Breskens 10.07 10.58 2 5.53 19.25 0.40 17.52 Terneuzen 10.42 pil 3 5.54 19.23 1.50 18.35 Hansweert 111.22 4 5.56 19.21 3.08 19.08 Walsoorden 11.32 .12,23

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1