Provinciaal nieuws STAND DER LANDBOUWGEWASSEN Voetbal SCflEEPVAARTTENTOONSTELUNG ■0UD-TERNEUZEN" GEOPEND Pagina 3 Terneuzen A%el Inspecteur-korpschef gemeentepolitie Terneuzen bevorderd Kloosterzande Oostburg Sluis EEM HEERLIJKE AMERIKAAM VOOREEN SPORTIEVE PRIJS: Zaamslag Betogircs: in Jersey City Ook in Zeeuws-Vlaanderen veeË schade Dennis Neville neemt Nederlands elftal onder zijn hoede Transfernieuws op het laatste moment Rebelüemaafival in Kongo afgeslagen Maandag 3 Dinsdag 4 augustus 1964 DE VUIJE ZEEUW Zeiljacht „Pirate" op Westerschelde gezonken Zaterdagmiddag om omstreeks één uur is het zeven meter lan ge Belgische zeiljacht „Pirate" van de klasse „Papillon" nabij de oesterput vol met water ge slagen en gezonken. De vier op varenden zijn gered. Toen het zeiljacht uitvoer, be vonden zich aan boord de eige naar-schipper, ir. M. P. A. de Kemmeter uit Gent en diens broer de heer H. J. de Kemme ter, de heer L. M. C. Maertens de Noordhout en mej. Y. M. Carton de Wyart. Het ruwe weer bezorgde de zeilers al spoe dig heel wat last. Zij wisten aanvankelijk de „Pirate" drij vende te houden door voortdu rend te hozen. Toen zij nabij de oesterput waren en weer naar de haven van Terneuzen terug wilden, is het jacht door een plotselinge rukwind vól water geslagen en gezonken. Daar het op minstens 20 meter diepte ligt, vormt het geen gevaar voor de scheepvaart maar het zal als verloren moeten worden be schouwd. De vier opvarenden waren geoefende zwemmers die wel enige tijd het hoofd boven water konden houden. Zij moch ten van geluk spreken dat een lid van de bootliedenwacht, de heer B. J. IJkelenstam, die met een spidoboot naar de haven voer, het ongeluk zag gebeuren en onverwijld de drenkelingen te hulp kwam. De heer IJke lenstam smaakte het genoegen de vier onfortuinlijke zeilers aan boord te helpen. In hotel „Rotterdam" kregen zij de ver dere verzorging. Examen M. O. Engels Voor de akte Engels M.O. - A slaagde te Amsterdam mevrouw R. E. de LeeuwSeveringa te Terneuzen. Geen speeltuindag °voor Terneuzense jeugd Wegens het ongunstige weer kon de met zoveel zorg voorbe reide speeltuindag van 't „Oran- jekwartier" voor de Terneuzen se jeugd van 6 tot 12 jaar geen doorgang vinden. Ook het con cert door de „Harmonie Terneu zen" 's avonds in het verlichte Wilhelminaplantsoen moest wor den afgelast. Bij goed weer zul len de spelen morgen (dinsdag) worden gehouden. Aangezien de vakantie voor de meeste der or ganisatoren voorbij is, zullen onderwijzers van diverse scho len de leiding op zich nemen. Bij gunstiger weer zal ook dins dagavond het concert worden gegeven. De uitreiking van de prijzen voor de tekenwedstrijd vond doorgang. De uitslag luidt als volgt: Kinderen van 3 en 4 jaar: 1. J. Elbertse, troostprijzen: Joh. v. d. Hooft, Lieda den Har- tog, Paula Geldhof, Juliette de Barbanson. Kinderen van 5 jaar: 1. Carla Dieleman; 2. Joost de Barbanson; 3. Nicole Haas. Kinderen van 6 jaar: 1. Paul Neufeglise; 2. Johnny van Swaal; 3. Robby Verbeek. Kinderen van 7 jaar: 1. Marijke van Waardenburg; 2. Akkie v. d. Hooft. Kinderen van 8 jaar: 1. Frank van Cleemputte; 2. Evert Elbertse; 3. Rob Vlieger. Kinderen van 9 en 10 jaar: 1. Piet Donze; 2. Wijnand v. d. Wijnckel; 3. Ronnie v. d. Bilt. Kinderen van 11 en 12 jaar: 1. Ria Elbertse; 2. F. Rijnhout. Brand in steenkolenopslagplaats Zondagavond te kwart over negen werd bemerkt dat steen kolen in opslag op het terrein van N.V. Aug. de Meijer-Zonen in het Noorderdok in brand ston den. De brandweer heeft met twee stralen tot elf uur de brand in de steenkolen geblust. Naar werd medegedeeld is de brand door broei ontstaan ten gevolge van de hevige regen op zaterdag 18 juli. Inbraak In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden zich door het indrukken van een ruit toegang verschaft tot de show room van garage-De Jager aan de Nieuwendijk te Axel. Meege nomen werd een kasregister met een niet erg groot geldsbedrag. Ongeveer een uur tevoren was ook ingebroken in de win kel van de heer Verschueren in de Hemelstraat te St. Jansteen. Hier werd ƒ300 benevens ruim 1000 Belgische frans gestolen. Men neemt aan dat de inbra ken door dezelfde personen zijn gepleegd. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Koninklijke onderscheiding voor F. van Hijfte Een der steunpilaren van de voetbalvereniging Hontenisse, de heer F. D. S. van Hijfte, heeft zaterdag ter gelegenheid van zijn 40-jarig voetbaljubileum de zil veren medaille, behorend bij de orde van Oranje-Nassau, in ont vangst mogen nemen. Burgemeester Van Hootegem die hem de medaille opspeldde, wees de jubilaris er op dat deze de onderscheiding moest zien als een blijk van waardering voor zijn uitgebreide en belangeloze arbeid iri dienst van de sport. De heer Van Hijfte, oorspron kelijk afkomstig uit Hengstdijk, waar hij de sport ook reeds dien de, maakt niet minder dan 36 jaar deel uit van het bestuur van Hontenisse; eerst 33 jaar als le secretaris en nu weer al drie jaar als 2e secretaris. Na de burgemeester voerden het woord de voorzitter van „Hontenisse", de heer C. Schelf hout en de geestelijk adviseur, kapelaan Broekmans, die beiden de verdiensten van de jubilaris belichtten. Pastoor Van den Eijnde en dokter Hermans, de laatste als voorzitter van de harmonie „St. Cecilia", sloten zich van harte aan bij de woorden van hulde die de heer Van Hijfte van zovele zijden waren toegezwaaid. Na de huldiging volgde een druk bezochte receptie. Namens de afdeling Zeeland heeft de heer C. P. van de Velde uit Koe wacht de heer Van Hijfte de gouden K.N.V.B.-speld ter hand gesteld. Tal van vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en van voetbalverenigingen uit de omgeving gaven op de receptie acte de présence. Voor beroep bedankt Ds. W. Netjes te Stellendam heeft bedankt voor het beroep naar de gereformeerde kerk te Oostburg. Valse bankbiljetten Opnieuw zijn in Sluis valse biljetten van 1000 francs in om loop gebracht. De vervalsing be treft ditmaal het biljet van het oudere type met de beeltenis van koning Albert. Verder is het papier gladder dan dat van de echte biljetten, terwijl de kleur fletser is. Ter overvloede dragen alle valse bankbiljetten hetzelf de eindnumm'er, n.l. M 822. Het gemeentebestuur heeft per circulaire alle neringdoenden gewaarschuwd. Ook in het naburige West- kapelle (België) zijn valse bil jetten in betaling gegeven. De politie stelt een onderzoek in. Ook Interpol is ingeschakeld. Geslaagd Voor het examen Duits m.o. akte A slaagde o.m. de heer A. de Smedt te Sluis. Jachtrecht Burgemeester Rijpstra wenst inspecteur Van Ooijen geluk. Met ingang van 1 augustus 1.1. werd de inspekteur-korpschef van de gemeentepolitie te Ter neuzen, de heer D. van Ooijen, bevorderd van ambtenaar 3e klasse tot ambtenaar 2e klasse. Dit betekent dat de heer Van Ooijen voortaan in plaats van twee, drie sterren op zijn uni form draagt. In de raadszaal vond zaterdagmorgens een in tieme bijeenkomst plaats, waar bij o.m. aanwezig waren burge meester en mevrouw Rijpstra, de heer en mevrouw Van Ooijen en enkele leden van het gemeen telijke politiekorps^ Burgemeester Rijpstra zei in zijn korte felicitatietoespraak dat, wanneer men oude foto's bekijkt waarop de vroegere Ter neuzense inspecteur, de heer C. Klaassen staat afgebeeld en men de lijn doortrekt tot het Terneu zen van nu, „wij stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis. In klei nere plaatsen draagt de korps chef al enige tijd drie sterren, audus de burgemeester. Hij vond het een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid dat ook de Terneuzense ambtsbekleder in die rang zou komen, zeker om dat Terneuzen binnen niet al te lange tijd zijn 18.000ste inwoner verwacht. Dit was echter niet de belangrijkste reden, zo viel uit 3e toespraak van burgemeester Rijpstra op te maken. De per soon van de heer Van Ooijen meer subjectief beschouwend, was hij er van overtuigd dat deze bevordering gemotiveerd is door de voortreffelijke wijze ->arop de huidige inspecteur- rpschef zijn taak vervult: „Strikt rechtvaardig en met een hand dia ook barmhartigheid kent, leidt U het politiekorps", aldus de burgemeester. Gezien de snelle ontwikkeling van Ter neuzen en de nog jeugdige leef tijd van de heer Van Ooijen was de burgemeester ervan over tuigd dat hij in de toekomst nog tot commissaris van politie zal worden benoemd. „Dit toekomst beeld is misschien nog wel ver weg, maar niettemin reeëT', al dus de burgemeester. Mr. Rijp stra sprak er zijn voldoening over uit dat ook mevrouw Van Ooijen hierbij aanwezig was, hetgeen hij met bloemen wist te waarderen. Toen de heer Van Ooijen bij na drie jaar geleden „overstap te" van de rijks- naar de ge meentepolitie, werd dit in die kringen als opmerkelijk gekwa lificeerd. Ook de nog jeugdige leeftijd van de nieuwe functio naris deed sommigen afvragen of hij wel de nodige ervaring zou hebben. Maar uit de woor den van burgemeester Rijpstra en uit de felicitatietoespraak van de adjudant, de heer Rus schen, bleek dat de pessimisten zich hebben vergist. De heer Russchen sprak met veel waar dering over de wijze waarop de heer Van Ooijen leiding heeft weten te geven. Namens het korps bood de heer Russchen zijn chef de hartelijkste geluk wensen aan. De heer Van Ooijen verwees al de hem toegezwaaide lof naar mr. Rijpstra en naar de korps leden die uiteindelijk ontvanke lijk moeten zijn voor een goede samenwerking en een eerlijk beleid. De heer Van Ooijen had daarvoor veel waardering. Het jachtrecht op de gemeen- telanderijen over de periode 1 oktober 19941 april 1970 is ge gund aan de heer F. Clijncke voor een bedrag van 166 per jaar. Viswedstrijd De r. k. jeugdraad te Sluis heeft een viswedstrijd georganiseerd. In totaal vingen de jeugdige hengelaars 101 visjes. De uitslag luidt: 1. Sjaak du Fossé 47 punten; 2. Daniël Ver- leye 25 p.; 3. Martien Leenho- ners 7 p. 4. Han Crooymans 5 p.; 5. Willy Oude Breuil en Cor Lensen, elk 3 p. Deze wedstrijd was de eerste van een drietal die in de vacan- tie worden gehouden voor de schoolgaande jeugd van Sluis. (Adv.) De heer J. C. Kaijser werd 90 jaar Zaterdag 1 augustus vierde de heer J. C. Kaijser zijn 90e ver jaardag. Hij is de op één na oudste inwoner van Zaamslag. Het is die dag, zoals verwacht mocht worden, een hele drukte geweest in het verenigingsge bouw, dat voor deze gelegen heid feestelijk versierd was. Op de hoofdtafel, waarachter de jarige met zijn naaste fami lieleden had plaats genomen, prijkten tal van fraaie bloem stukken en fruitschalen. Onder de velen die tijdens de receptie de jarige kwamen feli citeren merkten wij ook burge meester en mevrouw Van Wijk op. De voorzitter van de bejaar- denbond, de heer C. Herrebqqt, liet zijn gelukwensen namens het bestuur vergezeld gaan van een taart. Ook de bewoners van de Koepoortstraat lieten zich niet onbetuigd. Zij boden bij monde van de heer K. Hame link een bloemstuk aan. Om half acht bracht „De Vol harding" een serenade. Voorzit ter R. J. van der Veke sprak de jarige toe. Hij wees er op dat de heer Kaijser vroeger veertig jaar werkend lid is geweest en hart voor de muziek heeft ge had. In welgekozen bewoordingen dankte de heer Kaijser bestuur en leden van „De VolharSing" voor de hulde die ze hem op deze dag hadden gebracht. De familiemaaltijd werd des avonds gevolgd door een ver jaarsfeest, dat aangenaam en af wisselend was gevuld met zang en muziek. Voor de 90-jarige Jan C. Kaij ser, die altijd een vooraanstaan de plaats heeft ingenomen in het Zaamslagse verenigings leven, is de le augustus 1964 een Onvergetelijke dag gewor den. Enkele honderden negers zijn zondagavond in Jersey City slaags geraakt met de politie bij een betoging tegen de aanhou ding eerder op de dag van twee negers. De politie werd bestookt met stenen en flessen. Verschei dene ruiten sneuvelden. Enkele personen liepen lichte verwon dingen op. Volgens nadere berichten zijn ministens 10 mensen gewond. Een blanke vrouw en twee kinderen zijn gemolesteerd en hun auto werd vernield. Ook een benzine-pompstation werd ver woest. Duitser verdronken Gistermorgen is de 53-jarige E. Kramer uit Emden (Duitsland) met een zeilboot 'op de vijver bij de zandwinning aan de Verlengde Aarkade in Alphen aan de Rijn omgeslagen en verdronken. Tegen de avond is zijn stoffelijk overschot geborgen. De man was zaterdag in Ne derland aangekomen om zijn 16- jarige zoon bij kennissen in Al phen aan de Rijn te brengen. Zondagmiddag zou hij terugrei zen naar Duitsland. Het Iandbouwoogstbericlit van de directie akker- en weidebouw, opgemaakt naar de situatie op 10 juli 1964, maakt melding van een nog altijd goede stand van de graangewassen. Op vele plaat sen waar het graan iets te hoog was opgeschoten, veroorzaakte de droge periode in juni een groeiremming, zodat het euvel werd verholpen. Over de tarwestengelgalmug meldt het bericht, dat dit insect tot 10 juli ongeveer 600 hectare zomertarwe en zomergerst in Groningen zwaar had aangetast. Ook de wintertarwe werd tegen de verwachting vrij ernstig be schadigd. In sommige gevallen werd het graan reeds onderge- ploegd. De tijdig bespoten per celen stonden er goed bij. Ook in de kleigebieden van Gelderland (Betuwe), Utrecht en Noord- Brabant en verder in de Haar lemmermeerpolder en Oost Zeeuws-Vlaanderen kwam nogal wat schade voor. ONKRUID In het zuidwesten van het land kwamen in de wintertarwe plaat selijk veel luizen en bruine roest voor. De rogge is in tal van stre ken plaatselijk gelegerd jplat kan liggen). In Noord-Braban! zakten sommige vroeg gelegerde roggepercelen zo ver weg, dat het onkruid er bovenuit groeide. De suikerbieten staan er over al goed voor. Wortelgewicht en suikergehalte zijn beter dan ver leden jaar. Bij de aardappelen zijn loofontwikkeling en knolbe zetting gunstig. De stand van de groene erwten ging wat achter uit. GRASLAND De stand van het grasland ging belangrijk achteruit. Nadat het gras voor het eerst gemaaid was, kreeg het land van warmte en droogte te lijden. Doordat de in deze periode zo belangrijke regen val uitbleef, kwam de nagroei slechts langzaam op gang. De voorraad weidegras werd daar door krap, zodat men in sommige voor hooiland bestemde percelen vee moest laten weiden. In Zuid Limburg werd het vee zelfs met hooi bijgevoerd. Anderzijds is, doordat het moei lijk was het beweidingssysteem bij de situatie aan te passen, veel vee in te lang gras geweid. Op bepaalde plaatsen werd het gras te oud gemaaid, waardoor de kwaliteit van het hooi aan de matige kant was, ZAANDAM VERGADERT OVER VLAGGEN Tien Zaandamse raadsleden uit kringen van de partij van de ar beid en p.s.p. hebben het ge meentebestuur verzocht de raad vóór vijf augustus bijeen te roe pen teneinde een standpunt in te nemen over het vlaggen op 5 augustus, de verjaardag van prinses Irene. Eerder heeft een p.s.p.-raadslid vragen over dit vlaggen gesteld, waarbij gewe zen werd op de kranslegging van prinses Irene bij het monument van de fascistische generaal Mola in Pamplona. B. en W. hebben geantwoord dat Zaandam overeenkomstig de rijksregeling wil vlaggen op 5 augustus en dat bij het college geen behoefte bestaat de raad bijeen te roepen. Dit antwoord heeft de raadsleden niet bevre digd, zodat tien raadsleden een extra-raadsvergadering hebben aangevraagd, welke vergadering waarschijnlijk dinsdagavond ge houden wordt. BRAND IN ZAANDAM Een hardnekkige brand heeft de Zaandamse brandweer de ge hele zondag beziggehouden. Ook werden de blussingswerkzaam hedei} voortgezet. Zondagmorgen omstreek-s acht uur werd brand ontdekt in een partij caoaoschroot, die was op geslagen naast de fabrieken van de N. V. J. Schoemaker in Zaan dam. Met vijf stralen en de blus boot „De Weer" bestreed de brandweer de brand, die waar schijnlijk door broei is ontstaan. Het betrof een partij van niet minder dan 2000 ton cacao- schroot,, die in jutezakken naast de fabriek was opgeslagen. De vuurhaard was moeilijk te bena deren omdat alles uiteen moest worden getrokken, wat een tijd rovend werk was. De schade wordt op een ton ge schat. De partij was niet verze kerd tegen brand. Het bestuur van de K. N. V. B. heeft in de vacature van trainer/ coach voorlopig voorzien door de Engelsman Dennis Neville die in vaste dienst is van de eerste-divi- sievereniging Holland Sport, te belasten met de training en het coachen van het Nederlands elf tal, dat in de komende maanden tegen België (4 oktober), Alba nië (26 oktober) en Engeland (9 december) in het veld komt. Van de zijde van het bestuur van S. H. S. is de volle medewerking ver kregen. Nevillê zal het elftal in overleg met de t. c. en enkele door hem aan te wijzen adviseurs samenstellen. Hoe in de training na december zal worden voor zien, is momenteel nog ttiet be kend. Wel hebben zich enkele sollicitanten gemeld, die in 1965 beschikbaar zijn. Go Ahead is bij het sluiten van de transfer-markt actief gewor den. De Deventer club verkocht op het laatste moment de 24- jarige stopperspil Gerrit Borg. huis voor 50.000 aan Heracles (Almelo). Een jaar tevoren was Borghuis voor eenzelfde bedrag van G. V. A. V. naar Deventer gekomen. Verder verkocht Go Ahead de 21-jarige rechtsback Willy Kraus (het vorig jaar overgenomen van Schalke '04) aan de Duitse re- gionalligaclub Borussia Berlijn. Een nieuwe aanwinst voor de oostelijke eredivieclub is de 24- jarige voorhoedespeler Bühler, die werd aangekocht van M. V. V. Willem II ging op het laatste moment ook nog tot een aantal transacties over. De Tilburgse club verkocht ex-international Koopal aan Fortuna '65 en kocht zelf van Helmondia '55 de doel man C. van der Heyden. Verder bleef Senders door een handig heidje voor de Tilburgse vereni ging behouden. Senders, voor wie N. A. C. belangstelling had, werd door Willem II verkocht aan de stichting Wi'lem II. Deze leent Senders voor het komende sei zoen uit aanWillem II. Deze club verbeterde de financiële po- site door Ad Smolders, Rob Uitermerk en Theo van Doremale over te doen aan plaatsgenoot Longa. Uitslag zomeravondvoetbal rayon Sas van Gent Het elftal van de Nederlandse Stikstofmaatschappij uit Sluiskil heeft aan het einde van de zo meravondvoetbal-competitie de wisselbeker in ontvangst mogen nemen. Deze beker, die vorig jaar door de directie van de N. V. Glasfabriek en N. V. Zuid Chemie beschikbaar was gesteld, werd voor de tweede achtereen volgende maal door de N. S. M. gewonnen. Wanneer de N. S. M. er in slaagt ook volgend jaar deze trofee in de wacht te slepen, blijft de beker voorgoed in haar bezit. De eindstand: N. S. M. S. V. G. O. N. A. S. A. S. C. S. M. Bijl-Boys 10 8 10 10 10 10 10 2 - 40— 7 18 1 2 29—17 15 32—15 13 15—30 7 14—25 5 9—36 2 3 2 3 5 1 7 - 9 Met een druk op de knop waardoor het licht van de door de l eer A. A. Gunquierre vervaardigde vuurtoren ging branden, heeft burgemeester Rijpstra zaterdagmorgen de scheepvaarttentoonstel ling die tot 15 augustus op de bovenzaal van hotel „Centraal" wordt gehouden, officieel geopend. Een blijvende herinnering aan deze tentoonstelling zijff de twee collecties met schelpen, gevonden in de Westerschelde en in de bouwputten voor de beide nieuwe sluizen. Er zijn exemplaren onder waarvan de ouderdom op enkele miljoenen jaren wordt gesenat en het behoeft dan ook geen verwondering dat de burgemeester, het bestuur van Oud-Terneuzen en. met name de heer Joh. v. d. Ree die de verzameling had aangelegd toezegde dat beide collecties een ereplaats in het gemeentehuis zullen krijgen- De heer Van de Ree toont de burgemeester de „Golden Hind", een werkstuk van wijlen wethouder C. Verlinde. VERLEDEN EN TOEKOMST De opening had plaats in aan wezigheid van een groot aantal genodigden. Behalve burgemees ter Rijpstra waren aanwezig wethouder M. de Vos, de heer D. van Ooijen, de inspekteur- korpschef van de gemeentepoli tie, de heer A. Hendrikse, secre taris van de Kamer van Koop handel en als vertegenwoordiger van het havenbedrijf te Gent de heer W. van Wesemael. De voorzitter van „Oud-Ter- neuzen", de heer Joh. de Vries, bracht allen die aan het tot stand komen van deze tentoon-1 stelling hebben meegewerkt en speciaal de inzenders van de vele fraaie scheepsmodellen, oude kaarten en foto's zijn wel gemeende dank. Hij noemde vooral de secretaris, de heer Joh. v. d. Ree, die enorm veel werk heeft verricht en ook het Gentse havenbedrijf dat een kostbaar en zeldzaam exemplaar van „De Maagd van Gent", een driemas ter van enkele eeuwen geleden, voor deze tentoonstelling heeft afgestaan. Burgemeester Rijpstra kon het waarderen dat in het snel groei ende Terneuzen even bij het verleden wordt stilgestaan om op deze wijze de aandacht te vestigen op het bestuursbeleid voor wat de ontwikkeling van Nederlands derde haven betreft, waaruit kan worden afgeleid dat er nog heel veel moet worden gedaan om onze haven tot gro tere bloei te brengen, aldus de burgemeester. Zaterdag is te Elisabethstad van gezaghebbende zijde verno men dat Kongolese regerings troepen, samengesteld uit com mando-eenheden uit de provincie Kwiloe en voormalige Katan- gaanse gendarmes, een aanval van rebellen op het zeventig km ten noord-westen van Kamina' gelegen krachtstation van Kiloebi hebben afgeslagen. De opstande lingen zijn met zware verliezen teruggeslagen. MIJSHIC HEROVERD 1 Generaal Moboetoe, de bevel hebber van het Kongolese natio nale leger, heeft zondag meege deeld dat de stad Mushie, 300 km ten noorden van Leopoldstad gelegen, zondagmorgen door re geringstroepen op de opstande lingen is heroverd. 63 opstandelingen werden ge dood. Onder de regeringstroepen vielen een dode en twee zwaar gewonden, aldus generaal Mo boetoe. KLEUTER UIT RAAM GEVALLEN De .anderhalfjarige Marianne Houssard uit Zaandam is zondag- middag van zes meter hoogte uit de ouderlijke woning op straat gevallen. Het meisje was in een onbewaakt ogenblik op de ven sterbank geklommen waar zij haar evenwicht verloor. Met ern stige verwondingen aan het hoofd werd het kind naar het St. Jansziekenhuis vervoerd, waar het in de loop van de middag overleed. Mr. Rijpstra legde er de na druk op dat het gemeentebe stuur veel waardering heeft voor het werk van „Oud-Terneuzen" dat, in 1962 opgericht, nu méér dan 300 leden telt. De burge meester was ervan overtuigd dat de vereniging een belang rijke taak in het nieuwe Terneu zen vervult. Het gemeentebe stuur zal het bestuur van de vereniging graag op het ge meentehuis ontvangen bij de opening van de volgende ten toonstelling. De burgemeester was aange naam verrast door de beide col lecties schelpen, die hem door Truus v. d. Linde (in Axelse klederdracht) werden aangebo den en door de foto's van twee van zijn voorgangers, de burge meesters Geill en Huizinga, die in voorbije jaren en onder ge heel andere omstandigheden Ter neuzen bestuurden. PRACHTIGE INZENDINGEN Gedurende de twee weken die de tentoonstelling is geopend, zullen ongetwijfeld veel bezoe kers gefascineerd worden door de prachtige scheepsmodellen, de foto's, oude kaarten, zeldzame schelpen enz. die op aantrekke lijke en overzichtelijke manier zijn opgesteld. Van de zestig scheepsmodellen willen wij zonder aan de kwa liteit van de andere afbreuk te willen doen de 17e eeuwse „Zeven Provinciën" van de heer J. de Vuijst uit Vlissingen noe men; de fraaie driemastbark van de heer C. Paulusse en de costal sailing barge „Lady Daphne" van de heer M. C. Sol. Een Fries Statenjacht en de bark „Boun ty" van wijlen de heer Toffoli uit Skfiskil en de „Revenge" van wijlen de heer C. Verlinde zijn pronkstukjes van vakmanschap en daarnaast sleepboten van de rederij Muller, het model van een modern binnenvaartuig van de Terneuzense Scheepsbouw maatschappij naast een „garna- lenvisser" en de schelpenzuiger ;,Jos". Het pronkstuk van de ten toonstelling is zeker „De Maagd van Gent" door het Gentse ha venbedrijf welwillend afgestaan. Uit het Bijlocque-museum te Gent zijn er zeldzame munten van o.a. Willem I en Leopold II ter gelegenheid van het graven het kanaal geslagen. Behalve al deze scheepsmo dellen vindt men er een kost bare verzameling schelpen. De geïnteresseerde bezoeker zal zich met volle aandacht buigen over de verzameling fossielen uit de Eiffel, waarvan exemplaren naar schatting 300 miljoen jaren oud zijn, eigendom van de heer Frits Eijke. Men vindt er een even interessante collectie van de heer Piet de Rooy, schelpen die uit het plioceen en oud-plioceen stammen verder versteende zee anemonen en zeeanjelieren die iets onthullen over de geschie denis van „onze" aarde. Ten slotte wordt dit alles afgewis seld door fraaie foto's, oude kaarten en boeken over de zee vaart. Het hobbyhuis-Vermast toont een gevarieerde tentoon stelling van o.a. bouwdozen voor scheepsmodellen. Deze tentoonstelling toont dat Terneuzen een eigen geschiede nis heeft; de geschiedenis van de zee waaraan het zijn ontstaan dankt en waaraan het hopelijk in de nabije toekomst zijn grote bloei te danken zal hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 3