Tegenslag bij het reddingswerk in Champagnole overstelpende bukte bij HM fü „PRAWDA" BESCHULDIGT CHINEZEN VAN „BOURGEOIS"- METHODEN Chefarine.4 VIJF MANNEN ALS VERLOREN BESCHOUWD Esperanf o-congres: Eet meer fruit Doem der verdenking VERKEERSPLEIN „OUDEN RIJN" MIN STEEKT VROEGERE VERLOOFDE MET BROODMES Pagina 2 Maandag S Dinsdag 4 augustus 1964 Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! DADERS VAN JUWELENDIEFSTAL AANGEHOUDEN Zeven bouwvakarbeiders gewond bij auto-ongeluk Met bromfiets tegen trein BROER EN ZUSTER VERDRONKEN Ongeluk op overweg Kind verdronken OMVANGRIJKE FRAUDE IN WARSCHAU DE AANSLAG OP REISCHAUER I DE VRIJE ZEEUW rnmmmrm: (Adv.) Krachtige bestrijding van pijn en griep zonder de maag van streek ie maken f De vier geneesmiddelen van Che- farine „4" hebben hun betrouw- „De Chinese leiders gaan zich baarheid duidelijk bewezen, en met hun propaganda tot steeds millioenen mensen in de gehele onwaardiger methoden verlagen oahrarht vaak onk en nemen zelfs hun toevlucht tot wereld baat geacht, vaak ook mi(lde|en dje bij de meest be. wanneer andere middelen faalden, rechte „bourgeois^-specialisten Bovendien zorgt één der bestand- Van het anti-sowjetisme in zwang delen dat een gevoelige maag niet zijn," zo schrijft het Russische pariij-orgaan „Prawda" in een lano- artikel over het ideologische geschil. van streek raakt. Ondanks koortsachtige activiteiten van de redders is de bevrij ding van de negen overlevenden van de mijninstovfing in Cham pagnole zondag geen stap dichterbij gekomen. De ongerustheid en nervositeit bij de mannen die 68 meter diep in de kalksteengroeve opgesloten zitten, en hun verwanten is merkbaar gegroeid. Het feit dat de grote boor, waarmee men tot een diepte van veertig meter was gevorderd, in «en leemlaag verstopt raakte, was voor hen geen opwekkend nieuws. De gehe'e zondag was men doende de boor schoon te maken en er ging een zucht van verlichting op, toen zondagavond om zeven uur het knerpende la waai van het werktuig zich weer liet horen. Aangezien de negen ingeslote- nen door een nauwe koker in ver. binding met de buitenwereld staan, bestaat er voor hun licha melijke conditie geen reden tot zorg. Aan de horizontale gang, die een doorsnede van tien centime ter heeft, wordt onafgebroken gewerkt. WEINIG HOOP Van de vijf mijnwerkers die nog vermist worden, heeft men zondag peen kloptekens meer ge hoord. Men koestert weinig hoop hen nog levend aan te treffen, nadat men een gevorderde poging om een ravitailleringsschacht te boren wegens het gevaar van mvjngasexplosies heeft moeten opgeven. De arbeiders ziin op een an dere plaats opnieuw begonnen. VANDAAG NEGEN MAN NAAR BOVEN? Het is niet onmogelijk dat de negen ingesloten mijnwerkers vandaag naar boven zullen wor- Eeii overzicht van de reddings werkzaamheden te Champagnole. den gebracht. Zij hebben dan pre- cies een week gevangen gezeten. Men maakt goede voortgang met het boren. Waarschijnlijk zal men met het boren ophouden even voordat men de mannen bereikt teneinde eerst de modder in het boorgat weg te zuigen. Men heeft besloten een nieuwe schacht te boren naar de plaats waar nog een of twee mannen in leven kunnen zijn. Deze schacht zal 60 cm breed worden, Bij het reddingswerk in Cham pagnole is zaterdagavond een ar beider orfi het leven gekomen. De man die in dienst was van de „Orleans Oil Drilling Company", was onmiddellijk dood toen hij werd getroffen door een stuk metaal van een boortoren. Zaterdagmiddag zijn in Den Haag drie jongemannen aange houden, die later bekend hebben in de nacht van 25 op 26 juli bij een juwelier in de Spuistraat in Den Haag voor 5.000 aan goud en juwelen en ƒ6400 contant geld te hebben gestolen. Het ziin de 21-jarige kassenbouwer L. P. B. en twee broers, de 20-jarige timmerman W. E. van der W. en de 18-jarige tekenaar E. J. van der W., allen uit Den Haag. Een patrouille van de Haagse recherche trof het drietal zater dagmiddag in de Wagenstraat, waar zij bij een nieuwe auto stonden. Bij ondervraging gaven zij alle drie een verschillende verklaring over de herkomst van de auto. Zij werden meegenomen naar het politiebureau, waar zij verder werden verhoord. Vast kwam te staan, dat zij de auto vorige week zondag hadden ge kocht. Toen zij nader aan de tand werden gevoeld over de manier, waarop zij aan het geld hiervoor kwamen, bekenden zij de diefstal. Alle gestolen sieraden zijn later bij de kassenbouwer thuis gevon den. Behalve de aankoop van de auto heben zij van het geld vier dagen vakantie in Valkenburg doorgebracht. Een deel van het geld is nog niet teruggevonden. De drie jongens zijn niet eer der met de jutsitie in aanraking geweest. Zeven bouwvakarbeiders uit Groesbeek zijn vanmorgen vpoeg gewond, toen de bestelwagen, waarin ze zaten, in Groesbeek tegen een boom botste. De 18- jarige bestuurder M. N., die vol gens de politie vermoedelijk de macht over het stuur had verlo ren, en zijn naast hem zittende vader de 46-jarige L. N. werden zwaargewond. Zij moesten met snijbranders uit de ingedrukte cabine worden bevrijd. De toe stand, van de vader is zeer ern stig. Beide zwaargewonden en drie van de overige inzittenden werden naar het St. Canisius- ziekenhuis te "Nijmegen vervoerd. Enkele arbeiders liepen een shock op. Het zou het beste zijn als men jaarlijks gemiddeld 100 kilogram fruit at. Door de mens meer fruit te geven verlengt men zijn leven" aldus ir. Oton Paneer, buitengewoon hoogleraar in de organisatie en administratie van landbouwbedrijven aan de uni versiteit te Zagreb (Joego-sla- vië). Deze hoogleraar is een van de acht inleiders', die deze week op het 49ste esperanto-wereldcon- gres in Den Haag een inleiding zullen houden. Prof. ir. Paneer spreekt ovèr de betekenis van de fruit-consumptie voor de in standhouding van het menselijk lichaam. Andere onderwerpen, die aan de orde komen, zijn o.m. de Japanse gerechten uit bioche misch oogpunt; het gebruik van kunstmatige satellieten voor vreedzame doeleinden; het leven van de mens op andere planeten en de ontwikkeling van de spe- ranto-woordenschat. Deze inlei dingen worden uitgesproken in het esperanto om duidelijk te doen uitkomen dat deze wereld taal ook dienstbaar is te maken bij. de behandeling van weten schappelijke onderwerpen. Het esperanto-congres, dat wordt bijgewoond door 2500 es perantisten uit 42 landen, omvat voorts werkvergaderingen, een welsprekendheidsconcours voor jongeren tot 25 jaar, literaire wedstrijden en toneelvoorstellin gen. Een internationaal gezel schap van beroepsspelers zal voorstelingen geven van stukken van o.m. Sartre, Ionesco en Tsje- chov. Ook zal aandacht worden ge schonken aan de educatieve waarde van het onderwijs in esperanto op de scholen. De 16-jarige F. Nolten uit Den Helder is zaterdagavond op een door automatische knipperlich ten beveiligde overweg in de Doggersvaart nabij Den Helder tegen de zijkant van het achter ste deel van de trein Den Helder Amsterdam gereden en op slag gedood. De machinist heeft van het ongeluk niets gemerkt. Toen het ongeluk gebeurde, regende het ter plaatse. Twee personen, een broer en zuster, zijn zaterdag in de Maas nabij Wanssum verdronken. De slachtoffers zijn de 19-jarige L. Francken en zijn 27-jarige zuster E. Francken, beiden afkomstig uit Wanssum. Het ongeluk gebeurde doordat de zeilboot waarin zij zaten, waarschijnlijk door. een rukwind is omgeslagen. De jongen, die wist dat zijn zuster niet kon zwemmen, heeft vergeefs ge tracht i et zijn zuster de kant te bereiken. Toen hulp arriveer de bleken beiden reeds door verdrinking om het leven te zijn gekomen. Een uur na het ongeluk heeft de rivierpolitie het stoffelijk overschot van de jongen gebor gd. ^Zondagmiddag heeft de rijks politie te water in de Maas na bij Wanssum het stoffelijk over schot gevonden van de 27-jarige mej. E. Francken. De familie uit Wanssum had vijftien kinderen. Op de spoorwegoverweg te Kallenkote bij Steenwijk is een personenauto gegrepen door een uit de richting Zwolle komende sneltrein. De bestuurder van de personenauto, de 48-jarige mon teur W. Dijksma uit Giethoorn, was op slag dood. Door de bot sing brak de remleiding van de trein zodat deze pas een eind verder tot stilstand kwam. De auto werd zo ver meegesleurd. De treinreizigers moesten wach ten tot andere reisgelegenheid was gearriveerd, waarmee zij hun reis konden vervolgen. Zaterdagmiddag is het 414-ja- rig zoontje van het echtpaar Van Dam uit Alphen aan de Rijn bij het schip „Willemijntje" van zijn ouders in de Lek geval len en verdronken. Toen het on geluk gebeurde, bracht de moe der een bezoek aan haar man die in het ziekenhuis ligt. De twee kinderen van het echtpaar waren zolang aan de zorgen van de grootouders toevertrouwd, maar waren naar het eigen schip gelopen. Overboord geslagen zeeman teruggevonden Een 17-jarig bemanningslid van het Nederlandse motorschip „Mangen" uit Amsterdam is zon dagmiddag in het Skagerrak over boord geslagen en pas zeven uur later door zijn eigen schip weer opgepikt. Drie schepen en een vliegtuig waren er niet in ge slaagd de jongeman te vinden. De gezagvoerder van de Mangen deelde tenslotte mee dat het zoe ken zou worden gestaakt en dat er geen hoop meer bestond de jongen te vinden. Desondanks bleef men nog drie uur zoeken. Dit werd beloond, want men slaagde er in de uitgeputte Ne derlandse zeeman op te pikken. .Het blad keert zich vooral tegen het te Peking verschijnende dagblad „Tzang Kao-Siao-Si", dat volgens de „Prawda" tot voor kort alleen voor de Chinese elite bestemd was maar dat nu op grote schaal onder de „massa' wordt verspreid en „steeds meer abonnees gaat tellen". De taak van deze Chinese krant is het pu- bhceren van anti-Russische ar tikelen, die in de „bourgeois"- pers zijn verschenen, zo schrijft de Prawda." ..Ieder bericht van de „bourgeois"-pers wordt voor zien van ondertitels en commen taar, waaruit dan blijkt dat re dactie en directie van het blad het volledig eens zijn met de in de „bourgois"-organen versche nen lasterstukken. Tegelijkertijd doet de krant grove aanvallen op de leiders van de communis tische zusterpartijen," aldus de „Prawda". NOG MEER BESCHULDIGINGEN Het Russische regeringsblad „Izwestia" heeft de leiders van communistisch China beschuldigd van steun aan het „neo-kolonia- lsme", omdat zij proberen de Afrikaanse landen te bewegen van Russische hulp af te zien. Hiermee, aldus het blad, spelen de Chinezen in de kaart van de neo-kolonialisten, die immers dromen van een Afrika dat door een grote Chinese muur afge grendeld is van de socialistische wereld. MASSALE UITTOCHT IN TOKIO Met de Russen aan het hoofd zijn zaterdag vertegenwoordigers van een groot aantal landen weg gelopen van de tiende inter nationale conferentie tegen kern bewapening, die in Tokio wordt gehouden. Georig Zjoekovf de leider van de Russische delegatie, noemde de conferentie „een door Peking opgevoerde klucht". De Japanse voorzitter van de agendacommissie van de confe rentie zei dat-hij een schrijven had ontvangen van een aantal de'egaties, waarin zij verklaarden ontevreden te zijn met de gang van zaken en de vergaderingen niet meer te zullen bijwonen. Volgen-s het Japanse persbureau Kyodo was het schrijven gete kend door 34 afgevaardigden uit 23 landen, waaronder Rusland, Engeland, 'de V. S. en Frankrijk. De ondertekenaars klaagden er over dat de Chinezen het heft in handen hebben en dat zij geen kans krijgen aan het woord te komen. In de Poolse hoofdstad zijn tot dusver ongeveer 120 personen gearresteerd in verband met ern stige onregelmatigheden in de vleeswarenindustrie. Wij, het publiek,'zijn jarenlang systema tisch bedrogen wanneer wij vlees kochten", zo schrijft het weekblad „Polityka". Volgens het blad ziin door het knoeien met gewichten en andere frau- duleuse praktijken „honderden miljoenen zloty's" verduisterd. De oplichters zullen in het na jaar in het openbaar worden be recht. Bij het schandaal zouden veertien particuliere slagers op een totaal van twintig die in Warschau een bedrijf uitoefenen zijn betrokken. WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU mEHBA MAANDAG 3 AUGUSTUS Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Op glad ijs". Hotel Centraal (Markt): van 13.0021.00 uur: Scheep- vaarttentoonstelling „Oud- Terneuzen". DINSDAG 4 AUGUSTUS Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Op glad ijs". Hotel Centraal (Markt): van 13.0021.00 uur: Scheep vaarttentoonstelling „Oud- Terneuzen". WOENSDAG 5 AUGUSTUS Terneuzen: Hotel Centraal (Markt), van 10.0021.00 u.; Scheepvaarttentoonstelling „Oud-Terneuzen" 'llllllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflljllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllll door AGATHA CHRISTIE 53)' Hester zei knorrig: „Wat doet dat er trouwens toe, wie mij het geld gegeven heeft? U wilde toch alleen weten wanneer ik mijn moedpr voor het laatst in leven heb gezien? Dat was bij die ge legenheid. Zfj zat aan tafel over een stapel papieren gebogen. Ik heb haar goedenavond gewenst en zij mij veel plezier. Zij waar schuwde me nog dat ik voorzich tig moest rijden. Dat deed ze al tijd. Toen ben ik de deur uitge gaan en heb mijn wagen uit de garage gehaald." „En juffrouw Lindstrom?" „O, die is weggegaan direct nadat zij mij geld gegeven had." Vlug voegde Kirsten Lind strom eraan toe: „Hester is mij voorbijgereden, net toen ik bij het eind van onze weg was ge komen. Zij moet vlak na mij zijn weggereden. Zij ging c.mhoog naar de hoofdweg, ik ben links af geslagen naar het dorp." Hester opende haar mond alsof zij iets wilde zeggen, maar deed hem onmiddellijk weer dicht. Huish had graag willen Weten wat ze wilde zeggen. Probeerde Kirsten Lindstrom soms haar een alibi te verschaffen? Zou Hester in plaats van haar moeder goedendag te zeggen naar binnen zijn gegaan en haar moeder, na wie weet wat voor ruzie, met de pook hebben ge slagen? Met effen stem stelde hij Kir sten de vraag: „Nu, juffrouw Lindstrom, moet u mij maar eens vertellen wat u zich van die dag herinneren kunt." Juffrouw Lindstrom deed ze nuwachtig. Onrustig bewoog zij haar handen. „We hebben de theeboel afgewassen. Hester heeft mij daarbij geholpen. Daar na is naar boven gegaan en is Jacko gekomen." „Hoorde u hem?" „Ja. Ik heb hem opengedaan. Hij zei dat hij zijn sleurel kwijt was. Toen is hij direct naar zijn moeder gegaan. Hij zei dadelijk: „Ik zit in moeilijkheden. Daar moet u me uit helpen." Meer heb ik niet gehoord. Ik ben naar de keuken teruggegaan. Ik had nog van alles voor het avondeten te doen." ,Hebt u hem horen weggaan?" „Ja, dat heb jk. Hij stond te schreeuwen. Ik kwam de keuken uit. Toen zag ik hem daar in de hal bij de voordeur staan... ra zend was-ie... hij riep dat hij zou terugkomen en dat zijn moeder dan verstandig zou doen het geld voor hem klaar te leggen Want andersDat hoorde ik hem zeggen: „Want anders Daar lag een dreigement in." „En toen?" „Toen is hij weggegaan en heeft hij de voordeur met een smak achter zich dichtgegooid. Mevrouw Argyle is toen ook in de hal gekomen. Zij zag bleek en was helemaal van streek. Ze vroeg me: „Heb je het gehoord?" Ik vroeg toen: „Zit hij in moei lijkheden?" Zij knikte van ja. Daarna is zij naar boven gelopen, naar meneer Argyle, in de biblio theek. Toen ik de tafel had ge dekt, ben ik mij boven gaan ver kleden. Op de Vrouwenclub was de volgende dag een wedstrijd in het bloemen schikken. We had den een paar boeken erover, die ik beloofd had te zullen brengen." „Toen bent u naar de Vrou- wenclub gegaan... hoe laat was het, toen u weer thuis bent ge komen?" vroeg Huish. „Het zal ongeveer half acht zijn geweest. Ik had de huissleu tel. Toen ben ik naar mevrouw Argyles kamer gegaan... om haar een bedankbriefje te geven. „Onvoorstelbaar", zo kenschetste de Utrechtse politie zaterdag de drukte bij het verkeersplein Ouden Rijn- Vooral uit de richting Arnhem was de toevloed van auto's overstelpend: Duitsers clie met vakantie gingen en Nederlanders die van vakantie terugkeerden, kenden het plein slechts langzaam meter voor meter opschuivend bereiken. drukte niet voorgedaan, slechts een paar kettingbotsingen, waar van de gevolgen tot blikschade beoerkt bleven. De politie had alle extra man kracht ingezet om het verkeer bij het plein zo goed en zo kwaad als het ging op gang te houden. Motorpolitie en agenten in surveillancewagens patrouil leerden op de toevoerwegen. De drukte overtrof volgens de politie zelfs die van het Pink- sterweekeinde en was veel gro ter dan die van veertien dagen geleden, toen de bouwvakvakan tie in Nederland begon. Halverwege de ochtend reikte de file op dit deel van rijksweg 12 tot voorbij Drieber gen, dat zo'n vijftien kilometer van Utrecht af ligt. Er was ook sprake van filevorming uit de richtingen Amsterdam, Den Haag en Den Bosch, zij het in iets mindere mate. Ernstige on gelukken hebben zich bij al deze Ik zag haar voor haar bureau zitten, maar haar hoofd lag voor over op haar handen. En de pook lag op de grond... en de laatjes van het bureau waren openge trokken. Er was een inbreker geweest, dacht ik dadelijk. Die had haar neergeslagen. Nu blijkt dat ik gelijk heb gehad, Dat weet u nu ook Het is een inbre ker geweest... iemand, die zich van buiten af toegang heeft we ten te verschaffen!" „Iemand die mevrouw Argyle zelf heeft binnengelaten?" „Waarom niet?" vroeg Kirsten wat uitdagend. ,Zij was vriende lijk genoeg daarvoor... altijd heel vriendelijk. En zij was nooit bang voor mensen of dingen. Bovendien was 't ook niet zo dat zij alleen in huis was. Er waren nog anderen ook... haar man, Gwenda, Mary. Die had ze kun nen roepen, als ze wou." „Maar zij heeft ze juist niét geroepen," bracht Huish naar voren. „Neen. Omdat degene, die 't geweest is, met een aannemelijk praatje voor de dag is gekomen,' natuurlijk. Daar luisterde me vrouw altijd naar. En toen is zij weer aan haar bureau gaan zit ten... misschien wel om een che que uit te schrijven... omdat ze zo weinig argwanend was.., en toen heeft hij zijn kans schoon gezien om de pook te pakken en haar neer te slaan. Misschien heeft hij haar niet eens willen doden, maar heeft hij haar alleen bewusteloos willen slaan om geld en juwelen te kunnen kapen." (Wordt vervolgd.) Spoorwegen konden de drukte amper aan Alle N.S.-districten meldden zaterdagmiddag dat 't op de per rons en in de treinen druk tot zeer druk was. Alleen in het dis trict Groningen viel het nog mee. De treinen die bij Roosendaal de grens passeerden, vervoerden ongeveer anderhalf maal zoveel mensen als er eigenlijk officieel in kunnen. In Eindhoven bleven Bij Utrechtse politie heejt de drukte bij het verkeersplein Oudenrijn dit weekend overstel pend genoemd. De drukte heeft zelfs die van het Pinksterweek- einde overtroffen. Uit de rich ting Arnhem was de file. wel 15 kilometer lang. honderden mensen op het perron staan omdat zij zich onmogelijk in de trein naar het noorden konden wringen. Behalve de normale voorzie ningen voor zaterdagen als deze die de spoorwegen hebben ge troffen, waren nog vijftien ex tra-treinen ingeschakeld. De drukste trajecten waren die tussen Eindhoven en Amster dam, GroningenZwolle en RotterdamAmersfoort. De twintigjarige Japanner Sjionaja, die 24 maart j.l. een aanslag heeft gepleegd op de Amerikaanse ambassadeur in Tokio, Reischauer, die hij met een mes in een dij stak, zal niet strafrechtelijk worden vervolgd. Uit een onderzoek is gebleken dat Sijonaja op het tijdstip van de aanslag geestelijk gestoord was en dat hij dit nog is. Hij had op 20 januari 1964 reeds gepoogd het Amerikaanse ambassadegebouw in brand te steken. Reischauer kon na twee we ken in een ziekenhuis te heb ben doorgebracht, daaruit weer worden ontslagen. Te Delft is zondagnacht de 22- jargie mej. G. Stiekelman voor haar woning neergestoken door de 30-jarige olieman F. B. uit Amsterdam. Het slachtoffer had enige tijd met B. verkering ge had, doch een einde aan deze om gang gemaakt. Zij is ernstig ge wond opgenomen in het gasthuis te Delft. De dader kon kort na de aanslag worden gegrepen en is in het bureau van politie inge sloten. Mej. Stiekelman die werkzaam is in een snackbar op de markt, wist dat B. in de stad was. Hij had haar laten weten, dat hij na middernacht bij haar woning zou wachten om een bandrecorder in ontvangst te nemen, die zij nog van hem in haar bezit had. Ver moedelijk was zij bang, want zij twee late klanten in de snackbar, die haar toen zij kort na midder nacht naar huis ging, uit alle ze kerheid waren gevolgd en even later getuigen waren van het drama. Toen mej. Stiekelman de band recorder uit haar woning had ge- haald en op straat aan B. wilde overhandigen, haalde deze een broodmes tevoorschijn, dat hij naar gebleken is 's middags in Delft had gekocht. Hij bracht de jonge vrouw vier steken in de buik toe en nam vervolgens dé vlucht. De getuigen zagen Op dat mo ment een surveillance-auto van de politie naderen, die de achter volging inzette. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar onmid- had een en ander verteld aan dellijk operatief werd ingegrepen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 2