Nederlandse kredietgaranties voor Indonesië President Johnson zag foto's van de maan 100 MILJOEN VOOR KAPITAALGOEDEREN HET WEER NOORB-VIETNAMEZEN VALLEN AMERIKAANS OORLOGSSCHEP AAN Moordpartijen in Noord-Nigeria ROBERT KENNEDY LEIDER DER VERKIEZINGSCAMPAGNE? MIJNONGELUK EISI TWEE DODEN Weerbericht Zon- en Maanstanden Ruim 300 doden LOF VAN „PRAWDA" VOOR AMERIKAANS MAANSUCCES Maar de Russen waren er „eerder" Hoogwater Frankering by abonnement: Terneuzen DJroetenr-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Maandag 3 Dinsdag 4 augustus 1964 20e Jaargang - No. 6267 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. De Nederlandse regering heeft zich bereid verklaard voor het jaar 1965 kredietgaranties ten behoeve van Indonesië tot een bedrag van 100 miljoen gulden te verlenen voor de levering van kapitaalgoederen en diensten aan Indonesië. Dit heeft minister Luns zon dagmiddag op het vliegveld van Djakarta meegedeeld na zijn bezoek aan Indonesië, dat door beide delegaties wordt gezien als een groot succes en als een be langrijke stap op de weg tot ver betering van de betrekkingen tussen de twee landen. ZONNEVLEKKEN Aan deze verklaring was za terdagavond de ontvangst van een antwoord van de Neder landse regering op de vertraag de codetelegrammen van de Ne derlandse delegatie in Indonesië voorafgegaan. De werkgroep voor financiële en economische kwesties is zondagochtend dan ook nog geruime tijd bijeenge weest om overleg te plegen. Mi nister Luns heeft op het vlieg veld nog gezegd dat bijzonder heden zullen worden uitgewerkt door de groep vertegenwoordi gers van de twee landen die vol gens het communiqué van zater dag in september bijeen zullen komen voor de bespreking van technische aspecten van finan- cieel-economische aangelegenhe den. In antwoord op vragen van journalisten zei de Indonesische ambtgenoot van mr. Luns, dr. Soebandrio, heel blij te zijn dat op de valreep de kredietgaran ties nog uit de bus zijn gekomen. De zonnevlekken die de verbin dingen hebben gestoord, verhin derden niet dat men tot dit con crete resultaat kwam. Op de vraag of Indonesië op deze kredietgaranties had aangedrongen, antwoordde de minister ontkennend. Als mo gelijke projecten waarvoor de kredietgaranties kunnen wor den gebruikt noemde minister Soebandrio tin, het vliegveld Kemajoran en de scheeps bouw. IETS HOGERE TEMPERATUREN Gedurende het weekeinde drong koudere polaire lucht ver het continent binnen, zodat aan de periode met grote warmte in midden- en zuidoost-Europa een einde kwam. Maandagmorgen had de koele re lucht de Zwarte Zee, Grieken land en midden-Italië reeds be reikt. De begrenzing van de koe lere lucht met vochtige en wat warmere oceaanlucht naderde als warmtefront van een sto ringsfront bij IJsland echter ons land we'er, hetgeen met veel be wolking en plaatselijk wat regen of motregen gepaard ging. In middels is midden op de oceaan een uit de subtropen afkomstige depressie belangrijk in diepte toegenomen. Deze zal zich waar schijnlijk tamelijk snel in de richting van IJsland verplaatsen en er de aanleiding van zijn dat de aanvoer van de vochtiger oceaanlucht via de Britse eilan den naar ons land nog wat wordt versterkt. Na het passeren van het warm tefront nemen de regenkansen tijdelijk weer af en kunnen mor gen ook plaatselijk opklaringen voorkomen bij wat hogere tem peraturen, echter met overwe gend westelijke winden. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig van maandagavond tot dinsdagavond MINDER BEWOLKING Wolkenvelden maar ook op klaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, later aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Iets warmer, vooral in de zuiden en oost envan het land. ZON op onder aug. 3 5.05 20.26 4 5.06 20.24 MAAN op onder 0.25 1.02 4.42 5.59 geweest met dé economie van Indonesië, volgde met grote be langstelling hetgeen zich in In donesië heeft afgespeeld. In het bijzonder bestaat het vertrou wen, dat getracht zal worden aan de betuigingen van vriend schap en samenwerking ook economisch een basis te verle nen", aldus de heer Delprat. EEN ANDERE STEM Naar aanleiding van het be zoek van minister Luns aan In donesië schreef de „Straits Ti mes" vandaag, dat een algehele toenadering tussen Indonesië en Nederland vermoedelijk wel een kwestie van lange duur zal zijn. Drie houten torpedoboten van Noord-Vietnam hebben zondag in ce golf van Tonkin 30 mijl uit de kust van Noord-Vietnam de Amerikaanse torpedobootjager Maddox beschoten. Deze schoot terug. Ook vliegtuigen van het Amerikaanse vliegdekschip Ticon- deroga kwamen met raketten en kanonvuur in actie. Twee van de torpedoboten verdwenen in de richting van Noord-Vietnam. De derde lag bewegingloos in het water toen de Maddox het gebied verliet. De Amerikaan heeft geen schade opgelopen. DANKBRIEF EN TELEGRAM Minister en mevrouw Luns en een paar leden van hun gezel schap vertrokken naar Karatsji om daar de nacht, door te bren gen en om dan vandaar door te reizen naar Nieuw Delhi voor een officieel bezoek aan India. De andere delegatieleden bega ven zich vrijwel allen dadelijk naar Nederland. De Nederlandse minister was zijn verklaring op het vliegveld begonnen met een betuiging van dank aan het adres van de In donesische regering en vooral aan dat van president Soekarno. In dit verband noemde de mi nister ook de namen van minis ter en mevrouw Soebandrio. Minister Luns heeft president Soekarno een dankbrief en mi nister Soebandrio een telegram gezonden. In dit telegram zegt de minister dat hij op het ogen blik van het verlaten van Indo nesië nog eens uiting wil geven aan zijn oprechte dank voor de gastvrijheid, zijn echtgenote, zijn delegatie en hemzelf tijdens hun verblijf in Indonesië betoond. „De grote hartelijkheid waarmee u en mevrouw Soebandrio ons in uw mooie en indrukwekken de land hebben ontvangen, heeft ons bezoek tot een onvergetelij ke gebeurtenis gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de open en openhartige besprekingen van onze wederzijdse belangen die in zo'n vriendschappelijke sfeer zijn gehouden, een belangrijke bij drage vormen tot de verdere normalisering van de betrekkin gen tussen onze. twee landen." BEZOEK EEN SUCCES In het telegram wordt gezegd, dat de hartelijke ontvangst door de president een hoogtepunt vormde en wordt uiting gegeven aan gevoelens van dankbaar heid jegens allen die hebben bij gedragen tot het succes van dit bezoek van minister Luns. Behalve minister en mevrouw Soebandrio waren nog talrijke autoriteiten op het vliegveld aanwezig om afscheid te nemen. Zaterdag is in Djakarta nog een receptie gegeven voor de Nederlandse gemeenschap. Daar na boden minister en mevrouw Luns de Indonesische autoritei ten een diner aan. De heer en mevrouw Soebandrio gaven zon dag een lunch in de nieuwe jachtclub van de Indonesische marine te Tandjung Priok, ge volgd door een boottocht door de haven. NEDERLANDSE REACTIES De voorzitter van het verbond van Nederlandse werkgevers, de heer H. J. de Koster, acht het voor het Nederlandse bedrijfs leven van hijzonder belang, dat de betrekkingen tussen Neder land en Indonesië door uitwisse ling van ambassadeurs geheel op normaal plan komen. Al vóór de reis van minister Luns waren er voorlopige con tacten gelegd door missies uit het bedrijfsleven, waarbij ge bleken was dat de sfeer van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië eigenlijk weinig had geleden. De inhoud van het communiqué over het bezoek van minister Luns bevestigt dit en er blijkt tevens uit, dat de tegenstellingen uit de weg zijn g. -uimd. Het feit dat Indonesië het be staan van vorderingen erkent, neemt ook de beletselen weg voor het hervatten van de han delsbetrekkingen, aldus de voor zitter van het verbond van werk gevers, dié daaraan toevoegde dat daarbij niet moet worden gedacht aan enorme transacties op korte termijn. Maar door de kennis die er in Nederland nog is van omstandigheden en wen sen in Indonesië, zal het Neder-van buitenlandse zaken werd heeft nooit iets bestaan wat lijkt op de vriendschappelijke en ge lijkwaardige betrekkingen die het doel waren van de jongste besprekingen. Zelfs het einde van het koloniale tijdperk werd gekenmerkt door aanhoudende argwaan aan Indonesische zijde. Deze macht is nog steeds levend, aldus de „Straits Times" verder. Het anti-Nederlandse ge voelen in Indonesië maakt de gehele zaak zo hachelijk, dat al les meer dan een slakkegangetje tot een ramp zou kunnen leiden. Een slakkegangetje zou echter snel genoeg kunnen blijken te zijn, omdat de Nederlands spre kende Indonesische leiders, met wie Nederland gemakkelijker kan praten, nog wel een tijd bij de hand zullen zijn. Intussen kan Nederland moed putten uit de verzekering van minister Soebandrio, dat hij en mr. Luns een gemeenschappelij ke grond hebben gevonden voor onderwerpen, betrekking heb bend op het heden, de toekomst en het verleden, aldus de Tussen Indonesië en Nederland „Straits Times". DRIE TORPEDO'S De „Maddox" (2200 ton) is in maart 1944 te water gelaten en in juni van dat jaar gereedge komen. Schepen van deze klas se hebben een bemanning van 14 officieren en 260 manschap pen. Volgens de Amerikaanse be kendmaking werden de torpedo boten door vier vliegtuigen van het Amerikaanse vliegdekschip Ticonderoga" aangevallen, be schadigd en verjaagd. De Amerikaanse lezing van het incident is, dat de „Maddox" werd aangevallen toen het schip in internationale wateren pa trouilleerde, d.w.z. ongeveer 80 mijl ten zuid-oosten van Hanoi en 30 mijl uit de kust. De aanvallende schepen vuur den drie torpedo's af en schoten met geschut van 37 mm. RAADSLIEDEN OP WITTE HUIS dat Amerikaanse vliegtuigen uit Laos een Noord Vietnamees dorp hebben bestookt en een grens post met raketten hebben aange vallen. De Amerikaanse minister van marine, Paul Nitze, heeft op een persconferentie in Tokio gezegd, dat geen nie"uwe instructies zijn uitgegaan naar Amerikaanse schepen bij Vietnam. De bestaan de instructies luiden, dat zij aan vallers niet mogen achtervolgen, maar zich wel mogen verdedigen als zij worden aangevallen. De Chinese pers heeft nog geen melding gemaakt van het incident in de golf van Tonkin. Ook radio-Peking en het pers bureau Nieuw China bewaren het stilzwijgen. De Russische Prawda daaren tegen heeft vanmorgen het inci dent in de Amerikaanse lezing ervan zonder commentaar gege ven- President Johnson ontving zon dag een aantal raadslieden op het Witte Huis. Men neemt aan dat dit verband houdt met het-p gebeurde in de golf van Tonkin. Enkele van deze raadsmannen waren onder-minister van bui tenlandse zaken Ball; onder-mi nister van defensie Vance en de voorzitter van het comité" van stafchefs, generaal Wheelen. Uit het feit dat de president niet de hoofden van zijn minis teries bij zich ontbood, maakten diplomatieke waarnemers op dat het Witte Huis het gebeurde niet als een buitengewoon ernstig voorval beschouwt. De zevende vloot patrouilleer de al enige tijd in de golf van Tonkin en zou dit blijven doen, zo verklaarden zij. De zevende vloot omvat ruim 125 schepen, waaronder een der tigtal torpedoboten. VIETNAMESE BESCHULDIGING Noord-Vietnam heeft de Ver enigde Staten ervan beschuldigd zaterdag met gevechtsvliegtuigen aanvallen te hebben gedaan on het dorp Noong De, dat twaalf km van de Laotiaanse grens ver wijderd ligt. Er was één gewon de gevallen en schade toege bracht. In een verklaring van het Noordvietnamese ministerie President Johnson heeft, zater dag de geslaagde poging om foto's van de maan te maken ,een overwinning voor de vreed zame burgerlijke internationale samenwerking" genoemd. Hij zei dit toen geleerden van het ruim tevaartlaboratorium van Pasade na hem enige opnamen van de maan kwamen tonen. Deze ge leerden gaven als hun mening te kennen, dat de 260 miljoen dol lar die voor het Ranger-program zijn besteed, voldoende hebben opgeleverd om de uitgave te rechtvaardigen. De plaatsvervangende admini strateur voor de ruimteweten- sehappen, dr. Homer Newell, zei dat de foto's hadden aangetoond, dat de maan niet met een dikke laag stof is bedekt, zoals men wel eens had gedacht. Een dergelijke laag zou een landing wellicht on mogelijk maken. Nu was geble ken dat er geschikte landings plaatsen zijn. KRATERS Do uit Nederland afkomstige dr. Gerard Kuiper,'die hoogleraar is aan de universiteit van Arizo na, vertelde op een persconferen tie in New York, dat de foto's van de Ranger-7 duizend maal zo duidelijk zijn als enige andere opname van het maanoppervlak, iJu kon men voorwerpen waar nemen ter grootte van één meter in doorsnee. De foto's vertoonden vele kleine kraters in gebieden die men steeds als viak had be schouwd. De beste landingsplaat sen schenen te liggen tussen de grote kraters en de groepen klei ne kraters in, aldus prof. Kuiper. ZEEËN" NIET VLAK De voornaamste conclusies die men tot dusver kon trekken wa ren. dat de zg. „zeeën" niet vlak zijn, doch bezaaid met kleine kraters waarvan de kleinste een middellijn van een meter hebben en een voet diep zijn. Voorts blijkt het maanoppervlak niet bedekt te zijn met een dikke laag stof. Anderzijds is er ook geen kale rotsbodem. Er Is een stoflaag die in dikte waarschijnlijk van enkele centi meters tot dertig centimeter va rieert. In hoeverre dit oppervlak een gewicht kan dragen, is niet bekend. Hoewel er aanwijzingen zijn voor vulkanische activiteit op de maan, schijnen enige kra ters veroorzaakt te zijn door me teorieten. landse bedrijfsleven Indonesië speciale diensten kunnen ver lenen, ECONOMISCHE BASIS De voorzitter van de kamer van koophandel voor Amster dam, mr. D. A. Delprat, heeft met veel genoegen kennis geno men van de uitnemende sfeer, waarin zowel de besprekingen tussen de president van Indone sië en minister Luns als tussen de beide ministers van buiten landse zaken werden gehouden. „Ik verwacht, dat die goede per soonlijke sfeer ook de zakelijke kant van de besprekingen ten goede zal komen. Het Nederlandse bedrijfsleven en in het bijzonder het bedrijfs leven van Amsterdam, dat steeds economisch nauw verweven is Laos gewaarschuwd dat het de volle verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat de Verenigde Staten bij hun aanvallen op Noord-Vietnam gebruik maken van Latotiaans grondgebied. 1 Noord-Vietnam zal wettige maatregelen tot zelfverdediging moeten nemen als de Ameri kaanse regering en haar „lakeien in Laos" voortgaan Laotiaans gebied te gebruiken voor aanval len op Noord-Vietnam, zo werd in de verklaring gezegd. Het Noordvietnamese minis terie van buitenlandse zaken heeft bekend gemaakt, dat de V. S. en Zuid-Vietnam oorlogs schepen hebben uitgezonden om eilanden in Noordvietnamese wa teren te beschieten. Een andere beschuldiging is, i In het gebied van Tiv in noord- Nigeria is sinds de verkiezingen van 1960, waarbij liet in de rege ring vertegenwoordigde „noorde lijke volkscongres" de meerder heid wist te verkrijgen, bij tus senpozen hevig gevochten. Het „United Middle Belt Con gress" (U. M. B. C.) heeft name lijk in Tiv een sterke aanhang en telkens weer vinden er heftige botsingen plaats tussen aanhan gers van het noordelijke volks congres en de U. M. B. C. Er hebben zich in de afgelopen drie jaar talrijke schermutselin gen voorgedaan, waarbij honder den personen zijn aangevaren, terwijl talrijke hutten werden verbrand. Vooral in het begin van dit jaar laaide de strijd heftig op. De partijen leverden vrijwel geregeld slag, waarbij tientallen personen het leven verloren. Heironder bevonden zich ook zes politiemannen, die naar dit roe rige gebied waren gezonden. Zij werden door pijlen gedood. Er zijn nu in Tiv elf personen wegens moord in staat v.vn be schuldiging gesteld. Vast staat dat de gevechten aan zeker tach tig personen het leven hebben gekost. Van officiële zijde is in het Noordnigeriaanse Gloko ver klaard dat zich in het oerwoud mogelijk nog honderden nog niet gevonden lijken bevinden. Isaac Kpoem, de plaatsvervan gende leider van de in de opposi tie zijnde U. M. B. C., heeft ver klaard dat bij de gevechten die sinds begin juli j.l. onafgebroken hebben gewoed, ruim driehon derd personen om het leven zijn gekomen. Tenslotte zijn de uit het cen trum van de kraters lopende lij nen, die men vroeger aanzag voor condensdampen of vulka nisch glas, ontstaan door het in slaan van meteoren, kennelijk flinke rotsen die bij het ontstaan van de kraters zijn weggeslin gerd. „RANGER-7" CP WEG NAAR DE MAAN Zo zag een Amerikaanse teke naar de Ranger-7op het mo ment, dat de eerste foto's naar de aarde werden geseind. De stippellijn geeft de richting van het ruimtevaartuig aan. De „Prawda", het officiële dag blad der Russische communisti sche partij, heeft zaterdag veel aandacht geschonken aan het succes, dat de Verenigde Staten hebben geboekt niet hun lance ring van de „Ranger-7". Het blad maakt in een twee- kolomsbericht op de voorpagina, dat onder een voor de Verenigde Staten vleiende kop werd gepu bliceerd, uitgebreid melding van het Amerikaanse succes. De Sowjet-geleerden hebben met voldoening kunnen vaststel len dat de lancering van de Ranger-7" een nieuw Ameri kaans succes is geworden bij de uitvoering van het programma tot verkenning van de maan. De resultaten van deze lance ring zullen onze kennis van het heelal vergroten, aldus de Praw da. Na deze sportieve vermelding van het 'jongste Amerikaanse succes viel het de Prawda niet moeilijk erop te wijzen dat de Sowjet-Unie op 14 september 1959 met het ruimtevaartuig „Lunik 2" de maan wist te be reiken. DINSDAG 4 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.30 11.05 11.45 11.55 n.m. 11.12 11.47 12.27 12.37 WOENSDAG 5 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 11.25 11.42 Terneuzen 12.17 Hansweert 0.40 12.57 Walsoorden 0.50 1.07 Naar in welingelichte leringen Naar van gezaghebbende zijde te Washington verluidt heeft in Washington wordt verklaard, president Johnson zijn minister zou de president het ook niet van justitie, Robert Kennedy, ge- j juist achten dat de minister van vraagd de verkiezingscampagne i justitie zijn post verlaat, nu zich te leiden. De minister zou het j ovcal in het land rassenmoei- aanbod overwegen. i lykheden voordoen. Kennedy wilde zich over de over kwestie niet uitlaten. Volgens de New York Times zou hij graag minister van buitenlandse zaken worden. Tegenover vrienden zou de minister dit hebben gezegd, terwijl hij ook op het Witte Huis zich in die zin zou hebben uitge laten. Naar verluidt zou Robert Ken nedy het president Johnson niet kwalijk nemen, dat deze hem niet voor het vice-president zal voordragen. De president zou dit hebben besloten, omdat Kennedy zeer impopulair is in de zuide lijke staten. Er van uitgaande dat senator Goidwater wellicht enige democratische staten in het zui den aan zijn kant za! krijgen, be schouwt de president de houding van enige „gematigde" zuidelijke staten van het grootste belang. Met Kennedy als democratisch kandidaat voor het vice-presi- dentschap zouden deze staten ook wel eens voor de democraten verloren kunnen gaan. LORD BOORTHBY SPANT PROCES AAN TEGEN „SUNDAY MIRRO" De 64-jarige lord Boorthhy, een voormalig conservatief par lementslid, die veelvuldig aan radio- en televisieprogramma's meewerkt, heeft besloten het blad „Sunday Mirror" een pro ces aan te doen wegens laster. In verscheidene artikelen had de „Mirror" zonder namen te noe men „een bij het grote publiek zeer bekende lord" beschuldigd van homosexuele betrekkingen met een leider uit de Londense onderwereld. In ,een lange open brief die zaterdag -in de „Times" verscheen, wijst lord Boothby de beschuldigingen verontwaardigd van de hand en noemt hij ze „een warnet van afschuwelijke leugenc". De Sunday Mirror" nam zondag de brief letterlijk over zonder commentaar. Bij het mijnongeluk in Zolder (Belgisch Limburg) zijn twee mensen om het teven gekomen. Pogingen om deze twee mijnwer kers die nog werden vermist, te redden bleven zonder succes: men vond zaterdag bij het red dingswerk wde stoffelijke over schotten van de mannen, een 23-jarige mijnwerker uit Zolder en een 43-jarige collega uit Has selt. Men had sinds vrijdag naar hen gezocht. Vrijdagmorgen stortte in een steenkolenmijn in Zolder een mijngang op 800 meter diep over een lengte van tien meter in. Vier mijnwerkers werden inge- s'oten. Een 29-jarige arbeider uit Heusden wist zich op eigen kracht te bevrijden en alarm te slaan. De man nam zelf aan de eerste reddingswerkzaamheden deel. Een 25-jarge mijnwerker uit Koersel kon in de loop van de middag ernstig gejvond worden bevrijd en in het ziekenhuis wor den opgenomen. De man ver keert niet in levensgevaar, r

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1