in De spanning Champagnole stijgt Oe Thant sprak met Chroesjtsjov ZIN IN CASSIS VAN Gevechten in Zuid-Vietnam Minister Luns op Bali Opstandelingen in Noord- Katanga rukken op Nog negen mijnwerkers in leven TWEEDE MIJNONGELUK IN FRANKRIJK Spoorwegongeluk in Zuid-Afrika Driehonderd rebellen gedood HET WEER BESPREKINGEN IN HARTELIJKE SFEER AARDGAS IN NOORD-HOLLAND BOOTRAMP IN PAKISTAN NEDERLANDSE JONGEN IN SPANJE VERMOORD P^dingswerk vlot Reddingswerk vertraagd CONTACT Weerbericht Hoogwater Geen akkoord Zon- en Maanstanden Naar de vliegvelden Franlrêring bij abonnement» Terneuzen DtTecfeinvHoofredaeteur: I. van fle Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maarif" 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 cf DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 30 JULI 1964 20e Jaargang - No. 6264 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Foor het gecomb. maandag/dinsdag-numnier tot 10 uur v.m. Volgens woensdag ontvan gen berichten uit Champag- nole zouden zich onder de in gesloten mijnwerkers min stens negen overlevenden be vinden. Martinet waarschuwde niet te luid te spreken uit vrees dat door teveel geluid ge steente zou kunnen losraken. Op twee meter afstand had reeds een inscorting plaats gehad- De bewuste microfoon was tot èen diepte van 68 me ter neergelaten. Martinet zei dat van de vijf andere mannen er waarschijn lijk drie.door neerstortend ge steente zijn omgekomen. Hij en de 8 die zich bij hem be vinden, verkeren naar hij zei in goede welstand. Leden van de reddingsploe gen verklaarden dat liet nog wel 36 tot 48 uren kan duren eer de ingesloten mannen aan de oppervlakte kunnen wor den gebracht. Men is er in geslaagd de opgesloten mijnwerkers van voedsel, drank en kleding te voorzien. De levensbehoeften werden door twee buizen in 60 om lange cilinders omlaag ge bracht. De opgesloten mijn werkers hebben ook elektri sche lampen en sigaretten gekregen. Familieleden hebben reeds met de opgesloten mannen gesproken. Opzichter Marti net heeft verklaard dat hij in een naburige mijngang gelui den heeft gehoord. Deze ge luiden zouden er op kunnen wijzen dat nog meer mijnwer kers in leven zijn. Men heeft dit echter nog niet kunnen vaststellen. Op een persconferentie beeft de prefect van 't Fran se departement Jura, de heer Aubert, woensdag meegedeeld dat de in de kalkmijn ingeslo ten mijnwerkers op zijn vroegst vanmiddag aan de opnervlaktd kunnen worden gebracht. Woensdag arriveerden twee Duitse „reddingsbommen", waaronder degene die ge bruikt werd voor het naar boven brengen van de elf overlevenden van de mijn ramp in Lengede in novem ber j.l. Zij werden gebracht 'dor twee Duitse technici, van wie er een in Lengede aan de reddingsactie heeft deelgenomen. Voor het red den van de nu ingesloten mijnwerkers zal dezelfde me thode worden gevolgd als destijds in Duitsland. De negen mijnwerkers met wie men dinsdagavond con tact kreeg en die al sinds maandagmiddag op een diep te van 68 meter opgesloten zitten, zouden in goede ge zondheid verkeren. De stem ming onder hen is betrekke lijk opgeruimd. De boon op redding van de vijf anderen cis nog beneden moeten zitten neemt snel af. De eigenlijke readings- schacht zal ongeveer 23 me ter de helling op, boven het gat waardoor men voor het eerst contact kreeg met de negen daar beneden, worden geboord. Zij zal een doorsnede van 52 centimeter hebben. Met het voorboren van de schacht werd Woensdagmid dag begonnen. Verwacht werd dat tegen middernacht een smalle verbinding met de in- geslotenen tot stand zou zijn gebracht van 79 meter lang. Daarom zou de schacht ver breed worden. Een dreigende aardverschui ving heeft woensdagavond het begin der eigenlijke reddings operaties voor de sinds maandag ingesloten mijnwerkers ver traagd. Er bestaat gevaar, dat grote gedeelten van de zuidelij ke helling van de berg Rivel, waaronder de mijnwerkers ge vangen zitten, het zullen be geven. De prefect van het departe ment Jura, die dit bekend maak- tee, zei dat woensdagmorgen vroeg plotseling tal van spleten waren ontstaan, die de gehele reddingsactie in gevaar brach ten. Hierdoor is nu niet alleen het begin der reddingswerk zaamheden vertraagd, doch is het ook noodzakelijk geworden de boringen voor een reddings schacht op een andere plaats te verrichten. De negen mannen, van wie be kend is dat zij nog in leven zijn, zijn van de vertraging in kennis gesteld. Hun leider, Martinet, zei slechts: „Oké, we zullen wei wachten". Onder de groep van familie leden en vrienden, die onafge broken op de plaats van de ramp blijven wachten, werd het nieuws in stilte aangehoord. Na het slechte weer van dins dag wordt voor de eerstvolgen de 36 uur goed weer verwacht, hetgeen een factor van zeer gro te betekenis is voor het welsla gen van de reddingsactie, waar bij niettemin de grootste voor zichtigheid geboden blijft. In Roehonviller, nabij Melz, zijn woensdag drie mijnwerkers omgekomen, toen ztf in een ijzerertsmijn onder neerstor tend gesteente bedolven wer den. Nabij Randfonteln, omstreeks 30 kilometer ten westen van Jo hannesburg, zijn woensdagavond bij 'n spoorwegongeluk 21 men sen om het leven gekomen en velen gewond. Dinsdagavond hebben de redders van de Franse kalkmijn te Champagnole contact gekregen met de ingesloten mijnwerkers. Zij hoorden klopsignalen, welke er op duiden, dat er nog steeds overlevenden in de diepte zit ten. De signalen werden opge vangen met behulp van uiterst gevoelige sondes, die in de berg waren neergelaten, Op de bij gaande foto zien.we links in het beeld een dergelijke sonde, met op de achtergrond de bijbeho rende versterkerapparatuur. De secretaris-generaal der V. N., Oe Thant, heeft woensdag ochtend in Moskou met de Rus sische minister van buitenland se Zaken Gromiko beraadslaagd. Het onderhoud werd bijgewoond door onder-minister van buiten landse zaken Zorin en de perma nente Sowjet-vertegenwoordiger HERO bij de V. N., Fedorenko. Na dit overleg begaf Oe Thant zich naar het Kremlin, waar hij door eerste minister en partijlei der Chroesjtsjov werd ontvan gen. Oe Thant werd hartelijk door Chroesjtsjov begroet toen hij, vergezeld door minister Gromi ko, het Kremlin betrad. Oe Thant overhandigde prs- (Adv i mier Chroesjtsjov een rijk ge graveerde Birma anse bokaal als geschenk. Chroesjtsjov nam d? RUSTIG WEER Een langzaam voorbijtrekken de rug van hogedruk brengt ons ook vandaag rustig weer. Over T.zuid-Engeland stroomt nu gelei delijk vochtiger lucht naar ons land. Voor vandaag wordt daar om vrij veel bewolking ver wacht, maar ook enkele zonnige perioden. Het zal op de meeste plaatsen droog blijven bij over wegend zwakke wind. De tem peraturen zullen dezelfde waar den als gisteren bereiken, of iets hoger worden. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Meer bewolking Vrij veel bewolking, maar ook enkele zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke, veranderlijke wind. Dezelfde temperaturen als giste ren, of iets hogere. DONDERDAG 30 JULI Onder de Zuidvietnamese re geringstroepen werden na twee gevechten met Vietcong-rebel- len te Lai Ke ongeveer achten veertig kilometer ten noordwes ten van Saigon, 25 doden. 23 ge wonden en 30 vermisten geteld, zo deelde een regeringswoord voerder woensdag mee. Aan Viet- cong-zijde zouden de verliezen zeer zwaar zijn. Naar schatting driehonderd guerillastrijders ver loren het leven. Inmiddels maakten officieren van de Amerikaanse inlichtin gendienst bekend, dat de sterkte van de geregelde Vietconggroe- pen volgens nieuwe en hoger liggende ramingen tussen d'e 28.000 en 34.000 man bedraagt en die van de ongeregelde een heden burgers en guerilla- strijders tussen de 60.000 en 80.000. Volgens officiële cijfers bestaan de geregelde regerings troepen in totaal uit ruim een half miljoen man, maar de er varing bij vorige guerilla-oor- logen heeft geleerd dat deze troepen over een enorme nume rieke meerderheid moeten be schikken. bokaal bewonderend in handen en zei: „Hij is heel mooi. Het is eigenlijk een museumstuk". Oe Thant heeft met Chroesjt sjov gesproken over de „krachts inspanning, die de V. N. zich ge troosten om de vrede te bewa ren". Het onderhoud werd bijge woond door minister Giomiko, de partijtheoreticus Soeslov en andere Russische gezagsdragers. Van V. N.-zijde werd het over leg bijgewoond door een plaats vervanger van Oe Thant. Chroesjtsjov en Oe Thant heb ben op het Kremlin bijna ander half uur gesproken over de be kostiging van V. N.-operaties, de toestand in Zuidoost-Azië en ont wapeningskwesties. Een V. N.- woordvoerder sprak van een „openhartige gedachtenwisse- ling" in een „hartelijke sfeer". Van onderhandelingen over mo gelijke akkoorden was echter geen sprake De secretaris-generaal van de Verenigde Naties brengt een be zoek van vier dagen aan Mos kou, voornamelijk ter bespreking van de toekomst van de vredes operaties van de volkerenorgani satie, De financiële positie is, zo als bekend, moeilijk door de Rus sische weigering de schuld van vijftig miljoen dollar voor de V. N.-acties in Kongo en het Midden-Oosten te voldoen. Een groepje Balinese danse ressen heeft de ministers Luns en Subandrio en hun echtgeno ten bij hun aankomst op het vliegveld van Den Pasar bloe menslingers omgehangen en na een korte dans met bloemblaad jes bestrooid. Dit was het kleurige begin van het verblijf op Bali waar de mi nisters hun besprekingen zullen voortzetten. De begeleidende mu ziek kwam van een gamelan orkest. De besprekingen in het ver blijf van president Soekarno te Tampaksiring in de bergen wa ren voorafgegaan door informeel overleg tijdens de langdurige autoritten. Minister Luns was bijzonder te spreken over de sfeer van die eerste gesprekken en de buitengewone hartelijk heid die hij zowel van de auto riteiten als de bevolking van de dessa's en kleinere plaatsen, hai ondervonden. Het programma van dinsdag De N.V. Nederlandse aardolie maatschappij (N. A. M.l deelt mede dat haar exploiratieboring nabij Middelie in Noord-Holland de aanwezigheid van een aard- gasvoerende structuur heeft aan getoond. Deze wordt thans aan produktieproeven onderworpen teneinde de omvang nader te be palen. begon met een bezoek aan de Hindoetempel Boroboedoer. Het gezelschap bezichtigde een deel van twee van de omgan gen en het bovenste deel met een groot aantal stoepa's (klokvor- mige bouwsels). Een functiona ris van de oudheidkundige dienst van Indonesië gaf een uiteenzet ting over de bouw en de reliefs. Zoals ook tijdens de andere auto ritten die het gezelschap heeft uit, n.l. Iskandar (luchtmacht) de dorpen vriendelijk begroet door Indonesiërs die langs de weg stonden. Van de Indonesische delegatie maken nog twee ministers deel uit ,n.l. Iskandar (luchtmacht) en Jusuf Muda Dalam (centrale bankzaken). Vóór het begin var de bespre kingen in Tampaksiring was er een informele lunch, gevolgd door enkele vrije uren. De „Straits Times" over minister Luns De „Straits Times" schreef gis teren: „Het bezoek van de Ne derlandse minister van buiten landse zaken mr Luns aan Indo nesië kan als het „raadsel van de maand" worden beschouwd. Het zou natuurlijk als een lou ter beleefdheidsbezoek kunnen worden omschreven, waarbij mi nister Luns het bezoek beant woordt dat zijn Indonesische ambtgenoot dr Soehandrio in april 1.1. aan Nederland heeft gebracht. Maar de omstandig heden, waaronder de heer Luns zijn bezoek brengt, doen vermoe den dat er op Bali wel wat meer dan wederzijdse beleefdheidsfra sen zullen worden uitgewisseld. De bankier. Nederland is geen land als de Verenigde Staten of de Sowj et- Unie, die in staat zijn geduren de vrijwel onbeperkte tijd lenin gen toe te staan. De Nederland se natie is bijzonder nuchter den kend en zij zal een nauwer aan knopen van de banden met In donesië allereerst uit de ge zichtshoek van de bankier be schouwen. Breskens Terneuzen Bansweert Walsoorden v.m. 5.28 6.03 6.43 6.53 VRIJtDAG 31 JULI v.m. Breskens 6.12 Terneuzen 6.47 Hansweert 7.27 Walsoorden 7.37 n.m. 5.36 6.11 6.51 7.01 n.m. 6.22 6.57 7.37 7.47 Juli 30 ZON MAAN op onder op ondet 4.58 20.34 23.15 11.20 Vernomen wordt.dat de opstandelingen in Noord-Katanga woens dagochtend zijn opgerukt tot het ongeveer 720 kilometer ten noor den van Elisabethstad gelegen Kongolo. Voort wordt gemeld dat de rebellen de verlaten stad Kabongo hebben bereikt, die een 110 kilometer ten noorden van de militaire basis Kamina ligt. In Kamina bevinden zich nog slechts 150 man persuneel van de Belgische luchtmacht en een handvol Kongolese militairen. De Belgische vice-consul te Eli sabethstad, Guillot, is woensdag aldaar in gezelschap van twee kloosterzusters en twee missio narissen uit Kongolo terugge- keerd. Guillot was dinsdag naar Kongolo gevlogen na ontvangst van een dringend beroep om hulp van missionarissen. De vice-consul deelde mede dat een door een Cubaan gevlogen „T-28"-vliegtuig van het centrale Kongolese leger boven Kabalo door de rebellen omlaag is ge schoten. De vlieger landde in door de regeringstroepen bezet gebied. Hij bleef ongedeerd.' Medegedeeld is dat de rege ringstroepen een vierhonderd op standelingen of met hen sym- pathiserenden hebben gedood. In Elisabethstad aangekomen reizi- gers en vliegers zeggen echter dat zich onder de doden vele mannelijke en vrouwelijke bur gers en kinderen bevinden. De Kongolese minister van binnenlandse zaken en openbare orde, Moenongo, die zich in Eli sabethstad bevond, is woensdag ochtend op dringend verzoek van president Kasavoeboe naar Leo- poldstad teruggekeerd. Vóór zijn1 vertrek heeft hij het regerings besluit opgeheven, waarin was bepaald dat geen enkele burger in Katanga over wapens mocht beschikken. Moenongo's besluit is in Elisa bethstad, waar men zich onge rust maakt over de opmars der rebellen, met voldoening ontvan gen. In het gebied van Boudewijn- stad hebben de opstandelingen het 30 km ten zuiden van deze plaats gelegen dorp N'Kala be reikt. Zj) rukken thans op in de Toegegeven moet worden dat de Nederlanders zich niet erg van hun commerciële zijde heb ben laten kennen, sinds de over dracht van westelijk Nieuw- Guinea bereikte overeenstem ming het mogelijk heeft gemaakt dat de vroegere tegenstanders weer vriendschappelijke betrek kingen hebben aangeknoopt. Zij hebben er geen geheim van gemaakt dat zij eerst goede be trekkingen tot stand willen bren gen om vervolgens over zaken te gaan spreken", aldus de „Straits Times". Op de rivier de Fadma, 65 km ten noorden van Dacca, is in de nacht van dinsdag op woensdag een boot met 150 opvarenden ge kapseisd en gezonken. Gevreesd wordt, dat 90 mensen zijn ver dronken. 60 opvarenden zouden zich zwemmend in veiligheid hebben gebracht. De boot sloeg om toen zij op een eilandje in de rivier stootte, Een Spaanse boer heeft dinsdag in een weiland in de omgeving van Tolosa Noord - Spanje) het stoffelijk over schot gevonden van de 17- jarige Nederlander Johan H. Fryling uit Leiden. Volgens de Spaanse politie is de jongen vermoord (mo gelijk met een steen) en heeft het stoffelijk overschot enige dagen in het weiland gelegen. Op 20 juli was, drijvend in een rivier in de nabijheid, een koffer aangetroffen met per soonlijke eigendommen en het paspoort van de Nederlander. De pas bevatte geen inreis- stempel van de Spaanse dou ane. Er wordt een uitgebreid on derzoek ingesteld, maar de politie verdenkt nog niemand. Volgens de gemeentepolitie- in Leiden was de jongen op 17 juli alleen voor een va kantie-trektocht met onbe kende bestemming uit Leiden vertrokken. Een andere zoon van de familie Fryling is met vakantie in Lissabon. richting van de voornaamste vliegvelden in de hoogvlakte van Maroengoe. Uit politie-eenheden en leden der voormalige Katangaanse gen* darmerie bestaande versterking gen begeven zich in de richting! van het zestig km van BoudeJ] wijnstad gelegen Kaipini, waari zich reeds een honderdtal politie.' mannen bevinden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1