Ernstige onlusten in Rochester Minister Luns in Djakarta De ramp in de haven van Bone STAKINGSDREIGING BIJ BRITSE P T T VAN DE BAAN Overeenstemming na urenlang touwtrekken ET WEER ZÜID-VIFTRAM VROEG MEER STEUN Maandag 27 Dinsdag 28 juli 1964 20e Jaargang - No. 6262 ZESTIG WINKELS GEPLUNDERD Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden 6 1/2 Chaos Sjastri in 1965 naar de V. S. Amerikaans militair materieel voor Maleisië VELE DODEN en GEWONDEN bij TREINONGELUK IN PORTUGAL VERBETERING DER BETREKKINGEN EEM HEERLIJKE AMERIKAAN VOOR EEN SPORTIEVE PRIJS: MINISTER LUNS BIJ SOEKARNO FrwiSartag fcfl abonnement; Ttrneozeii Direeteiir-Hoofredacteur: I. van de Sande Redacöe-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan ƒ2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties'' (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Zaterdagavond zijn te Roches ter in de Amerikaanse staat New York opnieuw onlusten uit gebroken, toen honderden negers niettegenstaande het uitgaans verbod op straat bleven en de politie uitdaagden. Ongeveer 2000 man staatspolitie, die met autobussen in allerijl naar de betrokken plaats werden ge bracht, werden ontvangen met gejoel en een regen van stenen. De politie maakte gebruik van traangas om de negers te ver spreiden. Het nieuwe incident deed zich voor in een wijk waar zowel negers als blanken wonen. De wanordelijkheden van vrijdag avond, waarbij 85 mensen wer den gewond en 80 arrestaties werden verricht, concentreerden zich in de negerwijk van de stad. Ongeveer zestig winkels van blanken werden daar vernield en geplunderd. Volgens de politie is een blan ke bij een aanrijding om het leven gekomen, nadat hij door een klap op zijn hoofd versuft op de rijbaan terecht was geko men. Op verscheidene plaatsen in de stad werden ruiten ingegooid en winkels geplunderd. Gouver neur Nelson Rockefellers waar schuwing dat streng zou worden opgetreden tegen oproerkraaiers en plunderaars en dat hij zo nodig eenheden van de nationale garde zou oproepen, werd door de opstandige menigte met ge hoon ontvangen. „Waar is Rocke feller? Breng Rockefeller hier en laat hem zien wat jullie doen", zo schreeuwde iemand tegen de politie. Intussen werden zaterdag 55 gezinnen van blanken geëva cueerd uit de negerwijk van Rochester. Er kwamen zaterdagavond in drie uur tijd 25 meldingen van geweldpleging en plundering binnen. Er is een groot aantal arrestaties verricht. De gevange nis van Rochester raakte zater dagavond overvol en een aantal gevangenen moest naar de dis trictsgevangenis worden overge bracht. Tientallen mensen liepen ver wondingen op, onder wie elf politiemannen en brandweerlie den. Er waren meer dan duizend man staats- en stedelijke politie op de been. De politie leverde een vuurgevecht met iemand die uit een flatgebouw schoot. Ongeveer honderd man staats politie uit de omgeving van de stad kwamen ter versterking aan, maar ook de negers kregen hulp van rasgenoten die in vrachtauto's werden aangevoerd. Na de eerste uitbarsting van wan ordelijkheden waren al 300 man staatspolitie naar de stad over gebracht. Op een kruispunt wierpen negers een barricade van meu bilair en hout op, die door de politie werd bestormd. De algemene staking van per soneel bij de Britse posterijen, die zaterdag tegen middernacht Minder vast weer In de luchtdrukverdeling boven Europa beginnen zich nu belang rijke wijzigingen te voltrekken Een rug van hoge luchtdruk, die zich zaterdag nog van de Azoren tot in oost-Europa uitstrekte, wordt boven west-Europa door broken. Ten zuidwesten van Ier land blijft daarentegen de druk tamelijk hoog. Dit heeft tot ge volg, dat morgen in onze omge ving winden uit westelijke rich tingen zullen overheersen. Een koufront, dat tijdens het week eind dicht ten noorden van de Waddeneilanden tot stilstand kwam, zal het land binnendrin gen en de temperatuur gaat naar beneden. De overgang naar koe ler weer zal plaatselijk met en kele buien gepaard gaan, waarbij onweer mogelijk is. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot dinsdagavond. Koeler Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele regen- of on weersbuien. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk veranderlijk, later uit westelijke richtingen. Koeler. MAANDAG 27 JULI v.m. n.m. Breskens 3.40 3.48 Terneuzen 4.15 4.23 Hansweert 4.55 5.03 Walsoorden 5.05 5.13 DINSDAG 28 JULI v.m. n.m. Breskens 4.17 4.24 Terneuzen 4.52 4.59 Hansweert 5.32 5.39 Walsoorden 5.42 5.49 WOENSDAG 29 JULI v.m. p.m. Breskens 4.52 4.57 Terneuzen 5.27 5.32 Hansweert 6.07 6.12 Walsoorden 6.17 6.22 ZON MAAN op onder op onder Juli 27 4.54 20.38 22.21 7.36 28 4.55 20.37 22.40 8.49 zou beginnen, is van de baan. De onderhandelaars van de vakbon den z(jn het vrijdagavond na urenlang touwtrekken met de di recteur-generaal van de poste rijen, Bevins, eens geworden over een loonsverhoging van zes en een half procent. Het loven en bieden begon op vijf en een half procent, nadat de leider van de bond van post beambten de staking had afge last om de onderhandelingen te vergemakkelijken. Onder zware druk van de vakbondsleiders ver hoogde Bevins zijn bod tot zes en een half procent. De werkne mersvertegenwoordigers hapten toe en toen kon minister van fi nanciën Maudling de conferen tiekamer betreden om mee te helpen bij het opstellen van de overeenkomst. De verhogingen worden als voorlopig beschouwd in afwach ting van een onderzoek naar de salariëring van rijkspersoneel. En het eerste stadium van het conflict, dat tot een modelactie van het P.T.T.-personeel leidde, eisten de werknemers tien en een half procent meer loon. De rege ring wilde niet verder gaan dan vier procent De modelacties van het P. T. T.- personeel, dat overwerk ver richtte, hebben een chaos ge schapen. In het Londense sor- teercentrum liggen elf miljoen brieven te wachten op behande ling. Miljoenen liggen nog on gesorteerd in postkantoren el ders in het land. Telefooncellen kunnen niet meer gebruikt wor den omdat de automaten tot de gleuf vol zitten met munten. Deskundigen van de posterijen schatten dat het opruimen van de achterstand in de grote ste den ongeveer vijf dagen in be slag zal nemen. De thans in New York verblij vende Indische minister voor spoorwegzaken Patil heeft zater dag aldaar medegedeeld dat de Indische minister-president Sjas tri in mei 1965 de Verenigde Staten op uitnodiging van pre sident Johnson zal bezoeken. De uitnodiging van Johnson is kortgeleden door de Amerikaan se ambassadeur in Nieuw Delhi aan premier Sjastri overgebracht. Minister Patil zal één augus tus a.s. naar Washington reizen, waar hij met president Johnson en minister van buitenlandse zaken Rusk inleidende bespre kingen over Sjastri's komende bezoek aan Washington zal hou den. COMMUNISTISCHE NEGER LEIDER GEARRESTEERD. De politie van New York heeft de in Harlem wonende commu nistische negerleider William Ep- ton gearresteerd, die zaterdag middag een protestmars in Har lem had willen organiseren. Epton is een overtuigd com munist. Hij is lid geweest van de Amerikaanse communistische partij, doch hij is hieruit getre den omdat zij volgens hem niet meer als revolutionair kan wor den beschouwd. Negenenvijftig in en buiten New York gevestigde organisa ties hadden zich tegen het hou den van de protestmars uitge sproken. Hieronder bevond zich ook de extremistische vereniging der „zwarte mohammedanen". De leiding hiervan verklaarde: „Wij wensen het ene juk niet voor het andere, namelijk dat van Mos kou en Peking te ruilen". Ook de advocaat van Epton, Conrad Lynn, is gearresteerd. Beiden zijn in staat van beschul diging gesteld wegens wanorde lijk gedrag, namelijk het doen ontstaan van een volksoploop. 1 De personen die aan de pro testmars hadden willen deelne men, zijn door de politie ver spreid. JOHNSON OVER DE RELLETJES De Amerikaanse president zei dat bij de rassenrelletjes „extre mistische elementen" betrokken zijn geweest. Hij weigerde te zeggen of het F.B.I. over bewij zen beschikte dat er communis ten bij de ongeregeldheden wa ren betrokken. Te zijner tijd zou hij de identiteit van de extemis- tische elementen bekend maken. Johnson geloofde niet dat de kwestie van de burgerrechten geheel buiten de presidentiële verkiezingscampagnes zou kun nen worden gehouden. Sprekend' over zijn ontmoeting met sena tor Goldwater zei hij niet te ge loven dat enige kwestie die het volk aangaat buiten de verkie zingscampagne kon worden ge houden. Het was het doel van de verkiezingen kwesties te be spreken en als er verschillen waren, moesten de kiezers er tussen kunnen kiezen. Johnson weigerde een voorspelling over de uitslag van de aanstaande presidentiële verkiezingen. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het Amerikaanse volk de juiste keuze zal doen. POLITIEHEFSCHROEF- VLIEGTUIG STORT NEER Een hefsehroef vliegtuig dat door de politie werd-gebruikt om rassenonlusten in Rochester te volgen, is tegen een huis in brand gevlogen. Terwijl het toestel op geringe hoogte boven een woonwijk van negers in Rochester heen en weer vloog, ontplofte het. Zondag patrouilleerden in Ro chester duizenden politiemannen in de straten met het oog op plunderaarrs die sinds vrijdag van de rassenonlusten gebruik maken om winkels te plunderen. Volgens latere berichten zou het vliegtuig niet uit elkaar zijn ge sprongen maar bij een poging om te laden een huis hebben geraakt. Er zouden ook ontploffingen zijn gehoord. Een 27-jarige neger heeft twee overlevenden uit het toestel be vrijd. Later werd officieel meegedeeld dat de piloot van het hefschroef- vliegtuig en twee bewoners van het huis waar het toestel tegen was gevlogen, zijn omgekomen. Vijf mannen, onder wie twee staats politiemannen en een func tionaris van de B. B., zijn naar een ziekenhuis gebracht. Politie-agenten die een onder zoek in stelden naar plunderingen werden zondag in Rochester met stenen en flessen bekogeld. Na dat de menigte met behulp van traangasgranaten en met water stralen van de brandweer uiteen gejaagd was, werden de politie agenten van de daken van de hui- zen bekogeld. BOMAANSLAGEN IN MISSISSIPPI In Greenwood in de staat Mis sissippi zijn in de nacht van za terdag op zondag bomaanslagen gepleegd op de woningen van twee negergezinnen. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. Te Milestone is zaterdagnacht een auto uitgebrand van studen ten, die ijveren voor beëindiging van de rassenscheiding. IN BUFFALO STIJGT DE SPANNING In Buffalo. 90 km van Roches ter, neemt de spanning toe. De burgemeester van de stad, Ches ter Kowal, heeft zondag de voor naamste negerleiders ontboden om rassenonlusten te verhideren. De commissaris van politie van Buffalo is van vakantie terugge roepen. MM De rellen in Rochester Een slachtoffer van een traan- gasaanval wordt door enkele vrienden bijgestaan tijdens één van de laatste vechtpartijen, welke in- de Newyorkse voor stad Rochester plaatsvonden. De premier van Maleisië, Toenkoe Abdoel Rahman, heeft meegedeeld, dat de V. S. zich be reid hebben verklaard, al het mi litaire materieel te leveren dat hij voor de strijd in het oerwoud tegen Indonesische guerillastrij- ders had gevraagd. De eerste-ministêï' zei dit bij' zijn vertrek uit Washington waar hij twee dagen met Amerikaan se leiders heeft gesproken. Bij zonderheden omtrent de Ameri kaanse levering maakte hij niet bekend. Hij gaat nu een rondreis door de V. S. maken. Enkele dagen geleden had hij gezegd, dat hij president John son had gevraagd straalverken- nings- en straallesvliegtuigen, hef schroef vliegtu i gen voor troe penvervoer en landingsvaartui gen te leveren op krediet. Zondagavond zijn bij een on geluk met de autorail van Povoa de Zarzim naar Oporto volgens tot nog toe bekende cijfers 76 mensen omgekomen en onge veer 120 gewond. Het ongeluk gebeurde op on geveer vijf km van Oporto toen de tweede wagen, naar wordt aangenomen, na een breuk in de koppeling ontspoorde. De ziekenhuizen van Oporto en Matosinhos, waarheen de slachtoffers zijn vervoerd, heb ben via de radio artsen opge roepen en om bloedplasma ver zocht. Volgens de laatste berichten heeft het ongeluk met de diesel- trein bij Oporto aan 104 mensen het leven gekost. Van de ruim hnoderd gewonden zijn er 79 in een ziekenhuis opgenomen. Minister en mevrouw Luns zijn zaterdagavond om kwart over tien op het vliegveld Itemajoran bij Djakarta geland voor het officiële bezoek aan Indonesië op uitnodiging van zijn Indonesi sche ambtgenoot, Subandrio. Minister Luns werd begroet door minister Subandrio en diens echtgenote. Ook waren de Indonesische minister van lucht vaart, Iskander, en de vice- ministers van buitenlandse zaken Suwito en Kmarjadi, alsmede de Nederlandse zaakgelastigde in Djakarta, drs. Barkman en de Indonesische zaakgelastigde in Den Haag, drs. Sjarif, ter be- begroeting aanwezig. Op het vliegveld zei minister Luns tot de pers dat het een grote vreugde voor hem was na elf jaar weer in Indonesië te zijn aangekomen. Hij zei zijn best te zullen doen ervoor te zorgen dat dit bezoek zal bijdragen tot ver betering van de betrekkingen. Hij sprak van sterke gevoelsban den. Vervolgens zijn de Nederland se minister en zijn gezelschap naar het gastenverblijf van mi nister Subandrio aan het Merde- kaplein gegaan waar minister en mevrouw Luns tijdens hun ver blijf in Djakarta logeren- Minister Luns legde zondag morgen tijdens een onderhoud zijn Indonesische ambtgenoot de vraagstukken voor die .lij later op de dag met president Soekar- no hoopte te bespreken. De twee bewindslieden hadden een ge sprek van ongeveer een half uur, na afloop waarvan ar. Soe- bandrio tot verslaggevers zei dat naar zijn oordeel alle door minister Luns genoemde kwes- De premier van Zuid-Vietnam, generaal Ngoeyen Khan, heeft tot de premiers van 34 landen een verzoek gericht hun hulp aan zijn land uit te breiden ten einde het in staat te stellen aan de agressie der vietcong-opstan- delingen het hoofd te bieden. Het verzoek was gericht tot alle Westeuropese landen met uitzondering van Frankrijk, tot (Adv.) vijf Amerikaanse landen, twaalf in Azië en verder tot Australië en Nieuw-Zeeland. MEER AMERIKAANSE TROEPEN Zaterdag is te Washington van gezaghebbende zijde vernomen dat president Johnson heeft be sloten de ongeveer zestiei\dui- zen Amerikaanse militairen in Zuid-Vietnam met vijf- tot zes duizend man uit te breiden, dit in een krachtige poging om een einde te maken aan de commu nistische guerilla-oorlog in het land. De reeds in Zuid-Vietnam aan wezige Amerikaanse militairen dienen daar als militaire raad gevers der Zuidvietnamese rege ring en als adviseurs bij acties te velde tegen de vietcong-rebel- len, terwijl zij voorts zijn inge schakeld bij de opleiding van semi-militair personeel, dat de eigen dorpen verdedigt en bij het oefenen van anti-guerilla- eenheden. Men ziet te Washington in deze uitbreiding van het aantal Amerikaanse militairen in Zuid- Vietnam een uiting van John sons vastbeslotenheid om de Zuidvietnamese minister-presi dent, generaal Ngoeyen Khan, alle mogelijke hulp te verlenen. Het voorlopige dodencijfer als gevolg van de explosie in de haven van de Algerijnse stad Bone aan boord van het Egypti sche schip Alexandrie was zater dag gestegen tot vijfenveertig. Het schip is een uur na de ex plosie gezonken. De Alexandrie vervoerde munitie, waarvan een gedeelte al gelost was. De kapi tein, Alballah Ghaleb, en zestien bemanningsleden op een to tale bemanning van zevenenveer tig koppen zijn ongedeerd. Zij bevonden zich niet aan boord, toen de ontploffing zich voor deed. Van slechts twee van de dertig vermiste bemanningsleden zijn tot dusver de lijken gebor gen. De materiële schade in groot. Zij bedraagt meer dan vijftig mil joen gulden- Een Algerijns blad opperde de mogelijkheid van sa botage. Een beambte van de prefec tuur in Bone schat het aantal doden op 200, evenals dat dei- gewonden. Van deze laatsten is de toestand van 52 ernstig. Voorts worden nog naar schat ting 130 mensen vermist. Ambulances zijn nog steeds bezig met het afvoeren van do den en gewonden naar de zieken de ruïnes in de havenwijk door zoeken naar mogelijke slacht offers. De Algerijnse minister voor maatschappelijke zaken Nakatsje heeft zaterdagavond tegenover verslaggevers verklaard dat de ontploffing in de „Star of Alex andria" 85 slachtoffers aan doden en vermisten heeft opgeleverd, terwijl 162 mensen werden ge wond. De minister legde zijn verklaring af na uitgebreide ge sprekken met de havendirectie van Bone. De Algerijnse persdienst heeft medegedeeld dat zich aan boord van het rampschip oude voor raden wapens van het Algerijnse bevrijdingsleger hebben bevon den, welke in Libië waren opge slagen en die nu naar Algerije huizen, terwijl arbeidersploegen werden overgebracht. ties bevredigend geregeld kun nen worden. RIJSTTAFEL HET HOOGTEPUNT Een grote hartelijkheid heeft zondag te Bogor de eerste ont moeting tussen president Soe- karno en minister Luns geken merkt. Zowel de president als de minister vonden de sfeer zeer goed. Zakelijke besprekingen zijn niet gevoerd maar president Soekarno heeft de Nederlandse minister voorgesteld later in de week nog eens bijeen te komen voor een gesprek onder vier ogen, op welk voorstel minister Luns positief reageerde. Het hoogtepunt van het be zoek van minister en mevrouw Luns aan het paleis was een rijsttafel die de president en mevrouw Hartini, de echtgenote van de president, de heer en mevrouw Luns aanboden. De in formele sfeer aan deze rijsttafel waaraan ook een aantal Neder landse en Indonesische autori teiten en Nederlandse_ persmen sen aanzaten, bleek uit het feit dat de president en zijn manne lijke gasten in overhemd zaten. De conversatie was geanimeerd. De president bood zijn bezoe kers later een autorit aan door de plantentuin. De rit werd on derbroken voor een bezoek aan een kas met orchideeën. VAN SABANG TOT MERAUKE" President Soekarno en minis ter Luns kregen een fondleiding in de dubbeltropische hitte van de kas. Voordat men verder reed, sprak de president met de Nederlandse minister aan zijn zijde met een groepje Indonesi sche kinderen. Het staatshoofd vroeg op welke scholen ze waren en in welke klas ze zaten en vertaalde de antwoorden voor minister Luns. De kinderen zon gen daarna het lied „Van Sabang tot Merauke", waarbij de presi dent de maat aangaf door op de motorkap van een jeep te slaan. Na het bezoek aan het paleis hebben president Soekarno en- minister Luns een kort gesprex voor de radio gehouden, waarin de Nederlandse bewindsman er zijn vreugde over uitsprak dat er zulke sterke gevoelsbanden tus sen de twee volken bestaan. Deze banden zijn het die de moeilijk heden tussen de twee landen en tussen hen persoonlijk hebben overbrugd. GEEN WROK Naar aanleiding van plannen om minister Luns langer m In donesië te laten blijven zei deze dat hij verslag moet uitorengen aan het kabinet en dat hij een officieel bezoek aan India gaat brengen. De gastheer zei schert send India wel telegrafisch te willen meedelen dat hij zijn Ne derlandse gast wil houden De president drong er op aan dat de minister nog eens voor twee of drie weken naar Indo nesië komt. Hij zou dan kunnen vaststellen dat het nieuwe Indo nesië ook het volk, anders 18 geworden. Na de oplossing van de kwestie-Irian heeft liet volk geen gevoelens van. wrok, aldus president Soekarno.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1