Een verenigd Afrika De onlusten in Harlem GOLDWATER WIL BURGERRECHTEN LATEN RUSTEN SGUOEWMNSTAD IN HANDEN DER OPSTANDELINGEN RAPPORT VERMOGERSAANWASRELING EN BEZITSVORMING (New York) HET WEER SOW JET-WAPENS VOOR INDONESIË Overstromingen in Perzië Amerikaanse verkiezingen Bruginstorting in India DRIE VAKCENTRAHEN WERKEN SAMEN Hoogwater WOENSDAG 22 JULI 1964 20e Jaargang - No. 6258 CONFERENTIE IN CAIRO: De negers en de KONINKLIJKE FAMILIE IN PORTE ERCOLE Weerbericht Zon- en Maanstanden RUMOER ROND SURINAAMSE MINISTER De Afrikaanse topconferentie in Cairo keurde gisteren een ver klaring van president Nasser van de V. A. R. goed, die handelde over 'het voorstel van president Nkroemah van Ghana om één regering voor geheel Afrika te vormen. Nasser zegt in zijn verklaring dat deze eenheid van Afrika in etappes moet worden bereikt en moet worden voorafgegaan door een versterking van de samen werking en de economische ban den tussen de Afrikaanse landen. Nasser legde er de nadruk op, dat de handel tussen de Afri kaanse landen onderling nog geen 10 procent bedraagt van de totale handel der Afrikaanse lan den, terwijl de handel met landen buiten het Afrikaanse continent 90 procent van het totaal vormt. De leiders van de Afrikaanse landen besloten ook meer steun te verlenen aan de bevrijdings bewegingen. Tot secretaris-generaal van de organisatie voor de eenheid van Afrika werd gekozen Diallo Telli, die permanent vertegenwoordiger van Guinea bij de Verenigde Na ties is. Een speciale commissie zal zich met het vluchtelingenvraagstuk bezig houden. Het gaat hier in het bijzonder om de vluchtelingen ut Roeanda. De conferentie be krachtigde de resolutie, die op de bijeenkomst in Addis Abeba werd aangenomen en waarin wordt ge- eist dat Afrika tot kernwapen- vrije zone wordt verklaard en dat alle buitenlandse militaire bases in Afrika worden opgeheven. De volgende Afrikaanse top conferentie zal in september 1965 in Accra worden gehouden. Hoordstraat 103 Terneuzen Telefoon 8128 Senator Barry Goldwater denkt erover president Johnson voor te stellen de kwestie van de bur gerrechten buiten de campagne voor de presidentsverkiezingen te houden. „Ik zou niet graag zien, dat woorden van mij of van iemand die in connectie met mij staat, Iets zouden ontketenen", zo zei hij maandag tot verslaggevers tij dens een korte tussenlanding op het vliegveld van Chicago op weg van Phoenix naar Washington. Een afspraak met de president om niets te zéggen wat de huidi ge spanning nog zou kunnen doen toenemen, zou volgens hem de dreiging van rassenonlusten tijdens de verkiezingscampagne kunnen verminderen. „Wij moe ten de kwestie van de burgerrech. ten laten rusten", aldus de sena tor. „Laten wij de wet (inzake de burgerrechten) een kans ge ven." Een woordvoerder van het Witte Huis deelde mee, dat president Johnson elk formeel voorstel van Goldwater voor overleg in die richting in ernstige overweging zou nemen. In Chicago deelde Goldwater nog mee, dat de politie in zijn woonplaats Phoenix in de staat Arizona in het afgelopen week einde viermaal een telefonische waarschuwing had ontvangen, dat „het huis van GoMwater zal worden opgeblazen." De woning wordt echter goed bewaakt door vier politie-agenten. Overigens zei Goldwater, dat hij gewoon was één of twee dreige menten van deze aard per week te ontvangen. De stafchef van de Indonesi sche marine, vice-admiraal Eddy Martadinata, heeft maandag in Djakarta gezegd dat binnenkort uit de Sowjet-Unie raketten en met raketten uitgeruste oorlogs schepen in Djakarta zullen aan komen, aldus het officiële pers bureau Antara. Dit jaar zullen uit Frankrijk en de Sowjet-Unie tevens 58 hefschroefvliegtuigen voor onderzeebootbestrijding aan komen, zei Martadinata. Franse tegenspraak Een woordvoerder van het Franse ministerie van buiten landse zaken heeft dinsdag be richten tegengesproken als zou Frankrijk hefschroefvliegtuigen aan Indonesië gaan leveren voor bestrijding van onderzeeboten. In het gebied van Sjirza in het zuiden van Perzië zijn door overstromingen als gevolg van stortregens volgens de tot dus ver ontvangen berichten elf men sen om het leven gekomen. Vijf duizend stuks vee is omgekomen en talrijke huizen zijn verwoest. De Amerikaanse negerleider Whitney Young, die thans in Genève aan een conferentie over de gevolgen van de automatise ring voor de werkgelegenheid deelneemt, heeft voorspeld, dat 99 procent van de Amerikaanse negerkiezers hun stem voor pre sident Johnson zullen uitbren gen en zeker wanneer hij als rechtstreeks medewerker sena tor Hubert Humphrey of even tueel Robert Kennedy zou kie zen. De Amerikaanse negerleider heeft een beroep gedaan op de leiders van de republikeinse partij zich ondubbelzinnig uit te spreken over de kwestie van de burgerrechten in de Ver. Sta ten, opdat de verkiezingscam pagne niet aangetast wordt door de sfeer van haat en geweldple ging die geschapen was door het succes van senator Barry Goldwater. In Baroda in hpt westen van India is een 150 meter lange hangende brug ingestort, het geen aan vier personen het leven heeft gekost, terwijl er zeventig werden gewond. Over belasting van de brug als gevolg van de aanwezigheid van teveel personen heeft tot de instorting geleid. Ongeveer 80 Oost-Katangese ge- wapende politiemannen zijn per vliegtuig naar het grensgebied Maroengoe overgebracht om te trachten de opmars van de op standelingen uit Albertstad te stuiten. Zij werden ongeveer 64 km van Boudewijnstad, 560 km ten noor den van Elisabethstad, aan de grond gezet. Boudewijnstad zou in handen van de opstandelingen zijn gevallen, nadat de nationalis tische troepen tijdens het week einde zich uit deze stad hadden teruggetrokken. In Boejonedoera in het buur land Boeroendi zijti maandag be trouwbare berichten ontvangen volgens-welke <fc v^ifcf-iGlingaa. in Albertstad eén parade hebben gehouden ter viering van de val van Boudewijnstad. Voorts zou Kongolo door de regeringstroe pen opnieuw zijn bezet. De op standelingen zijn daar niet ge weest. Over de radio werd uit Albert stad vernomen dat een plaatselijk leider de regeringsverliezen op 88 doden en gevangenen schatte. De opstandelingen zouden bij de verovering van Boudewijnstad 14 mensen hebben verloren. De negerleiders in de New- yorkse wijk Harlem hebben op enkele voor hen belangrijke pun ten veinst .geboekt. Inspecteur Thomas Gilligan, die donderdag de woede van de negers had op gewekt toen hij een 15-jarige negerjongen die hem met een mes aanviel doodschoot, zal voor een „grand jury" moeten ver schijnen. De onlusten begonnen toen de politieman, die geen dienst had, de jongen had neer geschoten. Het feit dat een politieman in burger, die meende uit wettelij ke zelfverdediging te handelen, mogelijk in staat van beschuldi ging zal worden gesteld, bete kent een nederlaag voor de Newyorkse politie. Een ander winstpunt voor de negers in Harlem is het besluit dat het aantal negerpolitie-agen- ten in deze Newyorkse wijk zal worden verhoogd. Verscheidene blanke inspecteurs en agenten die door de negers worden be schuldigd van vooringenomen heid ten opzichte van de negers, zullen naar andere wijken worden overgeplaatst. Burgemeester Robert Wagner van New York heeft zijn bezoek aan Zwitserland, waar hij een conferentie over automatisering zou bijwonen, afgelast en zal van zijn vakantieverblijf rechtstreeks naar New York terugkomen. In de New Yoricse wijk Harlem hebben zich ernstige wanorde lijkheden voorgedaan, nadat ruim 500 negers 't politiebureau wilden binnendringen. Met getrokken revolvers en wa penstokken rennen gehelmde politiemannen achter de negers aan. Twee negers liggen oner èlkaar heen in de goot. '-i Het rapport dat door een stu diecommissie van de drie vak centralen is uitgebracht over be zitsvorming door vermogensaan- wasdeling, zal bij de komende onderhandelingen tussen werk gevers en werknemers al een rol kunnen spelen. Het moment is daarvoor nu, gezien de spanning op de ar beidsmarkt gecombineerd met -hot-risico van. aan coïu;umptiave, overbesteding, bijzonder gunstig. Het rapport zelf is weliswaar in zijn huidige vorm niet „opera bel", maar het kan voor elke onderneming of bedrijfstak vorm krijgen in specifieke en concrete richtlijnen en reglementen. Dit heeft de voorzitter van de studiecommissie, de heer A. KIoos, in Utrecht gezegd op een persconferentie die was belegd ter introductie van het rapport. Hij zei ook, dat de vermogens- aanwasdeling langzaam zal moe ten groeien en dat de vakcen- tralen geen streefdatum stellen, waarvóór deze zaak in het ge hele bedrijfsleven zal moeten zijn gerealiseerd. NIET IETS NIEUWS? De commissie meent niet, dat het rapport eerst nog uitvoerig moet worden besproken in de stichting van de arbeid. Ook de winstdelingsregelingen worden per bedrijfstak en niet op cen traal niveau overeengekomen. In dit verbaijd merkte de heer Kloos op, dat een groot aantal van de thans bestaande 400 winstdelingsregelingen in Ne derland zo kan worden ingepast in het door de vakcentralen voor gestelde systeem en dat de ver- mogensaanwasdeling het be drijfsleven dan ook niet als iets totaal nieuws overvalt. Het is wel waarschijnlijk, dat de wet geving op verschillende punten zal moeten worden aangepast. GROTE VOORUITGANG In zijn inleiding had de heer Kloos gezegd, dat er sinds de oorlog in Nederland grote voor uitgang is geboekt op sociaal- economisch terrein. De medezeggenschap en de vèrmogensdeling zijn echter, mede door een stuk traditionele overwaardering van de factor kapitaal in het produkti^proces, nog maar heel primitief ontwik keld. In dit verband merkte hij op, dat de drie vakcentralen ho pen op niet al te lange termijn ook een gemeenschappelijk standpunt over de medezeggen schap te kunnen, publiceren. Mede omdat de investeringen terwille van de werkgelegenheid op peil moeten worden gehou den, is de oplossing die de vak centralen voor het vraagstuk van de vermogensaanwasdeling hebben gevonden, geen eenvou dige. Maar, aldus de heer Kloso, h?t probleem zelf is ook niet een voudig. MENINGSVERSCHILLEN De verschillen in winstcapaci teit bij de diverse ondernemin gen hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot menings verschillen tussen de drie vak centralen. Het N.V.V. was ervoor gelijke prestaties gelijk te belo nen, terwijl de beide andere cen- tralen meer geneigd Waren een bepaalde waarde toe te kennen a^n het voordeel, dat de werk nemers zouden kunnen behalen wanneer hun bedrijf tot de meer winstgevende behoorde. Het ging daarbij om een geleide of een gedifferentieerde loonpolitiek en een dergelijk vraagstuk kwam ook weer aan de orde bij de ver mogensaanwasdeling. Volgens de heer Kloos zijn N.V.V., N.K.V. en C.N.V. tevreden met het com promis dat nu is gevonden; door de sociale beieggingsgemeen- schap Wordt dë vermogensaan- was niet al te sterk gekoppeld aan het bedrijf waarin de deel hebbende werkt, terwijl er an derzijds ook mogelijkheden zijn gecreëerd voor degenen die wer ken in ondernemingen die wei nig of geen winst maken. GEEN EI VAN COLUMBUS De studiecommissie heeft zich gerealiseerd, dat het rapport niet beschouwd kan worden als het ei van Columbus. Ze verwacht in de komende tijd dan ook de nodige kritiek. We staan open voor iedereen die met ons de vermogensongelijkheid te lijf wil, aldus de heer Kloos, maar kritiek die alleen maar bedoeld is als een rem op een sterke maatschappelijke ontwikkeling, zal in de prullemand terecht ko men. Hij noemde het rapport een toetssteen voor de wil tot maat schappelijke hervorming. Frans vrachtschip in brand De bemanning van het 1.838 ton metende Franse vrachtschip „Marquette" heeft gistermiddag het schip verlaten, toen het op 795 mijl ten zuidoosten van Cap Race op New Foundland in brand was geraakt Het Franse erts schip „Pinteillna" heeft de be manning aan boord genomen. Aan boord van de „Marquette" woedde een grote brand mid scheeps. Een kleine storing trok dins dag over Frankrijk naar zuid west Duitsland. Deze veroorzaak te in ons land veel bewolking en plaatselijk regen en onweers buien. Voordien was in zuidoost Nederland de temperatuur opge lopen tot 27 k 29 graden. Elders in ons land werden temperaturen bereikt tussen 20 en 25 graden. In oost Frankrijk en grote de len van Duitsland wees de ther mometer des middags waarden aan tussen 30 en 35 graden. In het Rhonedal werd hier en daar 36 graden gemeten. Langs de flank van een ocea nisch hogedrukgebied, dat zich lantaarn over de-Britse eilanden WOENSDAG 22 JULI v.m. n.m. Breskens 0.18 12.43 Terneuzen 0.53 1.18 Hansweert 1.33 1.58 Walsoorden 1.43 2.08 DONDERDAG 23 JULI v.m. n.m. Breskens 1.02 1.21 Terneuzen 1.37 1.56 Hansweert 2.17 2.36 Walsoorden 8.27 2.46 DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P, J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 etj minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding! Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nnmmer tot 10 uur v.m. FWuikering bij abonnement: Terneuzen Direetenr-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: (H.150 2073 Gironummer: 38150 AHromementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. H. M. de Koningin, gekleed in een fleurig pakje met aparte zonnehoed, wordt gefilmd op het terras van de villa der koninklij ke familie te Porte Ercole aan de Middellandse Zee. uitbreidt waait boven onze stre ken een overmatige noordelijke wind. Deze voert koele lucht over de Noordzee aan. In de hogere luchtlagen blijft evenwel met zuidwesten winden nog warme lucht aanstromen. Deze situatie geeft aanleiding tot veel bewol king en plaatselijk nog enkele regen of onweersbuien. medegedeeld door het K.N^PLI. geldig tot hedenavond. Koeler Veranderlijke bewolking met p'aatseiijk enkele regen- of on weersbuien. Zwakke tot matige en langs de Waddenkust tijdelijk vrij krachtige wind uit noorde lijke richtingen. Koeler. ZON MAAN op onder op onder Juli 22 4.46 20.45 19.36 2.29 23 4.48 20.44 20.24 3.15 25 4.51 20.41 21.34 5.14 26 4.52 20.40 21.59 6.23 27 4.54 20.38 82.21 ^7.36' Twee leden, van de staten van Suriname hebben een interpella- tievoorstel ingediend, waarbij de minister-president J. A. Pengel wordt uitgenodigd nadere inlich tingen te geven over het verleden van de nieuwe Surinaamse mi nister A. Riboet (van economi sche zaken). In dit voorstel wordt onder meer gesteld, dat „de heer A. Ri boet veroordeeld is tot gevange nisstraf voor de tijd van negen maanden onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en dat hij bij het uitspreken van dit vonnis op bevel van de kan tonrechter aangehouden bleef". De heer A. Riboet werd gp 13 december 1958 schuldig bevon den aan valsheid in geschrifte, tweemaal gepleegd. Tevens werd hij schuldig bevonden aan ver mogensdelicten De interpellanten stellen „dat, waar deze veroordeling de inte griteit van de veroordeelde en thans tot minister benoemde per soon betrof, de benoeming van de heer Riboet in strijd is met de regels van moraal, afgezien nog van het feit, dat een derge lijke benoeming de goede naam en de eer van iedere regering diskwalificeert". Felle brand in Tilburg Enkele tonnen schade Een felle brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een gedeelte van de magazijnen van Mutsaerts Kinderwagenfa briek aan de Groenstraat in Til burg in de as gelegd. Behalve de gebouwen gingen voorraden, em ballage en halffabrikaten verlo ren. Volgens een voorlopige schat ting bedraagt de schade enkele tonnen. De oorzaak van de brand is onbekend. Het bedrijf is ver zekerd. Omstreeks 2 uur in de nacht zagen omwoners een steekvlam uit het twee etages tellende, gro tendeels uit hout opgetrokken magazijn schieten. Er ontwikkel de zich een enorme vonkenregen, die de bewoners van de nabijge legen woningen zó beangstigde, dat de brandweer niet minder dan 87 meldingen te verwerken kreeg. Na de eerste melding was de brandweer met 5 wagens uit gerukt. Van vier zijden werd met 21 slangen het vuur bestreden. Het fabrieksgebouw liep beperk te brand- en waterschade op. Aan het behoud van de houten magazijnen viel niet te denken, omdat enkele van de daarin op geslagen flessen en vaten met gecomprimeerde gassen tot ont ploffing kwamen. Na anderhalf uur hard werken werd het sein „brand meester" gegeven. Bijzondere aandacht van de brandweer vroeg de bescherming van een bovengrondse olietank, die gedeeltelijk was gevuld. Tijdens het blussingswerk werd een brandwacht onwel, zodat hij naar het ziekenhuis moest wor den overgebracht. Stagnatie in de produktie is te verwaohten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1