Gesprek tussen Washington en Peking? Engeland en de kwestie Cyprus De graantekorteri in de Sowjet-Unie PRINSES BEATRIX IN NOORWEGEN Geruchten over Belgisch hef tegengesproken 500 TURKEN EN 3000 GRIEKEN OP HET EILAND HET WEER I ndonesisch-com sn isnistische Vooruitzichten thans „gunstig" WOENSDAG 15 JULI 1964 20e Jaargang - No. 6253 Pakistan en de toestand in Z.O.-Azië Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden NEGERKERKEN VERBRAND GROTE BRAND IN TOKIO DE RAMP IN DE LUISENTHAL-MIJN SCHIP UIT COMM. CHIN V IN AMSTERDAMSE HAVEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Direeteur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. VRIJE Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het geeomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. De president van Pakistan, maarschalk Ajoeb Chan, heeft maandag in Londen bekendge maakt, dat hij op verzoek van de Verenigde Staten communis tisch China heeft gevraagd zijn invloed aan te wenden om een verslechtering van de toestand in Laos te voorkomen. Het ant woord van Peking had de maar schalk inmiddels doorgezonden aan Washington. President Ajoeb Chan zei dat zijn land graag zal bemiddelen tussen de V. S. en China. Vol gens hem lag echter de kans op een gesprek tussen Washington en Peking nog „in een verre toe komst". Voorts achtte het Pakistaanse staatshoofd het een illusie te ge loven dat de Chinese communis ten afzijdig zullen blijven, als de strijd in Zuid-Vietnam zou uit lopen op een aanval op Noord- Vietnam. De president voorzag nog een lange strijd in Zuid- Vietnam, omdat de kwestie al leen kan worden geregeld als Peking en Washington tot een vergelijk komen. De omstandig heden daarvoor achtte hij niet erg gunstig. De maarschalk die sprak op een perslunch in Londen, wis van mening, dat de strijd tussen China en India kan kunnen wor- deh voorkomen. De Indische vrees dat Peking Tibet zal ge bruiken als springplank voor een grote inval op India, was zijns inziens onnodig. Nu had In dia zijn militaire uitgaven aan zienlijk vergroot, terwijl het beter had gedaan tot een over eenkomst met Pakistan te komen teneinde gezamenlijk sterk te staan. KONVOOI IN HINDERLAAG Volgens militaire autoriteiten zijn maandag drie Amerikaanse officieren gedood, toen ongeveer zeventig kilometer ten noorden van Saigon een konvooi met Zuidvietnamese troepen in een door vietcongs gelegde hinder laag viel. Onder de regerings troepen vielen 19 doden en 21 gewonden. NOORDVIETNAMEZEN IN ZUID-VIETNAM? „Er zijn geen aanwijzingen dat er zich eenheden van het volks leger van Noordvietnam op Zuid vietnamese bodem bevinden", zo heeft dinsdag een Amerikaanse woordvoerder in Saigon ver klaard. Ook waren er geen ge vallen bekend van gevangenne ming van mensen die behoorden tot het geregelde Noordvietna- mese leger. Wel waren er onbe vestigde berichten dat enige vietkongbataljons individuele versterking uit Noordvietnam ontvangen. In Zuidvietnamese militaire kringen sprak men echter van de aanwezigheid van ongeveer 180 leden van het geregelde leger van Noordvietnam in de noorde lijke provincies van Zuidviet- nam. DOODVONISSEN IN NOORD-VIETNAM Naar het persbureau Nieuw China uit Hanoi meldde, heeft een militair tribunaal in Noord vietnam het doodvonnis uitge sproken over drie „geheime agenten van de Verenigde Sta ten en Tsjiang kai-Sjek". Veer tien anderen kregen gevangenis straffen opgelegd, variërend van vijf jaar tot levenslang. Volgens het persbureau wer den de betrokkenen in juli vorig jaar gearresteerd, toen zij op de Noordvietnamese kust aan land kwamen. Zij zouden voor het ge recht een bekentenis hebben af gelegd. „Onzinnige geruchten" zijn dinsdagochtend in wélingelichte kringen in Brussel de berichten in een buitenlands tijdschrift ge noemd over een spoedig aftreden van koning Boudewijn en konin gin Fabiola. Een in Frankrijk verschijnend blad had geschreven dat het Bel gische koninklijke paar hiertoe had besloten omdat thans zou vaststaan, dat het kinderloos zou blijven. De abdicatie zou geschieden ten gunste van de jongere broer van koning Boudewijn, prins Al- bert van Luik. In kringen van het Belgische hof heeft het bericht, waarop of ficieel commentaar niet wordt gegeven, grote verontwaardiging gewekt. Engeland heeft tegenover Grie kenland uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de toeneming van het Griekse en het Turkse militaire potentieel op Cyprus, zo heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekendge maakt. Een dergelijke stap zou onverwijld ook bij de Turkse autoriteiten worden gedaan. De Britse regering heeft Grie kenland gevraagd zijn invloed in Nicosia aan te wenden om de aandacht van de Cyprische rege ring te vestigen op het gevaar, dat de eenzijdige wijziging van de grondwet inzake de ophef fing van het constitutionele hof met zich meebrengt. Minister van buitenlandse zaken Butler bracht de visie ter Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 8128 LADY SARAH ARMSTRONG-JONES GEDOOPT Maandag is het jongste kind van prinses Margaret lady Sarah Armstrong-Jones, op Bucking ham palace gedoopt. Op de foto zien we de prinses die op schoot de baby draagt, met haar echtgenoot, lord Snowdon, die op zijn knieën hun oudste kind, burggraaf Linley, heeft, bij de aankomst aan het paleis. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot heden avond. Warm Droog, vrij zonnig, enigszins drukkend en warm tot zeer warm weer met een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, aan de kust meren deels van zee. WOENSDAG 15 JULI v.m. n.m. Breskens 6.03 6.28 Terneuzen 7.31 7.57 Hansweert 8.11 8.37 Walsoorden 8.21 8.47 DONDERDAG 16 JULI v.m. n.m. Breskens 6.56 7.22 Terneuzen 7.31 7.57 Hansweert 8.11 8.37 Walsoorden 8.21 8.47 ,ruli op onder op on ZON MAAN '5 4.37 20.54 11.51 - - 16 4.39 20.53 13.05 0.05 DRUKKEND WARM. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied boven het Westeuropese vaste land verleent het weer nu een volop zomers karakter. Aan de kust lopen de temperaturen hier bij op tot waarden van ca. 27 graden, in het binnenland, voor al verder oostwaarts in Europa, worden waarden bereikt van 30 graden en hoger. De depressieactiviteit beperkt zich momenteel tot het zeegebied ten westen van de Britse eilan den. Bijbehorende frontensyste men dringen nog tot over Enge land door, maar worden in hun oostwaartse beweging dan sterk vertraagd, langs een dergelijk front ontwikkelde zich in de avond een kleine storing die in Zuid-Engeland flinke regenval veroorzaakte. Vermoedelijk blijft de invloed hiervan in ons land beperkt tot nogal grillige wol kensluiers in de hogere lucht lagen. Het zal daarbij vrij zon nig weer zijn en opnieuw warm tot zeer warm en enigszins druk kend. Aan de kust wordt in de loop van de dag een zwakke wind van zee verwacht. Maandag zijn twee negerker- ken in Mississippi door brand totaal verwoest. De politie zegt dat misdadigers de kerken in brand hebben gestoken. Het aantal negerkerken dat de afgelopen maanden in Missis sippi in vlammen is opgegaan, bedraagt thans zes. kennis van de Griekse ambassa deur in Londen, Michel Melas, die hij naar het Foreign Office had ontboden. Later zou ook de Turkse ambassadeur een gesprek met de minister hebben. Volgens V. N.-functionarissen op Cyprus zouden ongeveer 500 Turken en 3000 Grieken klandes- tien op het eiland zijn aangeko men. Bij deze cijfers werd niet gezegd, hoe de verhouding was tussen militairen en andere „strijders". Zoals gemeld hebben Grieken land en Turkije beide ontkend, dat er troepen naar het eiland zouden zijn gevoerd. TURKIJE PROTESTEERT De Turkse regering heeft pre sident Makarios van Cyprus een nota doen toekomen, waarin zij protesteert tegen de opheffing van de Turkse rechtbanken op 't eiland. Afschriften van de nota zijn gezonden aan Griekenland en Groot-Brittannië als landen die op naleving van de akkoor den van Zürich en Londen moe ten toezien, benevens aan de Ver. Staten. De afschaffing van de Turkse rechtbanken betekent een nieuwe schending van de fundamentele bepalingen van de Cyprische grondwet, zo zegt de Turkse regering. Deze toestand vereist ingrijpen van de garande rende mogendheden. De Cypri sche wet, krachtens welke ge noemde maatregelen is genomen, bezit volgens haar geen enkele rechtsgeldigheid. VUURGEVECHT Galo Piaza, de speciale afge vaardigde van Oe Thant, wiens missie op Cyprus is voltooid, is dinsdagochtend uit Nicosia naar Genève vertrokken waar hij de secretaris-generaal van de V. N. zal ontmoeten. Griekse en Turkse Cyprioten hebben bij het St. Hilarion-kas- teel in de bergen van Kyrenia 'n vuurgevecht geleverd, waarbij 'n Turkse Cyprioot werd gewond. Zes personen in een ziekenauto van de V. N. zijn door de Cypri sche politie gearresteerd. Zij kwamen uit Paphos. Zij hadden geen identiteitspapieren en «en van hen had een pak Turkse si garetten bij zich. Aangenomen wordt dat de politie dacht dat het Turkse militairen waren die op Cyprus aan land waren gezet. In de haven van Kyrenia zijn elf zeiljachten die eigendom waren van de Britse luchtmacht, door brand vernield. De schade bedraagt 20.000 gulden. Eerder waren in deze plaats de ruiten van de Engelse club ingegooid. GEEN KOMPLOT TEGEN PAPANDREOE De Griekse premier Papan- dreoe heeft de persberichten tegengesproken, volgens welke in Saloniki een komplot om hem te vermoorden was ontdekt. De re gering weet nergens van, aldus de premier. Volgens de berichten had de politie beslag gelegd op een ge weer met televizier. Onder de staatslieden, die de ~»menebestconferentie te Lon den hijwonen, zijn maandag exemplaren van een lang Ma leisisch memorandum verspreid, waarin de Maleisische eerste minister Toenkoe Abdoel Rach- man stelt dat door Indonesië ge holpen communistische strijd krachten er thans krachtig naar streven Zuidoost-Azië te omsin gelen. „Zonder Maleisië als zuidelijke flankdekking zou Thailand, zelfs met de hulp der zuidoostaziati- sche verdragsorganisatie niet in staa't zijn de communistische on dergrondse en openlijke aanval len af te slaan, waardoor het thans reeds in zijn noordelijke en noordoostelijke grensgebieden wordt bedreigd. SindsIndonesië met zijn con frontatiepolitiek jegens Maleisië is begonnen, zijn ruim duizend jonge Chinese communisten uit Serawak naar Indonesië gezon den om daar een militaire op leiding te krijgen en te worden geoefend voor het bedrijven van sabotagedaden in het kader van een grootscheepse aanval op Maliesië" aldus het memoran dum. Hierin wordt verder gezegd dat de Maleisische communisti sche partij met Indonesië samen- D; leider der communistische partij in de republiek Kazakstan, Joesoepov, verklaarde dinsdag in de bijeenkomst van het Sowjet- pariement (de opperste Sowjet) dat de vooruitzichten voor da graanoogst voor dit jaar gunstig zijn, maar dat het mogelijk moei lijk zal zjjn de oogst tijdig binnen te krijgen. Joesoepov zei ook dat slechte weersomstandigheden en ge brekkige leiding de oorzaak zijn geweest van de graantekorten, waarmee de Sowjet-Unie in de afgelopen twee jaar te kampen heeft gehad en die hebben ge leid tot grote invoeren van tar we uit westerse landen. VRIJE HUISVESTING De eerste vice-premier der Russische federatie, Jasnov, ver klaarde dat zijn republiek zorg zou dragen voor vrije huisves ting en vrije geneeskundige hulp en andere kosteloze diensten, verlening aan geneesheren en leerkrachten, die bereid zouden zijn zich in de plattelandsge bieden te vestigen teneinde te trachten dergelijke krachten uit de steden aan te trekken. De Russische minister voor openbaar welzijn, dr Koerasjov, verklaarde dat de Sowjet-Unie over een half miljoen genees heren beschikt, hetgeen 186.000 meer is dan in 1953. Hij zei dat de leeftijd, die een Sowjetburger thans gemiddeld bereikte, 65 jaar was tegen 73 jaar voor de vrouwen. Het voor het gezondheidswe zen uitgetrokken bedrag was het dubbele van dit in 1963. In de Sowjetrussische ziekenhuizen konden nu negenhonderdduizend patiënten méér een plaats vinden dan in 1953. Het aantal kinder- verlammingsp^tiënten bedraagt een vierde van het getal in 1953. KRITIEK OP CHINA Twee sprekers oefenden kri tiek op de politiek der Chinese communisten. De eerste secretaris van het partijcomité voor het industrie gebied voor Leningrad, Tolsti- kov, verklaarde dat de Chinese leiders vergeten dat het commu nisme ernaar streeft een maat schappij te grondvesten, waarin alle behoeften van het volk wor den bevredigd. „Deze leiders hebben van de armoede een ideaal gemaakt en zij pogen hun inzichten op te dringen aan de andere commu nistische staten", aldus Tolsti- kov. De leider der Kazakstaanse communistische partij Joesoepov zei: „De Chinese communistische leiders schijnen het ideaal te huldigen van een maatschappij, waarin hooggestemde asceten, gezeten aan een lange gemeen schappelijke tafel, dunne kool soep eten". Prinses Beatrix is maandag op het vliegveld Bardufose bij Tromsö aangekomen. Zij brengt een bezoek van twee dagen aan het internationale jeugdkamp te Ibestad op de Lofoten van de Europese werkgroep van jonge ren, waarvan de prinses opricht ster en voorzitster is. Na een korte rust in Ibestad inspecteerde de prinses het kamp en sprak met de 50 deelnemers uit verschillende landen. Daarna begaf zij zich naar een toeristen centrum te Medvatnet voor de lunch. De prinses bracht dinsdag een bezoek aan Harstad. werkt in een poging om de Ma leisische statenbond te vernieti gen. ONDERGRAVING „Indien Maleisië als gevolg van de ondergravingspogingen der Chinese communisten en van Indonesië die gepaard gaan met openlijke aanvallen, instort, zal het slechts een kwestie van tijd zijn voor ook de rest van Zuid- oost-Azië verloren gaat", zo ver volgt het Maleisische memoran dum. Opgeroepen wordt tot mate riële of morele steun der ge- menebestlanden, „opdat Malei sië zich kan verdedigen tegen een tienmaal zo sterke over macht, die de steun heeft van Russische technici en wapens". Engeland dat een verdrag met Maleisië heeft, helpt reeds bij de verdediging, terwijl Australië en Nieuw-Zeeland hulp hebben toegezegd. 70 MILITAIREN GEDOOD Indonesische guerrillastrijders hebben onlangs in een gevecht bij Soengai Djeroek op Noord- Borneo 70 Britse, Australische en goerka-militairen gedood, zo meldt het Indonesische persbu reau Antara. De Indonesiërs hadden de mi litairen, die geen voedsel meer hadden, omsingeld. Enkele van de omsingelden wisten te ont snappen. De Noorse marine heeft twee motortorpedoboten tot haar be schikking gesteld voor de over tocht over de „Vaagsfjord".- Bij haar aankomst in Harstad heeft de prinses een erewacht van de marine geïnspecteerd, waarna zij door burgemeester Berg-Saeter op het stadhuis werd ontvangen. Tijdens een tocht per auto door de stad heeft de prin ses de middeleeuwse „Fronde- nes"-kerk bezocht die in de der tiende eeuw werd gebouwd als kerk en vesting. Bij een grote brand, dinsdag avond ontstaan na een ontplof fing in het kantoor van een bouwfirma in Tokio bij de lucht haven Maneda, zijn vermoedelijk 25 mensen omgekomen, van wie 16 brandweerlieden. 45 personen werden gewond. De brand woed de in gebouwen over een opper vlak van zevenduizend vierkante meter. Later werd gemeld dat 31 personen, van wie 22 brand weerlieden, het leven verloren. Van de 45 gewonden verkeren er elf in zorwekkende toestand. De brand heeft gewoed in op slagplaatsen met nitor-cellulose, alcohol en benzine. Er waren 1.500 brandweerlie den by de brand. VAKANTIE KONINKLIJK GEZIN De koningin, de prins en prin ses Beatrix zullen vrijdag 17 juli a.s voor een vakantie naar hun zomerverblijf te Porto Ercole vertrekken. Prinses Margriet en prinses Christina zullen zich aan het eind van deze maand bij hun ouders voegen, zo deelt de R.V.D. mede. Prinses Margriet blijft nog enige tijd in Leiden om zich voor te bereiden op een deel van het candidaatsexamen rechten, dat zij na de vakantie hoopt af te leggen. Prinses Christina neemt eerst nog deel aan een waterkamp. De rechtbank in Saarbrücken heeft dindsdag 13 mijnfunctiona- rissen vrijgesproken die terecht stonden wegens schuld door na latigheid aan de dood van 171 mijnwerkers en de ernstige ver wonding van 57 anderen bij de ramp in de Luisenthal-mijn op 7 februari 1962. In totaal kwamen bij deze ramp 299 mensen om het leven. Aan het eind van het proces dat zes weken heeft geduurd, oor deelde de rechtbank dat het on mogelijk was gebleken de ware oorzaak van de ramp vast te stellen. De ondergrondse ontploffing in de Luisenthal-mijn te Völ- klingen was een van de zwaarste Europese mijnrampen. Een parlementaire commissie uit Saarland had vorig jaar vast gesteld dat belangrijke veilig heidsmaatregelen waren veron achtzaamd. In de Amsterdamse haven ligt voor het eerst een schip uit com munistisch China gemeerd. Het is het 9237 b.r.t. metende m.s. „Shu Guang" van de Chinai Oceanshipping Cy uit Kanton. Het schip wordt met kunstmest geladen bij de superfosfaatfa-» briek Albatros N.V. Vorige maand werd het schip, het vroegere Noorse m.s. „Ma< tanga", in Rotterdam van de Noorse rederij oyyygppomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1