Grieks-Syprische politieagent gedood Het bezoek van Chroesjtsjov aan Denemarken lOO.OOO Onwettige handel op Cuba? HET WEER LUNCH MET KONING FREDERIK BRITSE RESERVE TERUG NAAR ENGELAND Strategische heuvel iu Laos heroverd BEHANDELING WETSONTWERP SCHELDE—RIJ NVER BIN Dl HG EEN WEEK UITGESTELD onweerstaanbaar lekker! DONDERDAG 18 JUNI 1964 20e Jaargang - No. 6234 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Weerbericht Rotterdammer beschuldigd in New York Hoogwater Zon- en Maanstanden NA DE AARDBEVING IN JAPAN Finnen beschoten Gespannen 25 pond sterling Watervoorraad Nederlandse belangen Frenkertag bi] abonnement; Temeuzen DSBBrttouivHoofredaefeur: L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,per kwartaal; pet- maan'' f 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bi] vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 19 uur v.m. DE 6 (Advertentie) WIND UIT NOORDELIJKE RICHTINGEN Een storing boven de Britse eilanden liet woensdag het weer in ons land vrijwel ongemoeid. Het werd vrij zonnig, waarbij de temperaturen in het binnenland opliepen tot omstreeks 24 graden Celcius. Langs de kust, waar de wind van zee waaide, kwam het kwik niet veel hoger dan 18 gra den. De storing, die in zuid-Enge- land buien veroorzaakte, ver plaatst zich naar Frankrijk. Aan de achterzijde ervan breidt zich een zwakke rug van hoge lucht druk over de Noordzee uit. Door deze ontwikkeling waait vandaag in onze streken de wind uit noor delijke richtingen. In de aange voerde lucht komt een wisselen de bewolking voor, waaruit hier en daar een bui is te verwachten. De temperaturen zullen dezelfde zijn als woensdag of iets lager worden. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van hedenoch tend tot hedenavond Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Over het algemeen zwakke wind uit noordelijke richtingen. Dezelfde temperatu ren als svoensdag of iets lagere. De 26-jarige uit Rotterdam af komstige Nederlander J- L. is dinsdag te New York in staat DONDERDAG 18 JUNI v.m. n.m. Breskens 8.48 9.21 Terneuzen 9.23 9.56 Hansweert 10.03 10.36 Walsoorden 10.13 10.46 VRIJDAG 19 JUNI v.m. n.m. Breskens 9.57 10.25 Terneuzen 10.32 11.00 Hansweert 11.12 11.40 Walsoorden 11.22 1.50 ZON MAAN op onder op onder 1.43 van beschuldiging gesteld wegens onwettige handel op Cuba. Hij is tegen betaling van een borgstel ling van twintigduizend dollar op vrije voeten gesteld. Zijn zaak komt negen juli a.s. voor. De Amerikaanse politie zoekt nog naar zijn voortvluchtige me deplichtige Pierre Contresty, een Frans-Amerikaan, die de Franse en de Amerikaanse nationaliteit bezit. L. is in februari j.l. in Ca- lifornië gearresteerd. In april is een tenlastelegging jegens hem uitgebracht. L. en C. worden ervan be schuldigd scheepspapieren te heb ben verva'st teneinde op onwet tige wijze onderdelen van loko- motieven en auto's tot een geza menlijke waarde van miljoenen dollars naar Cuba te verschepen. L. heeft bekend. De vervalsingen werden aan gebracht om de onderdelen naar Europese havens te kunnen ver schepen, waar zij in op Cuba va rende schepen werden geladen. Dit is voor het eerst" in januari j.l. en daarna nog verschillende malen geschied. Men neemt aan dat althans één van deze onwettige ladingen Cu ba heeft bereikt. Deze partij on derdelen werd in Frankrijk ge lost en vandaai- naar Rotterdam vervoerd, waarna men het spoor der goederen bijster raakte. AARDBEVING IN JAFAN Dinsdag zijn noord en midden Japan geteisterd door krachti ge aardschokken, waarbij twintig mensen zijn gedood en meer dan honderd mensen zijn gewond. Twee mensen worden vermist. De schade is bijzonder groot. Foto: De Showa-brug over de rivier de Shinano in de stad Nii- gata stortte in het water. De laaggelegen delen van de stad kwamen tegevolge van 'n vloed golf onder water te staan. In de door een aardbeving ge troffen stad Niigata en andere delerl van noord-Japan waren woensdag grootscheepse hulpac ties gaande. De politie heeft mee gedeeld, dat 24 mensen om het leven zijn gekomen en ruim 280 gewond. Tien mensen worden nog vermist. Japanse en Amerikaanse vlieg tuigen brengen tonnen chemisch schuim naar Niigata voor het be strijden van branden in olietanks en chemische fabrieken. Er ston den woensdagmorgen nog 36 olie tanks in brand. Ongeveer drie honderd huizen in de buurt van deze tanks zijn ontruimd. Een derde van de stad, die ongeveer 300.000 inwoners telt, Is onder water komen te staan doordat de zeedijken het onder het geweld van de aardbeving begaven. Premier Chroesjtsjov heeft woensdag op de tweede dag van zijn bezoek aan Denemarken particuliere besprekingen ge voerd met premier Krag over de landbouw en de handel. Zij kwa men overeen een commissie van vier deskundigen te benoemen om deze zaken verder te bespre ken. Premier Krag zei later in een televisie-uitzending; Wij roerden geen lastige politieke vraagstuk ken aan. Premier Chroesjtsjov sprak over de problemen van de mechanisering van de Russische landbouw en zei dat de Sowjet- Unie veel dingen uit Denemarken waaronder kunstmestfabrieken, zou kunnen gebruiken. De Russi sche premier was ook geïnteres seerd in het Deense vee. De be sprekingen over de handel en landbouw zouden vrijdag worden voortgezet, maar premier Krag verwachtte tijdens het huidige bezoek van Chroesjtsjov geen concrete resultaten. De bespre kingen zouden een „goede basis voor toekomstige onderhandelin gen" vormen. In een communiqué wordt ge zegd dat er een „open en nuttige gedachtenwisseling heeft plaats gehad over een groot aantal on derwerpen die de betrekkingen tussen de Sowjët-Unie en Dene marken betreffen". Na zijn onderhoud met premier Krag gebruikte de Russische pre mier de lunch met koning Frede- rik op het zomerpaleis van de Deense koning. Bjj zijn begroe ting van premier Chroesjtsjov verbrak de Deense koning de hofetiquette door de Russische premier halverwege de trap tege moet te komen, een gebaar dat gewoonlijk alleen bestemd is voor staatshoofden. „KALM AAN!" Bij het Fredensborg-paleis was de veiligheidsdienst de toestand een ogenblik niet meester, toen het Deense koninklijke paar met drie dochters en de familie Chroesjtsjov door een menigte fotografen werden omringd. Toen de menigte te dicht bij een vijver kwam, riep koningin Ingrid in het Engels: „Kalm aan". Politie en rechercheurs baanden tenslot te een weg door de fotografen. Chroesjtsjov bracht woensdag ook nog een bezoek .aan een wo ningbouwcomplex in Kopenha gen, waar hij werd begroet door 1.000 kinderen met Deense, Rus sische en V.N.-vlaggetjes. De echtgenote van de Russi sche premier, Nina Chroesjtsjo- va, maakte in de vroege ochtend een rondrit door Kopenhagen. Er waren geen speciale veiligheids maatregelen genomen en zij werd niet herkend door de enkelen die zich toen op straat bevonden. La ter ging zij; vergezeld door haar drie dochters, weer de stad in. Geruchten dat Chroesjtsjov aan het eind van zijn Scandinavische reis naar Helsinki zal gaan wer den door haar schoonzoon Alexei Adzjoebei, de hoofdredacteur van de Izwestia, tegengesproken. Chroesjtsjov zal direct naar Mos kou terugkeren, zo zei hij.. GEEN BEDREIGING Premier Chroesjtsjov maakte woensdagavond bekend dat Rus land vier nieuwe schepen van Deense werven zal kopen. In een toespraak op een ban ket zei de Russische premier: „De Sowjet-Unie is bereid alles te doen om de vrede in het ge bied van Oostzee en Noord- Europa te versterken......" Hij vervolgde: „Ik zou er de nadruk op willen leggen dat Denemar ken en de andere Scandinavische landen door geen enkel gevaar uit het oosten bedreigd kunnen worden" Het Deense voornemen om geen kernwapens in Dene marken toe te laten noemde hij „een belangrijke bijdrage voor de versterking van de vrede in noordelijk Europa". JACHT OP POLITIE De Deense kranten hebgen een nieuw spelletje uitgevonden: het ontmaskeren van de politieman nen in burger, die premier Chroesjtsjov tijdens zijn bezoek onopvallend begeleiden. Een van hen kreeg woensdag van de kranten te horen niet met zijn handen in zijn zak te lopen, want dan is zijn pistool duidelijk te zien, schrijven ze. Twee Noorse studenten op va kantie bezorgden de Deense poli tiemannen de schrik van hun leven. Men had een van hen met een pistool gezien. Na een klop jacht van anderhalf uur werden de studenten gevonden. Het was een waterpistool. Bij de beschieting van een po litieauto door Turkse „terroris ten" in het Cyprische district Paphos is een Grieks-Cyprische politieagent om liet leven ge komen, zo heeft een Cyprische regeringswoordvoerder meege deeld. De V. N.-autoriteiten stellen een onderzoek in. In Nicosia wordt gevreesd, dat de spanning in het betrokken gebied waar het bijna drie maanden rustig is geweest, weer zal toenemen. Zweedse V. N.-troepen hebben het toezicht in het distriet ver scherpt. Na het incident waren troepen van de Cyprische natio nale garde het gebied binnenge trokken. De politieauto werd be schoten in de buurt van het dorp Piyenia. Volgens de regerings woordvoerder hadden de Turkse Cyprioten zeven of acht lichte machinegeweren gebruikt. De V. N.-autoriteiten hebben meegedeeld, dat Finse V. N.- militairen door Griekse Cyprio ten zijn beschoten. De Finnen escorteerden Turks-Cyprische landbouwers naar velden in de buurt van Nicosia. Ongeveer tweehonderd schoten werden af- (Advertentie) VERENIGING VOOR CREMATIE AVVL AMSTERDAM, PLANTAGE MIDDENLAAN 58 gevuurd op de Finse patrouille, die vijftienmaal terugvuurde. Er vielen geen slachtoffers. De Britse onderbevelhebber van de V. N.-troepenmacht, ge- neraal-majoor Mike Carver, en de uit driehonderd man bestaan de staf van de derde divisie van de Britse strategische reserve zullen binnenkort naar Engeland terugkeren, zo is woensdag in Londen bekendgemaakt. Dit is mogelijk geworden door het aan groeien van de V. N.-troepen macht, aldus de bekendmaking. Generaal Carver zal naar ver wachting in de derde week van juli Cyprus verlaten. In Yerovasa in het district Li masol is woensdagochtend een Turkse Cyprioot gedood r.a een treffen tussen Griekse en Turk se Cyprioten. V. N.-politie is naar de plaats gegaan om een onderzoek in te stellen. In de sector Piyenia in het noordwesten van het eiland waar dinsdag een Griekse Cyprioot werd gedood, blijft de toestand gespannen. De Zweedse blauw helmen zijn versterkt om bloe dige incidenten tussen de twee gemeenschappen te voorkomen. In een verklaring die voor een rechtbank in Nicosia werd voor gelezen, heeft de Britse lucht machtmilitair Keith Marley be kend in zeven gevallen wapens voor de Turkse Cyprioten te heb ben vervoerd, alvorens hij op 26 mei werd gearresteerd. Elke keer als hij wapens ver voerde, waren zijn vrouw en zijn kind bij hem in de auto. Van een Turkse Cyprioot ont ving hij na ieder wapentransport 25 pond sterling. „Ik deed het om het geld en ik zie thans de dwaasheid van mijn daad in", al dus de verklaring van Marley. TRIESTE STOET IN KEULEN In Keulen heeft dinsdag de be grafenis plaatsgevonden van de jonge onderwijzeres Ursula Kuhr die om het leven kwam toen zij vorige week donderdag in Keu len een vertwijfelde poging deed een maniak tegen te houden, die met een zelfgemaakte vlammen werper en een speer een aan slag op haar school pleegde. Foto: Aan de hand van hun moeder lopen de kinderen, die de waanzinnige daad overleefden, hier langs het graf van hun on derwijzeres, die haar leven ver loor bij het verdedigen van het hunne. Er wordt op gewezen, dat Bel gië 90 proeent van de nieuwe verbinding moet financieren en dat deze voor Antwerpen wel licht 'technisch beter wordt, maar dat juridisch de positie kwets baarder wordt. Inplaats van de positie van Antwerpen en België ten opzichte van de Rijn te ver beteren, kan het verdrag deze onherstelbaar, in gevaar bren gen, aldus het rapport. - De vrees wórdt uitgesprokep, dat te veel water aan de Maas zal worden onttrokken en geëist wordt, dat een diepgaande studie van de watervoorziening voor de Belgische industrie wordt ge maakt voordat het verdrag wordt goedgekeurd. Na wekenlange gevechten met troepen van de Pathet Lao heb ben neutralistische strijdkrachten woensdag de strategische heuvel Phoe Koett heroverd. Deze 1250 meter hoge heuvel beheerst de weg naar Moeong Soei, het enige '-olwerk in de vlakte der kruiken dat nog in neutralistische handen is. Bij de gevechten werden om streeks vijftig neutralisten ge wond. Volgens westelijke militaire kringen hebben vliegtuigen van de Laotiaanse luchtmacht on langs een neutralistische stelling ten noorden van de vlakte der kruiken bij vergissing gebombar deerd. Het aantal slachtoffers is niet bekend. De commissie van buitenlandse zaken uit de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers heeft woensdag besloten de verdere behandeling van het wetsontwerp over de ScheldeRijnverbinding een week uit te stellen. Luikse leden wensten een aantal aanvul lende „technische bijzonderheden". Het gaat daarbij in het bijzonder om van Waalse zijde geuite vrees, dat de nieuwe verbinding tussen Antwerpen en de Rijn te veel zoet water zal vergen. De Belgische vice-minister van buitenlandse zaken, H. Fayat, verklaarde na afloop van de commissievergadering, dat de watervoorraad in België vol doende is om alle behoeften te dekken. Hij voegde hieraan toe, dat het verdrag dan ook geen enkel vraagstuk schept voor de watervoorziening van de indus trie in België, aangezien daarin wat dit betreft een reserve wordt gemaakt. „Indien er een probleem bestaat, dan houdt dit geen verband met het verdrag over de ScheldeRijnverbinding, maar wel met de industriële ex- nansie en het waterverbruik in België". Hij legde er voorts de nadruk on, dat er geen tegenstrijdige be langen bestaan tussen Vlaande ren en Wallonië wat dit betreft, daar de gehele Belgische indus trie belang heeft bij eendege lijke watervoorziening. In een woensdag in Brussel gepubliceerd rapport van de „Waalse economische raad" over het ScheldeRijnverdrag wordt gezegd, dat het „uitsluitend Ne derlandse belangen dient".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1