Onderminister Ball terug in Washington Moh. Shariff over Nederlands-Indonesische betrekkingen SJASTRI OVER DE INDISCHE BUITENLANDSE POLITIEK RONDREIS VAN DE GAULLE DOOR PICARDIE Maniak zaait dood en verderf met vlammenwerper HET WEER De kwestie-Cyprus OPBOUWENDE IN ATHENE BESPREKINGEN EN ANKARA GEEN AANSPRAKEN OP MALAKKA EN NOORD-BORNEO VERKENNINGSVLUCHTEN BOVEN LAOS TIJDELIJK STOPGEZET Schip van vermoorde kapitein in brand TWEE ONDERWIJZERESSEN GEDOOD Hoogwater Moeder doodde doofstom kind Oud-president van Brazilië politieke rechten ontnomen Weerbericht Zon- en Maanstanden If ankering bij abonnement': Terneuzen Directeur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—5T Administratie-adres: Smidswal Telefoon; 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" f 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 12 JUNI 1964 20e Jaargang - No. 6230 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pet advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bif vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adfes Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Dc Amerikaanse onderminis ter van buitenlandse zaken, Georges Ball, die in de nacht van woensdag op donderdag uit Athe ne in Ankara aankwam, is naar Washington teruggekeerd na be sprekingen met premier Inonu en minister van buitenlandse za ken Erkin. Erkin verklaarde dat het over leg, dat de kwestie-Cyprus be trof, bijzonder opbouwend was Raketopleidingscentrum op Kreta Vertegenwoordigers van Bel gië, Denemarken, Frankrijk, de V. S., Griekenland, Nederland, Noorwegen en West-Duitsland hebben donderdag in Athene een overeenkomst getekend voor de inrichting van een NAVO-raket- opleidingscentrum op het Griek se eiland Kreta. Turkije heeft niet willen tekenen, omdat het had gewild dat het centrum op Turks grondgebied! zou worden geïnstalleerd. Het Griekse ministerie van defensie deelde mee dat het cen trum geen kernwapenbasis is en geen bedreiging voor naburige landen vormt. Er zal wordeïi ge oefend met korte-afstandsraket- ten zonder kernkoppen, zoals de „Nike", „Hawk" en „Sergeant", die door de betrokken landen naar Kreta worden overgebracht en daar slechts korte tijd zullen blijven om voorraadvorming te voorkomen. geweest en dat hij daarom hoop vol gestemd was aangaande de toekomstige ontwikkelingen, die in de richting van een vreed zame oplossing gaan. Ball was ook voldaan over zijn besprekin gen in Athene over de kwestie- Cyprus, aldus Erkin. De Amerikaanse onderminter tracht zo snel mogelijk een per manente oplossing te vinden waarbij rekening wordt gehou den met de belangen van Tur kije en Griekenland. HERHAALDE DREIGINGEN President Makarios deed woensdagavond een beroep op de leiders van alle leden der V. N. om hun invloed aan te wenden ter beëindiging van Turkije's „herhaalde dreigingen met een aanval op de republiek Cyprus". De president verklaarde dat Tur kije thans een groot aantal ma rine-, land- en luchtstrijdkrach ten bijeen heeft gebracht die ge reedstaan voor een onmiddellijke invasie op Cyprus. CYPRUS IN DE VEILIGHEIDSRAAD De Cyprische minister van bui tenlandse zaken, Spyros Kypria- noe, deelde woensdagavond ech ter na een gesprek met de V. N.- secretaris-generaal Oe Thant mee dat de delegatie van Cyprus niet op een spoedzitting van de vei ligheidsraad over een mogelijke Turkse invasie zou aandringen omdat de gehele kwestie-Cyprus de volgende week toch door de wereldorganisatie wordt bespro ken. GRIEKENLAND KLAAGT OVER GRENSSCHENDING Twee Turkse militaire straal vliegtuigen hebben donderdag ochtend herhaaldelijk het Griek se luchtruim boven de eilanden Rhodos en Kos in de Dodekane- sos geschonden, zo heeft de Griekse minister van defensie, Petros Garoefalias, verklaard. Hij zei dat de toestellen ver dwenen waren, voordat Griekse straaljagers hen konden onder scheppen. DE LEIDING VAN HET V. N.-LEGER Generaal Phimayya, voormalig stafchef van het Indische leger, heeft ermee ingestemd generaal Gyani, die eveneens een Indiër is, op te volgen als bevelhebber van het V. N.-leger op Cyprus. Hij verwacht het bevel eind deze maand over te nemen. In Welingelichte V.N.-kringen in New York was eerder ver klaard dat generaal Gyani om ontslag had gevraagd omdat hij zijn benoeming altijd al als tij delijk had gezien. Lal Bahadoer Sjastri, die wij len Nehroe als minister-president van India is opgevolgd, heeft donderdag in een radiotoespraak zijn eerste grote verklaring over de buitenlandse politiek vart In dia afgelegd. Hij deed hierin een oproep voor beëindiging van de vijandschap tussen India en zijn buurlanden Pakistan en China. „Het geschil tussen India en Pakistan heeft reeds te lang ge duurd. Er zal veel geduld voor nodig zijn om het op te lossen, doch er moet een kentering ko men", aldus Sjastri. Hij had woorden van lof voor de Pakistaanse president Ajoeb Khan in verband met hetgeen deze na de dood van Nehroe in een radiotoespraak over de over leden Indische staatsman had gezegd. „De woorden van Ajoeb Khan getuigen van wijsheid en begrip", verklaarde hij. Sjastri zei ook dat het altijd de wens van India is geweest vriendschappelijke betrekkingen met China te onderhouden. „Het is aan de Chinese volksrepubliek om de voorstellen voor een rege- 'ing van het Indiseh-Chinese grensgeschil te aanvaarden, zo als deze verleden jaar te Colom bo door zes niet-verbonden lan den zijn opgesteld", zei hij, Sjastri verklaarde verder dat India er niet op uit is het lei derschap van de groep der Azia- tisch-Afrikaanse ianden te ver werven. „Wij zijn tevreden met de rol van nederige medewer kers van onze broederlanden in Azië en Afrika, met wie wij ge zamenlijk strijden voor de zaak van de wereldvrede en de vrij heid dér volken", aldus Sjastri. De Indische eerste minister verzekerde dat India zijn „niet aflatende steun" aan de Verenig de Naties zal geven. Hij noemde de volkerenorganisatie „de enige hoop van de Wereld voor het brengen van vrede en vrijheid aan het mensdom." Sjastri haalde Johnsons woor den aan dat „een van oorlog be vrijde wereld het meest passen de gedenkteken voor wijlen Nehroe zou zijn", waarna hij ver klaarde „Wij beloven plechtig dat wij tezamen met andere vre delievende volken zullen blijven werken voor de verwezenlijking van dit ideaal." De Indonesische zaakgelastig de in ons land, drs. Moh. Sharif, heeft ter gelegenheid van de op richting van de afdeling Indone sië van de centrale kamer van handelsbevordering een rede ge houden. Hij noemde deze kamer een stap vooruit in de groeiende betrekkingen tussen beide lan den. Hij achtte kennis van zaken en va'n de omstandigheden en denkwijzen in beide gemeen schappen uitermate belangrijk voor samenwerking. Indonesië, een land met 103 miljoen in woners, heeft grote handelsmo gelijkheden. De Indonesische zaakgelastig de vestigde er -de nadruk op, dat zijn land geen aanspraken maakt op Malakka, Noord-Borneo, oos telijk Nieuw-Guinea of Portugees Timor. De Indonesische archipel bestaat uit 13.667 eilanden, waar van er ongeveer 6000 worden be woond. De kustlijn van al deze eilan den gezamenlijk is even lang als de equator. 67 miljoen inwoners van Indonesië wonen op Java, dat slechts 7 procent van de op pervlakte beslaat. LANDBOUW EN MINERALEN Het grootste deel van de be volking leeft van de landbouw. Vele produkten worden uitge voerd voor verdere verwerking in andere delen van de wereld. 6ok is het land rijk aan mine ralen. Afgezien van de olie wordt de tonnage van de uitvoer van Indonesische produkten geschat op 4 miljoen ton per jaar. De visserij is vanouds belangrijk, terwijl zee- en luchtverbindingen, telecommunicatie en transport vitale problemen voor het land zijn geworden, zowel uit politiek als uit sociaal en economisch oogpunt. De industrie die thans in een beginstadium verkeert, is vooral gericht op de interne behoeften van het land. Uitgevoerd worden houtsnijwerk, zilverwerk, snuis terijen en dergelijke produkten van lichte volksindustrie. NEDERLANDSE MAKELIJ Naast modernisering en op bouw van nieuwe projecten is rehabilitatie en reparatie van be staande apparatuur en transport middelen dringend noodzakelijk. Nederland kent de produktie- apparaten en transportmiddelen van het Indonesisch economisch leven van voorheen. Het grootste deel is van Nederlands maaksel, aldus de Indonesische zaakgelas tigde. „Het gaat er nu om samen te werken op basis van gelijkheid en wederkerige afhankelijkheid tot wederzijds voordeel. Wij zijn ons ten volle bewust van de ver antwoordelijkheden, die wij op ons hebben genomen als gevolg van de onafhankelijkheid, die wij hebben verworven", zo zei hij. In de tegenstelling communis ten en niet-communisten neemt Indonesië een neutrale positie in. Deze neutraliteit is echter actief en heeft ten doel met de andere niet gebonden landen een com promis te bereiken en daarmee de wereldvrede te bestendigen. In Indonesië wordt de 20ste eeuw beschouwd als de eeuw van de dekolonisatie. HANDEL In de economische tegenstel ling tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen zoekt Indonesië naar een vreed zame oplossing door de nadruk te leggen op de wederzijdse af hankelijkheid van alle volkeren. Als ruwe-grondstoffenproduce- rend land beschouwt men handel als voornaamste bron voor de economische ontwikkeling. Drs. Shariff achtte het daarom ver heugend, dat het volume van de handel tussen Nederland en In donesië, die midden vorig jaar weer op gang kwam, nog steeds groeiende is. Een verruiming van de mogelijkheden van krediet verzekering achtte hij van groot belang. Hij concludeerde, dat nu de problemen van binnenlandse vei ligheid en natievorming in Indo nesië zijn opgelost, er meer bron nen, energie en materiaal ter beschikking staat om de econo mische opbouw van het land te versnellen. Hij hoopte dat de nieuwe afdeling van de C.H.K. daarbij goede diensten zal kun nen bewijzen. Prins Soevanna Phoema, de neutralistische regeringsleider in Laos, heeft donderdag verklaard dat zijn besluit om de verken ningsvluchten door vliegtuigen van de Verenigde Staten te be ëindigen, een „tijdelijke maat regel" betekent. De prins zei dit tegenover ver slaggevers toen hij van een be zoek aan Loeang Prabang terug keerde. Hij had daar gesproken met koning Savang Vathana. De prins joeg woensdag de Amerikanen de schrik op het lijf, toen hij bekendmaakte dat hun vliegtuigen geen verkennings vluchten boven het Laotiaanse gebied meer mochten maken. Met dergelijke vluchten was na de communistische successen in de vlakte der kruiken op 21 mei een aanvang gemaakt. Sedert j.l. zondag werden deze toestel len door bewapende straaljagers geëscorteerd. Generaal Poemi Novasan, de rechtse leider in Laos, reageerde Grote brand na explosie in Algiers In het postkantoor van de haven van Algiers is woensdagochtend een „pakjes-hom" tot ontploffing gekomen. Bij deze explosie werd minstens een persoon gedood en verscheidene gewond. Het kan toorgebouw vloog in brand. Op de foto: Een overzicht van het postkantoor waaruit grote rookwolken opstijgen, tijdens het blussing swerk. Het vrachtschip „Pomona", waarvan de kapitein vorige maand met een bijl was ver moord, is woensdag op 100 km ten zuidwesten van Honoloeloe in brand geraakt, zo heeft de kustwacht gemeld. De beman ning verlaat het schip. De brand is in de machinekamer ontstaan. Na de moord op kapitein Jacob Natvig, die op 15 mei dood in zijn hut werd aangetroffen, heeft het schip in de haven van Hono loeloe gelegen. Het was op weg naar Formosa met een lading schroot. Later werd gemeld, dat de drie bemanningsleden die aan boord waren gebleven de brand meester zijn geworden. Het schip is niet meer in gevaar. De bemannings leden die het schip verlaten had den zijn gered. President De Gaulle is donder dag een rondreis van vier dagen door Picardië in Noord-Frankrijk begonnen, waar hij een twaalf tal redevoeringen zal houden. Tussen Parijs en Soissons werd de speciale trein tien minuten opgehouden, nadat de politie een telefonische waarschuwing had ontvangen dat een verdacht uit ziend pakje, waarin zich een bom Met een zelfgemaakte vlam menwerper en een lang steek wapen heeft een 40-jarige gees telijk gestoorde donderdag dood en verderf gezaaid op het school plein van een school in Volks hoven, een voorstadje van Keu len. Toen de man door politie agenten was neergeschoten, la gen een onderwijzeres levenloos en twee onderwijzeressen en 15 kinderen min of meer zwaar ge wond op het schoolterrein. Ooggetuigen vertelden later dat zij de man door de hoofd ingang het schoolplein hadden zien betreden, waar op dat ogen blik een klas meisjes onder toe zicht van een onderwijzeres bezig was met gymnastische oefeningen. De man, een zekere Seiffert, richtte de van een tuin- sproeier gemaakte vlammenwer per op de onderwijzeres, terwijl de kinderen uiteenstoven. Hij rende vervolgens naar 't school gebouw waar hij een ruit van één der klaslokalen stuksloeg en de vlammen uit het apparaat naar binnen joeg. De onderwij zeres in deze klas had de tegen woordigheid van geest de kinde ren toe te roepen op de grond te gaan liggen. Terwijl kinderen met brandende kleding gillend van angst en pijn in alle rich tingen wegrenden, deed de man zijn waanzinnig werk in drie an dere lokalen. Vervolgens richtte Seiffert zijn vlammenwerper op een klas meisjes, die onder toe zicht van een onderwijzeres op het schoolplein bezig was ge weest met gymnastische oefenin gen. De 67-jarige onderwijzeres stortte levensgevaarlijk gewond ter aarde, terwijl de kinderen uiteenstoven. Toen de brandstof van de vlammenwerper (vermoedelijk aceton) opraakte, stak de krank zinnige met een eveneens zelf vervaardigde speer het plein over naar een andere barak en wilde daar een lokaal binnen dringen. De twee zich daar be vindende onderwijzeressen pro beerden de deur dicht te houden, maar Seiffert rukte haar open. Hij doorstak de 24-jarige pas ge trouwde Ursula Kuhr met zijn speer en verwondde de 62-jarige Gertrud Bollenrath levensge vaarlijk. Zij stierf later in het ziekenhuis. PANIEK Terwijl in en om de school een enorme paniek heerste, nam Seiffert gif uit een ampul in, waarna hij op de vlucht sïoeg. Toen hjj één van de hem op de hielen zittende po'itie-agenten met z'n speer bedreigde, schoot deze hém in 't been. Seiffert werd in een ziekenhuis direct ge opereerd. Bovendien werd zijn maag leeggepompt. Nog vóór de operatie gaf Seiffert bij een eer ste verhoor als motief voor zijn daad op: wraak op de artsen die zijn tuberculose verkeerd hadden behandeld. Hij stond al sinds 1953 onder doktersbehandeling en was sinds 1960 invalide. Seif fert, die bankwerker van beroep was, had zich daar herhaalde malen in brieven aan de autori teiten over beklaagd. 380 KINDEREN Vóór de school speelden zich na het drama schokkende to nelen af. Een groot aantal moe ders liep tussen de gebouwen door, huilend om hun kinderen roepend. Een vrouw hield ver wezen de verbrande resten van het jurkje van haar dochtertje in de hand. De school, die uit een gebouw van steen en vijf barakken be staat, bood na het gebeurde de aanblik, of er een oorlog had gewoed. De klaslokalen zijn ver woest en vele ruiten gebroken. Op het moment dat de aanslag plaatsvond, waren er 380 kinde ren in het gebouw. Tot een grote brand is het niet gekomen. De dader werd in zijn woon plaats als een zonderling be schouwd. Zijn vrouw was on langs in het kraambed gestorven. Donderdagavond deelde de po litie mee, dat Seiffert in het zie kenhuis was overleden. VRIJDAG 12 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.05 3.28 Terneuzen 3.40 4.03 Bansweert 4.20 4.43 Walsoorden 4.30v 4.53 ZATERDAG 13 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.56 4.17 Terneuzen 4.31 4.52 Hansweert 5.11 5.32 Walsoorden 5.21 5.42 zou kunnen bevinden, in de trein was gesmokkeld. Er werd echter geen bom gevonden. Gezien de prostaatsoperatie die De Gaulle in april heeft onder gaan, heeft men een reis uitge stippeld die zo weinig mogelijk inspanning van hem zal vergen. Het grootste deel van de tocht door Picardië zal per speciale trein worden afgelegd en niet in de snelle wagen die de generaal bij vorige reizen gebruikte. De Gaulle zal in de departe menten Aisne, Somme en Oise grote redevoeringen houden. HELICOPTERS. De politie heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Hefschroefvliegtuigen escorteer den de trein en alle auto's op minder dan honderd meter af stand van de spoorlijn werden gecontroleerd. Enkele minuten vóór de trein reed een locomotief om eventuele bommen of mijnen tot ontplof fing te brengen.. De politie kijkt speciaal uit naar de voormalige Franse ser geant Marc Robin, die destijds wegens activiteit in het kader van het „geheime leger", de O.A.S., tegen De Gaulles politiek ten aanzien van Algerië tot le venslang werd veroordeeld maar op 2 mej j.l. wist te ontsnappen. Robin zou aan een ongeneeslijke kwaal lijden en nog maar ander half jaar te leven hebben, maar hij zou gezworen hebben gene raal De Gaulle alsnog „te zullen krijgen". In Tel Aviv (Israël) is donder dag een proces begonnen tegen een 34-jarige moeder, van be roep verpleegster, die haar kind, jaar oud, van het leven heeft beroofd. Het kind was doofstom, blind en geestelijk onvolwaardig. De vrouw, Gisete Kafri, beeft bekend. woensdag op het besluit van prins Soevanna met de verkla ring dat de verkenningsvluchten, niet mochten worden beëindigd, omdat „andere personen in de regering" de voortzetting ervan wensten. SOCIALISTEN TREKKEN ZICH TERUG UIT REGERING De sociaaldemocratische partij van Brazilië heeft zich woensdag teruggetrokken uit de regerings gezinde coalitie in het congres uit protest tegen de politieke Verbanning van haar kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober, ex-president Kubit- schek. De partij, die met onge veer honderd afgevaardigden en 21 senatoren de machtigste poli tieke groep in het congres is, had zich tot nu toe achter de rechtse nationale-democratische unie geschaard om een meerder heid te verzekeren voor de rege ring die gevormd werd na het afzetten van president Goulart in april. President Castello Branco heeft maandag dr. Kubitschek uit de senaat gezet en hem zijn politieke bevoegdheden voor tien jaar ontnomen. De sociaaldemocraten zeiden in een verklaring, uitgegeven na een bijeenkomst in Brazilië, dat behalve dr. Kubitschek nog veel leden van deze partij over het hele land „het slachtoffer zijn van ernstige onrechtvaardigheid". OVERDAG IETS WARMER Het K.N.M.I. deelt mede: Donderdagavond trok een ho- gedrukgebiedje over ons land naar het noordoosten. Boven Ierland ging de luchtdruk echter dalen op de nadering van een oceaanstoring. Dit zal tot gevolg hebben, dat in ons land vandaag de wind uit zuidelijke richtingen gaat waaien en later tot vrij krachtig toeneemt. Daarbij wordt wat warmere lucht aangevoerd, waarin iets hogere middagtem- peraturen te verwachten zijn. Er wordt droog en tamelijk zonnig weer verwacht. medegedeeld door het K.N.M.Ï., geldig tot. hedenavond. Zuidelijke wind Droog en tamelijk zonnig weer met iets hogere middagtempera- turen. Zwakke tot matige, later hier en daar vrij krachtige zui delijke wind. zort MAAN op onder op onder Juni 12 4.20 9.00 6.33' 11.36 13 4.20 9.01 7.48 i 14 4,20 9.01 9.08 0.15

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1