PROVINCIAAL NIEUWS KERKDIENSTEN Loonpolitiek in 1965 afhankelijk van miljoenennota Doem der verdenking Voor de rondo»' Geheimzinnige pil in Soest Positie van minister Veldkamp versterkt BINNENLANDS NIEUWS Prinses opende Beatrix-hoeve D4.NGEMANSE AGENDA Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW Terneuzen Axel Breskens Sluis SLINGER stukje KLOK J ESgezelligheid NOODTOESTAND IN BRITS-GUYANA EERSTE NIEUWE AARDAPPELEN Zaterdag 23 mei 1964 KRUISBESSENPLUK GAAT BEGINNEN Volgende week gaat op Zuid- Beveland de pluk van groene kruisbessen beginnen. De vruch ten zijn de laatste tijd flink ge groeid en op verscheidene bedrij ven hebben ze de vereiste maat van 15 mm doorsnede. De fruit veiling in Kapelle-Biezelinge zal maandag 25 mei haar eerste vei ling van dit produkt houden en dan vervolgens weer dagelijks. Het de groene kruisbessen be gint op Zuid-Beveland altijd het nieuwe fruitseizoen van de volle grond. Overigens is deze teelt niet meer van grote betekenis, want er vindt weinig nieuwe aan plant plaats. Wel wordt er regel matig gerooid. DE ZIN VAN ONS BESTAAN Geeft God de eer! Johannes 9 24 De blinde man, die door Christus zo wonderlijk genezen is, geeft daarvan God de eer. Dat is zeer belangrijk. Want dat is de zin van ons bestaan. Daarvoor heeft God ons tenslotte geschapen. Het is goed, als ouders met hun kind eer inleggen. Hoe erg hebben ze er niet voor krom gelegenWie zou het hun misgunnen, als ze eens mogen horen: „Is dat üw zoon, üw dochter die...?" Maar nóg heerlijker lijkt het me voor ouders, als ze mogen beleven dat God van het leven en bedrijf hunner kinde ren eer ontvangt. Als ze in hun leven of ook in hun sterven (beter nog: in beide!) God de eer geven. Wat dat sterven aangaat, denk ik even aan die jonge mannen en meisjes uit de illegaliteit, die God prijzend voor het vuurpeloton heb ben gestaan. Onze blindgeborene doet dit, na dat hij ziende was geworden. Zon der de waarde hiervan iets te wil len afdingen, wil ik toch met na druk stellen dat het daarvan niet afhankelijk mag zijn en daarop niet mag wachten. Niet alle blin de ogen worden ziende. Niet alle kruisen worden ons afgenomen. Maar daarom heeft dat bestaan nog wel zin: Precies dezèlfde zin. Ook van de blind-gebleven en de niet-geholpen mens moet God eer ontvangen. Om zo maar te zeggen: God verdient overal aan. God vraagt ere van onze genezing, maar evengoed van onze ziekte van onze bruiloft, maar ook van onze begrafenis. Anders wordt dit zinloos. Altijd klinkt het bevel: Geeft God de ere. Jaren geleden las ik een simpel boekje. Het was het levensware verhaal van „Grietje", een doof stom en blind meisje, dat met haar doofstomme en blinde leven op zó grootse wijze God de eer gaf, dat heel Bedum erdoor in het licht werd gezet. Waarmede dus gezegd wil zijn, dat het voor ieder mens, in welke conditie ook, die zin aan zijn be staan wil geven, geraden is God de eer te geven. (Uit „De Stem achter U.") Gemeenteraad. De agenda voor de vergade ring van de gemeenteraad van 28 mèi vermeldt onder punt 10 het voorstel van B. eft W. tot in stelling van een commissie van advies ingevolge de algemene bijstandswet, zo schrijft het col lege aan de raad. Het betreffen de voorstel zou worden nage zonden. Het blijkt niet mogelijk tijdig, een aanbeveling op te maken voor de samenstelling van deze commissie. Dit voorstel wordt daarom teruggenomen. In de plaats hiervan komt het voorstel tot vaststelling van een verordening tot uitvoering van de artikelen 29 en 38 van de al gemene bijstandswet betreffende de behandeling van aanvragen om bijstand en de behandeling van bezwaarschriften. De instelling van een commis sie van advies, alsmede de be noeming van de leden daarvan zal in een volgende vergadering aan de orde worden gesteld. Gemeenteraadsvergadering. Op donderdag 28 mei a.s. wordt een openbare vergadering gehou den. De agenda vermeldt o.m.: Voorstel tot onbewoonbaarver klaring van de woning Molen straat 5. Voorstel tot het verlenen van medewerking op 'grond van art. 72 der Lager Onderwijswet tot verbetering van de R. K. school. Voorstel tot het verlenen van medewerking tot het aankopen van nieuw meubilair ten behoeve van de Chr. school voor uitge breid lager onderwijs. Voorstel tot het onderhands aanbesteden van bestratings- en rioleringswerken in het exploi tatieplan-West. Voorstel tot het onderhands aanbesteden van het reeonstru- ren van de Singelweg, Byloc- questraat en een gedeelte van de Prins Hendrikstraat. Voorstel tot verkoop van een perceeltje grond, gelegen aan de Axelse- Sassing, aan de Coöpera tieve Aan- en Verkoopvereniging „Oost Zeeuws-Vlaanderen" te Terneuzen. Voorstel tot het wijzigen van de naam „Armendijk" in Linie- dijk. Mededelingen van B. en W. In antwoord op de door de heer Oggel gestelde vraag in zake het opvragen van prijzen bij meer dan één aannemer delen wij het volgende mede: Bij werken van enige omvang wordt in het algemeen door dienst voor Bouw- en Woning toezicht een bestek met begro ting en tekeningen gemaakt. Daarna wordt aan één aanne mer prijsopgave gevraagd. Deze prijs wordt beoordeeld. Wijkt die niet te veel af van de begroting, dan volgt in het alge meen een voorstel tot onder- OOST ZEEUWS-VLAANDEREN NED. HERV. KERK ZONDAG 24 MEI 1964 Axel: 10 uur en 14.30 uur Ds. P. J. Pennings. Hoek: 10 uur en 14.30 uur Ds. W. J. van Meeuwen. Hontenisse: 9.30 uur Ds. J. Schol- ten, van Terneuzen. Hulst: 10 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt, van Terneuzen. Philippine: 9 uur Ds. E. E. Stern. Sas van Gent: 10.30 uur Ds. E. E. Stern (Jeugddienst). Sluiskil: 9.30 uur en 11 uur Ds. E. Gramsbergen, van Hontenisse. Terneuzen: (Noordstraat) 10 uur Ds. J. A. Poelman 19 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt; (Kerkhoflaan) 9.30 uur Wika R. Wasterval, van Hedenesse (Jeugddienst). Zaamslag-. 10 uur en 14.30 uur Ds. Ph. M. Beeht. GEREF. KERK Axel: 10 uur en 3 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Hoek: 10 uur en 2.30 uur Ds. Ver beek. Terneuzen: 10 uur en 4.30 uur Ds. M. Vreugdenhil, van Ruinerwold. Zaamslag: 10 uur en 3 uur Ds. M. den Boer. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Hoek: 10 uur en 2.30 uur Ds. Wis- kerke, van Middelburg. Terneuzen: 10 uur en 3 uur Ds. H. Smit. Zoute Spul: 10 uur en 14.30 uur Ds. M. van Doorn, van Axel. CHR. GEREF. KERK Zaamslag: 10 uur en 14.30 uur Ds. C. Smits, van Sliedreeht. GEREF. GEMEENTE (Vlooswijkstraat) Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur leesdienst. Hoek: 9.30 uur, 2 uur en 6 uuv leesdienst. GEREF. GEMEENTE (Syu.) (Frans Halslaan) Terneuzen: 10 uur en 15 uur stu dent D. Hakkenberg, van Vee- nendaal. Axel: 10 uur en 2.30 uur leesdienst. 7 uur student D. Hakkenberg, van Veenendaal. OUD GEREF. GEMEENTE 'Terneuzen; 9.30 uur, 2 uur en 6 uur Ds. De Reuver. VOLLE EVANGELIE. GEM. (Filadelfia kapel) Terneuzen: 10 uur samenkomst. 8.30 uur n.m. bidstond. Iedere donderdagavond om 8 uur sa menkomst. LEGER DES HEILS Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst; 7.30 uur Verlossings samenkomst. Leidster: kapiteine H. Bierman. ROOMS KATHOLIEKE KERK Axel: 7.30 uur, 9 uur, 10.30 uur en 5.30 uur H. H. Missen. Clinge: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur H. H. Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur H. H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur H H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur, 8.30 uur, 10.30 uur en 5 uur H. H. Missen. Terneuzen: 7 uur en 9.30 uur H. H Missen; 17.00 uur Avondmis. Triniteitskerk: 8 uur en 11 uur H. H. Missen. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN NED. HERV. KERK ZONDAG 24 MEI 1964 Aardenburg: 10.30 uur Ds. L. S. Blom. Biervliet: 9.30 uur Ds. L. Spaans, van Breskens; 16 uur Streek- jeugddlenst Wika H. ten Have. Breskens: 10 uur Ds. W. S. Even huis, van Biervliet. Cadzand: 9.30 uur Ds. W. C. Luu- ring. Groede: 11 u. Ds. H. W. Doornink. Hoofdplaat: 10 uur eerw. heer H. J. Begger. Nieuwvliet: 10 uur Ds. J. Brezet. Oostburg: 10 uur Ds. W. S. H. van Dalen; 11.30 u. Jeugdkerkdienst. Retranehement: 9.30 u. eerw. heer G. M. C. de Vries. Schoondijke: 9.30 uur Ds. P. A. L. Brinkman. Sint -Anna ter Muiden11 uur Ds. C. Balk. 3ïnt Kruis: 9 uur Ds. L. S. Blom. Sluis: 9.30 uur Ds. C. Balk. Waterlandkerkje: 10 uur Ds. W. B. Bergsma. IJzendjjke9.30 uur Ds. H. W. Doornink, van Groede. Zuidzande: 10 uur mej. Da. H. B. de Neeling. handse gunning. Het zal uit de praktijk duide lijk zijn, dat openbare aanbeste dingen om bepaalde redenen minder verkieselijk zijn. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor het aanvragen van prijsop gaven bij meer dan één aanne mer. Overige mededelingen a. Aan P. M. Hamelink is met ingang van 1 juli eervol ont slag verleend als schrijver A ter secretarie, zulks in ver band met zijn benoeming tot adjunct-commies te Terneu zen; b. Aan J. Dieleman is met in gang van 1 juni eervol ont slag verleend als kassier der gemeente en gemeentebedrij ven in verband met het aan vaarden van een functie in het particuliere bedrijfsleven; c. J. J. Dieleman, adjunct-com mies op de afd. financiën, is met ingang van 1 juni be vorderd tot adjunct-commies A op dezelfde afdeling; te vens is hij aangewezen als kassier der gemeente en ge meentebedrijven d. Aan J. F. Lensen is eervol ontslag verleend als onder brandmeester, ingaande 1 februari 1964; e. P. G. Eckhardt is benoemd tot brandwacht bij de vrij willige brandweer ingaande 1 juni 1964. Ledenvergadering V.V.Z.F. Vrijdagmiddag hield de Ver eniging van Zeeuwse Fokkers haar algemene ledenvergadering in „Het Centrum". De voorzitter de heer M. A. B. Puylaert sprak in zijn openings woord de hoop uit dat het jaar 1964 voor de vereniging gunsti ger zou zijn dan 1963. De notulen werden met dank zegging aan de secretaris de heer Iz. de Feijter goedgekeurd. Op een verzoek van de Z.L.M. voor het huren van het concours terrein voor het houden van een landbouwtentoonstelling werd gunstig beslist. Eveneens werd goedkeuring gegeven aan het verzoek van de Oranjeruiters om op het concoursterrein een ma negen te plaatsen. De periodiek aftredende be stuursleden de heren M. A. B. Puylaert, Jac. de Putter en A. L. Stallaert, werden herkozen. Als lid van de financiële com missie werd in de plaats van de heer J. de Klerk te Zaamslag benoemd de heer A. H. Dekker. Aanrijding Vrijdagmorgen had in de Dorpsstraat 'n aanrijding plaats tussen een vrachtauto van de fir ma R. uit Breskens en de wielrij der D., eveneens uit Breskens. De wielrijder kwam vanuit de Langeweg de Dorpsstraat inge reden en verleende geen voor rang. Nadat dokter Hermans eerste hulp had verleend, liet hij D„ die een hoofdwonde had opgelopen, naar huis brengen. Vergadering gemeenteraad Dinsdagavond a.s. vergadert de gemeenteraad van Sluis. Uit de agenda blijkt, dat er geen eens gezindsheid is in het college van B. en W. over het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling tot ophalen van huisvuil. Bij raadsbesluit van 23 oktober van vorig jaar was men het in prin- een in uw KAMER I" AXELSESTRAAT 46 - TERNEUZEN TELEFOON (01150) 3373 Naar aanleiding van berichten als zou aan een inwoonster van Soest door een pharmaceutische industrie bij wijze van „vermage ringsmiddel" een rode pil zijn geleverd, die bij laboratorium onderzoek de kop van een lint worm bleek te bevatten, ver klaart men van de zijde van het ministerie van volksgezondheid bezig te zijn met een onderzoek. Resultaat wordt niet eerder ver wacht dan begin volgende week. Opvallend is dat nergens de naam of zelfs maar de nationa liteit van de industrie wordt ge noemd noch van het laboratori um, waar de pil zou zijn onder zocht. Volgens het ministerie is men er niet in geslaagd de be trokken inwoonster te vinden. Rekening schijnt te worden ge houden met de mogelijkheid, dat de publikaties het gevolg zijn van fantasie, misverstand of een grap. cipe eens dat toetreding wense lijk was. Nu er een definitief be sluit genomen moet worden heeft wethouder Gevaert te ken- ken gegeven dat hij redenen heeft om op zijn aanvankelijke medewerking terug te komen. Verbeteringswerkzaamheden aan 37 woningwetwoningen Wil men onderhands opdragen aan de heer C. G. Hast voor ƒ76.959 en de derde fase van het uit breidingsplan voor ƒ101.200 aan de fa. wed. P. R. Toussaint en Zonen te Cadzand. In verband met het gebrek aan garageruim te wordt voorgesteld een wijzi- gnig in het uitbreidingsplan oost voor te bereiden. Voor de bouw van de nieuwe openbare school in de Kloosterstraat wil men een opdracht verstrekken aan het architectenbureau Rot huizen en Van 't Hooft te Mid delburg. Met het bestuur van de chris telijke school is overeenstem ming bereikt tot een gezamenlijk plan. Het beheer van de tennis banen op het gemeentelijk sport terrein wil het gemeentebestuur zelf in handen nemen in verband met moeilijkheden bij de plaatse lijke tennisvereniging. De heer O. van Vosselen uit Beveren-Waes (B.) heeft ver gunning gevraagd om de stad huiskelder van 18 juli tot en met 17 augustus in te trichten voor een schilderijenexpositie, hetgeen het college wil toestaan voor 75 per week. Vererende uitnodiging. De muziekvereniging „Apollo" uit Sluis heeft een eervolle uit nodiging gekregen en aanvaard om met 20 muzikanten deel te nemen aan een folkloristisch feest in Kaiserslautern met een groep deelnemers uit de Belgi sche provincie West-Vlaanderen. De muzikanten van Apollo zul len niet in hun bekende licht blauwe uniform aan het feest deelnemen maar in speciale mid deleeuwse kledij. Het N.V.V. is van mening dat pas verant woord over de loonpolitiek in 1965 kan wor den gesproken, indien men beschikt over de economische prognoses, die tegelijk met de miljoenennota op de derde dinsdag in sep tember bekend worden gemaakt. In een rede van bijna anderhalf uur op het congres van de bond van vervoerper soneel in Utrecht heeft N.V.V.-voorzitter IN DE GESCHIEDENIS De Utrechtse bejaardendemonstratie heeft volgens drs. Roemers de politieke positie van minister Veldkamp in aanmerkelijke mate versterkt. „Hij heeft thans de kans na de ministers Drees en Suur- hoff een plaats te krijgen in de geschiedenis van de ouderdoms voorziening in ons land. Mocht daarbij strijd moeten worden ge leverd, dan kan hij op de steun van het N.V.V. rekenen". drs. D. Roemers herhaald, dat het N.V.V. zich het recht voorbehoudt voor 1965 nieuwe looneisen te stellen. Over de A.O.W.-verhoging zei de heer Roemers onder meer, dat de vakcentralen het standpunt handhaven, dat zij bereid zijn ruimte voor verhoging door premieverhoging ter beschikking te stellen, mits ook uit de algemene middelen gelden ter beschikking komen. mers liet daarop volgen, dat er nog altijd een groot verschil is tussen het inkomen van een zelfstandige, die gemiddeld twee maal zoveel verdient, en dat van een werknemer. Hü vroeg zich af waarom men de financiering van de verhoging van de A.O.W. niet zou aangrijpen om na te gaan, welke verhoging van de indirecte belastingen kan plaatsvinden zonder de sociaal zwakkere groepen onevenredig te belasten. Daarbij kan tevens worden overwogen of de vennootschapsbelasting een verhoging zal moeten ondergaan. De heer Roemers waarschuwde voor het alternatief: verhoging van de A.O.W. tot een sociaal minimum of verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. DE HUURVERHOGING Spr. benadrukte dat de afwij zende houding ten aanzien van de huurverhoging niet betekent, dat het N.V.V. nimmer bereid zou zijn over huurverhoging te spreken. Aan een verantwoorde huurpolitiek stelt het N.V.V. twee eisen, te weten doeltreffende maatregelen tegen speculatie in huizen en paal en perk stellen aan onverantwoorde bevoor deling van eigenaars van oude huizen die het onderhoud geheel of voor het grootste deel op de huurders afschuiven. Zolang aan deze eisen niet is voldaan, is medewerking van het N.V.V. aan een huurverhoging niet te ver wachten. Aan het adres van de velen die waarschuwen dat de lonen niet onbeperkt kunnen, worden op gevoerd, omdat er ruimte in het nationale inkomen moet blijven voor uitbreiding en verbetering van het produktie-apparaat, zei drs. Roemers, dat het rapport over de vermogensaanwasdeling, dat de drie vakcentrales binnen kort zullen publiceren, daarvoor een oplossing biedt. VERSCHUIVING De spreker herinnerde er aan, dat men in ons land nogal kri tiek heeft op bestaande toonver schillen. Hij meent, dat door het gevoerde loonbeleid de zwakste groepen in Nederland relatief beter worden beloond dan in de meeste omringende landen. De Nederlandse vakbeweging is om deze loonpolitiek door de Euro pese zusterorganisaties niet alom geprezen, maar tussen resp. 1952 en 1963 is het levenspeil van de werknemer in ons land gemid deld met ruim 50 procent om- hooggegaan. Ook vond er een verschuiving in de inkomensver deling plaats ten gunste van de werknemers en wel van 68 pro cent in 1952 naar 72 procent in 1963. Dit ging ten koste van de zelfstandigen, maar de heer Roe- AUTOBUS DRUKTE JONGEN DOOR GEVEL VAN CAFE De 14-jarige scholier P. J. C. van Hooff uit het bij Eindhoven gelegen Aalst is vrijdagmiddag bij een verkeersongeval te Eind hoven om het leven gekomen. De knaap is op zijn fiets door van een café gedrukt en moet on middellijk zijn overleden. De chauffeur van de bus, die zonder passagiers naar een garage reed, heeft volgens de politie de draai te ruim genomen, de jongeman geschept en is daarna met kracht tegen de voorgevel van het café gebotst. De pui stortte in en het dak van het pand kwam op de bus terecht. Er werd verder nie-, mand ernstig gewond. Het onge val, als gevolg waarvan het ver keer ruim twee uur werd gestag neerd, trok zeer veel belangstel ling en vond plaats op de split sing van de Gelderlandsewee en de Tongelressestraat in Eind hoven. Personeel van de dienst van gemeentewerken heeft het plafond van het op instorten staande etablissement met bal ken gestut. De brandweer heeft met een snijbrander de fiets on der de bus losgesneden, waarna het voertuig uit het café is ge trokken. BRAND IN CAROSSERIE- FABRIEK Vrijdagavond werd bp een kor te maar hevige brand in een ca- rosseriefabriek te Appingedam voor een bedrag van 50.000 gul den aan machines vernield, ter wijl de bedrijfsschade op een zelf de bedrag wordt geschat. De brand ontstond in de machine-af deling waar drie zware dieselmo toren met compressoren staan opgesteld. Korte tijd, nadat deze motoren in bedrijf waren gesteld en het personeel zich naar een andere afdeling had begeven, brak de brand uit. De N.V.V.-voorzitter meent dat tegenwoordig nogal eens de in druk wordt gewekt, dat de werk nemer een grote voorsprong heeft gekregen op de zelfstandi ge. Sociaal gezien is er z.i. eer der sprake van het inhalen van een achterstand van de werk nemer dan van het verkrijgen van een voorsprong. door AGATHA CHRISTIE 2) „Maar er is toch zonder twij fel maar één aspect uit een oog punt van gerechtigheid?" Dit had hij tamelijk driftig gezegd, een ogenblik aannemen de dat het hier een minder edel voorstel betrof om de zaak in de doofpot te stoppen. „In zekere zin, ja. Maar er komt nog veel meer bij kijken, weet u. Meer dan alleen. laai ons zeggen. gerechtigheid." „Dat ben ik niet met u eens. Men moet toch aan de familie denken." Waarop de ander onmiddellijk gereageerd had met een: ,0 ja, zeker. zeer zeker. Daaraan dacht ik juist." Dit had Calgary als onzin in de ogen geklonken. Omdat juist, wanneer je aan hen dacht Waarop de ander terstond had laten volgen, zonder enige ver andering van toon in zijn pret tige stem: „De beslissing is ge heel aan u, dr. Calgary. Natuur lijk moet u precies doen wat u voelt dat u doen moet." De veerpont schuurde nu over het oeverzand. Hij was de Rubi con over. De stem van de veer man sprak in het zachte dialect van de westkust: „Dat is vier stuivers, meneer. Of komt u nog terug?" „Nee," luidde Calgary's ant woord, „ik kom beslist niet terug." Hoe onheilspellend klon ken die woorden. Hij betaalde. Daarna vroeg hij: „Weet u ook waar ik een huis kan vinden dat Zonnehoek heet?" Terstond trad de nieuwsgie righeid openlijk aan de dag. „Ja zeker. Daar, rechts boven, u kunt het net tussen de bomen door nog zien. U loopt naar boven en dan dadelijk de eerste weg aan uw rechterhand. Het is het allerlaatste huis." „Dank je." „U zei toch Zonnehoek, hè meneer? Waar mevrouw Ar- gyle? „Juist ja. viel Calgary hem in de rede. Hij wenste geen ge sprek hierover. „Zonnehoek"! Even trok de veerman zijn lippen scheef in een zonderling lachje. Hij leek daardoor opeens een sluwe faun uit de oudheid. „Het was haar idee, het huis zo te noemenin de oorlog. Het was een nieuw huis, pas ge bouwd. -had nog geen naam. Maar het stuk grond waar het op staat, dat begroeide terrein, heeft altijd Addershoek geheten. Maar Addershoek vond zij niet mooi genoegdat was geen naam voor haar huis. Zij noem de het Zonnehoek. Maar wij noemen het nog altijd Adders hoek. Calgary bedankte de man wat bruusk, wenste hem goeden avond en begon omhoog te klim men. Iedereen leek wel binnens huis te zitten, maar hij verbeeld de zich dat vele ongeziene ogen hem van achter de gordijntjes nagluurden. Net alsof ze wisten waar hij heen ging. „O, die gaat naar Addershoek Addershoek. Wat een af schuwelijke toepasselijke naam moet dat hebben geleken Want scherper dan een slange- tand Met een ruk hield hij zijn ver dere gedachten in. Hij moest zich nu vermannen. Zich precies voor de geest halen wat hij zeg gen zou 2. Calgary had nu het einde van de keurige nieuwe weg, met aan weerskanten de keurige nieuwe huizen, bereikt. Elk had zijn lap je tuin, vol rotsplanten, chry santen, rozen, salvia's en gera niums, waarbij iedere bewoner of bewoonster nog een beetje eigen smaak aan de dag had ge legd. Bij het allerlaatste huis stond in gotische letters „Zonnehoek" op het hekje. Hij duwde het open en liep over het korte voor pad naar de deur. Het huis dat daar vóór hem stond was een hecht gebouwd, maar karakter loos modern woonhuis, met por tiek en puntdak. Het had net zo goed in een welvarend voort- stadje kunnen staan. Naar Cal gary's overtuiging verdiende het niet het uitzicht dat het bood. Want dat uitzicht was werkelijk schitterend. De rivier maakte hier een scherpe bocht, zodat het bijna was alsof hij een stukje terugliep. Aan de overkant rezen beboste heuvels uit het land schap op. Stroomopwaarts, naar links, zag je nog weer een an dere bocht, met weilanden en boomgaarden in de verte. Hier hadden ze een kasteel moeten neerzetten, bedacht Cal gary, een irreëel, belachelijk kasteel uit een sprookje. Zo'n kasteel van tulband of gespoten suiker. In de plaats daarvan stond hier nu zo'n keurig nuch ter bouwsel, waaraan wel ge noeg geld, maar geen greintje fantasie besteed was. Natuurlijk mocht je de Argy- les daarvan geen verwijt maken. Die hadden het huis alleen maar gekocht, niet laten bouwen. Maar toch, zij hadden het dan toch maar gekozen, althans een hun ner (mevrouw Argyle?) Hij zei bij zichzelf: „Kop op! Nou niet langer wachten!" Met een drukte hij op de knop van de electrische bel naast de voor deur. Daar stond hij een poosje te wachten. Na verloop van tijd drukte hij nogmaals op de bel. Hij hoorde - binnen geen enkel geluid van voetstappen. Maar onverwachts vloog de deur open. Hij deed verschrikt een stap achteruit. Voor zijn al wat over prikkelde verbeelding leek het alsof de verpersoonlijking van de tragedie zelve hem daar in de deuropening de toegang versper de. Zij had een nog jong gezicht. Maar sprak het wezen der tra giek niet het scherpst in de jeugd? Het tragische masker, dacht hij, hoorde altijd een mas ker der jeugd te zijn. Hulpeloos, voorbeschikt, ten verderve ge doemd (Wordt vervolgd.) Vrijdagmorgen heeft prinses Beatrix de kinderboerderij van de „Johanna-Stiehting" in Arn hem, de „Prinses Beatrix-hoeve", officieel geopend. Bij haar aan komst werd ze begroet door de commissaris der koningin in Gelderland, mr. H. W. Bloemers, de burgemeester van Arnhem, de heer C. G. Matser, de voorzit ter van het bestuur van de „Jo hanna-Stiehting^, mr. A. H. van den Wo'lenberg, en de genees heer-directeur, dr. A. Klapwijk. Een patiënt bood de prinses bloe men aan. Het openingsceremonieel ver liep niet geheel naar wens. De bloemenslinger, die een houten bord met de naam van de kinder boerderij verborg, wilde niet wij ken, nadat de prinses aan een lint had getrokken. Pas toen vier paar handen zich er mee bezig gingen houden, werd de naam „Prinses Beatrix-hoeve" zicht baar. Onmiddellijk hierop zwaai den de deuren van dg boerderij open en verscheen een bokken wagen met zes patignjjes vaji ^e stichting. Ze boden ae prinses een borduurwerk aan in de vorm van een lijvig boek. Na de koffie bezocht de prin ses onder meer de paramedische therapie-afdeling, die een van de modernste in geheel Europa is. Uniek is het loopbad met be weegbare vloer. Doktoren kun nen door ramen in de zijwand de bewegingen van de kinderbenen onder water gade slaan. Omstreeks kwart over twaalf vertrok prinses Beatrix van de kinderboerderij. De gouverneur van Brits-Guy- ana, sir Richard Luyt, heeft gis teravond de noodtoestand afge kondigd. De gevechten tussen negers en Indiërs in Georgetown waren vrijdagavond in hevigheid toe genomen. De politie maakte ge bruik van traangas om te voor komen dat een menigte negers winkels van Indiërs plunderde. Verscheidene Indiërs waren het mikpunt van de gramschap van groepen opgewonden negers. Een negerechtpaar werd ver moord en een Indiër werd door een politieman neergeschoten. Het aantal doden sinds het uit breken van rassenonlusten in Brits-Guyana steeg hiermee tot een en twintig. ZATERDAG 23 MEI Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „De overwinnaars". AxelHet Centrum, 8 uur: „Doorbraak bij Corregidor". ZONDAG 24 MEI Terneuzen: Luxor-Theater, 2.30 en 8 uur: „De overwin naars". Axel: Het Centrum, 3.45 uur: „Doorbraak bij Corregidor"; 8 uur: „Zo'n soort meisje". Op de groentenveiling te Broek op Langendijk zijn gisteren de eerste vroege aardappelen van de koude grond aangevoerd. Tuinder P. Koedijk uit Sint Pan- cras bood in totaal 165 kg aan, die 1,02 en 1,05 per kg opbrachten. De eerste aardappelen zijn dit jaar een week vroe ger dan vorig jaar.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 2