WAT BRENGT DE RADIO EN TELEVISIE Pagina 10 DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 23 mei 1964 eerst wat nu eigenlijk noodzakelijk is met het oog ™op het verkeer en eerst dan gaan wij bekijken hoe het architectonisch moet. Ik heb begrepen, dat ik over een mogelijke dem ping niets meer behoef te zeggen. De heer de Feijter blijft het dempen voorstaan. •Over het carillon zei de heer de Meijer nog: als het niet op het stadhuis kan, dan maar op de toren van het huidige gebouw. Ik geloof niet dat dit verder tot mijn werk behoort. De Voorzitter: Ik wil graag Prof. Bakema bijzonder hartelijk danken voor zijn interessante en uitvoe rige uiteenzetting. Ook voor het werk dat U reeds gedaan hebt. Ik geloof dat wij thans in het stadium gekomen zijn om aan de orde te stellen het voorstel met betrekking tot de opdrachtgeving. Ik zou nog willen opmerken dat het onze bedoeling is zo U mocht besluiten deze opdracht te geven om reeds in dit stadium de rijksgoedkeuring aan te vragen, terwijl onzerzijds stappen zullen ondernomen worden om de financiering zo snel mogelijk te kunnen rea liseren. Ik zou thans willen vragen of iemand nog iets heeft op te merken omtrent het voorstel van -ons college. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De Voorzitter: Ik wil Prof. Bakema nogmaals dankzeggen voor het prachtige werk door hem ge daan. 2. Vaststelling van de notulen van de vergaderin gen van 27 februari en 19 maart 1964; Zander bespreking en hoofdelijke stemming wor den de notulen van beide vergaderingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken: a. het door Gedeputeerde Staten van Zeeland goedgekeurde raadsbesluit van 27 februari 1964 tot verkoop van grond aan de heer A. Pieters; b. idem van 27 februari 1964 tot wijziging van de machtiging tot het aangaan van vlottende schuld gedurende het le kwartaal 1964; c. het bij Koninklijk Besluit goedgekeurde raads besluit van 17 december 1963 tot wijziging van de verordening op de heffing van keurlonen ingevolge de Vleeskeuringswet; tl. brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland, ■inhoudende de mededeling dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit van 21 november 1963 tot wijziging van de bezoldigingsverordening; e. idem inzake salarismaatregelen per 1 januari 1964 voor gemeente-secretarissen, -ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand; f. besluit van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een kasgeldlening van 2.500.000,—; g. brief van de Minister van Binnenlandse Zaken waarin wordt medegedeeld dat het college van Ge deputeerde Staten is uitgenodigd een ontwerp-Tege- ling terzake van de gemeentelijke herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen binnen drie maanden aan de raden der betreffende gemeenten te zenden. Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van een hoofd van de openbare lagere school „De Vrije Vlucht", zulks met ingang van 1 juni 1964. De voordracht luidt: 1. 3. A. Lauret; 2. G. M. Otte; De Voorzitter verzoekt de heren Fijn van Draat en Hol met hem het stembureau te willen vormen. Uitgebracht worden 17 stemmen, alle op de heer J. A. Lauret. De heer Lauret is benoemd. 5. Idem tot benoeming in vaste dienst van een hoofdleidster van de openbare kleuterschool, zulks met ingang van I mei 1964. De voordracht luidt: 1. Mej. J. L. A. van den Berge; Uitgebracht worden 17 stemmen, alle op Mej. J. L. A. van den Berge. Mej. van den Berge is be noemd. 6. Idem tot aankoop van woningen e.a., gelegen in het exploitatieplan „Industrieterrein Drie wegen—Mr. F. J. Haarmanweg"; Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 7. Idem tot aankoop van gronden e.a., gelegen in de Katsmanpolder; Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 8. Idem inzake aankoop van de Otheense Kreek; De heer Hol: Mijnheer de voorzitter, terecht is in het begeleidend voorstel gesteld dat de Otheense Kreek met omgeving van belang is voor de recrea tieve ontwikkeling van Terneuzen. Wij onderschrijven als fractie geheel de motivering van Burgemeester en Wethouders en wij achten dit van zo groot sociaal belang voor grote groepen van de bevolking, dat wij gaarne aan dit voorstel onze medewerking willen verlenen. De heer Fijn van Draat: 11$, vind het een zeer gelukkig voorstel. Weinig gemeenten in Nederland zullen binnen de gemeente een zo mooi recreatie terrein vinden. Ik ga hiermede dan ook gaarne akkoord. De heer Ramondt: Ook in verband met punt 7 van de agenda wil ik mij graag akkoord verklaren en ik spreek de wens uit dat wij straks de kreek kunnen inpassen in de bebouwing. De heer Weterings: Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij bij de vorige sprekers gaarne aansluiten en wij zijn als fractie zeer verheugd dat de gemeente erin is geslaagd deze belangrijke kreek aan te kopen. De heer De Feijter: Mijnheer de Voorzitter, onze fractie is van mening dat wij niet, nu de gelegen heid zich voordoet, moeten nalaten deze kreek aan te kopen. De Voorzitter: Ik dank U allen voor deze bewijzen van instemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 9. Idem tot ontbinding van pachtovereenkomsten ten aanzien van gronden gelegen in de exploi tatieplannen „Industrieterrein Driewegen—Mr. F. 3. Haarmanweg" en „haven- en industrie terrein oostelijke kanaaloever": Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 10. Idem tot verkoop van gronden, gelegen in het exploitatieplan „Sluiskil" aan: A. G. F. Fermont; B. J. P. van Doeselaar; Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform de voorstellen besloten. 11. Idem tot verkoop van gronden, gelegen in het exploitatieplan „Zuidpolder" aan: A. H. M. de Regt; B. G. C. P. den Hamer; 'C. D. den Hamer; Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform de voorstellen besloten. 3 12. Idem tot verkoop van grond, gelegen nabij het „Scheldebad" aan de Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen; De heer Fijn van Draat: Mijnheer de Voorzitter, in het voorstel worden zekerheden gesteld tegen geluids-, stank- en andere hinder die eventueel kan ontstaan, waardoor het mogelijk zou zijn dat waar devermindering ontstaat van omliggende, nog door de gemeente, te verkopen percelen. Wat gebeurt et wanneer de thans in de omgeving gelegen woningen hiervan schade ondervinden. Die mogelijkheid is toch niet uitgesloten. De heer Ramondt: Ik had dezelfde vraag willen stellen als de heer Fijn van Draat. De heer De Feijter: Mijnheer de Voorzitter, ik wou een paar dingen vragen. In de eerste plaats is er indertijd een verslag gepubliceerd van een ver gadering van de Afvalwaterleiding Zeeuwsch-Vlaan deren, waar dit besproken is en daar stond in te lezen dat de gemeente bepaalde voorzieningen zou moeten betalen, zo deze gemaakt moesten worden tegen het ontstaan van geluidshinder. Moet de ge meente inderdaad nog een bepaald bedrag daarvoor betalen aan de Afvalwaterleiding? Ik heb gehoord dat het van ongeveer dezelfde grootte zou worden als het gemaal nabij de Axelsestraat. Indien dat zo is, dan is dit terrein toch niet groot genoeg voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Moet daarvoor dan de weide bij het zwembad ge bruikt wordpn? De heer Bleijenberg: Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van dit voorstel interesseren mij nog enkele technische gegevens. Ik weet niet of daar nu een antwoord op te geven is. Hoever zal de aan sluitende leiding lopen vanaf dit pompstation tot in de Schelde? Ik neem aan dat dit toch minstens tot bij de laagwaterlijn zal zijn. De heer De Vos: Mijnheer de Voorzitter, het lijkt mij dat wij bij de verkoop van grond voor de bouw van dit pompgebouw moeilijk voorwaarden kunnen stellen met betrekking tot eigendommen van derden. Ik meen dat het juridisch niet mogelijk zou zijn voorwaarden te stellen ten aanzien van even tuele schade aan bestaande gebouwen. Wanneer der gelijke schade zou ontstaan, wat ik overigens niet aanneem want de bestaande gebouwen staan er een eind vandaan zal degene die de schade lijdt langs privaatrechtelijke weg zijn recht moeten zoeken. Wij hebben de omliggende grond veilig willen stellen alhoewel wij zeker niet bevreesd zijn voor schade daaraan. Natuurlijk is er voor het oprichten en het installeren en het in werking stellen van dit pompgemaal een hinderwetsvergunning nodig. En in die vergunning worden zo stringent mogelijke be palingen opgenomen om eventuele hinder te voor komen. Overigens komt dit gemaal voor een groot gedeelte onder de grond. Absolute zekerheid daar omtrent bestaat niet, maar dat het zo erg hinderlijk zou kunnen zijn, geloven wij, gezien de technische adviezen, vooralsnog niet. Ten aanzien van het lozingspunt blijkt, dat hier omtrent nog misverstand bestaat, zelfs bij de raad, want wanneer de heer Bleijenberg vraagt of dat punt tenminste tot aan de laagwaterlijn zal komen dan heeft hij nog niet voldoende kennis genomen van de plannen van de Afvalwaterleiding. Het lozings punt ligt namelijk op het einde van de pier. Het is niet zo dat dit punt zal zijn tussen de watertoren en het zwembad. Omdat daar toevallig het pomp gemaal staat is het niet zo, dat men daar ook in de Schelde gaat lozen. De leiding loopt langs de plaats van het nieuwe stadhuis en komt terecht in het diepe vaarwater waar een snelle stroom staat. Ik kan mij niet voorstéllen dat dit bijzonder veel toename van stank tot gevolg zal hebben want in feite is het zo dat thans in de havens wordt geloosd. U weet immers, dat wij thans een lozingspunt heb ben aan de Oostbeer, aan het vissershaventje en aan de Roeiersgang. Het industriële afvalwater dat via Sluiskil komt, loost in de Westelijke voorhaven. Dat het tot nu toe zo'n enorme hinder heeft op geleverd kunnen wij hier in Terneuzen toch niet zeggen, want er zijn nooit ernstige klachten over geweest. Straks geschiedt de lozing door een gesloten leiding in de snelle stroom in de grote Schelde, waarvan men kan zeggen dat het water tweemaal per dag ververst wordt door het getij. Ik geloof niet dat hier bezwaren aan verbonden kunnen zijn. Men moet toch ergens met het afvalwater naar toe. Ik meen dat wij blij moeten zijn dat een en ander zo wordt opgelost. De Voorzitter: In antwoord op de vraag van de heer de Feijter kan ik mededelen dat het het beste is zich te laten leiden door de gedachte dat alle extra-maatregelen betaald moeten worden vanwege de Afvalwaterleiding. De gemeente betaalt hier niets aan. De heer De Vos zei reeds, mevrouw, mijne heren, dat wij via de Hinderwet duidelijke voor waarden kunnen stellen. Het lozingspunt is tot stand gekomen in nauw overleg met het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft en het mondt uit in de Schelde aan het eind van de pier op een diepte van ongeveer 22 meter onder de waterspiegel. Wij zijn van mening dat wij in de bestaande situatie voldoende zekerheid hebben om te bereiken dat het voor de gemeente geen nadelen zal op leveren. U kunt er zich van overtuigd weten dat de belangen van de gemeente ons op dit punt bij zonder interesseren. De heer Bleijenberg: Ik ben blij, mijheer de Voorzitter, dat U dit punt nog eens duidelijk hebt gesteld, zodat men er kennis van kan nemen wat er in de toekomst gaat gebeuren. De heer Fijn van Draat: Ik ben er nog niet geheel tevreden over ondanks hetgeen de heer De Vos heeft gezegd. Ik blijf er bij dat dit gemaal nooit in de speelweide moet komen. Het spijt mij dit te moeten zeggen. De heer De Meijer: Hoe zou U het dan willen? De heer Fijn van Draat: Op een andere plaats. De heer De Vos: Bij een vorige gelegenheid heb ik reeds gezegd dat tot aan dit gemaal het water wordt afgevoerd door een vrij-verhang-leiding en vanaf dit gemaal tot de Schelde door een pers leiding. De plaats van dit gemaal kan niet te ver van de Schelde geprojecteerd worden. De oorspron kelijke plaats was aan de Van Steenbergenlaan op de hoek van de begraafplaats. Daar waren enorme bezwaren tegen die wij konden onderschrijven en die veel groter waren dan ten aanzien van de plaats waarover het nu gaat. Het gemaal moet worden gebouwd. Daar moet een plaats voor gevonden worden en die moet in deze omgeving zijn. Dit lijkt ons dan ook de meest ge schikte plaats. De heer Hol: Mijnheer de Voorzitter, naar ik meen loost geheel Antwerpen en omgeving op de Westerschelde. Is het U bekend of daar ooit klach ten over zijn gekomen. De Voorzitter: Dat is mij niet bekend. De heer Hol: Toch gebeurt dat al sinds jaren. De Voorzitter: U moet goed in de gaten houden, mevrouw, mijne heren, dat ook bestuurlijk gespro ken er verschil bestaat tussen de verkoop van grond en een hinderwetprocedure. Het oprichten van het betreffende gebouw en de maatregelen die ten aan zien van hinder etc. gesteld moeten worden is een zaak van de Hinderwet. Wel hebt U hier te beslissen of U dat stuk grond verkopen wilt voor dat doel. De heer Ramondt: Ik kom er nog even op terug. Ik heb geen overwegende bezwaren tegen deze plaats, want ik ben er persoonlijk vrij gerust op dat deze risico's niet vrij groot zijn. Toch meen ik dat wij ons bij de verkoop behoorlijk zeker kun nen stellen. Ik geloof dat de kwestie van de Hinder wet toch nog al moeilijk ligt. Wij willen er zekerheid over hebben, misschien is het na te gaan, of het stellen van dergelijke voorwaarden wel kan. Voor mij is het duidelijk dat het in de civiel rechtelijke sfeer zeer moeilijk ligt. Als het zo moet worden gerealiseerd komt men voor grote moei lijkheden te staan. De Voorzitter: U moet er zich van bewust zijn dat de civielrechtelijke kwestie niet publiekrechte lijk te regelen is. Ik kan mij overigens niet voor stellen dat er huizen in de directe omgeving staan. De heer De Vos: Deze staan op vrij grote afstand. Er wordt gesproken van schade maar daar gaat hec niet om. Door dit gemaal kan bijna geen schade ontstaan. De heer Fijn van Draat: Wel hinder. De heer De Vos: Dat kan opgevangen worden door middel van de Hinderwet. Ieder die binnen een be paalde kring van het object woonachtig is wordt een kennisgeving toegezonden en krijgt de gelegen heid bezwaren te maken tegen de oprichting en daarmede wordt rekening gehouden bij het verlenen van de hinderwetsvergunning en het stellen van de voorwaarden, althans voorzover deze Teëel geacht kunnen worden. De heer Fijn van Draat: Die bezwaren zullen pas duidelijk worden wanneer het gemaal in gebruik is. De Voorzitter: Wij hebben gemeend het van alle kanten te hebben bekeken. Wij hebben daartoe te vens advies van de stedebouwkundige gevraagd die zeer secuur is met deze dingen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, waaTbij de heer Fijn van Draat, op zijn verzoek, wordt geacht te hebben tegenge stemd. 13. Idem tot vaststelling van de 2e partiële her ziening zuid van het uitbreidingsplan in hoofd zaak; De heer De Feijter: Bij de stukken van dit agenda punt was ook een brief van het Landbouwschap ge voegd, waarbij dit publiekrechtelijk orgaan mede deelde geen bezwaar te hebben tegen het plan en de gemeente voorts succes toewenste met de uit voering van het plan. Het doet mij zeer vreemd aan dat deze mededeling van het Landbouwschap afkomstig is. Ik wou alleen deze opmerking maken opdat het in de notulen wordt vermeld. De heer Weterings: Ik ben er integendeel erken telijk voor en ik acht een dergelijk standpunt zeer Tedelijk. De heer Ramondt: Ik onderschrijf dit laatste. De heer Huijbrecht: Wij ontvangen dus meer be grip van het Landbouwschap dan van de leden daarvan. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 14. Idem inzake aanleg van een parkeergelegen heid aan de Koninginnelaan nabij de Ned. Hervormde Kerk; De heer Fijn van Draat: Is voor het bejaarden tehuis en de Hervormde Kerk indertijd teveel grond verkocht. De Voorzitter: Inderdaad en dat kunnen wij nu terugkopen om een betere ontsluiting te krijgen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 15. Idem tot wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad; Zonder bespreking en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 16. Idem inzake instelling van een koopavond als bedoeld in artikel 3, 3e lid, van de Winkel sluitingswet 1951; De heer Van Langevelde: Mijnheer de voorzitter, ik heb hier een lijst van het opinie-onderzoek. Hoe lang het geleden is dat deze werd gehouden staat er niet bij maar ik meen dat dit ongeveer 3 jaar, geleden was en het bevreemdt mij, want er staan 73 middenstanders op, waarvan 49 in de Noord straat, enkele in de Nieuwstraat en nog een paar. Van die 73 wonen er in totaal 3 op de Axelsestraat. Ik heb dit eens nagegaan en er zijn 55 zaken buiten de kanaalarmen en daar staan er maar 3 van op bij dit opinie-onderzoek. Ik weet niet of er moed willig geen algemeen opinie-onderzoek is ingesteld, of dat het zo geweest is dat degenen die er niet op staan er allemaal tegen zijn geweest. Van die 73 zijn er 10 tegen, dat wordt dus 63 en als die 3 van de Axelsestraat er bij komen dan wórdt dat 66 voorstemmers. Dan zou het dus 62 tegen 66 vóór zijn. Ik vind dat het onderzoek maar een zeer kleine waarde heeft. Het bevreemdt mij zeer dat het on derzoek alleen maar in de kern van de stad is gebeurd en niet daarbuiten. De motieven daarvan kan ik maar moeilijk vatten op het ogenblik maar mijn veronderstelling zal wel juist zijn. Ik wil alleen maar dit zeggen, dat eigenlijk in de kern van de stad de grootste groep er vóór is maar buiten de stad is men er over het algemeen tegen, wat onge veer precies de helft is. Ik kom dan tot de stelling dat door de hele koopavond, zoals nu voorgesteld, men de klok terugdraait. Men is er in Nederland aan gewoon geworden dat de winkels sluiten om 6 uur en 's zaterdags ook om 6 uur. Daaraan is het publiek gewoon geraakt. Ik heb ook vernomen dat pl.m. 3 weken geleden een vergadering is gehouden van „Klimop", waarbij drie mensen aanwezig waren van verschillende verenigingen en die vonden het wel leuk om 's avonds te winkelen. Daarbij werd alleen maar kenbaar gemaakt dat zij het leuk von den, zonder meer. Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat deze kwestie uit de tijd is en ik zal mij er tégen uitspreken. De motieven lijken mij niet steekhoudend. Ik meen dat er andere motieven in het spel zijn die ik hier echter niet wil uitspreken. Ik meen dat de middenstand die zelf beter zal kennen dan ikzelf. Wat het personeel betreft, dat alleen is al een zeer moeilijke kwestie en voor degenen die er tegen zijn is het nog moeilijker want als het voorstel aangenomen zou worden, dan zou blijken dat zij in moeilijkheden zullen komen met het personeel. Ik zal pertinent tégen stemmen. De heer Huijbrecht: Dat opinie-onderzoek, mijn heer de Voorzitter, daarvan wens ik de deugde lijkheid in twijfel te trékken, maar dit is voor mij niet het belangrijkste. Voor mij zijn het belang rijkst, de overwegingen die ertoe geleid hebben dat dit voorstel in de raad komt. Overwegingen die in het voorstel vastliggen en die men aangevoerd heeft van de zijde van het „Klimop"-bestuur. Het consu mentenbelang, hierbij aangevoerd, vind ik twijfel achtig. Het aankopen van duurzame goederen ge beurt niet iedere week door een gezin en als het moet gebeuren dan kan dat ook op de vrije zater dag. Verder ben ik bang dat heel die koopavond, als die doorgaat, tot een duurdere exploitatie van de bedrijven zal leiden en daardoor aanleiding zou kunnen worden tot prijsstijgingen. Immers, zo gauw als iets één cent duurder wordt moet de prijs met een dubbeltje naar boven. Een econo misch voordeel voor de winkels in Terneuzen geldt naar mijn mening alleen voor de zaken in het cen trum. Die zullen misschien op vrijdagavond wat pu bliek trekken, maar dat betekent ook dat het pu bliek op andere dagen minder zal kopen in de zaken die buiten dat centrum liggen en daarom kan ik mij aansluiten bij hetgeen de heer Van Langevelde heeft aangevoerd. De voorstemmers wonen vrijwel allen in het centrum. Verder is aangevoerd dat het stadsbeeld van Ter neuzen zal verlevendigen. Ik meen dat het stich tingsbestuur nog wel andere aktiviteitgn hiertoe zou kunnen uitvoeren dan het invoeren van een koop avond. VooTts is nog aangevoerd dat er bewoners van Terneuzen zijn die in de naburige gemeenten, waar wèl koopavonden plaatsvinden, zouden gaan kopen. Kan het niet zó zijn dat daar heel andere overwe gingen voor gelden en dat de winkeliers die in eigen boezem moeten zoeken Iedereen streeft naar een arbeidstijdverkor ting, naar een 45-urige werkweek en als het even kan naar een 5-daagse werkweek. Ik vind het so ciaal volkomen onverantwoord om voor dit perso neel, wat dus helemaal geen 45-urige noch 5-daagse werkweek heeft, de arbeidstijd nog te verlengen. Dit geldt in het bijzonder, mijnheer de Voorzitter, voor het jongere personeel. Daarvoor vind ik het helemaal uit den boze. Verder, mijnheer de Voor zitter, acht ik het ook een nadeel voot de zg. een manszaken die gêdreven worden door b.v. een echt paar. Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, heb ik bij de stukken een lijst gevonden van plaatsen in Zeeuwsch- Vlaanderen waar koopavonden en bijzondere koop dagen zijn ingesteld. Wat die lijst erbij doet weet ik niet. Terneuzen moet zich daar niet aan spie gelen. Wij moeten hier de pas aangeven en als het kan dan moeten wij dit doen. Ik kan U zeggen dat de fractie van de Partij van de Arbeid tegen het instellen van een koopavond is. De heer De Feijter: In het algemeen kan ik in stemmen met de argumenten zoals die door de meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders zijn uiteengezet. Er zijn nogal bezwaren maar ik meen dat deze argumenten toch wel van doorslaggevende betekenis zijn. Ik kan mij dan ook achter de meerderheid van Burgemeester en Wet houders stellen. Het verzoek is uitgegaan van de Stichting „Klimop", vereniging van handeldrijvende middenstand van Terneuzen. Ik meen dat deze ver eniging representatief is voor de middenstand van Terneuzen. De resultaten van het onderzoek hebben wij ontvangen en er blijkt uit dat de grote meer derheid van degenen, die hierbij betrokken waren, er vóór waren. En als men er vóór is dan geloof ik niet dat het gemeentebestuur dit moet weigeren. Nu zij het gevraagd hebben om zelf hun winkels op bepaalde avonden tot 9 a 10 uur open te hebben is er geen enkele aanleiding dit te weigeren, temeer niet omdat in de naburige gemeenten Axel en Sas van Gent ook een koopavond is en ik meen dat wij dat in Terneuzen voor de Middenstand niet kunnen missen. De heer Weterings: Mijnheer de Voorzitter, tegen het opinie-onderzoek wat door „Klimop" is ingesteld, maak ik ook ernstig bezwaar. Ik ben zo vrij geweest links en rechts een onderzoek in te stellen en ik kwam tot de conclusie dat de mensen in hun hart hopen dat het niet zal doorgaan. Sommigen hebben indertijd op die lijst hun handtekening gezet. Daar naast is het onbegrijpelijk dat men zich beperkt tot voornamelijk de Noordstraat en de Nieuwstraat. De heer Van Langevelde zei dit al, buiten de kanaal armen zijn 55 zakenpanden die praktisch niet ge- enquetteerd zijn. Dit onderzoek heeft voor mij per soonlijk dan ook geen cent waarde. Mijnheer de Voorzitter, er is hier gesproken over verlevendiging van het stadsbeeld. Daar ben ik een zeer groot voor stander van en ik zal de laatste zijn die ooit iets ter zake zou willen tegen houden, maar of men met die koopavond de stad kan verlevendigen betwijfel ik ten zeerste, want wat blijkt in de naast omge vende plaatsen waar wel koopavonden zijn? Dat in de beginperiode deze vrij aardig bezocht worden. Daarna zakt het enorm af. Wat zien wij daarnaast. Dat deze plaatsen om half 9 vrijwel leeg zijn. De laatste busverbindingen vertrekken om die tijd en dan gaat men naar huis. Ik ben eens driemaal in een naburige gemeente tijdens een koopavond gaan wandelen. Ik moet U zeggen dat ik niet de enige was die daar wandelde en slechts een enkeling schoot een zaak binnen, met uitzondering dan van twee belangrijke zaken voor woninginrichting en confectie. Die 2 zaken die voor zo'n plaats een aan trekkingskracht hebben missen wij hier in Terneu zen en zolang er dergelijke soorten zaken in Ter neuzen niet zijn, hebben wij niets aan een koop avond. Het zijn juist die zaken die het voor de mensen aantrekkelijk maken. Men koopt toch niet iedere dag grote stukken; ook dat kan men in die andere gemeenten constateren. De ene keer lopen er aardig wat mensen en de andere keer ziet men geen sterveling. Het dienstdoend personeel staat te gapen voor de ruit of er misschien nog iemand binnenkomt. Verschillende zakenmensen hebben ge zegd tegen het personeel dat het niet de moeite waard is om daarvoor terug te komen. Ik ben van mening dat deze zaak momenteel niet urgent is voor onze gemeente. Wanneer 'van middenstands zijde al het mogelijke gedaan wordt om een ver levendigend stadsbeeld te geven, dan zal ik nog overwegen mijn stem er aan te geven. Ik heb zelf 11 zaken gebeld. Er waren er 2 vóór en 9 tegen van de 11 en zij zeiden „in mijn hart hoop ik dat het er niet doorgaat". Ik kan mijn stem aan deze zaak niet geven. De heer Fijn van Draat: Mijnheer de Voorzitter, ik ga van een ander standpunt uit. Wanneer dat ver zoek komt van de middenstand om die zaken open te hebben dan voel ik mij niet gerechtigd die men sen te beletten om geld te verdienen. Laten wij het toejuichen dat er mensen zijn die wat meer willen werken. Als zodanig zou ik graag het meer- derheidsvoorstel van Burgemeester en Wethouders willen steunen. De heer Ramondt; Persoonlijk ben ik van mening, mijnheer de Voorzitter, dat, waar dat mogelijk is, een ondernemer zoveel mogelijk de kans moet wor den gegeven zichzelf te ontwikkelen op de wijze die hij zelf het meest geschikt acht. Uit de enquete is naar voren gekomen dat er een meerderheid was en dan is het best mogelijk, dat men zegt: in mijn hart ben ik er tegen, maar de uitspraak ligt hier en als het anders is moet men dat maar zeggen. Er zijn nog zaken die niet geënqueteerd zijn. Die kan men toch niet zonder meer bij de tegenstemmers voegen. Gezien deze omstandigheid en gezien het advies van de Kamer van Koophandel, zal ik in deze mijn stem aan het meerderheidsvoorstel van Burgemees ter en Wethouders geven. De heer Dieleman: Voor mij is het een groot be zwaar, zoals ook uit het onderzoek blijkt, dat slechts door een gedeelte van de winkeliers het verzoek ge steund wordt en dit niet de mening van alle winke- vereist wel enige moed om tegen de hier links en liers inhoudt. Wij gaan een groot gedeelte van de winkeliers iets opleggen waarvoor zij geen verzoek hebben gedaan. Ik zal dan ook tegen stemmen. De heer Bleijenberg: Ik zou aan de woorden van de heer Weterings nog iets willen toevoegen. Als de stad verlevendigd zou worden door het instellen van een koopavond dan zou dat voor mij aanleiding geven te overwegen om voor het meerderheidsvoor stel te stemmen. Ik zou er ook mee instemmen wanneer het verzoek een 2-ledig verzoek was, na melijk enerzijds het instellen van een koopavond maar dan zou ik daaraan de voorwaarde willen verbonden zien dat er tevens een bindende vakantie- regeling komt, zodat ook mensen die niet met per soneel werken de kans krijgen om met vakantie te gaan en niet behoeven open te blijven omdat een collega het ook doet. De heer Wavcrijn: Ik heb geen bewijzen gehoord tegen het opinieonderzoek. Ten tweede, men wordt toch niet gedwongen open te blijven. Voorts vraag ik me af: hoe moet het dan met de koopavond in Sluiskil? De Voorzitter: De bedoeling is dat Wethouder De Meijer het meerderheidsvoorstel zal toelichten. Mij nerzijds wil ik eraan toevoegen dat wij gehoopt hebben tot een gezamenlijk standpunt te kunnen komen; vandaar de vertraging die de behandeling van dit verzoek heeft ondergaan. Het is lang blijven liggen. Wij waren van mening dat, wanneer wij uniformiteit konden bereiken, het attractief zou zijn. Ook in dergelijke zaken. De heer De Meijer: Mijnheer de Voorzitter, het vereist wel enige moed om tegen de hier links en rechts gehoorde opinies, die niet positief tegenover het voorstel staan, in te gaan en ik geloof dat ik het op die manier niet moet en wil aanleggen. Het gehele voorstel is, na vele jaren heen-en-weèr praten, overwegen, weer terzijde leggen enz., eigenlijk gé boren uit een van 1957 daterend verzoek van de winkeliersvereniging „Klimop". Dat is op vrij on regelmatige tijden weer naar voTen gekomen en MAANDAG 25 MEI 1964 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Lichte gram. 17.30 Van de voorpagina); 7.55 Operatie Onbereikbaar, reporta ge; 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied; 8.18 Lichte gram.; 8.50 Ochtendgym. voor de vrouw; 9.00 Klass. orkestmuziek (gr.); 9.35 Waterstanden; 9.40 Over denking op de maandagmorgen; 10.00 Lichte gram.; 11.00 Nieuws; 11.02 Voordracht; 11.20 Moderne gram.; 12.10 Elektronisch orgel spel; 12.30 Meded. t.b:v. land- en tuinbouw; 12.33 Voor het platte land; 12.38 Licht instrumentaal kwintet; 13.00 Nieuws: 13.15 Voor de middenstand, praatje; 13.20 Pianotriolichte klass. muziek; 13.45 Wikken en Wegen, praatje; 14.00 Oude muziek (gr.) 14.15 Macbeth, tragedie; 16:00 Nieuws; 16:02 Zestig minuten voor boven de zestig; 17.00 Oude liedjes; 17.15 Oude dansen (gr.); 17.25 Dansorkest, zangsolisten en licht vocaal ensemble; 18.00 Nieuws; 18.15 Licht instrumen taal trio met zangsoliste; 18.35 Licht ensemble met zangsölis- ten.; 19.00 Olympia's Tour door Nederland, reportage; 19.05 Rit misch strijkorkest; 19.30 Parle mentair overzicht; 19.45 Rege ringsuitzending: De Radiozilver- vloot, gepresenteerd door Elisa beth Mooy en Herman Stok; 20.00 Nieuws; 20.05 Licht orkest, licht vocaal ensemble en zang- solisfce; 20.30 Ik zou wel 'es...: kleine wensen van bescheiden mensen; 21.00 Operatie Onbe reikbaar, reportage; 21.05 Rot terdams Filharmonisch orkest en solist: klass. muziek; 22.30 Nws; 22.40 Balans: actueel program- r ma; 22.35 Weerklank, muziek - revue; 23.30 Lichte gram.; 23.55 24.00 Nieuws. HILVERSUM n: 7.00 Nieuws; 7.10 Dagopening; 7.20 Klass. gram.; 7.35 Sportuitslagen van zaterdag; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nieuws en NCRV-lied; 8.15 Ge wijde muziek (gr.)8.35 Amuse mentsmuziek (gr.)8.45 Lichte orkestmuziek (gr.)9.00 Ver zoekprogramma voor de zieken; 9.40 Voor de huisvrouw; 10.10 Moderne orkestmuziek (gr.); 10.20 Rondom het Woord: theo logische etherleergang; 11.05 Lichte gram.; 12.25 Voor hoer en tuinder; 12.30 Meded. t.b.v. land en tuinbouw; 12.33 Orgelspel; populaire muziek; 12.53 Gram., eventueel actualiteiten; 13.00 Nieuws; 13.15 Lichte orkestmu ziek; 13.35 Engels meisjeskoor: .Britse volksliederen Cët'.~)13.50 J "'Lichte gram.; 14.05 Schoolradio; 14.35 Radio Kamerorkest en so listen: oude- en klass. muziek; 15.25 Moderne orkestmuziek (gr.); 15.40 Vocaal ensemble: geestelijke liederen; 16.00 Bijbel- overdenking; 16.30 Pianorecital: klass. muziek; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Strip voor de jeugd; 17.30 Lichte gram. voor de teenagers; 17.50 Regerings- uitz.: Suriname journaal, door mr. dr. H. J. Roethof; 18.00 Ma rinierskapel der Kon. Marine; 18.20 Uitz. G. P. V.; 18.30 Mo derne orkestmuziek (gr.); 18.50 Openbaar Kunstbezit; 19.00 Nieuws en weerpraatje; 19.10 Op de man af, praatje; 19.15 In strumentaal ensemble: onbeken de muziek uit oude handschrif ten; 19.30 Radiokrant; 19.50 Ra dio Filharmonisch orkest en so liste: moderne muziek; 20.25 Af tellen, hoorspel over de vrijheid; 21.15 Ierse melodieën (gr.): 21.45 Lichte orkestmuziek; 22.05 Wereldpanorama: politiek com mentaar; 22.15 Pianorecital: Spaanse muziek; 22.30 Nieuws en SOS-berichten; 22.40 Avond overdenking; 22.55 Boekbespre king; 23.05 Werken van Neder landse componisten; 23.40 Gi taarmuziek (gr.); 23.5524.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Gram.; 12.15 Lichte mu ziek (om 12.25 Weerbericht en mededelingen)12.50 Beursbe richten; 13.00 Nieuws en weer bericht; 13.20 Kamermuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 15.45 Amusementsmuziek; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Voor de zieken; 17.00 Nieuws, en weerbericht; 17.15 Voor de kinderen; 17.40 Lichte orkestmuziek; 17.45 Franse les; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.28 Paardesportberich- ten; 19.30 Protestantse uitzen ding; 18.45 Pianomuziek met or kestbegeleiding; 19.00 Nieuws, weerbericht, radiokroniek en correspondentie uit Nederland; 19.40 Operamuziek; 20.00 Con cours Reine Elisabeth; 23.00 Nieuws en berichten; 23.15 Jazz muziek; 23.30 Amusementspro gramma; 23.55 Nieuws; 24.00— 0.45 Voor de zeelieden. Televisieprogramma's NED.: 19.30 Bijbelprogramma voor de jeugd; 19.40 Kenmerk, het veertiendaags journaal van de kerken; 20.00 Journaal en weer-o verzicht; 20.20 Uitz. P.S.P.; 20.30 Het leven van een hond, film; 20.40 Das gibt es nur in New York, documentaire film; 21.00 Zij was een van hen, speel film; 22.3522.40 Journaal. BELGIË (VI.)19,00 Voor de jeugd; 19.25 Zoeklicht: culturele actualiteiten; 19.45 De weerman; 19.50 Sport; 20.00 Journaal; 20.20 Uit een andere wereld, tv-spel; 21.15 Panorama; 22.00 Voor da vrouw; 22.25 Medium; 22.35 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 10