Dringende vredesvoorstellen in Laos A.O.W.-uitkeringen worden per 1 juli verhoogd RADIO DË KOOK Politieke van de koerswijziging V.S. PRESIDENT JOHNSON OP DE BRES VOOR AMERIKAANSE BESCHAVING HET WEER DOEL: VREDE IN AZIË BINDT S0EKARN0 IN LANDINGPOGING OP CUBA Vermoordde mevr. Longpré haar zoontje? OF WERD HET KIND ONTVOERD? Amerikaanse vredesvoorstellen Rusland vóór conferentie Brug over de Mekong Amerikanen verkennen „Vlakte der Kruiken" Weerbericht Zon-en Maanstanden Het voorstel van De Gaullle Nieu w-Zeeland en Laos Doodgezwegen Rusland aanvaardt Frans voorstel Rusk waarschuwt China en Noord-Vietnam V. N.-leger als waakhond Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredacteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-radres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 23 MEI 1964 20e Jaargang No. 6216 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel mééi 22 ct. Kleine advertenties bjj vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adfe: Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Prins Soevannoe Vong, de leider van de Lao- tiaanse communistisch gezinde Pathet Lao, heeft de neutralistische premier prins Soevanna Phoema dringende vredesvoorstellen gezonden, aldus het persbureau „Nieuw China". Prins Soevaiina Vong deed een beroep op de eerste-minister, zijn halfbroer, in te gaan op voor stellen vervat in een „dringende boodschap" die hij hem deze week heeft gezonden en die door de com munistische radio werd uitgezonden. Soevanna Vong stelt voor geen ministers te vervangen zon der toestemming van de neutralistische, linkse en rechtse partijen en tevens de leiders van de rechtse staatsgreep op 19 april streng te bestraffen, aldus het persbureau. De Russische regering; zou positief hebben gereageerd op Frankrijks voorstel om de confe rentie over Laos weer bijeen te roepen. In diplomatieke kringen in Moskou, waar dit werd mee gedeeld, meent men dat de Rus sische regering in haar antwoord aan Frankrijk zich bereid heeft verklaard aan deze conferentie, in de tweede helft van juni te houden, deel te nemen. De Franse ambassade in Mos kou wilde geen commentaar ge ven op dit nieuws. Het Russische antwoord op de Franse nota zou donderdagavond aan de Franse ambassadeur in Moskou over handigd zijn. In Moskou werd voorts ver nomen dat Gromiko zijn Britse college, die ook voorzitter van de conferentie over Laos is, heeft verzocht samen met hem deze conferentie de komende maand weer bijeen te roepen. Het Pekingse Volksdagblad meldt, dat de Chinese regering voorrang heeft gegeven aan de bouw van een grote brug over de rivier de Mekong. De brug, die al bijna klaar zou zijn, ligt vlak ten noorden van het punt waar Laos, Birma en Thailand bij elkaar komen. Vroeger werd het verkeer tussen beide oevers van de Mekong onderhouden door een veerboot. China, aldus het volksdagblad, wil met deze brug „de economische ontwikke ling in de grensgebieden bevor deren". Onbewapende Amerikaanse straalvliegtuigen zjjn begonnen verkenningsvluchten uit te voe ren boven de Laotiaanse Vlakte der Kruiken teneinde inlichtin gen te verkrjjgen over de bewe gingen van de communistische Pathet Lao-troepen. Dit geschiedt met goedvinden van de Laotiaanse regering, al dus deelde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken mee. De aldus verkregen inlichtingen zullen worden voor gelegd aan d Internationale controlecommissie. In Amerikaanse kringen acht- President Johnson heeft vrij dag het Amerikaanse volk opgewekt bij te dragen aan de vorming van een gemeen schap „waarin de mens meer prijs stelt op de kwaliteit van zijn idealen dan op de kwan titeit van zijn bezittingen". De president voerde het woord bij de jaarlijkse uitrei king van diploma's op de uni versiteit van Michigan. In de komende vijftig jaar moeten volgens Johnson de vergaar de rijkdommen worden aan gewend ter verbetering van de Amerikaanse beschaving. De president zei dat de dag komt waarop de bevolking van de Verenigde Staten 400 medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en weinig of geen regen. Matige, af en toe vrij krachtige wind uit oostelijke rich tingen. Weinig verandering in temperatuur. ZATERDAG 23 MEI v.m. n.m. Breskens 0.01 12.29 Terneuzen 0-36 1-04 Hansweert 1.16 1.44 Walsoorden 1-26 1.54 miljoen zielen zal tellen. Hij verzocht zijn medeburgers hun krachten in het bijzonder aan de volgende drie taken te wijden: hervorming van het onder wijs, waardoor ieder Ame rikaans kind verzekerd zal zijn van een plaats in de schoolbank en van een on derwijzer; het behoud van het Ame rikaanse natuurschoon; een stedebouwkundig pro gramma dat voldoet aan de behoeften van een zich uitbreidende bevolking. (Adv.) ZONDAG 24 MEI v.m. Breskens °-41 Terneuzen 1.16 Hansweert 1-56 Walsoorden 2.06 MAANDAG'25 MEI v.m. Breskens 1.16 Terneuzen 1-51 Hansweert 2.31 Walsoorden 2.41 n.m. 1.06 1.41 2.21 2.31 n.m. 1.36 2.11 2.51 3.01 ZON MAAN op onder op onder Mei 3.51 23 4.35 20.39 17.27 24 4.34 20.40 18.36 4.08 25 4.33 20.42 19.44 4.27 26 4.32 20.43 20.51 4.49 27 4.31 20.44 21.55 5.16 28 4.30 20.45 22.53 5.51 29 4.29 20.47 23.43 6.33 30 4.28 20.48 7.25 OOSTELIJKE WIND. Vrijdag bewoog een depressie over Ierland zich in de richting van Zuid-Frankrijk, terwijl bo ven Scandinavië de luchtdruk ging stijgen. Daardoor draaide de wind in onze omgeving naar oostelijke richtingen. De ooste lijke wind zal vandaag geleide lijk iets minder vochtige lucht aanvoeren, waarin de kans op een bui gaat afnemen. Het wordt wisselend bewolkt weer met ongeveer dezelfde tem peraturen als vrijdag. te men de verkenningsvluchten niet in strijd met de overeenkom sten van Genève. De Pathet Lao wil de internationale controle commissie niet in het gevechts- gebied toelaten en had het ak koord herhaaldelijk geschonden. De verkenningstoestellen worden door Amerikaanse piloten be stuurd. Senator Mansfield, leider van de democraten in de Amerikaan, se senaat, is van mening dat de Verenigde Staten het voorstel van president De Gaulle tot neu tralisering van zuidoost-Azië moeten overwegen. Hij zei dit in een toespraak in de volksverte genwoordiging. Mansfield zei dat hij voor zichzelf sprak en stelde voor een 14-landenconferentie, gelijkend op die van 1962 in Ge nève, bijeen te roepen om de neutralisering van Cambodja, Laos en Vietnam te regelen. Nieuw-Zeeland denkt na over het Amerikaanse voorstel enige bondgenoten van de Zuidoost- Aziatische Verdragsorganisatie te doen deelnemen aan militaire oefeningen in Thailand, wanneer de toestand in Laos slechter wordt. Premier Keith Holijoake heeft dit donderdagavond op een persconferentie gezegd in com mentaar op een bericht uit Wa shington, dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, bijeenkomsten heeft gehad met diplomaten uit de ZOAVO-landen over de mogelijk heid van gezamenlijke militaire manoeuvres. Holyoake zei dat een speciaal luchtmachteskader uit Maleisië naar Thailand zou worden gezonden wanneer dat nodig zou zijn. Wat het voorstel van prins Soevanna Phoema ten aanzien van een beraad ovèr de crisis betreft zou van Russische zijde ernstige twijfel aan de waarde daarvan zijn geuit. Van betrouwbare zijde in Mos kou werd te verstaan gegeven dat de bezorgdheid ten aanzien van de ontwikkeling in Laos zo als deze in de westelijke hoofd- Rusk. steden tot uiting is gebracht, tot nog toe niet in die mate door de Russen schijnt te worden ge deeld. Moskou schijnt, zegt men, de huidige crisis meer als een binnenlandse kwestie te beschou wen die door de betrokken groe pen in Laos zelf geregeld zou moeten worden. Vrijdag is te Moskou verno men dat het Kremlin de Franse regering heeft medegedeeld dat het instemt met het Franse voorstel om de veertien landen, die in 1962 te Genève de neutrali teit van Laos hebben gewaar borgd, een nieuwe conferentie te doen houden, waarop de huidige toestand in Laos zou worden be sproken. In de desbetreffende Russische nota, die donderdag jl. aan de Franse ambassadeur te Moskou is overhandigd, wordt voorge steld de conferentie in de tweede helft van juni te houden. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk heeft de Chinese volksrepubliek en Noord-Vietnam vrijdagavond gewaarschuwd dat zij zich „op een bijzonder gevaarlijke weg zullen begeven, indien zij zich niet houden aan de Geneefse overeen komsten, waarin de veiligheid van Laos, Zuid-Vietnam en Cambodja wordt gewaarborgd. „Er bestaat geen vraagstuk met betrekking tot de basis, waarop een regeling in het Verre Oosten kan worden bereikt", ver klaarde Rusk in een gesprek met een vertegenwoordiger van het Amerikaanse radio-station „Mu tual Broadcasting System". „Deze zaak ligt n.l. bijzonder eenvoudig. Er kan onmiddellijk een regeling komen, indien de regeringen te Peking en Hanoi besluiten (hun buurlanden met rust te laten. Het vraagstuk is slechts dat de communisten er toe moeten wor den gebracht zich voor ogen te stellen dat zij de keus hebben tussen 'hetzij naleving der Geneef se overeenkomsten, hetzij betre ding van een voor hen bijzonder gevaarlijke weg, waarvan het vo1- gen hen in een uiterst kwetsbare toestand zou brengen", aldus In verband met de komen de huurverhoging en de ge stegen loonindex zullen, naar minister Veldkamp verwacht, de A. O. W.-uitkeringen per 1 juli worden verhoogd. De minister deelt dit mee in antwoorden op vragen van het Kamerlid de heer Suur- hoff. De minister merkt op dat het systeem van de automa tische aanpassing van de A. O. W.-uitkeringen zodanig is geregeld, dat deze uitkerin gen gekoppeld zijn niet aan de index van de kosten van levensonderhoud, maar aan die van de regelingslonen, aangezien op deze wijze de uitkeringsgerechtigden beter kunnen profiteren van de wij zigingen in de algemene wel vaart dan bij volging van de prijsindex mogelijk zou zijn. Voor 1964 is de verhoging van de A. O. W.-uitkeringen inci denteel bij de wet geregeld. Bij deze wet werd voortge bouwd op de in de A.O. W. neergelegde binding tussen uitkeringen en loonontwikke ling. Gezien het vorenstaande (AA4 Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3128 ARABIEREN HELPEN ENGELSE PANTSERWAGEN EEN HANDJE Arabieren, die in het Radfan-ge bergte bezig waren met het aan leggen van een weg, helpen hier een pantserwagen van de Engel se „Royal Engineers" de helling van een slechte bergweg opdu wen in de buurt van Thumeir, Aden. De Engelsen opereren in dit gebied tegen de opstandige stammen, die steun uit Jemen zouden ontvangen. De Verenigde Staten hebben een politieke koerswij ziging gemaakt en sturen erop aan de Verenigde Naties te betrekken bij hun pogingen de vrede in Azië te bewa ren. Van Amerikaanse diplomatieke zijde werd donder dagavond verklaard dat men dit dient te beschouwen als het belangrijkste element in de toespraak van de Amerikaanse afgevaardigde Stevenson in de veiligheids raad. Men vond de reacties van de I de Staten niet noodzakelijk de meeste leden in de raad op de deelneming van de volkevenor- toespraak van Stevenson gun- 'ganisatie willen beperken lot stig. Een Amerikaanse zegsman I grenspatrouilles. De Amerikaan- maaKte duidelijk dat de Verenig- |se ideeën worden nog gewikt en gewogen en een bepaald plan is nog niet vastgesteld. Stevenson sprak over de mogelijkheid een uitsluitend uit V. N.-militairen gevormd leger de grens tussen Cambodja en Zuid-Vietnam te laten bewaken, terwijl de Ameri kanen bereid waren een bijdrage te leveren. Men neemt aan dat deze bijdrage van financiële aard zal zijn. De Ver. Naties zouden hun vredebrengende taak over het gehele gistende gebied, dus Zuid- Vietnam, Cambodja en Laos kun nen uitstrekken, aldus de Ameri kaanse zegsman. Hij geloofde dat de Verenigde Staten aan iets concreters denken dan slechts de aanwezigheid van de Verenigde Naties. Er zou een V.N.-leger Premier Abdoel Rahman van Maleisië heeft in het parlement meegedeeld dat president Soe- karno van Indonesië de meeste van zijn voorwaarden voor een topconferentie van Maleisië, In donesië en de Philippijnen -heeft aanvaard. De premier had kort tevoren een gesprek gehad met kan de minister geen aanlei ding vinden op zijn standpunt inzake een verdere verhoging van de A. O. W.-uitkeringen, neergelegd in zijn antwoord op de op 17 maart j.l. door de heer Suurhoff gestelde vra gen, terug te komen. Tenslotte zegt de minister dat, naar is te verwachten, de A. O. W.-uitkeringen in ver band met de komende huur verhoging per 1 juli a.s. zul len worden verhoogd, bij wel ke verhoging tevens rekening zal worden gehouden met de stijging van de loonindex tot 31 juli 1964. Eenheden van het Cubaanse leger zijn in gevecht geweest met tegenstanders van het re giem die op het eiland waren ge land. Er zijn verscheidene gevan genen gemaakt, zo wordt van be trouwbare zijde vernomen. De landingspoging is enkele dagen geleden ondernomen, zo wordt gezegd, in de Honda-baai, ruim honderd kilometer ten wes ten van Havanna. Aangenomen wordt, dat het om infiltranten gaat. Salvador Lopez, de Philippijnse bemiddelaar. Verwacht wordt dat de vredes onderhandelingen spoedig zullen beginnen. Abdoel Rahman zei te geloven dat Soekarno de topconferentie in Tokio gehouden wenst te zien. Hijzelf zou voorstellen dat Thailand er ook aan deelneemt. Hij sprak de hoop uit dat presi dent Soekarno „zijn uiterste best zou doen zich te houden aan de besluiten die worden genomen". Later werd gemeld dat de In donesische guerillastrijders in Borneo zich aan het hergroe peren zijn voor nieuwe aanvallen op Maleisisch gebied. „Zij is een goede moeder, echtgenote en huisvrouw, die niet in staat is haar kinderen kwaad te berokkenen". Deze lo vende woorden van de dienst voor sociale zaken zijn vrijdag op de derde dag van het proces te gen de 34-jarige mevrouw Ma- rie-José Longpré het enige licht punt geweest voor de verdachte, die er van wordt beschuldigd op 12 april van het vorig jaar met voorbedachte rade haar 17 maan den oude zoontje Pierre te heb ben vermoord. Voordat de voorzitter van het Namense hof van assisen deze of een „waakhond", zoals in 1948 in de Balkan, kunnen worden ge vormd. Stevenson was in zijn toespraak afgeweken van het punt dat op de agenda stond, na melijk de klacht inzake agressie van Cambodja, omdat de Sowjet- Unie zelf van het pnderwerp was afgeweken door de Verenigde Staten van schending van het 1954-akkoord inzake Indo- China te betichten. De zegsman zei tot slot dat de Verenigde Staten ook het legeren van V. N.-troepen alleen in Zuid-Vietnam als een oplossing zien. Gedurende de tijd dat de zit ting is verdaagd (tot maandag) zal Stevenson een reeks bespre kingen voeren met secretaris generaal Oe Thant en leden van de raad. Men verwacht dat hij daarin concretere mededelingen zal doen van de verlangens der Verenigde Staten, zinnen uit een rapport over het gezin-Longpré citeerde, had de rechter van instructie in een urenlang betoog getracht te be wijzen, dat zij op drie belang rijke punten onwaarheden heeft gezegd over hetgeen op die fa tale vrijdag was gebeurd. Hij bleek minutieus te hebben berekend, dat mevrouw Long pré die dag onmogelijk twee wandelingen met het wandelwa gentje had kunnen maken in de tijd, die zij daarvoor zelf heeft aangegeven. Eén keer was zij volgens haar verklaringen met het ledige wagentje op weg ge gaan en de tweede keer met de slapende Pierre erin. Het was de tweede keer, dat de baby zou zijn ontvoerd terwijl zij bood schappen aan het doen was in een winkel in haar woonplaats Auvelais. De rechter van in structie haalde talrijke getuigen aan, die haar alleen met een ledig wandelwagentje hebben gezien. WAARHEIDSSERUM Hij belichtte vervolgens aan de hand van een nauwkeurig tijdschema, dat mevrouw Long pré de ochtend van 12 april 1963 evenmin naar de kerk in het na bijgelegen Tamines heeft kun nen gaan, zoals zij heeft ver klaard. Al deze bezwarende verklarin gen brachten mevrouw Longpré nauwelijks van haar stuk. Zij lachte zelfs met het talrijke pu bliek in de rechtszaal mee toen haar verdediger aan de rechter van instructie de vraag stelde, of zijn cliënte niet had gevraagd om het waarheidsserum op haar toe te passen. „Jammer genoeg laat de wet dit niet toe", had deze volgens de verdediger haar destijds ge antwoord. De rechter van instructie be vestigde dit, maar voegde hier aan toe niet te hebben gezegd: „Jammer genoeg", hetgeen de vrolijkheid in de zaal veroor zaakte. Vrijdag besliste de voorzitter van het hof, dat de echtgenoot van de verdachte niet als getui ge zal worden gehoord. Maandag wordt het proces met het horen van deskundigen voortgezet. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1