fiets! De strijd der Britten in Radfan OCHTENDVERGADERING NAVO-CONFERENTIE Egypte Chroesjtsjov in SPJUK NAS ONTSTEMD anlio Brosia secretaris-generaal van de N.A.V.O. HET WEER blijf fit DONDERDAG 14 MET 1964 20e Jaargang - No. 6210^. Weerbericht Hoogwater Zon- en IVSaanstanden Politici over verhoging A.O.W. Overstromingen in Noord-Katanga Prijsstijging melk, boter en kaas „EIGENS INDUSTRIE VAN ESSENTIEEL BELANG" Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties)5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „AdreS Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Navo-vergadering in Den Haag Een overzicht van de eerste ge heime vergadering van de N.A. V.O. in de „Juliana"-kazerne in Den Haag, dinsdagochtend. het in 1958 opgesteld rapport van „de drie wijzen", duidelijk hun standpunt te bepalen. Die „drie wijzen" (de Canadees Pear son, de Noor Lange en de Ita liaan Martino) bevalen in hun rapport uitbreiding aan van de Navo-verantwoordelijkheid bui ten de grenzen van de deelne mende landen, de noodzaak van politieke samenwerking en cohe sie en het vermijden door de partners van onderlinge conflic ten. De Belgische bewindsman heeft verder zijn ontstemming geuit over het feit dat Amerika, En geland, Frankrijk en West-Duits- land maandagavond onderling hebben geconfereerd over de Duitse kwestie. Hij vond dat het indruist tegen de geest van de alliantie als vier partners onder ling gesprekken voeren over een onderwerp dat alle leden aan gaat. MEER DUITSERS De Westduitse minister Schro der heeft er voor gepleit dat meer Westduitsers worden be noemd tot leidende functionaris van de Navo. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van het eenstemmig besluit de Ita liaan Brosio aan te wijzen als opvolger van mr. Stikker. In welingelichte kringen werd vernomen dat de Westduitse regering niet streeft naar de be noeming van een Duitser tot plaatsvervangend secretaris-ge neraal, maar wel zou zij gaarne zien dat de leiding van één van de vier hoofdafdelingen van de politieke toporganisatie van de Navo aan een Duitser wordt toe vertrouwd. De huidige plaatsvervangende secretaris-generaal, Colonna, zal moeten aftreden omdat de beide hoogste plaatsen in de organi satie niet door Italianen bezet kunnen zijn. De Italiaan Manlio Brosio, am bassadeur te Parijs, is op de Navo-conferentie met eenstem migheid aangewezen tot opvol ger van mr. D. U. Stikker als secretaris-generaal van de Navo. Manlio Brosio is op 10 juli 1897 te Turijn geboren. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij officier hij de artillerie. Twee jaar na die oorlog voltooide hij zijn studie aan de juridische faculteit van de universiteit van Turijn en begaf hij zich in de Veranderlijke bewolking Woensdag werd met zuidwes telijke winden vrij vochtige lucht aangevoerd. Vandaag zal dro gere lucht ons land gaan binnen stromen; daarbij zal hier en daar wat regen vallen. Aanvankelijk is er veel bewolking, maar er worden ook opklaringen ver wacht. De windkracht blijft zwak tot matig. De temperaturen zullen dezelfde waarden als gis teren bereiken, of iets lager blijven. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind Veranderlijke bewolking met hier of daar wat regen. Maar ook plaatselijke opklaringen. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. Zwakke tot matige wind, overwegend tussen zuidwest en west. DONDERDAG 14 MEI vm. n.m. Terneuzen 3.52 4.14 Breskens 3.17 3,46 Hansweert 4.32 4.54 Walsoorden 4.52 5.04 VRIJDAG 15 MEI vm. n.m. Breskens 4.04 4.24 Terneuzen 4.39 4.59 Hansweert 5.19 5.39 Walsoorden 5.29 5.49 ZON MAAN op ondei op ondei Mui 14 4.48 20.26 6.49 23.58 15 4.47 20.27 7.46 16 4.45 20.29 8.55 0.57 17 4.44 20.30 10.10 1.42 18 4.42 20.32 11.27 2.15 19 4.41 20.33 12.43 2.40 20 4.39 20.35 13.57 3.01 politiek als lid van de liberale partij. Een vijftal jaren-'later moest hij op last van de'fascitische autoriteiten zijn politieke activi teit staken. Hij vestigde zich als advocaat in Turijn. Hij bleef contact onderhouden met vooraanstaande liberaden, zoals de filosoof Croce en Einau- di, die later president van Italië zou worden. Hij hervatte zijn politieke acti viteit in 1943 na de val van het fascistische regiem van Musso lini. Toen de Duitse troepen Rome bezetten, dook hij onder en werd hij lid van het comité voor nationale bevrijding. In 1944 werd hij algemeen secreta ris van de liberale partij. Hij was minister zonder porte feuille in de twee kabinetten van Bonomi in 1944 en vice-minister- president in het kabinet van Car- ri in 1945. In 1946 was hij minis ter van defensie in het eerste kabinet van De Gasperi. Hij was van januari 1947 tot december 1951 ambassadeur te Moskou, van januari 1952 tot december 1954 te Londen en van januari 1955 tot juni 1961 te Washington. Vervolgens werd hij ambassadeur te Parijs. Brosio heeft talrijke politieke en juridische artikelen in vak bladen geschreven. Hij spreekt vloeiend Engels en Frans, kent Russisch en leest Duits. Eerste gebouw van „Het Dorp" in gebruik gesteld Dinsdagmiddag is het eerste ge- houw het administratiege bouw van „Het Dorp" bij Arnhem officieel in gebruik ge steld. De opening werd gesym boliseerd door het hijsen van de nationale vlag door de nieuw benoemde directeur van „Het Dorp", mr. Bijleveld (r.), en dr. Klapwijk. De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door mevrouw Mies Bouman. (Adv.) Ook u kunt een fiets cadeau krijgen! Lees de advertenties in de Ir. een interview voor de T. V. over de wenselijkheid van op trekking van de A.O.W. per 1 januari 1965 tot een sociaal mi nimum verklaarden de fractie leiders van de P. v. d. A., de A. R. en de C. H. U de heren Vonde ling, Smallerfbroek en Beernink zich „vóór" ofwel „zeer gepor teerd voor". De heer Smallenbroek wenst echter ook verlaging van de in komstenbelasting tijdens de aan de gang zijnde regeringsperiode. De K. V.P.-fractieleider, de heer Schmelzer, voelt óók veel voor optrekking van de A.O.W. De heer Geertsema, fractielei der van de V. V. D., voelt er ook wel voor, doch zag moeilijkheden op het punt van de financiering. Zijns inziens- mag niet de gehele verhoging uit de schatkist wor den betaald. Hij wilde zich niet op 1 januari vastleggen, omdat op grond van het akkoord van Wassenaar belastingverlaging hoge prioriteit geniet. De militaire medewerker van de onafhankelijke „Times" meldt dat Engeland versterkingen naar Aden zal zenden, gedeeltelijk voor aflossingsdoeleinden en ge deeltelijk om het welslagen te verzekeren der militaire opera ties, die ten doel hebben de sta ten van de Zuidarabische staten bond tegen aanvallen door op standige stammen met name in het bergachtige gebied van Radfan die hierbij de steun krijgen van het Jemenitische republikeinse bewind, te be schermen. Dit bericht is overgenomen door de (conservatieve) „Daily Telegraph", die er aan toevoegt dat terzake geen definitieve be slissing zal worden genomen vóór de terugkeer van de Britse minister voor koloniën Duncan Sandys, die zich in het gebied van Radfan bevindt. De militaire medewerker van de „Times" meldt verder dat Britse genietroepen bezig zijn met verbetering en verlenging van de weg van Dala, die van de Jemenitische grens naar Aden voert. Volgens hem acht de Britse generale staf handhaving van een vooruitgeschoven basis in het gebied van Radfan nood zakelijk om aldaar de orde, met name met behulp van pantser wagens, te kunnen handhaven. De „Times" meldt verder dat zich thans een Britse groep, waarin vertegenwoordigers van de ministeries van koloniën en landsverdediging zitting hebben, in Aden bevindt om zich uit de eerste hand van de politieke en militaire toestand op de hoogte te stellen. De „Daily Telegraph" meldt ook nog dat Duncan Sandys in Aden tevens nagaat of het aan beveling verdient de grondwet van dit Britse protectoraat in de nabije toekomst te wijzigen. ONAFHANKELIJKHEID Duncan Sandys heeft dinsdag een delegatie ontvangen van de socialistische volkspartij, aldus is van welingelichte zijde verno men. De delegatie overhandigde de Britse minister het program van de partij en eiste onafhan kelijkheid voor Aden en de Zuid arabische federatie. De socialistische partij is ge kant tegen de Britse aanwezig heid en staat sympatiek tegen over het republikeinse bewind in Jemen. Door een sterke stijging van het peil van het Meer van Tan- ganjika is een gedeelte van Al- bertstad onder water komen te staan. Krokodillen vallen er men sen aan. Twee kinderen zijn op weg naar school verdwenen. Dit heeft president Jason Sen- dwe van Noord-Katanga woens dag meegedeeld. Hij voegde er aan toe, dat men hier machte loos tegenover staat. Wij staan voor een ramp, omdat ook de rivieren de Loekoega en de Kongo in dit gebied buiten hun oevers zijn getreden. Tal van dorpen moesten reeds worden ontruimd, aldus Sendwe. ERKINS VERKLARING OVER CYPRUS Eden had hem gezegd, dat hij „met alle hem ter beschikking staande middelen zou vechten" als Engelands oliebelangen in het Midden-Oosten bedreigd zou den worden. Chroesjtsjov zei dat hij het onderhoud tussen hem en Eden weergaf, omdat „Eden nog in leven is en men in de archieven kan naslaan of hij, Chroesjtsjov, du waarheid had gesproken". Chroesjtsjov had de toenmali ge Britse premier ook gezegd, dat hij begreep dat Engeland olie nodig had. Maar als u olie nodig hebt, zo had hij eraan toe gevoegd, dan moet u het kopen van de landen die het bezitten. Chroesjtsjov zei in zijn toe spraak tot de arbeiders van de fabriek, dat cfe Russen vrienden van de Britten willen zijn, maar dan „op handelsbasis". Wij wil len vriendschap maar wij zullen nooit Engelands imperialistische politiek steunen in de koloniën, die Groot-Brittannië nog heeft in verscheidene delen van de we reld, aldus de Russische premier. Na een rondwandeling door de fabriek, die met Russische hulp is gebouwd, zei Chroesjtsjov tegen de arbeiders, dat hij nu niet bepaald onder de indruk was gekomen van de prestaties. Maar, zo voegde hij hier direct aan toe, het feit dat u iets ge maakt hebt, is een grote vreug de. Ik geloof dat ik uw gevoelens begrijp. Het bezit van een eigen industrie is van essentieel be lang. U kunt nu zien wat u no dig hebt in de strijd tegen het imperialisme. Alleen door uit breiding en versterking van hun economie, cultuur en wetenschap kunnen de onderdrukte volkeren de overwinning behalen. Chroesjtsjov zei dat de Sowjet- Unie het eerste land was geweest, dat de kapitalistische wereld had uitgedaagd. „Wij streden tegen alle imperialistische landen. Zij waren sterk en wij zwak maar toch hebben wij de overwinning behaald". CHROESJTSJOV EN NASSER BIJ DAM VAN ASOEAN Chroesjtsjov is woensdag, ver gezeld door zijn vrouw Nina en zijn dochter Rada en in gezel schap van president Nasser van Egypte en echtgenote, de even eens van zijn vrouw vergezelde Egyptische vice-president veld maarschalk Amer en de Jemeni tische president Sallal per vlieg tuig uit Cairo in Assoean aange komen om aldaar de feestelijk heden ter gelegenheid van de voltooiing van de eerste fase van van de gelijknamige dam bij te wonen. Russische journalisten en af vaardigingen uit Ghana, Nigeria, Guinea en Tanganika maakten de reis met een tweede vliegtuig. Het gezelschap werd bij aan komst op het vliegveld van As soean geestdriftig toegejuicht. Onmiddellijk na aankomst gin gen Chroesjtsjov, Nasser c.s. aan boord van een Nijlboot om van daaruit het voltooide gedeelte van de dam in ogenschouw te nemen. Nasser, Chroesjtsjov en Sallal reden in een open auto door de versierde straten van Asssoean naar de plaatselijke Nijlhaven, waar zij aan boord van het mo derne jacht „Ramses" gingen. Tevoren had Chroesjtsjov op het vliegveld leden der Russische gemeenschap ter plaatse begroet. Chroesjtsjov, Nasser en Sallal wierpen, nadat de „Ramses" de Nijl een eind stroomopwaarts was opgevaren, ieder een steen in het water om daarmede sym bolisch het begin van de afslui ting van dat deel van de rivier, welke het gevolg is van de vol tooiing van de eerste fase van de dam, aan te geven. Vandaag zal door middel van het tot ontploffing brengen van een springstoflading een ver sperring van stenen en zand wor den opgeruimd, waardoor het Nijlwater door een afvloeiings kanaal van ruim een kilometer lengte gaat stromen. NOG VIJF JAAR Het werk aan de dam zal nog vjjf jaar duren. Ongeveer 1.500 Russische technici en omstreeks dertigduizend Egyptische arbei ders werken aan de dam, die een vijftien kilometer van de stad Assoean zal verrijzen. 450 Sowjet-deskundigen, die normaal wegens het aflopen van hun verbintenis* reeds uit As soean zouden zijn vertrokken, hebben hun verblijf aldaar met enkele dagen verlengd teneinde Chroesjtsjov te kunnen begroe ten. MINISTER-PRESIDENT BIEDT DINER AAN De minister-president, mr. V. G. M. Marijnen, heeft woensdag avond in het Kurhaus in Sche- veningen een diner gegeven voor de deelnemers van de Navo-con ferentie. In totaal zaten onge» veer 330 personen aan. Behalve secretaris-generaal Stikker en de buitenlandse gasten, onder wie ook de hoofden van de diplo matieke missies van Navo-lan- den in Nederland, zaten een aantal Nederlandse ministers en staatssecretarissen en andere Nederlandse autoriteiten aan. De gastheer werd geflankeerd door mevrouw Stikker en me vrouw Rusk. Ook woensdagavond was de Belgische minister Spaak niet aanwezig. OP HANDELSBASIS. De Belgische minister Spaak heeft in de ochtendvergadering van (le Navo-conferentie gezegd dat het Atlantisch bondgenootschap haar bestaanreden onverminderd heeft behouden ondanks de ver anderingen die sedert het jaar van oprichting (1949) in de wereld zjjn opgetreden. Als er veranderingen in de Navo moeten worden aangebracht, dient dit te geschieden met het oog op de toekomst. De Turkse minister Erkin heeft gedetailleerde suggesties gedaan die zijns inziens zouden kunnen leiden tot een oplossing van de kwestie-Cyprus. De minister zei elke poging tot bemiddeling te zullen aanvaarden, zowel van de zijde van de Navo als van een afzonderlijk Navo-land, maar een eerste voorwaarde daarvoor is dat de vijandelijkheden op het eiland worden gestaakt. Hij vroeg zich af waarom er geen duide''ike hervormings voorstellen zijn gedaan. Er zijn vijf punten, aldus Spaak, waaruit blijkt, dat er wel het een en ander veranderd is sinds 1949 maar die tevens aan tonen dat d'e grondslagen van de Navo niet zijn aangetast. Die punten zijn: het nucleair even wicht tussen de grote mogend heden; het bereiken van het ei-de van het kolonialisme; de versterking van Europa; de wij ziging in de betrekkingen met het communistische blok en een verschuiving van de communis tische dreiging van Europa naar Afrika en Azië. Minister Spaak acht het denk beeld dat Europa op nucleair gebied een eigen rol gaat spe len, volkomen verwerpelijk. Amerika heeft er in het verleden voldoende blijk van gegeven loyaal te zijn ten opzichte van Europa. Hij zei het begrijpelijk te achten dat Europa thans een belangrijke rol wil spelen op het wereldtoneel. Dat mag er echter niet toe leiden dat er een ver wijdering ontstaat tussen de oude wereld en Amerika. HETE HANGIJZERS Verder zei Spaak dat, hoewel de betrekkingen met de com munistische landen zich in gun stige zin hebben ontwikkeld, de Duitse kwestie en Berlijn hete hangijzers blijven. Ze leveren echter geen onmiddellijk oor logsgevaar op. Een eventuele minder gun stige periode na Chroesjtsjov of een mogelijke verzoening Rus land—China moeten ons er van doordringen dat de Navo onmis baar blijft. Volkomen oneens was hij het met de uitspraak van Schumann, drie weken geleden in het Fran se parlement gedaan, dat Frank rijk marine-eenheden uit de Navo heeft teruggetrokken om dat gebleken was dat die in de organisatie niet de plaats konden bezetten die hun toekwam en omdat de partner-landen gewei gerd hadden hierover te onder handelen. De Fransen, zo zei Spaak, hebben nooit gevraagd om over deze zaak te spreken en van een weigering van de -artners kan dus geen sprake zijn. DE DRIE WIJZEN Spaak vroeg de landen die het niet meer eens kunnen zijn met Roemenië laut politieke gevangen in vrij In Roemenië blijken de afge lopen veertien dagen vele poli tieke gevangenen geruisloos in vrijheid te zijn gesteld. In betrouwbare kringen in Belgrado zei men dinsdagavond, dat de gevangenen werden vrij gelaten toen Roemenië blijk gaf van een grotere onafhankelijk heid ten opzichte van Moskou. Zodra het E.E.G.-zuivelregle- ment gaat werken, zullen de subsidies op melk moeten -wor den afgeschaft en dan zal er geen andere oplossing zijn dan een stijging van de consumptie melkprijs. Ook zal daardoor de prijs van boter en kaas verhoogd moeten worden. Een en ander zei de directeur-generaal der voedsel voorziening, ir. J. A. P. Franke, toen hij gisteren over de Neder landse zuivelpositie bij Europese samenwerking sprak op de bondsvergadering der Centrale Melkhandelarenorganisatie. In de laatste jaren is de produktie van melk teruggelopen en ir. Franke zei de indruk te hebben dat dit geen tijdelijk maar een blijvend verschijnsel is. In verband met de vrije tijd en de continuïteit van dit soort werk zijn voor het melken arbeidskrachten steeds moeilijker te krijgen. De vee houder krijgt ook meer behoefte aan vrije tijd. De animo om melkkoeien te houden loopt aan merkelijk terug, hetgeen volgens ir. Franke een gevolg is van de welvaart. Er zullen volgens hem meer verkoopplaatsen van melk voor de consument moeten komen en de melk zal ook in een wegwerp-verpakking gele verd moeten worden. Tijdens de crisis rond Suez hel; ik tegen premier sir Antho ny Eden van Engeïand gezegd: Als u wilt vechten, dan verklaar ik in naam van de Russ'sche armen over elkaar bij zullen blij ven staan. Dit heeft Chroesjtsjov dinsdag onthuld bij een bezoek aan een chemische fabriek in de buurt regering, dat wij er niet met de van Cairo.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1