NAVO-conferentie geopend in de Ridderzaal RADIO DE KOCK I I I I VERANTWOORDELIJKHEIB JEGENS BE MENSHEID MCNAMARA CONFEREERDE IN BONN TWEE GRIEKSE OFFICIEREN G00DGESCH0TEN OPNIEUW MOEILIJKHEDEN TISSEN BELGISCHE REGERING EN ARTSEN? HET WEER I I IS I WOENSDAG 13 MEI 1964 20e Jaargang - No, 6209 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Schipbreuk WEST-DUITSLAND KIEST GEEN PARTIJ CYPRUS-KWESTIE IN N.A.V.O.-RAAD? Britse bommenwerper verongelukt PRINS BE RN HARD IN ATHENE De stakingen in Spanje Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden I I Feenkering bij abonnement: Terneuzen Otreeteur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redaetie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan f2,per week 50 ct. Losse nrs 10 et. DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie f2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „AdfeS Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Twee minuten voor tien dinsdagmorgen opende cTe minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, met drie slagen van de voorzittershamer de Navo-ministersconferentie. Dat deed hij in de met veel groen en de banieren van de Navo-Ianden versierde Rid derzaal. Veertien ministers van buitenlandse zaken van de vijftien b(j de verdragsorganisatie aangesloten landen woonden de plech tige openingszitting bij. De IJslandse minister liet verstek gaan. Ze waren buiten de Ridderzaal, op het Binnenhof, begroet door de marinierskapel en de erewacht van mariniers met het vaandel van het korps. Binnen werden ze door de Ridderzaal naar de „rol zaal" geleid, waar ze door hun gastheer, mr Luns, werden ver welkomd. In de rolzaal werd een „familieportret" van de veertien gemaakt. Tegen tien uur namen de ministers hun plaatsen in. Mi nister Luns, minister Rusk en mr Stikker zaten op het podium. Alle drie hielden een redevoering. De openingsplechtigheid werd bijgewoond door vele leden van de Nederlandse regering, onder wie minister-president Marijnen en door vele andere hoge autori teiten. Na afloop van de ope ningszitting gingen de veertien ministers naar de Juliana-kazer- ne, waar om half twaalf de werk zitting begon. Om tien uur waren daar de vlaggen van de deelne mende landen gehesen. Minister Luns zei in zijn wel komstwoord in het zestiende jaar van het bestaan van het bondge nootschap te geloven dat men kan terugzien met een zekere tevredenheid maar niet met over dreven voldoening. Zonder oorlog is de vrede bewaard. De westelij ke wereld is sterker geworden en heeft zijn rechten beveiligd. Aan nieuwe landen wordt hulp ver leend op hun weg naar ontwikke ling. Dit laatste behoort strikt genomen niet tot het arbeidster rein van de Navo. Afgezien van moréle en humanitaire overwe gingen is er een direct verband tussen de veiligheid van de wes telijke wereld en haar vermogen aandacht en hulpbronnen te be steden voor de nood van anderen. Nu er op het terrein van de ontwapening geen werkelijke vooruitgang is geboekt, moeten de landen van de Navo vastbeslo ten zijn hun gemeenschappelijke kracht te handhaven. Dit kan al leen succes hébben, indien de concepties worden aangepast aan de veranderende omstandigheden zowel aan westelijke zijde als aan de andere. De defensie wordt steeds inge wikkelder en dit leidt ertoe dat de economische, financiële en technische last zwaarder wordt. „Weinigen van ons zijn in staat een volledige en onafhankelijk militair apparaat in stand te hou den, zelfs als wij dat zouden wen sen". ONDERLING BEGRIP Militaire samenwerking moet haar reden van bestaan en haar grondslag vinden in gemeen- schapelijke politieke denkbeelden. Zonder ruime overeenstemming over de doelen en de beleidslijnen van de westelijke wereld zal de solidariteit verzwakken. Verster king van het onderling politiek •■•Tip is één van de dringendste VS ven voor de Navo, aldus mi nister Luns, HULDE VOOR MR STIKKER Minister Rusk, die als erevoor zitter van de Navo-raad de con ferentie opende, meende dat men niet overdrijft als men zegt dat de eerste vijftien jaren van het be staan van de Navo tot de meest opbouwende in de geschiedenis van de vrijheid van de mens be horen. De Navo verdient daar voor geen klein gedeelte van de eer. Maar het succes mag ons niet blind doen zijn voor de hui dige gevaren. Bepaalde gevaren schijnen verminderd, maar ze kunnen plotseling en zonder voorafgaande waarschuwing weer opdoemen. De noodzaak van een krachtig bondgenoot schap van de Noordatlantische landen blijft bestaan zolang de hoofddoelen van de communisten niet veranderen. Hij pleitte voor verbetering van de politieke consultatie, zo dat het een vaste praktijk wordt dat elk land van het bondge nootschap de andere tevoren raadpleegt over beleidsbeslissin gen die de belangen van de Navo als geheel raken. Minister Rusk besloot zijn toe spraak met woorden van dank en waardering aan het adres van secretaris-generaal Stikker, die over enige tijd zijn functie zal op geven. Geen man heeft in zijn carrière en in zijn denkbeelden de werkelijke betekenis van de Navo beter gepersonifieerd dan mr Stikker. Hij las vervolgens enkele zinnen van president John son voor, waarin het Amerikaan se staatshoofd woorden van lof uitspreekt voor „deze wijze, voor treffelijke en ervaren internatio nale functionaris." LOYAAL EN TOEGEWIJD. De secretaris-generaal van de Navo, mr. Stikker, betoonde zich bijzonder ingenomen met het feit dat de laatste ministers-conferen» tie die hij voorzit, in rijn geboor teland wordt gehouden. Ik ben er trots op, aldus mr. Stikker, dat het land dat nu de conferentie gastvrijheid biedt, altijd een loyaal en toegewijd lid van de Navo is geweest. Hij her innerde er aan dat Nederland bij de landen was die in 1948 het Pact van Brussel sloten, landen die de kern vormden van het een jaar later tot stand gekomen Atlantisch bondgenootschap. Mr Stikker zei dat Nederland geschikt is om als schakel te fungeren tussen de 2 grote ocn- cepties die de Westerse wereld beheersen, namelijk 't Atlantisch Pact en het Verenigd Europa. Die geschiktheid dankt het aan het feit dat het er altijd met succes naar gestreefd heeft zijn maritie me roeping in overeenstemming te brengen met de rol die het op het continent speelt. „ONZE BEGRAFENIS STAAT VAST." Als ik vanuit Navo-standpunt de wereldsituatie bezie, aldus dé heer Stikker, dan zijn er twee za ken die duidelijk naar voren springen. Ten eerste is dat de ontspanning die is ingetreden in de Oost-West-verhouding na de Cuba-crisis. Een ontspanning die tot op de dag van vandaag voort duurt. In de tweede plaats is daar 't Chinees-Russisch dispuut dat nu in het volle daglicht is getreden. We moeten niet verge ten, dat het Russiseh-Chinese conflict geen verschil is in opvat ting over de doeleinden, maar over de middelen. „Ze twisten er over wat de beste manier is om ons te begraven. De wenselijk heid van onze begrafenis staat voor hen vast." De moraal is: Westerse eenheid werkt communistische verwar ring in de hand. We kunnen daar om onze waakzaamheid niet ver minderen. De Atlantische ge meenschap, waarvan de Navo het hart en de kern is, draagl een steeds groter wordende ver antwoordelijkheid jegens de ge hele mensheid", aldus de heer Stikker. CUBA BLIJFT EEN PROBLEEM. De Amerikaanse minister Rusk heeft o pde eerste werkvergade ring van de conferentie aange drongen, dat de Navo-Ianden Zuid-Vietnam zullen helpen bij de opbouw van het civiele be stuur en medische hulp zullen geven. De Verenigde Staten moe ten alles blijven doen, ook mili tair, om de onafhankelijkheid en vrijheid van Zuid-Vietnam te be schermen. Rusk zei dat Cuba nog steeds 'n probleem vormt. Hij wees erop dat de regering van Castro nau we betrekkingen onderhoudt met Moskou en dat de Cubanen on dermijnende activiteit ontplooien in de andere Latijns-Amerikaan- se landen. Volgens de Ameri kaanse regering dient de isolatie van Cuba gehandhaafd te blijven. Verder zei hij dat aohttien maanden na de Cuba-crisis de hoofdproblemen van de verhou ding tussen Oost en West nog niet zijn opgelost. Hij noemde in dit verband in het bijzonder de splitsing van Duitsland en Ber lijn. VORSTIN BOOD NAVO- CONFERENTIEGANGERS DINER AAN De Koningin heeft gisteravond in het Haagse paleis „Huis ten Bosch" een diner aangeboden aan de ministers van Buitenlandse Za ken, de secretaris-generaal van de Navo mr. D. U. Stikker, de in Nederland geaccrediteerde am bassadeurs van de Navo-Ianden en de permanente vertegenwoor digers bij de Navo. Ook Prinses Beatrix zat aan. Verder waren gasten van de vorstin de beide Nederlandse staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken, mr. L. de Block en dr. I. N. Th. Diepen horst, en leden van het perma nente secretariaat van de Navo. Van de ministers ontbrak de Belgiscche minister Spaak. Zoals bekend heeft hij onlangs een ern stige operatie ondergaan en zijn gezondheidstoestand liet niet toe dat hij aan het diner deelnam. De Koningin ontving haar gas ten ongeveer zestig in de Oranjezaal van het paleis. Een strijkje van de Marinjerskapel verzorgde de muziek. (Zie verder pag. 2.) Vóór de aanvang poseerden de ministers van Buitenlandse Za ken dinsdagochtend in de Rol zaal. Achterste rij v.l.n.r.: Thor- steinsson (IJsl.j, Saraga (It.), Schaus (Lux.), Lange (Noorw.), A. F. Nogueira (Port.), Cemal Erkin (Turk.) en Butler (V.K.). Middelste rij v.l.n.r.: Spaak (B.), Martin (Canada), Haekkerup (Den.), Couve de Murvïlle- (Fr.), Schroder (W.-Dld) en Kosto- poulos (Griekenland). Voorste rij v.l.n.r.: Rusk (V.S.), mr. Luns (Ned.) en mr. St:'~'--r, secretaris-generaal van de Navo. kunnen worden gedaagd. Oudste inwoonster wordt 106 De oudste inwoonster van ons land, mevr. J. A. de Bree-Meyer te Hoogkerk, wordt zaterdag 16 mei 106 jaar. In de morgenuren zal de echtgenote van de Com missaris der Koningin in Gro ningen, mevr. J. M. FockRoest van Limburg op felicitatiebezoek komen in gezelschap van de echtgenote van de burgemeester van Hoogkerk, mevr. Nijman Bozuwa. 's Middags zal mevr. De Bree recipiëren. Zij is nog zeer kras. Zo zal ze b.v. nog meedoen aan de tocht, die de bejaarden uit Hoogkerk op 18 juni onder nemen naar tropenfauna in Oranjewoud. Honderd kilometer bezuiden het Japanse eiland Kioesjoe is de nationalistisch-Chinese vracht boot Sjong Kai vergaan. Volgens de Japanse kustwacht worden 29 opvarenden vermist. De overige zestien bemanningsleden zijn door een Grieks vrachtschip op gepikt. De Amerikaanse minister van defensie, Robert McNamara, heeft in Bonn besprekingen ge voerd met zijn Westduitse ambt genoot Von Hassel. Maandag reisde McNamara door naar Sai gon om- zich persoonlijk op de hoogte te stellen van het ver loop van de strijd tegen de com munistische opstandelingen in Zuid-Vietnam. Vóór zijn vertrek had hij nog een onderhoud met bondskanse lier Erhard, naar waarnemers vermoeden in de hoop de steun van West-Duitsland te verkrij gen in de strijd tegen de Viet- congs. Functionarissen van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Bonn gaven te kennen dat De Griekse regering heeft dins dag naar aanleiding van het doodschieten van twee officieren van de Griekse troepen in Cyprus en het zwaar verwonden van een derde, toen zij in gezelschap van een eveneens gedode Grieks-Cy prische politieman per auto de Turkse sector van Famagusta binnenreden, een officiële ver klaring uitgegeven. Zij zegt hierin te verwachten dat de V.N.-troepen in Cyprus „op snelle en besliste wijze zul len handelen om de moorderaars te arresteren", opdat deze voor wettige Cyprische rechtbanken (Aar.» Noordstraat 102 Terneuzen f Telefoon 3128 Naar in Brussel in medische kringen wordt vernomen, heeft de Belgische artsenfederatie voorbereidingen getroffen voor een eventuele hervatting van de artsenstaking. Men legde er ech ter de nadruk op, dat .„een der gelijke noodmaatregel voorals nog niet noodzakelijk schijnt te worden". Na de beëindiging van de sta king zijn sinds de vorige maand geheime besprekingen tussen de regering en de artsen gevoerd om een oplossing te vinden voor de meningsverschillen over de per 1 januari van dit jaar van kracht geworden nieuwe ziekte en invaliditeitswet. Een van de moeilijkste punten hierbij is de kwestie van „dis criminatie" in de terugbetalin gen door de ziekenfondsen aan artsen, die wèl en die geen over eenkomst in het raamwerk van de nieuwe wet afsluiten. De art sen eisen, dat geen enkel onder scheid wordt gemaakt. Van socialistische zijde verzet men zich hiertegen en volgens de artsen is dit de aanleiding tot de maatregelen om voorbereid te zijn voor het geval, dat zich een nieuwe breuk tussen de regering en de federatie mocht voordoen. Nabij Andover in het zuiden van Engeland is maandagavond een Vulcan-straalbommenwer- per neergestort en in brand ge vlogen. Van de zes inzittenden zijn er vier omgekomen. De twee an deren, die met de schietstoel het vliegtuig hadden verlaten, zijn zwaar gewond. „Onze organisatie streeft geen enkel politiek doel na, in welke vorm dan ook", zo verklaarde Prins Bernhard op een perscon ferentie in Athene ter gelegen heid van de opening van het zesde congres van de „Fonda- tion Européenne de la Culture", waarvan hij voorzitter is. Aan het congres nemen 400 afgevaardigden uit Europese landen deel. Het thema van het zesde congres luidt: „Het levend erfdeel van de Griekse oudheid". Prins Bernhard legde de na druk op het particuliere karak ter van de stichting, die tot doel heeft de Europese culturele sa menwerking te bevorderen door middel van financiële hulp aan groepen of organisaties, wier werk voor deze samenwerking nuttig word geacht. De voorzit ter deelde mee dat de stichting de uitgifte zal voorbereiden van een driemaandelijks tijdschrift, dat onder de naam „Euros" zal verschijnen. Prins Bernhard was op de persconferentie vergezeld van prins Pierre van Giekenland, die ere-voorzitter van het zesde congres is, en van M. G. Sluizer, de directeur van de stichting. De Prins opende in de middag het congres met een toespraak in het Frans, Engels en Duits. Prof. Kanellopoelos, voormalig Grieks premier, hield vervol gens de eerste voordracht over het onderwerp „Hellas en Euro pa". Z De Griekse minister van Lands verdediging Garoefalias heeft in een dagorder bepaald dat officie ren en manschappen van de Griekse legereenheden in Cyprus bewapend moeten zijn, wanneer zij hun kampementen verlaten. Zij moeten zich, wanneer zij wor den aangevallen, verdedigen. SECTOR KYRENIA VER STERKT. Een V.N.-woordvoerder zei dat er zondagnacht ongeveer 500 schoten waren gelost uit het dorp Ahirda en van de Kyrenia- hellingen. Uit de heuvels waren 150 schoten gelost op het Turks- Cyprische dorp Krini. Ook het oude stadsdeel van Nicosia werd verscheidene malen geschoten. De woordvoerder zei dat de sterkte van de V.N.-strijdmaeht in de sector Kyrenia van 180 op 550 man zal worden gebracht. In deze sector alleen zouden gevech ten voorkomen. De andere zijn rustig. De Grieks-Cyprische autoritei ten hebben generaal Ghyani, de bevelhebber van het V.N.-leger, op gewezen dat er in de Turks- Cyprische haven Mansoura in 't noordwesten een boot was aange komen, die volgens zeggen wa pens aan boord had. Zweedse V.N.-soldaten stelden vast dat het een vissersboot was zonder wapens. TURKIJE WIL KWESTIE- CYPRUS IN NAVO-RAAD BESPREKEN. Turkije wil de kwestie-Cyprus in de Navoraad brengen. Dit heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ferïdun Ke- mal Erkin, meegedeeld in en aan de pers afgegeven verklaring. In deze verklaring staat, dat de letter en de geest van het Atlan tische Verdrag aan Turkije de plicht oplegt ter kennis van de Navo-raad te brengen, dat een ernstig geschil tussen Turkije en Griekenland is gerezen als ge volg van de verwaarlozing door Griekenland van wat bij interna tionaal verdrag over Cyprus is overeengekomen. De verklaring beschuldigt Griekenland van steun van de Griekse Cyprioten die zich ten doel stellen de Turk se gemeenschap op het eiland terug te brengen tot de status van een hulpeloze minderheids groep, zo niet de Turkse ge meenschap helemaal van het eiland weg te vagen. In een toelichting verklaart de heer Erkin, dat de internationale overeenkomst over Cyprus, die vrijwillig is aangegaan, moet worden gerespecteerd, totdat eventuele wijzigingen in de over eenkomst zijn gemaakt als resul taat van onderhandelingen. Even zeer moet de huidige grondwet van Cyprus worden geëerbiedigd. Hij voegt daar nog aan toe, dat van de kant van Turkije en de Turkse Cyprioten de resolutie van de Veiligheidsraad van 4 maart 1964, waarbij partijen moe ten afzien van het gebruik van geweld, is nagekomen. In Asturië zijn 40.000 mijn werkers en 5.500 metaalarbei ders in staking. De staking schijnt tot dusver rustig te ver lopen en van arrestaties is geen melding gemaakt. Niettemin is de Spaanse minister van Bin nenlandse Zaken, generaal Ca- milo Alonso Vega, maandag naar Oviedo gegaan om zich ter plaatse van de toestand op de hoogte te stellen. West-Duitsland er weinig voor voelt openlijk de zijde der Ver enigde Staten te kiezen. MCNAMARA IN ZUID-VIETNAM Dinsdag is McNamgra in Sai gon aangekomen. Het is zijn vijf de bezoek aan Zuid-Vietnam in twee jaar. De minister herhaal de, dat Amerika Zuid-Viet^em alle nodige hulp zal verschaffen om de communisten te verslaan. McNamara, die geen vragen wilde beantwoorden, zei dat hij, te Saigon is om na te gaan hoe het staat met de strijd tegen de communistische Vietcong-rebel- len. Hij verklaarde dat er ter ge legenheid van zijn voorlaatste bezoek in maart j.l. een pro gramma is opgesteld voor de strijd tegen de communistische opstandelingen. Wij zullen nagaan welke aan vullende hulp Zuid-Vietnam nodig heeft, aldus de Ameri kaanse minister. Hij reed van het vliegveld van Saigon rechtstreeks naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade. Hij moest hierbij over de brug, die Vietcong-rebel- Ien hadden ondermijnd niet de bedoeling haar op te blazen, wanneer de minister erover zou gaan. Zuidvietnamese politie onder vraagt nog steeds de leden van een communistische sabotage groep, die in het afgelopen week einde in de kr^ag werden gevat, toen zij bezig waren de brug te ondermijnen. Nader wordt gemeld dat de auto, waarin McNamara was ge zeten, rich plotseling van de stoet wagens losmaakte en Sai gon door onbewaakte achteraf gelegen straten binnenreed' om eventuele aanslagpogingen te ontlopen'. De andere auto's vervolgden hun weg over de brug, die de Vietcong had willen doen opbla zen. KOELE LUCHT VERDRIJFT ZOMERSE WARMTE Het K.N.M.I. deelt mede: De tropische lucht, waarin de temperatuur dinsdag in Noord- Brabant ttot 28 graden opliep, is in de nacht van dinsdag op woensdag verdreven door koe lere oceaanlucht, waarin de tem peratuur woensdag ongeveer zeven graden lager zal liggen dan dinsdag. In de nieuwe luchtsoort zullen in de loop van de dag weer op klaringen voorkomen, terwijl de neerslag waarschijnlijk beperkt blijft tot een enkele lokale bui. De wind ruimt naar zuidwest en neemt tijdelijk toe tot vrij krach tig langs de kust en elders tot matig. In bijna geheel Zuid West- Europa en in grote delen van Midden-Europa was het dinsdag een prachtige zomerse dag met temperaturen boven 25 graden. In Frankrijk werd op enkele plaatsen zelfs 30 graden ge meten. Alleen in Ierland, Schot land en Scandinavië was het weer minder fraai. De tempera turen werden er op vele plaat sen niet hoger dan 15 a 18 gra den. medegedeeld door het K. N. M. L, geldig tot hedenavond. Koeler Tijdelijk meer bewolking, maar later ook opklaringen. Slechts en enkele lokale bui. Zwakke tot matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige wind ruimend naar zuidwest tot west. Koeler. WOENSDAG 13 MEI vm. n.m. Breskens 2.32 2.57 Terneuzen 3.07 3.32 Hansweert 3.47 4.12 Walsoorden 3.57 4.22 DONDERDAG 14 MEI vm. n.m. Terneuzen 3.52 4.14 Breskens 3.17 3,46 Hansweert 4.32 4.54 Walsoorden 4.52 5.04 Mei 13 14 15 ZON op onder MAAN op onder 4.50 4.48 4.47 20.24 20.26 20.27 6.05 6.49 7.46 22.44 23.58 mamm M

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1