't is weer tijd voor MORGHAN DE MAGIËR De Gaulle verscheen weer in hel openbaar BUSJE VAN VEERBOOT IN HET HARINGVLIET GESTORT Drie mensen verdronken DEAN RUSK SPRAK IN BRUSSEL Westelijke raketstrijdmacht PILOOT VERONGELUKT VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN zó zacht zó geurig Maandag 11 Dinsdag 12 mei 1964DE VRIJE ZEEUW Pagina 3 AUTO VLOOG OP SCHEVENINGSE BOULEVARD UIT BOCHT NGO DINH CAN TERECHTGESTELD ONTEIGENING VAN LAND IN TUNESIE Bandopname in wrak gevonden Voorverkiezingen in de staat Illinois Ds. Van Gornum bif verkeerskeersongevaï omgekomen DRIE DODEN BIJ AUTOBOTSING NELSON ROCKEFELLER IN VENEZUELA GEDAGVAARD Zaterdagmorgen om kwart over zeven is een volkswagenbusje met vier inzittenden van de veerboot „Stad Zierikzee" in 't Haring vliet gestort. Het ongeluk gebeurde vlak bij de haven van Middel- harnis. De veerboot, die de dienst HellevoetsluisMiddelharnis onderhoudt, was de haven van Middelharnis dicht genaderd. Eén van de inzittenden is nog uit het busje gekomen en heeft enkele tientallen meters gezwommen. Daarna is ook hij verdron ken. Het Haringvliet is ter plaatse ruim twintig meter diep. De kapitein van de veerboot zag het ongeluk gebeuren en liet het schip onmiddellijk bijdraaien. De bootsman wierp drie red dingsgordels in het water. De mogelijkheid bestaat dat de auto reeds werd gestart, omdat de haven dicht bij was. De auto is in ieder geval onder de slag boom doorgeschoten. De burgemeester van Middel harnis, de heer P. W. Hordijk, verklaarde dat er ter plaatse een enorme stroming is. Het is mo gelijk dat de auto door de stroom een grote afstand is meege sleurd. Deskundigen zien er dan ook geen heil in naar de auto te zoe ken. De rivierpolitie heeft op het dek een aantal opmetingen ver richt en ooggetuigen verhoord. De auto's die eerst op het schip moesten blijven staan, mochten daarop vertrekken. De kapitein de heer Jan. Bra- ber en de stuurman de heer C. Jansen uit .Middelharnis waren op het moment van het ongeluk in de stuurhut. De kapitein zag de auto in het water storten. Hij liet het schip stoppen en achter uitvaren. De bootsman de heer J. Buth meent dat er drie mensen in het busje zaten, twee van omstreeks 10 en één van ongeveer 60 jaar. Hii had de indruk dat het sport vissers waren. Van het vliegveld Ypenburg steeg een toestel cp om het Ha ringvliet af te zoeken naar stof felijke overschotten. Ook de red dingboot van Stellendam voer uit om aan het opsporingswerk deel te nemen. De marine heeft het zoeken later opgegeven. Zondagavond was nog steeds niet met zekerheid bekend wie de drie inzittenden waren. Wel wijst alles er tot nu toe op, dat het drie sportvissers uit Rotterdam waren. De werkgever van een der sportvissers heeft zich met de politie in verbinding gesteld en meegedeeld dat een van zijn werknemers een blauw-kleurig volkswagenbusje mocht gebrui ken om met enkele anderen te gaan vissen. Vandaag zouden de mogelijk heden worden besproken om de bus te bergen. Er is contact opgenomen met de vaar- en duikschool van de genie in Gorinchem over de mo gelijkheid om met duikers en kikvorsmannen naar de veronge lukte bus te zoeken. MOEILIJKE BERGING Wie zaterdagmorgen met een busje in het Haringvliet zijn ver dronken, zal moeilijk zijn vast te stellen. De berging van het busje en de slachtoffers is een vrijwel hopeloze opgave. Intussen zijn als vermist opgegeven drie man nen uit Rotterdam, die zaterdag niet in Flakkee zijn aangekomen waarheen zij waren vertrokken. Het zijn de 63-jarige W. Guddens, diens zoon, de 36-jarige J. M. Guddens, en hun zwager en oom de 62-jarige C. van der Made. De rijkspolitie te water deelde mee, dat nog niets vast staat over de identiteit van de slachtoffers, omdat nog niets is gevonden. Ook is er geen zekerheid over de identiteit van het blauwe volks wagenbusje, dat op veertig meter diepte op de bodem van het Haringvliet moet liggen. De diepte en de stroming vormen 'n grote hindernis voor het bepalen van de juiste plaats en voor een eventuele berging. Twee mannen zaten in het busje, toen het te water raakte. De derde wist zich te bevrijden, maar kon evenmin worden gered. Ook de berging van het stoffelijk overschot van dit slachtoffer acht de rijkspoli tie een zaak, die lange tijd kan vergen. Daarbij verwees zij naar een ongeluk, dat vier jaar ge leden op nagenoeg dezelfde plaats geschiedde en waarbij iemand van een kabelschip te water raakte en verdronk; Zijn lichaam werd tot nog toe niet ge vonden. Luister naaf ,,'t Is weef tijd voor North State", met de Dtttch Swfng College Band o.Lv. Peter Schltperoort via Radio Veronica- za. 11.15, zo, tO,39, dl <9.00. do, 1M8 tu één dode en gewonde Een auto bestuurd door een leraar van de hotelschool in Den Haag en met vijf leerlingen van deze school als inzittenden, is zaterdagmorgen met grote snel heid uit de bocht aan de noord zijde van de Scheveningse boule vard gevlogen. De 22-jarige E. J. H. Hijlkema, afkomstig uit Gro ningen, werd uit de wagen ge slingerd en kwam er onder te recht. Hij overleed ter plaatse. De 20-jarige leerling J. B. M. uit Amsterdam liep hoofdwon den op en is opgenomen in een ziekenhuis te Den Haag. Van de vier overige inzittenden werd één leerling behandeld wegens lichte verwondingen. Het zestal had deelgenomen aan een feestje ter gelegenheid van de afsluiting van het school jaar. Zaterdag zouden de leer lingen hun diploma's in ont vangst nemen. DE NEDERLANDER EN DE TREIN De Nederlandse spoorwegen ver voeren jaarlijks ongeveer 72 miljoen reizigers op enkele reis- en retourbiljetten. Om streeks vier miljoen mensen gaan naar of keren terug uit het buitenland per trein. Gemiddeld reist iedere Neder lander zesmaal per jaar op een gewoon kaartje plus zeven maal op een of ander soort abonnement. Het spoorboekje is de Nederlandse bestseller met zijn oplaag van 450.000 exemplaren. Deze cijfers noemde drs. P. Boender, chef van de dienst economische zaken van de Ne derlandse spoorwegen tijdens een gisteren gehouden bijeen komst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.S.- informatiedienst. De Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft zaterdag op een bijeen komst van Belgisch-Amerikaanse organisaties in Brussel de weste lijke bondgenoten opgeroepen „verschillende soorten hulp" te bieden aan Zuid-Vietnam, dat vecht tegen de communistische Vietcong. Minister Rusk zei in zijn rede, vooruitlopend op de NAVO- ministers-conferentie die deze week in Den Haag wordt gehou den, te hopen dat de NAVO- bendgenoten „hun politiek en inspanningen buiten het Noord- atlantische gebied steeds nau wer aan elkaar zullen verbin den". Engeland en Frankrijk kregen opnieuw een veeg uit de pan voor hun handel met Cuba. „Wij vinden dat vrije landen hun eigen belangen het best dienen wan neer zij weigeren aan Castro goederen te verkopen die van overwegend belang zijn voor de Cubaanse economie". De veiligheid en het welzijn van niet-communistisch Azië, Afrika en Latijns Amerika is van levensbelang voor alle leden van de NAVO. De communisten concentreren zich op de minder ontwikkelde gebieden omdat zij weten dat de NAVO „te sterk militair, economisch en sociaal voor hen is om daarop te wed den". „Zuid-Vietnam biedt weer stand aan een agressie die ge organiseerd, geleid en gevoed wordt door het communistische Noord-Vietnam, met ruggesteun van de Chinese communistische regering en minstens politieke steun van de Sowjet-Unie." „Wij hopen dat de vrije landen hun eensgezindheid met deze mensen, die worstelen voor het behoud van hun vrijheid, zal tonen door hen de verschillende soorten hulp te bieden die zij op vele terreinen nodig hebben". De Verenigde Staten geloven dat „de gehele vrije wereld voor de belangrijke opdracht staat de communistische agressie in Azië tegen te houden, of dit nu direc te aanvallen zijn ofwel het bin nensijpelen van geoefende man nen en wapens. Alle vrije landen moeten ervoor oppassen daden te doen die het tegengaan van agressie moeilijker maken, of de communisten kunnen aanmoedi gen te denken dat zij uit strijd baarheid voordeel kunnen trek ken". De ontworpen multilaterale kernmacht „zal het middel zijn om tegemoet te komen aan de militaire noodzaak van een gro tere westelijke raketstrijdmacht in het Europese gebied, zonder gevaar voor het ontstaan van nationale kernstrijdmachten op te leveren". Wanneer de multilaterale kernmachten tot stand komen Rusk zei hierop wel te kunnen vertrouwen „zullen de deel nemers vanzelf een steeds be langrijker rol gaan spelen bij de besprekingen over het beheer van de bewapening". Het westen behoort zich vuriger te wijden aan de opbouwende taken van het Atlantische bondgenootschap. „Zowel in Europa als in Ameri ka is het niet de vraag of wij moeten samenwerken, maar hoe wij dit beter kunnen doen. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan wacht men ongeduldig op vooruitgang", aldus Rusk. Ngo Dinh Can, de 53-jarige jongste broer van wijlen presi dent Ngo Dinh Diem van Zuid- Vietnam, is zaterdag in Saigon door een vuurpeleton terechtge steld. Ngo Dinh Can werd op 22 april j.l. door een revolutionair tri bunaal in de Zuidvietnamese hoofdstad ter dood veroordeeld wegens moord, onwettige arres taties, afpersing en illegale fi nanciële transacties. Een verzoek om gratie werd afgewezen. President Bourguiba van Tu nesië zal dinsdag in een „histo rische" rede de inhoud van een wetsontwerp bekendmaken, dat betrekking heeft op het „terug krijgen" van land in Tunesië, dat nog steeds in bezit van buiten landers is. Mogelijk gaat het hier om de onteigening van ruim 150.000 ha land, nu eigendom van Fransen is en nog een klein gebied, dat in handen van Italianen is. Het is nog niet bekend of er schadevergoeding zal worden betaald. „Alamal", het officiële orgaan van de aan het bewind zijnde neodestoerpartij, meldt, dat Tunesië aan Frankrijk ver zocht heeft onderhandelingen te beginnen over land dat in het bezit is van Franse kolonisten. De definitieve uitslagen van de in de staat Illinois gehouden kandidaatsverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap zijn bekendgemaakt. Uit de uitslagen blijkt dat bij de republikeinen senator Goldwater met 512.840 stemmen een duidelijke over winning heeft behaald. De vrou welijke senator Margaret Chase Smith kreeg 209.521 stemmen. Van de republikeinen die zich niet kandidaat hadden gesteld verwierf de Amerikaanse am bassadeur in Saigon, Henry Cabot Lodge, 68.122 stemmen, de vroegere Amerikaanse vice- president Richard Nixon kreeg er 30.313, gouverneur Nelson Rockefeller van New York be haalde 2.048 stemmen, gouver neur William Scranton van Penn sylvania .1842 stemmen en de gouverneur van Michigan, Geor ge Romney, 465 stemmen. Van de democraten behaalde president Johnson, die zich niet kandidaat had gesteld, 82.027 stemmen terwijl minister van justitie Robert Kennedy, even min kandidaat, 2894 stemmen verkreeg. De Amerikaanse omroepmaat schappij „N.B.C." heeft gemeld, dat de piloot van het donderdag in Californië verongelukte vlieg tuig van de „Pacific Airlines'" werd neergeschoten. De maatschappij had uit „be trouwbare kringen" in Washing ton vernomen dat in het vlieg tuigwrak een bandopname is ge vonden, waarop de piloot zegt: „Mijn God," ze hebben op mij ge schoten, ze hebben op mij ge schoten" Hierna volgt een gil. De raad voor de burgerlucht vaart en het federale bureau voor luchtvaart in Washington weigerden commentaar op dit be richt te geven. Bij het vliegtuigongeluk kwa men, als gemeld, alle 44 inzit tenden om het leven. Tussen de wrakstukken vond men eveneens een geladen revolver, waarvan de haan ge spannen was. Een woordvoerder van de Amerikaanse federale politie, de F.B.I., verklaarde te San Fran cisco dat de F.B.I. geen commen taar op het bericht van de N.B.C. kon geven. Hij bevestig de wel dat de Amerikaanse fede rale politie in de zaak is ge mengd. „Dit is geschied op grond van bepaalde voorschriften betref fende het voorkomen van mis daden aan boord van vliegtui gen. Hierin is onder meer be paald dat slechts personen, die hiertoe uitdrukkelijk gemach tigd zijn, zich bewapend in een burgervliegtuig mogen bevinden. Er is in het vliegtuigwrak een revolver gevonden, die naar Washington is opgestuurd. Dat is alles wat ik hierover nu kan zeggen", aldus de woordvoerder van de F.B.I. te San Francisco. Onder degenen, die bij het vliegtuigongeluk het leven heb ben verloren bevond zich een inspecteur van het politiecorps van San Francisco. De woord voerder van de F.B.I. wilde zich niet uitlaten over de mogelijk- heid dat de gevonden revolver het eigendom van deze inspec teur is geweest. Hij wilde even min zeggen of er met dit wapen een schot was gelost. Volgens welingelichte krin gen zou een passagier minstens één lid van de bemanning heb ben beschoten. De federale recherche zou hebben geconsta teerd dat de revolver onlangs werd gebruikt, zes lege hulzen bevatte en dat een van de pas sagiers, wiens indentiteit niet werd bekendgemaakt, de eige naar was. Volgens welingelichte kringen in San Francisco heeft de in het wrak van het donderdag in Cali fornië verongelukte vliegtuig ge vonden revolver toebehoord aan een zekere Frank Gonzales, een 27-jarige Philippijn. Gonzales vestigde zich in 1960 in San Fran cisco na zijn land op de Olympi sche spelen in Italië als zeiler te hebben vertegenwoordigd. Hij was volgens zijn broer een ver woed gokker en schijnt de laat ste tijd grote bedragen te hebben verloren in de Amerikaanse „gokstad" Reno. Vlak voor de vliegtocht zou Gonzales een levensverzekering voor honderd duizend dollar hebben afgesloten met zijn vrouw Patricia als be gunstigde. De 29-jarige gereformeerde predikant ds. A. J. van Gorcum uit Hardenberg is zaterdag in zijn woonplaats om het leven ge komen toen hij met zijn auto uit een bocht vloog. Het slachtoffer, gehuwd en vader van één kind, had op 26 april zijn intrede ge daan in de gereformeerde kerk van Hardenberg. Daarvóór was hij predikant in Beetsterzwaag. Tariefsverhogingen haven Delfzijl In een vergadering van de raad van bestuur van het haven schap Delfzijn werd besloten tot verhoging van de havengeldta rieven over te gaan. Het thans geldende tarief van ƒ0,08 per kubieke meter voor zeeschepen wordt per 1 juli verhoogd tot 0,10. Het keuzetarief voor sche pen, varende in lijndiensten, zal worden verhoogd van ƒ0,05 en 0,03 per kubieke meter tot resp. 7 en 5 cent. Het tarief van 0,02 per kubieke meter voor zeesche pen, die in de haven vertoeven zonder te laden of te lossen, wordt op twee en een halve cent per kubieke meter gebracht. Ook het havengeld voor grotere bin nenschepen wordt met een of twee cent per ton verhoogd. De tarieven van het huren van kra- enn zullen per 1 juni worden verhoogd met ƒ2 per uur. Dit betekent, dat het thans geldende huurtarief voor het stukgoedbe- drijf van 15,20 op 17,20 wordt gebracht en het huurtarief voor de grijperkranen van 28 op 30. President Charles de Gaulle is vrijdag, na de door hem onder gane operatie wer voor het eerst in het openbaar verschenen. Hij reed, staande en in generaals uniform, in een open auto over de P-arijse Champs Elysees, toege juicht door duizenden Parijze- naars en toeristen, die zich langs de kant van deze boulevard had den geschaard. De president reed naar de Are de Triomphe, waar hij de eeuwi ge vlam op het graf van Frank- rijks onbekende soldaat deed aanwakkeren. Dit geschiedde in het kader van de herdenking van 51) Nauwelijks was Aram hersteld van z'n verbazing over de wonderbaarlijke genezing van z'n arm, of de geleerde maakte hem duidelijk dat hij de wagen moest verlaten. „Nu zijn we aangekomen bij het hotel waar ik me wens te vestigen tijdens m'n verblijf in deze stad, jongeman," zei hij met z'n krakende stem, terwijl het aapje dat op z'n schouder gehurkt zat gemene grimassen trok tegen de avonturier. „Als je per ongeluk nog eens gewond raakt, weet je altijd waar je me kunt vinden. Tsja tsja.', en stil letjes lachend keerde de vreem deling zich eindelijk om, om de knecht van het hotel, die be zorgd naar hem keek, te vragen om de bagage uit te laden. „Ge zijt een wonderdoener," zei Aram verrukt, terwijl hij z'n arm met verbazing betastte. „Tsja-tsja! Ik kende twee tekens van de dierenriem en het Vermogen aan Kristal. Je hebt geen idee welke mogelijkheden er dank zij deze wetenschap, jonge man, open staan! Ziekte en leven zijn twee stromen van dezelfde bron!" zei de krakende stem van de oude geleerde. Toen kwam plotseling een idee bij Aram op dat hem het hart heviger deed kloppen. „Ik heb een oude vriend!" zei hij vlug. „Toen ik schipbreuk heb geleden op deze kust, heeft hij me gastvrij ontvangen in z'n huis. Helaas lijdt hij aan een vreemde ziekte die niemand heeft kunnen genezen. Zou u Kunt U. „Tsja-tsja, een oude vriend Een jonge vriend zou beter bij uw leeftijd passen!" kraakte de vreemdeling spottend. „Hoe heet hij?" „Alwyn, graaf Alwyn. De be kende koopman," zei Aram. „Hij zal u vorstelijk belonen als u hem geneest. En ik ben tot alles bereid hem gezond te maken." Tot z'n schrik stikte de vreem deling bijna van het lachen. „Ha, is dat het! Je bent tot alles bereid om hem te redden? En daarom vraagt ge mij me met hem bezig te houden? Tsja- tsja En een momentje schitterde er een gemene spot in z'n ogen. Bij een autobotsing op de Lek- brug in Vianen zijn zaterdag avond drie personen om het le ven gekomen en werden er drie gewond. De Lekbrug maakt deel uit van rijksweg 26, de weg van Amsterdam naar 's-Hertogen- bosch. Op de vierbaansweg kwamen twee personenauto's die beide aan het inhalen waren, frontaal met elkaar in botsing. De gevol gen waren rampzalig. De in totaal drie inzittenden van de beide auo's werden op slag gedood. De slachtoffers wa ren de 58-jarige Bakos uit Waai- re en zijn echtgenote en de 33- jarige H. Rolman uit Doorn, de bestuurder van de andere auto. Bij het ongeluk was nog een derde personenauto betrokken, die werd geraakt door de wagen waar het echtpaar B. in zat. De drie inzittenden van deze auto werden gewond. het feit, dat de verbonden mo gendheden negentien jaar gele den de oorlog in Europa in hun voordeel konden beëindigen. Een aantal gasten, onder wie ministers, ambassadeurs en ver tegenwoordigers van oud-strij ders, die ook naar de Are de Triomphe waren gekomen, kre gen daarna de gelegenheid pre sident De Gaulle de hand te schudden. De president leek in het gezicht wat vermagerd, doch overigens kon men aan zijn voorkomen niets van de door hem ondergane ope ratie bespeuren. Op de daken van gebouwen langs de Champs Elysées en in de omgeving van de Are de Triomphe waren wachtposten ge plaatst. Dit zijn tegenwoordig ge bruikelijke voorzorgsmaatrege len wanneer de president in het openbaar verschijnt. Nelson Rockefeller, de gouver neur van de staat New York, is voor een Venezolaanse rechtbank gedaagd, omdat hij een boerderij zou hebben gekocht zonder te betalen. De boerderij, een grote Venezolaanse „haciënda", ge naamd „Mata Barbara" en gele gen in de staat Barinas, is aan de gouverneur-miljonair verkocht voor 450.000 DOLLAR. De eiser, die verklaarde dat de koopsom niet is voldaan, is Juan Vincente Gomez, een zoon van de voormalige Venezolaanse pre sident Gomez. Aan Rockefeller is een oproep gezonden om vo'i' de rechtbank te verschijnen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 3