Provinciaal nieuws BEVA RIJKSPOSTSPAARBANK DE HEER SWRH0FF ARTKCORDT Mr. AALBERSE BEURSOVERZICHT Marktberichten I3JPS3 De Rijkspostspaarbank deelt mede dat te rekenen van 1 januari 1964 de rente op gewone spaarrekeningen is verhoogd van 3 tot AGENDA Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW Axel Biervliet Bruinisse Oostburg Sluiskil Zaamslag VAKKLEDING IS UITERST WASBESTENDIG EN BLIJVEND KLEURECHT EVEN LANG ALS NIETSZEGGEND Het maximale bedrag waarop deze rentever goeding van toepassing is, blijft gehandhaafd op f10 000 Maandag 11 Dinsdag 12 mei 1964 Afscheid van de heer Booij als directeur Landbouw school. In restaurant „Zomerlust" al hier bestond voor het afscheid van de heer K. Booij als direc teur van de landbouwschool van vele zijden een ruime belangstel ling. De heer Booij die 45 jaar lang het christelijk onderwijs heeft gediend, waarvan 35 jaar bij het landbouwonderwijs, is be halve in Axel ook verscheidene jaren aan de landbouwschool in 's Meer-Arendskerke verbonden geweest. Nu hij 65 jaar is ge worden, was een eind gekomen aan een actieve onderwijsloop baan. Burgemeester Van Dijke dank te de heer Booij voor alles wat deze voor het landbouwonder wijs en voor het Axelse gemeen schapsleven gedaan had. De heer P. van Hoeve, voor-r zitter C. B. T. B., wees op de grote verdiensten van de heer Booij en bracht hem hulde voor zijn arbeid ter verheffing van de landbouwvoorlichting in Zeeland. Spreker betreurde dat de intrek king van de rijkssubsidie in 1961 had moeten leiden tot de ophef fing van de school te Axel, ter wijl nog niets er op wijst dat de schooi vroeg of laat kan worden heropend. De heer Van Hoeve bood uit dankbaarheid voor de bewezen diensten een verrekijker aan. Namens de oud-leerlingen sprak de heer A. Brandes en voor de landbouwschool te 's Heer-Arendskerke voerde de heer J. de Jager het woord. Na een dankwoord van de heer Booij', waarin hij zijn erken telijkheid uitsprak voor de ca deaus en voor de bloemen die mevr. Booij had ontvangen, volg de een druk bezochte receptie. Aanrijding. Zaterdagmiddag reed het doch tertje van P. E. uit Axel over de provinciale weg Axel—Terneuzen in de richting Axel per fiets in een groep andere meisjes. Dit groepje wilde bij de buurtschap Magrette een ander groepje voor bijrijden. Op dat moment kwam F. W. uit Axel per bromfiets uit de richting Axel. Het dochtertje van E. kwam met W. in botsing. Zij werd met een ernstige verwonding aan haar hand in het ziekenhuis te Sluiskil opgenomen. W. had ontvellingen aan zijn benen en een pijnlijke arm. Fiets en bromfiets werden be schadigd. Bedankt v.oor beroep. Ds. W. S. Evenhuis heeft zon dagmorgen tijdens de kerkdienst bekendgemaakt dat hij heeft be dankt voor een op hem uitge bracht beroep naar Gent. Ouderavond school Driewegen. Onder veel belangstelling van de ouders vond vrijdagavond het jaarlijks feest voor de kinderen van school B te Driewegen plaats. Met ernst waren de toneelstukjes ingestudeerd en werden ze voor de ouders ver toond. De'heer S. van Hoeve, voorzit ter van de oudercommissie, open de de bijeenkomst met een wel komstwoord tot de ouders, tot burgemeester A. P. Kostense en de wethouders A. Dijk en W. Verplanke, die door hun aanwe zigheid blijk van belangstelling gaven. De heer M. Polderdijk, hoofd van de school, gaf een toelich ting op het toneelstukje, kabou ter Kriebelteen, waarin alle leer lingen van de school, 17 in totaal, meespeelden. Het stukje werd op amusante wijze door de jeugd gebracht. Na de pauze werden nog ver schillende zang- en toneelstukjes opgevoerd, die alle in de smaak vielen, vooral het spel rond het standbeeld van Willem Beukelsz. Hierin had men een aantal dorpstypen naar voren gebracht, die door de kinderen uitstekend werden geïmiteerd. De avond werd besloten met enkele muziekstukjes op de blok fluit. Mosselzaadvisserij De resultaten van de mossel zaadvisserij op het Friese Wad, die thans door de gehele Neder landse mosselkwekervloot (bijna 200 schepen) wordt uitgeoefend, vallen tegen. Men meende tussen 5 en 22 mei te kunnen rekenen op goede vangsten, maar de zee sterren hebben 'n groot gedeelte van het mosselzaad dat voor komt op de mosselzaadbanken ten oosten van Vlieland en in de buurt van Harlingen, opgevreten en tussen het opgeviste zaad ko men dan ook veel zeesterren voor. De vissers hopen nu dat in de resterende dagen nog andere banken worden gevonden, opdat de uitzaai geen mislukking wordt Reünie H. B. S.-Ieerlingen. In hotel De Commerce te Oost burg werden zaterdagmiddag 125 oud-leerlingen van 't lyceum te Oostburg verwelkomd. Ty pisch was, dat de deelnemers grotendeels uit overig Nederland kwamen en dat de Zeeuws-Vla mingen op een enkele uitzonde ring na verstek lieten gaan. De heer J. A. Leenhouts, bur gemeester van Cadzand, sprak 'n begroetingswoord, o.m. tot de rector van de school drs. H. P. Waalwijk, de oud-rector de heer A. Hoolhorst, enkele oud-leraren en de oud-leerlingen. Hij noemde het van groot be lang, dat van tijd tot tijd de vriendschapsbanden die op de H. B. S. zijn gelegd worden ver nieuwd en nieuwe vriendschap pen worden gemaakt. De school tijd is nu eenmaal een belangrijk levensstuk voor ons allen ge weest, zo was zijn mening. Nadat verversingen waren aangeboden, ging men gezamen lijk naar de school, waar drs. H. Waalwijk een toespraak hield. Hij sprak zijn grote vreugde uit over deze ontmoeting. De school, die na de vernieling in 1944 en de verbouwingen daarna een ge heel ander aanzicht heeft werd door de oud-leerlingen bezich tigd. Men verenigde zie hlater op de dag aan een diner in hotel De Eenhoorn, waar werd besloten in het vervolg ieder jaar een der gelijke bijeenkomst te organise ren. Voetbalvereniging recipieert. Ter gelegenheid van de pro motie naar de derde klasse van de K. N. V. B. zal het bestuur van de voetbalvereniging Sluiskil in café De Krijger een receptie houden op zaterdag 23 mei a.s. Na een maaltijd van spelers en bestuursleden volgt 's avonds een feestelijke viering van het kam pioenschap. Gevonden voorwerpen. Verloren voorwerpen: autoped, schakelarmband voor herenpols horloge, portemonnaie met in houd. Gevonden voorwerpen: bruin lederen heren portemonnaie met inhoud, bril, snoer parels, over jas, zakhorloge, zijden sjaal, kin derbeursje, paar damesglacé's bruin, ijzerzaag, veelkleurige sjaal, meisjes portemonnaie, dekzijl, grijze brommerbroek, baddoek met washandje en zeep, diverse sleutels. Inlichtingen postcommandant rijkspolitie te Zakmslag. FRANK SINATRA VERDRONK BIJNA Frank Sinatra is zondag bij het eiland Kawai van de Hawaii- archipel bijna verdronken. Bij het zwemmen werd hij door een krachtige stroming 200 m de zee in gesleurd. Door de acteur Brad Dexter en een andere bader kon hij worden gered. Hij moest naar huis worden gedragen. De dokter heeft bedrust voorgeschreven. Sinatra is op Hawaii voor op namen voor de film „None but the brave". welgeteld 35 verschillende modellen voor ca. 200 verschillende beroepen AUTO-ONGELUK IN ZWOLLERKERSPEL Vier doden Vier mensen zijn zondagmid dag te Zwollerkerspel omgeko men doordat een auto met vijf inzittenden in de Willemsvaart reed. De bestuurder van de auto, de heer Schiphorst uit Enschede, wilde zijn auto parkeren bij het Z.A.C.-terrein aan de Oude Veer- weg. De auto schoot daarbij door de berm het kanaal in. De heer Rouving uit Enschede, twee zoontjes van hem en één van de bestuurder van de auto verdron ken. De bestuurder werd gered door een in de nabijheid wonen de winkelier, de heer A. David son, en diens zoon die zich dade lijk te water begaven. De voetbalwedstrijd ZAC— VOSTA, die juist was begonnen, werd wegens het ongeluk ge staakt. Bij het ongeluk kwamen om het leven: de 41-jarige verkoper G. P. A. Rouving uit Enschede, zijn zoontjes Paul (8 jaar) en Henk (10 jaar) en de achtjarige zoon van de bestuurder, Paul Schiphorst, eveneens uit En schede. MAANDAG 11 MEI Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Eerst de vrouwtjes". TerneuzenZuidersportpark (terr. 4 en 5.), .7-uur: Ad ven- doS.C. Dé Meijer en H.K.C. S. en O. Philips II. DINSDAG 12 MEI Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Eerst de vrouwtjes". Terneuzen Zuidersportpark (terr. 4), 7 uur: Spadella Atoomboys. WOENSDAG 13 MEI Axel: Het Centrum, 8 uur „Mogen wij zwijgen?" Ned. Hervormde kerk Beroepen te Oost- en West- Souburg (vakature J. A. van Duynen) ds. K. A. Abelsma te Ingen. M O (Adv.) De voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer J. G. Suurhoff, heeft de voorzitter van de Katholieke Volkspartij, mr. P. 3. M. Aalberse, geantwoord op diens brief met een toelich ting op de „K.V.P.-documentatie inzake de voorlichting van de P. v d. A. in de zaak-Irene". De heer Suurhoff begint zijn brief aan de heer Aalberse met op te merken, dat hij het schrij ven van de heer Aalberse even lang als nietszeggend vindt. De P. v. d. A-voorzitter vervolgt dan: „Mijn vraag aan u betrof niet het optreden van mijn partijge noot Vondeling in het Kamer debat. Ik wist niet eens, dat dit debat ook in de „documentatie" van de K. V. P. was behandeld. Ik wil er nu alleen van zeggen, dat u en de K. V. P. het recht niet hebben om het uitspreken van onze diepgewortelde over tuiging, dat een niet-protestant evenveel recht op de Nederland se troon kan doen gelden als een protestant (wat had u anders van een „doorbraak"-partij ver wacht?), tot een „politiek spel" te verklaren. Een politiek spel nog wel om „verwijdering tus sen de regeringspartijen te bren gen", die naar een oud woord „stoelen op eenzelfde wortel des geloofs". Maar nog eens, hier over ging het niet in mijn brief. VONDELING EN DREES Het ging ook niet om de vraag, of Vondeling niet en Drees wèl begrip had getoond voor de menselijke kanten van de Irene- zaak. Vondeling was in een poli tiek debat betrokken en Drees is ook socialist. Daarmee kom ik tot de kwestie, waar het wèl om ging: de „maandenlange, syste matische, tendentieuze voorlich ting van de socialisten". Daar over en over niets anders heb ik u geschreven. En wat is nu uw antwoord? U zou waar moeten ma ken. dat hetgeen van onze kant over Spanje en over het carlisme is gezgd en geschre ven, onjuist of overdreven zou zijn. Maar niets daarvan in uw antwoord. U geeft drie voorbeelden 1. De wijze, waarop wij rea geerden op het Irene-interview over Spaanse toestanden, zoals de prinses die ziet. U laat echter na aan te geven op welke pun ten onze reactie in strijd met de werkelijkheid en dus tenden tieus zou zijn geweest; 2. Een opmerking van een Vara-verslaggever, dat men zich moest gaan afvragen, of de prins van Bourbon-Parma onderhand niet beschouwd moest worden als een ongewenste vreemdeling. Een weinig vriendelijke opmer king, toegegeven, maar niet on begrijpelijk, als men zich voor de geest haalt, wat deze prins de koningin, het vorstenhuis en de regering heeft aangedaan en aangewreven. Wat ter wereld zo'n opmerking van een Vara- commentator echter te maken heeft met een „maandenlange, systematische en tendentieuze voorlichting van de socialisten", wil mij niet duidelijk worden; 3. Een verslaggever van „Het Vrije Volk" heeft volgens u toen hij de lucht kreeg van de aan wezigheid van enkele carlisten in ons land, geprobeerd hun pensionhoudster te interviewen, met weinig succes overigens. Mag die man missc'ren? WEINIG STEEKHOUDEND Als dit het maximum is van wat een ongetwijfeld naarstig onderzoek van ons zondenregis- ter heeft opgeleverd, dan is wel duidelijk hoe weinig steekhou dend de beschuldiging van het K. V. P.-bestuur omtrent onze „maandenlange, systematische, tendentieuze voorlichting" is. Ik meen u voldoende te kennen om te durven hopen, dat u deze be schuldiging terug zult nemen. COALITIEGENOTEN. In de uitvoerige citaten, welke u in uw brief geeft uit deK.V.P. documentatie, welke de aanlei ding werd tot deze briefwisse ling, lees ik nu ook nog: „Men voelde aan dat protes tanten, liberalen en socialisten zich bij hun standpuntbepaling t.a.v. de staatsrechtelijke aspec ten van de verloving en het huwelijk weliswaar konden be roepen op dwingende staatsrech telijke overwegingen, welke ook voor de regering en de K. V. P. dwingend waren, maar dat an derzijds bij een aantal van hen motieven en overwegingen gol den, die zij nu niet behoefden te gebruiken, maar waarvan men zich afvroeg of deze niet in het geding gebracht zouden zijn, indien de staatsrechtelijke rede nen minder dwingend zouden zijn geweest". Of uw protestantse en liberale coalitiegenoten deze insinuatie wensen te slikken, weet ik niet. Wij in elk geval niet", zo besluit de heer Suurhoff. Van Baerlestraat 27, Amsterdam, tel. (020)- 73 12 71 OPLOPENDE MARKT Beursplein 5 heeft vanmiddag de nieuwe beursweek ingezet met een licht verdeelde stem ming voor de internationale waarden bij de opening. Later op de middag stegen de koersen van de meeste hoofdfondsen. Opval lend vast was Hoogovens, welk fonds 9 punten hoger opende op 562. Daarna .werd, als gevolg van winstnemingen, 649 gedaan. Op dit verlaagde niveau, ten op zichte van de openingskoers, kwam weer vraag los waardoor de koers steeg tot 654. De overi ge hoofdfondsen moesten aan vankelijk een stapje terug doen. Kon. Olie lag op 165,10 ruim 1 gulden beneden het voorgaan de slotniveau. Hierbij dient te worden bedacht, dat dit aandeel de laatste tijd zeer vast in de markt heeft gelegen. Genoemde lichte daling werd dan ook door 61) „Als het Memorial dan nog maar bestaat", dacht Sally. Ze zei er echter niets van tegen de jongen. Inplaats daarvan stelde ze hem de vraag die ze ieder een had willen stellen sinds ze weer bij kennis was. „Heb jij Peter ook gezien, Nick? Ik be doel sinds we hier in het zieken huis terug zijn?" Zijn gezicht betrok. „Neen, juffrouw. Maar vóór ze me komen ophalen is hij terug, dat heeft hij me beloofd, en Peter is de beste vriend die ik ooit heb gehad. Na mijn veroordeling is hij me komen opzoeken en ik heb hem beloofd een voorbeel dige gevangene te zijn en hard te werken. Maar toen moest ik steeds maar denken aan Tony Amando, die zijden hemden en prachtige pakken kon dragen en die beste sigaren rookte terwijl ik in de gevangenis zat, en toen kon ik mijn belofte niet meer houden. Stom van me, maar zo was het. Wat kon het mij sche len wat Tony Amando had of deed? En nu moet ik mijn hele straf uitzitten." „Als je je H.B.S.-diploma er docr kunt halen is het tot op zekere hoogte nog wel de moeite waard," troostte Sally hem. „Juist datgene, waar we het hardst voor moeten werken, is het beste." Hij knikte. „Dat beweert Peter ook. Ik wilde u even komen bedanken voor alles, wat u voor me hebt gedaan, juf frouw Camlin, en afscheid van u nemen meer niet." Sally glimlachte stralend. „Word je er erg verlegen on der, als ik je vraag hier bij me te komen en je te bukken, zodat ik je tenminste een kus kan geven?" Hij wérd er verlegen onder dodelijk verlegen zelfs, de vlam men sloegen hem uit maar hij boog zich naar haar over. Ze drukte een kus op zijn pas geschoren wang. Schor zei hij: „Dank u wel, juffrouw Cam lin". „Dank je wel, Sally," verbe terde ze hem. „Peter en ik komen je binnenkort opzoeken kijk je naar ons uit?" Toen hij weg was slaakte ze een diepe zucht. Nick vond Peter Adarpson een man 0p wje je kon houwen. Zij ook. Hij zou i het ziekenhuis komen om af scheid van Nick te nemen, maar dan zou zij al thuis zijn. Ze kon echter wachten. Zodra Peter had gedaan wat hij volgens hemzelf nu moest doen zou hij wel komen. Dat wist ze zeker. HOOFDSTUK XXI Het was heerlijk om thuis te zijn. Sally genoot ervan, zo maar stilletjes te liggen dromen op de waranda. Ze had een nieu we peignoir aan, die ze van haar moeder had gekregen bij wijze van welkomst-geschenk, en ze had een groen lint om heur haar gebonden. Ze genoot ook van de aandacht, die alle vriendinnen van haar moeder aan haar besteedden en het was enig, dat haar eigen kennisjes ook stuk voor stuk aankwamen om een uurtje te babbelen. Er was alleen één ding, dat ze niet prettig vond ze had nog steeds niets van Peter ge hoord en ze vroeg zich af of ze hem nog wel ooit terug zou zien. Zaterdagavond was ze thuis ge komen. De zondag was verstre ken zonder dat hij was versche nen. Zou hij misschien ernstig gewond zijn en dat voor haar verborgen willen houden? Maar dan zette ze zich dat waanzin nige idee weer uit het hoofd en deed erg vrolijk en opgewekt, ten einde zichzelf te bewijzen dat ze het bij het verkeerde eind had. Sally kreeg heel wat bezoek, te veel, zei haar moeder. Op zondagochtend kwam Tom met Maria, en ze vond het fijn hen te zien, Maria was geheel in het zwart en zag er nog jonger uit dan eerst. Onder haar grote, donkere ogen lagen kringen van vermoeidheid, maar ze zag er toch niet echt verdrietig uit. Ze had haar hand in die van Tom gestopt en van tijd tot tijd keek ze hem aan alsof hij haar moed kon schenken. Sally stak het meisje haar hand toe. „Ik heb veel aan je gedacht, Maria. Ik weet hoeveel je van je vader hebt gehouden en hoe heerlijk je het gevonden zou hebben met hem naar het bui tenland te gaan. Als ik had ge kund was ik op de begrafenis gekomen." De tranen schoten Maria in de ogen, maar ze hield het hoofdje trots opgericht. „Dank u, juf frouw Camlin," zei ze. „Ik ken de hier niemand in de stad, maar het gaat best. Mensen kunnen toch wel bijzonder aardig zijn en tenslotte is papa gestorven doordat hij een goede daad ver richtte." Ze zat met Tom op de bank, en nu greep Tom haar hand op nieuw. „In het vervolg zorg ik voor haar, ze wil met me trou wen, Sally." Maria bloosde. „Vader Brac- que vindt het een goed plan, en Tom och, die is toch zo goed voor me." Ze zei het bijna, of het haar niet aanging, maar de gelukkige uitdrukking op haar gezicht sprak enkel voor zich zelf. Sally stond heel voorzichtig op en liep naar het jonge stelletje toe. Ze kuste ze hartelijk. „Wat ben ik daar blij om. Tom is een man uit duizenden, Maria, en h.'j heeft me al een hele poos geleden verteld dat jij zijn ideaal was. Jullie worden vast heel ge lukkig." (Wordt vervolgd.) de beurs meer gezien als een technische koersreactie. De han del in de oliehoek was gering. Philips verloor veertig cent op 152,40, Unilever een halve gul den op 143,80. AKU hield zich goed bij een notering op 545 (545'/2). De handel in de hoofd fondsen was gering, mede door het feit, dat Wall Street vrijdag Iets lager sloot, ook voor aan delen Kon. Olie. Dit laatste drukte de koers van de olie aandelen vanmiddag op 't Dam rak. Later op de middag werd de handel in Unilever en Philips ruimer door vraag van het pu bliek, alsmede van de arbitrage vooral in de Philipshoek. Daar door liep de prijs voor Philips op tot 153,50, die voor Unilever tot 144,90. Zodoende kwamen beide fondsen boven het voor gaande slotniveau te liggen. AKU verbeterde tot 546. In Kon. Olie kwam weinig verandering meer. Morgen, dinsdag 12 mei, zullen de eerste-kwartaalcijfers 1964 van Kon. Olie en Unilever worden bekendgemaakt. In de scheepvaartsector was het zeer stil met koersen die weinig veranderingen te zien gaven ten opzichte van het slot van vrijdag. Van de leidende cultures lag Deli iets beter in de markt. Amsterdam Rubbers en HVA waren zwak. De staats- fondsenmarkt was merendeels hoger echter met weinig zaken. In de lokale afdelingen werden aandelen Indola een kleinigheid hoger geadviseerd op de hogere winst over het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar ten opzichte van 1963. K. L. M. daar entegen werd lager geadviseerd op het verlies in het eerste kwartaal van 1964. Dit verlies is echter kleiner dan dat over het eerste kwartaal 1963. Ngombezi lag circa 25 punten hoger in de markt op het zeer gunstige di- videndvoorstel. Tilburgsche Wa terleiding was iets beter op het onveranderde dividend over het afgelopen boekjaar. De directie van deze maatschappij heeft het voornemen binnen enkele maan den met een aandelen-emissie te komen. Hiermede heeft de beurs reeds eerder rekening gehouden. Pluvier zette het herstel verder voort. De dividendverlaging van de Kondor tot 13 (17) procent bracht de koers voor de aandelen van deze maatschappij op een lager niveau. Beursindices 6/5 8/5 11/5 Int. conc. 593.7 595.9 597.7 Industrie 351.4 351.2 352.4 Scheepvaart 151.8 151.7 151.6 Banken 234.3 235.6 236.1 Handel, enz. 170.9 171.7 171.2 Algemeen 416.5 417.6 418.8 ON ^QRPbrfc Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, dinsdag gel dend in Amsterdam, luiden: Engelse pond 10.0710.17 Amerikaanse dollar 3.593.63 Canadese dollar 3.323.37 Franse frank (100) 73.65—75.15 Belgische frank (100) 7.227.27 Duitse mark (100) 90.0091.10 Zweedse kr. (100) 69.9070.90 Deense kroon (100) 51.9552.95 Noorse kroon (100) 50.10—51.10 Zwitserse fr. (100) 83.5584.05 VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 2166 stuks vee zijnde 127S vette koeien en ossen en 888 varkens. De noteringen waren als volgt: Vette koelen 360—4,70 en var kens 1,85ƒ1,92, alles per kg. Overzicht: Vette koeien: Iets meer aanvoer, handel goed, prij zen even hoger, enkele prima's boven notering; Varkens: aan voer ruimer, kalme handel en iets hoger in prijs, prima vlees varkens boven notering, gaande de markt teruglopende prijzen, afloop traag, zware varkens 1,75—1,80, slaehtzeugen ƒ1,60 —ƒ1,70 per kilogram. GRAANBEURS ROTTERDAM Baktarwe volgens monster basis 17 pet vocht voor leve ring aan de meelfabrieken inci denteel afzetmogelijkheid. Prijzen afhankelijk van kwaliteit: Zomer - gerst volgens monster ƒ25,75 2775; Haver volgens monster ƒ24ƒ26; Groene erwten vol gens monster ƒ34—ƒ43; Schok kers volgens monster ƒ3054. Franco Rotterdam. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM Klei-aardappelen 35 mm opw.: Eigenheimers geen notering; Bintje 910; Bevelanders geen notering; Meerland'ers geen notering. Klei-aardappelen 38 mm opw.: Eigenheimers ƒ18—ƒ19,50; Bin tje 9,50—10,50; Furore ƒ10 ƒ13. Klei-aardappelen (voor de ex port) in twee maten gesorteerd: Bintjes 35 mm opwaarts ƒ9 ƒ10. Zand-aardappelen (voor de ex port) geen handel. Stemmingen: voor binnenland: rustig; voor buitenland: flauw. Voer-aardappelen 0,752,25. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vast gesteld voor de verkoop van con sumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. *s

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 2